Lětsa planuja mjezyewaluaciju

srjeda, 11. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (SN/at). W tuchwilnej požadanskej fazy dźewjateje projektneje namołwy Leaderoweho regiona Hornjołužiska hola a haty (OHTL) stej regionalnemu managementej z widom na turistiske naprawy dwaj wobłukaj wosebje wažnej. Wonej měritej so na to, wukmanić wobstejace turistisce relewantne zarjadnišća a poskitki (B.2), kaž tež na to, zjawnje přistupnu mału turistisku infrastrukturu wutworić a polěpšić (G).

Z mjenowanymaj dźělnymaj naprawomaj chcedźa wuraznje dwurěčnosć spěchować, kaž z po­dłožkow wuchadźa. Zaměr pak tež je, ličbu kwalitatiwnje wysokohódnotnych poskitkow přenocowanja kaž tež dobu pře­bywanja a spokojnosć turistow powjetšić. Zdobom hodźi so historisce hódna twarska substanca zachować a wužiwać, historiske kulturne namrěwstwo tež zjawnje spřistupnić. Hdyž měri so dźělna naprawa B.2 na twarjenja, steji pod dypkom G syć pućow w srjedźišću, zo bychu na přikład turisća krajinu lěpje zaznawali.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND