Krok po kroku

srjeda, 17. januara 2018 spisane wot:
Pomoc! Takle je tuchwilu ze wšěch kóncow słyšeć, dźe-li wo to, zaručić wučbu na sakskich šulach. Tež nawodźa serbskich kubłanišćow hladaja do njewěsteho přichoda. Wšako lěto wot lěta wjace wučerjow na wuměnk dźe, hač so za dźěło přizjewi. Derje tuž, zo mamy zajimcow z wukraja. Iniciatiwa Serbow, čěskich wučerjow nawabić, je tomu dopomhała. Nětko­ pak klaca na tym, dobre předewzaće přesadźić. Něštožkuli je so nimokuliło. Lěpje by było, bychu-li so runočasnje z wabjenjom wšitke wuměnjenja za při­stajenje Čechow wutworili. To ma so nětko krok po kroku zdokonjeć. Derje, zo je zapósłanc krajneho sejma Marko Šiman (CDU) z potrjechenymaj wučerjomaj dr. Šárku Blažkovej a Pavelom Šlechtu rěčał. Bjezdwěla je wón puć rubał za rozmołwu wučerki­ ze zamołwitymi Budyskeho wotrjada Sakskeho krajneho zarjada za šule a kubłanje. Milenka Rječcyna

Šulska hymna ze serbskej štučku

póndźela, 15. januara 2018 spisane wot:

Wóslink (UH/SN). Čiły wothłós zbudźił je sobotu dźeń wotewrjenych duri na Wóslinčanskej ewangelskej šuli. Wučerjo z nawodnicu Marion Borch a šulske towarstwo z předsydu Henryjom Nitzschu běchu na njón přeprosyli. Najbóle zajimowaše staršich a jich dźěći na dnju wotewrjenych duri wobsahowy poskitk. Hodźinski jewišćowy program, jako sym­bo­liski zazběh do mentality křesćanskeho kubłanišća bě so perfektnje poradźił. K hudźbnemu dźělej słušeše mjez druhim šulska hymna ze serbskorěčnej štučku. Spisał bě ju 9. lětnik w zajimowym kursu serbšćina, kotryž Sulšečanka Christina Mjetašowa nawjeduje. Wulku podpěru dóstawa wučerka ze stron Załožby za serbski lud w formje wučbnicow, pomocnych materialijow a měsačnje wuchadźaceho dźěćaceho časopisa Płomjo. Tež Wósličanske šulske towarstwo kubłanišćo podpěruje, wosebje Henry Nitzsche.

We wobłuku wubědźowanja město­woko­lina podpěruje Braniborska wudo­społnjenje šulskeje infrastruktury w Brjazynje w Bórkowskim hamće. Informacija wo přizwolenju spěchowanskich srědkow bu nětko přepodata.

Brjazyn/Gołkojce (SN/MiR). Zakładna šu­la „Mato Kosyk“ w Brjazynje přija srjedu spěchowanski šek w hódnoće nimale 943 000 eurow. Spěchowanske srědki pře­wostaji Europska unija. 250 000 eurow přida zarjad Bórkowy. Tak móža Brjazynskej šuli bórze přitwarić dwuposchodowy dom w hódnoće 1,2 milion eurow. Šek přepo­dała je krajnemu radźe wokrjesa Sprjewja-Nysa Haraldej Altekrügerej (CDU) a direktorce Bórkowskeho zarjada Petrje Krautz ministerka za infrastrukturu a wjesne wuwiće Kathrin Schneider (SPD). Wšitcy w swojich postrownych słowach wobkrućichu, kotru hódnotu ma sylnjenje wsow a zo je rozšěrjenje šulskeho twara krok do praweho směra.

Zakładna šula „Mato Kosyk“, w kotrejž tež delnjoserbšćinu wuwučuja, je in­kluziwne kubłanišćo. Tak změje přitwar zdobom lift, zo bychu so dźěći z handi­capom bjezbarjernje po twarjenju pohibować móhli.

Swědki stawiznow w přirodźe zachowane

štwórtk, 11. januara 2018 spisane wot:

Wojerowčan a domiznowědnik Thomas Sobczyk slědźi za pomnikami w hornjołužiskich lěsach

Thomas Sobczyk je zajimawostki mjez druhim we Łazku, Čornym Chołmcu a Łazu wuslědźił a w kni­ze „Pomniki w hornjo­łužiskich lěsach“ zwěčnił. Za swój anga­žement bu wuznamjenjeny.

Nawal na dnju wotewrjenych duri

štwórtk, 11. januara 2018 spisane wot:
Na dźensnišim dnju wotewrjenych duri informowachu so po cyłej Sakskej zajimcy na uniwersitach, wysokich šulach a dalšich kubłanišćach wo studijnych směrach a móžnosćach. Mjez druhim wopytachu šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin Lip­šćan­ski Institut za sorabistiku. Tež na Budyskej Powołanskej akademiji witachu tójšto potencielnych kandidatow. Laborowy inženjer Chrystof Nawka (srjedźa) rozłoži młodostnym nałožowanje binarneho wašnja koděrowanja. Foto: SN/Maćij Bulank

Hórki rozsud ministerstwa

srjeda, 10. januara 2018 spisane wot:

Nowotwar šule w Gołkojcach so dliji, snano pak jenož wo lěto

Choćebuz (SN/MiR). Braniborske kubłanske ministerstwo za kubłanje, młodźinu a sport (MBJS) je nachwilnje wotpokazało, twarić nowu cyłotnu šulu z gymnazialnym wyšim schodźenkom w Gołkojcach (Kolkwitz). Tak je wobzamknjenje wo­krjesneho sejmika Sprjewja-Nysa z 13. decembra 2017 dotal njezwoprawdźomne. „Sym jara zludany a šokowany z hiobskeje powěsće z Podstupima. Wosebje za mnohe wot rozsuda potrjechene dźěći a staršich, w dołhim časowym ramiku wob­dźělene staršiske iniciatiwy kaž tež za sobudźě­łaćerki a sobudźěłaćerjow wo­krjesneho zarjada­ je to hórki dźeń“, rjekny krajny rada Harald Altekrüger (CDU).

Serbšćinu trajnje dale poskićeć

póndźela, 08. januara 2018 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Křesćanski gymnazij Johanneum Wojerecy chce serbšćinu w dźěłowym zjednoćenstwje dale poskićeć. Tole potwjerdźi Katrin Goering, zastupowaca šulska nawodnica, sobotu na dnju wotewrjenych duri. „W tymle šulskim lěće nimamy serbšćinu. Dźěłowe zjednoćenstwo so chorosće wučerki dla njewotměwa. Pytamy jako zastup maćeršćinarjow z wobłuka gymnazija abo wyšeje šule.“

Šula nadźija so na nawrót wjelelětneje wučerki za serbšćinu Andreje Ryćerjo­weje, kotraž tam wot wšeho spočatka skutkuje. „Chcemy definitiwnje serbšćinu dale poskićeć“, rozłoži šulski nawoda Günter Kiefer. Kulowčanka Angelika Czapi­kowa bě před lětami na Johanneumje geografiju w serbskej rěči podawała a je Brigitu Šraminu, kotraž serbšćinu wuwučowaše, podpěrała. Wučba bě a je dobrowólny poskitk. Loni mějachu jón kóždu wutoru wot šesteje do wosmeje hodźiny. Andreja Ryćerjowa wuwučowaše, při projektach podpěrowaše ju Angelika Czapikowa.

Wažne su argumenty

póndźela, 08. januara 2018 spisane wot:
Loni je loni a lětsa je lětsa. Kak spěšnje so swět wjerći – tež pola Drježdźanskeho towarstwa Stup dale. Loni hišće namołwješe wone zajimcow z mnohimi argumentami, so jako kubłar/ka w tamnišej pěstowarni přizjewić, w kotrejž dźěći serbšćinu wuknu. Wšako běše so wjetšina dotal tam skutkowacych za hinašu powołansku perspektiwu rozsudźiła. A lětsa maja tam nimo kruće, pola města Drježdźan přistajeneje kubłarki třoch praktikantow. Kubłarku móžeš jenož wobdźiwać. Wšako njestara so jenož wo swojich chowancow, ale dawa tež praktikantam lóšt a lubosć na puć, zo bychu so rozsudźili za powołanje přewodźace wukubłanje na kubłarku resp. kubłarja. Snano, byrnjež chabłanje do wuwićoweho procesa čłowjeka słušało, wostanu ći třo w tymle dźěćacym dnjowym přebywanišću. Tež za to změje towarstwo Stup zawěsće dale dobre argumenty. Milenka Rječcyna

Choćebuski Delnjoserbski gymnazij (DSG) swjećeše loni swoju 65. róčnicu załoženja. Milenka Rječcyna je so z direk­torku kubłanišća Anke Hillojc-Sickertowej wo aktualnym stawje na gym­naziju a wo jeho přichodźe rozmołwjała.

Sće była něhdy šulerka na Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju, sće tudy wučerka była a mjeztym tradicionalne serbske kubłanišćo hižo wjacore lěta nawjedujeće. Što je so w tym času změniło a što je wobstało?

A. Hillojc-Sickertowa: Jedna wěc je wostała, zhromadnosć na šuli. Ta pokazuje so w dobrym poměrje mjez wuče­rjemi a šulerjemi. Škoda, zo dźensa jenož něhdźe 30 šulerjow gymnazija w internaće přebywa. My běchmy tam swój čas cyłe rjadowniske cyłki, štož je zhromadnosć přisporjało.

Kelko šulerjow a wučerjow scyła na kubłanišću maće?

Rěčny centrum z nowej knižku

štwórtk, 04. januara 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). „Lejna a potwory w ćmě“ je nowa kolenowa knižka, kotraž je wčera w Rěčnym centrumje WITAJ wušła. Kaž RCW w nowinskej zdźělence informuje, jedna so při tym prěnjorjadnje wo „didaktiski material za pěstowarnje“. Zajimcy dóstanu nowostku darmotnje w rěčnym centrumje.

Stawizna w knižce jedna wo małej Lejnje, kotraž ma swójsku stwu a swójske łožo. Kóždy wječor praji wšěm swojim hrajkam a pleńčatkam dobru nóc, zo móhła tohorunja měrnje spinkać. Dyrbjała-li pak tola raz wosrjedź nocy wotućić, ma při łožu swětleško a móže sej tež spěšnje zaso wusnyć. Tola w jednej nocy wšitko hinak přińdźe hač myslene. Hač so w Lejninej stwě potwory chowaja a hač so wona jich dla boji? To a wjace zhonja zajimcy w nowej publikaciji RCW. Stawi­znu spisał je serbski žurnalist a publicist Měrćin Wjenk, wo ilustracije w knižce postara so Kirsten Höcker.

nawěšk

nowostki LND