W zajimje stroweho wobswěta po puću

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Budyšin/Ralbicy (JK/SN). Dalši zhromadny projekt UNESCO-šulow su wčera w Budyšinje zahajili. Zamołwitaj wučerjej hosćićelskeje Ralbičanskeje šule Fran­ciska Wróblowa a Michał Wałda witaštaj wučerjow a šulerjow z Lipska, Münstera a Grevenbroicha. Hač do njedźele chcedźa so z tym rozestajeć, kak so ratarstwo na wuwiće klimy a wobswěta wuskut­ku­je, a chcedźa pytać za móžnosćemi, kak hodźitaj so čłowjek a přiroda ze strowym wobswětom a zmysłapołnym ratarjenjom škitać. W přichodnych dnjach wopytaja wobdźělnicy mjez druhim ratarske zawody wšelakich hospodarskich formow a zeznajomja so w Njebjelčicach, Hrańcy a Nuknicy z produkciskimi wašnjemi tamnišich předewzaćow skótneje produkcije. Z toho chcedźa sej zdobyć dohlad a wědu wo škiće klimy a wobswěta z ekologiskimi a přirodnymi formami ratarjenja. Nimo toho chcedźa wšelake formy hospodarjenja a jich wuskutki na rolu, přirodu a wobswět přirunać. Bjezposrědni wuskutk toho dodnja sej z probami pódy, kotrež na polach ratarskich zawodow bjeru. W Ralbičanskej šuli proby jutře wuhódnoća.

Za wučerja demonstrowali

štwórtk, 21. junija 2018 spisane wot:

Starši a dźěći chcedźa zadźěwać, zo dyrbi přidružnik šulu wopušćić

Łaz (CK/SN). Sakska pyta młodych a zahorjenych wučerjow. Za tajkeho maja šulerjo a starši Daniela Volkmera, kiž na Łazowskej wyšej šuli hudźbu a němčinu podawa. W přichodnym šulskim lěće 2018/2019 pak to po wšěm zdaću hižo njebudźe, znajmjeńša nic na samsnym kubłanišću. Přećiwo tomu su starši a šulerjo spočatk tydźenja protestowali a při haće napřećo šuli demonstrowali.

Daniel Volkmer je germanistiku a hudźbu studował. Wón je kantor w Rěčicach a skutkuje wot lońšeho decembra na Łazowskej šuli jako přidružnik. Na dnju ­wotewrjenych duri w februaru bě nawodnica šule Margit Hypko hišće ­rjekła, zo z nim škałobu začinja a „zo so wjesela, zo tu je“.

Wosebity wuznam serbšćiny

srjeda, 20. junija 2018 spisane wot:

Wojerowski Lessingowy gymnazij je konsultaciske kubłanišćo za spěchowanje wukonliwosće wšitkich šulerjow

Wojerowski Lessingowy gymnazij so profiluje, wukonosylnych a potencielnje wosebje zamóžliwych šulerjow spěcho­wać. Milenka Rječcyna je so z nawod­nicu kubłanišća Katharinu Michel­feit rozmołwjała.

Wukonosylni šulerjo pokazuja swoje zamóžnosće w mnohich předmjetach. Kak pak pokazuja to šulerjo, kotrychž maće za wosebje zamóžliwych?

Budyšin (SN/MiR). 20 lět hižo skutkuje w Serbach model Witaj. Za Rěčny centrum WITAJ bě to přičina, přeprosyć kubłar­ki a kubłarjow wšitkich serbšćinu nałožowacych kubłanišćow Hornjeje Łužicy na swjedźeń a dalekubłanje w Budyskim Serbskim domje. Hesło zarjado- wanja wčera popołdnju bě: „20 lět Witaj – dale tak!?“ Na wšě 35 zajimcow – kubłarki a kubłar, sobudźěłaćerki RCW, wučerjo Serbskeje fachoweje šule za socialnistwo Budyšin kaž tež iniciatoraj Witaj-hibanja Jan Bart a Jadwiga Wejšina – je přišło. Wědomostna sobudźěłaćerka RCW Jadwiga Kaulfürstowa předstaji jim dźěłowy zešiwk ke katalogej kwalitatiwnych kriterijow k spěchowanju a posrědkowanju serbšćiny w dźěćacych dnjowych přebywanišćach Sakskeje. Katalog předleži mjeztym w hornjo- a delnjoserbšćinje kaž tež w němčinje, aktualny dźěłowy zešiwk hornjo- a delnjoserbsce. Na cyle nazorne wašnje Kaulfürstowa rozłoži, kak móža kubłarki z pomocu zešiwka kwalitu swojeho skutkowanja na polu serbšćiny stopnjować.

Bonus přesadźić

wutora, 12. junija 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN/MiR). Lipšćanska uniwersita kaž tež Techniskej uniwersiće Drježdźany a Kamjenica nałožuja nětko wšitke tři bonusowe rjadowanje za serbskorěčnych zajimcow, kotřiž chcedźa wučerstwo studować. Techniskej uniwersiće stej online-maski za požadanje za wšitke wobmjezowane předmjety a směry za studij wučerstwa wo polo „pohłubšace znajomosće serbšćiny“ rozšěrili. Na Lipšćanskej uniwersiće móža zajimcy we wobłuku online-požadanja z pomocu portala za studowacych AlmaWeb z wosebitej próstwu pohłubšene znajomosće serbšćiny dopokazać.

Čitać a sej w nocy Budyšin zbližić

póndźela, 11. junija 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). 18 šulerjow 3. a 4. lětnika měješe w nocy wot pjatka na sobotu wosebite dožiwjenje w Budyšinje. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło a Rěčny centrum WITAJ stej mjeztym 12. króć na či­tansku nóc do Dźiwadła na hrodźe přeprosyłoj. Wabić za projekt je lědma trěbne. Rěčny centrum WITAJ posrědkuje kóžde lěto flajer šulskim nawodam, wučerjo šulerjow informuja a starši swoje dźěći přizjewja. Městna su požadane, tak zo maja čakansku lisćinu.

Dźěći ze wšitkich serbskich zakładnych šulow, z Worklec, Ralbic, Radworja, Pančic-Kukowa, Chrósćic a Budyšina běchu so za čitansku nóc přizjewili, kotraž lubješe wosebite dožiwjenja. Pjatk na­wječor so we wobłuku z hrami mjez sobu zeznachu a připrawichu sej button ze swo­jim mjenom. Po wječeri wuslě­dźichu cyłe dźiwadło, wot pincy hač pod łubju, wobhladachu sej klankowy fundus, probowe rumnosće kaž tež wulke a małe jewišćo. Po tym dožiwichu probu kónčneho wobraza lětušeho lětnjeho dźiwadła „Olsenowa cwólba wotzběhnje“. Na to pak čitachu kóždy a kóžda wurězki­ ze serbskeje knihi wšitkim tamnym wobdźělnikam projekta.

Wóslinčanskim šulerjam serbšćina wažna

póndźela, 11. junija 2018 spisane wot:

Wóslink (SN/mwe). „Dźěćom a swójbam, kotrež chcedźa, zo so na Ewangelskej srjedźnej šuli Wóslink serbšćina podawa­, je to žiwa domizna. Přiběrace naprašowanje pokazuje, zo smy na prawym puću a zo je zajimcam wažne, serbšćinu wu­knyć móc. Wšako słuša wona k jich žiwjenju a wobswětej, a tomu měło tak wostać“, předsyda Wóslinčanskeho šulskeho towarstwa Henry Nitzsche podšmórnje.

Swět fantazije wabił

póndźela, 11. junija 2018 spisane wot:

Zetkanje swójbow na swjedźenju Serbskeho šulskeho towarstwa

Hórki (SN/MiR). Napřećo Hórčanskemu sportnišću je so wčera popołdnju wulka syła swójbow zešła. Serbske šulske towarstwo bě na swój 13. swójbny swjedźeń přeprosyło. Wosebitosć lětušeho podawka bě, zo steješe pod hesłom „Swět fantazije“. Mnohe dźěći, ale tež kubłarki běchu so swój najlubši kostim woblekli. „Smy so tónraz rozsudźili, swjedźeń hinak hač hewak wuhotować. Njemějachmy kaž dotal program dźěći ze wšelakich pěstowarnjow, ale wjacore překwapjenki za našich chowancow“, rjekny předsydka SŠT Ludmila Budarjowa. Nam bě wažne dźěćom zmóžnić, zo su kreatiwne. Zdobom su zhromadnje ze staršimi rjane dožiwjenja měli.“

Wotrow wołał: Sportej zdar!

pjatk, 08. junija 2018 spisane wot:

Takle rěkaše njedawno na Wotrowskim sportnišću. Kubłarki a kubłarjo serbskeje pěstowarnje „Dźěćacy raj“ běchu dźěći a jich staršich na zhromadny sportowy swjedźeń přeprosyli. Nawodnica pěstowarnje Hańžka Nawcyna móžeše nimale połsta wobdźělnikow witać. Sportowy swjedźeń bě zdobom přiležnosć dźeń nana­, dźeń maćerje a dźeń dźěsća hromadźe swjećić.

K zazběhej bě sej kubłar Chrystof Šołta někotre zwučowanja k sćoplenju pře­myslił. Tak zestupachmy so do wulkeho kruha a kružachmy při rjanej hudźbje z ramjenjomaj: Skakachmy kašporka a smy­ k lóštnej zabawje wšelakore hry přewjedli. Te běchu sej kubłarjo pře­myslili. Tak dyrbjachu starši swoje dźěći na karu sadźić a je z druhim mustwom napřemo wozyć. Při napřemoběhu z pjericomaj (Flossen) běchu nanojo wosebje wužadani. Maćerje přizamknychu so we wubědźowanju z wobručemi.

Wjeršk swjedźenja bě kopańca nanow z dźěćimi. Dobra nalada na sportnišću je tež­ wjesnjanow přiwabiła a woni su zhromadnje z maćerjemi mustwa po­honjeli. Na kóncu je wšitkim mały imbis z Bulankec pjekarnje zesłodźał. Felizitas Birkhofenowa

Młodostna stara so rady wo dorost

srjeda, 06. junija 2018 spisane wot:

Hižo jako dźěćo je Marie-Sophie Stephan na jewišću stała. Tuž je jej samozrozumliwe zhotować so k wosebitym składnosćam drastu Wojerowskich Serbowkow. Jako chowanča Čornochołmčanskeje pěstowarnje „Krabat“ je wona prěnje serbske słowa nawuknyła. Mjeztym studuje młodostna socialne dźěło a pedagogiku na Techniskej uniwersiće Drježdźany. Po studiju chce so w dalinje za dźěłom rozhladować, pozdźišo pak do domizny so nawróćić. Najradšo dźěłała by na młodźinskim zarjedźe abo tam, hdźež so wo domy za dźěći staraja.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND