Chce wulki swět dale zeznawać

srjeda, 02. meje 2018 spisane wot:

Mjez lawreatami lětušeho šulerskeho pisanskeho wubědźowanja „Lessing linku po lince“ je 18lětna Emma Gerntke. Šulerka 11. lětnika Lessingoweho gymna­zija w Kamjencu pochadźa ze Smječkec. „Moja wučerka dr. Christine Speich mje we wukonowym kursu němčiny pohnuwaše, so na tymle wurisanju wobdźělić“, wona powěda. Na pisanju ma swoje wjese­lo. Wot zakładneje šule je so wona přeco zaso w tekstach wuspytała. Citat z „Nathana mudreho“ jako tema ju putaše, přinošk w formje dźenika napisać. Ideja bě bórze namakana: Kak ze suicidom lubowaneje přećelki wobchadźeć? Wona, Amelie, měješe depresije swojeje biseksualnosće dla. Jako nochcyše hólc ju dlěje za přećelku měć, widźeše wona smjerć jako jenički wupuć. Awtorka „nam wěrjomnje pokazuje, kak začuća, dopomnjenki a asociacije prěki a podłu skakaja“, lawdator Wolfgang Melzer přinošk chwali.

Přewšo powabne su młodej Smječkečance basnje w jendźelskej rěči. A kajka přesłapjena móže być, hdyž njedocpěje jeje přełožk do němčiny wuprajiwosć jendźelskeho originala. Rady tež sama jendźelsce basni.

W Slepom musical zahrali

póndźela, 30. apryla 2018 spisane wot:
Nimale wšitcy šulerjo Slepjanskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“, w cyłku ně­hdźe 250, su w tymle projektowym tydźenju byli wobdźěleni na předstajenju musicala „Felicitas Kunterbunt“. Mjez nimi běchu spěwarki a spěwarjo chóra, w kotrymž wustupi wjace hač 60 dźěći a młodostnych, dirigowany wot Corinny Fabian (stejo srjedźa) a Sabiny Jurencec (naprawo). Wučerjo su inscenaciju we wobłuku kursow po zajimach šulerjow wot spočatka šulskeho lěta přihotowali. Dźewjeć króć su šulerjo zwjetša před wupředatej žurlu Serbskeho kulturneho centruma hrali. Musical napisał je šulski nawoda Wolfgang Goldstein. Foto: Joachim Rjela

Hnujace přinoški w formje dźenika

srjeda, 25. apryla 2018 spisane wot:

Kamjenc (SN/at). Ze štyrjoch zwjazkowych krajow pochadźeja lawreatki lětušeho šulerskeho pisanskeho wubědźowanja „Lessing linku po lince“. Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan) njeje na wuznamjenjenskim zarjadowanju minjeny pjatk w tamnišim měšćanskim dźiwadle jenož myta za najlěpše wubědźowanske přinoški přepo­dał. Wón runje tak zwěsći, zo je wurisanje, kotrež wotmě so nětko 25. raz w zamołwitosći Kamjenskeho Lessingoweho muzeja, mjez šulerjemi a wučerjemi přewšo woblubowane. Tajke přićahliwe, zo móžeše jury přinoškaj mytować, kotrejuž awtorce stej wospjet mjez wuznamjenjenymi: Katja Müller-Kuckelberg z gymnazija Klotzsche třeći raz za sobu a Hannah Spinde z Friedricha Schleiermacheroweho gymnazija Niska druhi raz. Wo dobru łužisku bilancu mjez najlěpšimi postaraštej so dale Emma Gerntke z Lessin­goweho gymnazija Kamjenc, doma w Smječkecach, a Freyja Kurzweg z Wojerowskeho Johanneuma, doma w Złym Komorowje.

Ralbicy (JR/SN/JaW). Z kulturnym programom su šulerki a šulerjo 5. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy wčera nawječor w tamnišej sportowni hosći z čěskeho Mělníka we Łužicy witali. Při­tomni běchu nimo dźěći a wučerjow tež starši serbskich dźěći. Wšako přenocuja čěske dźěći w hóstnych swójbach.

Hižo wčera připołdnju móžeše w Budyšinje direktorka Ralbičanskeho kubłanišća Milenka Koberowa 25 šulerkow a šulerjow z wučerkomaj z čěskeho Mělnika na tradicionalnu wuměnu witać. „Zetkamy so stajnje pod Budyskej Bohatej wěžu“, rjekny Milenka Koberowa našemu wječornikej. Po witanju podachu so hosćo na krótke wodźenje po sprje­winym měsće a tež słódny wobjed njesmědźeše pobrachować. Na programje steješe wčera tohorunja wopyt sawrie­roweho parka w Małym Wjelkowje, štož so małym hosćom wězo chětro lubješe.

Budyšin (SN/MiR). Statne kubłanske zarja­dy maja přichodnje swoje nadawki při zdobywanju wučerjow z wukraja za Łužicu doraznje přesadźić. Z tym zwja­zane je tež zwoprawdźenje Serbskeje rěčnej­e šule. Wobkedźbować maja so při tym přilubjenja swobodneho stata Sakska čěskemu knježerstwu, nastupajo při­stajenje wučerjow ze susodneho kraja. Tole žada sej zapósłanc Sakskeho kraj­neho sejma Marko Šiman (CDU) hladajo na dotal njedosahacy angažement při zdobywanju a zarjadowanju wukrajnych wučerjow, kotřiž chcedźa w Serbach skutkować. „Tež hdyž mamy po cyłej Sakskej starosće z wučerskim zastaranjom, zwobraznja situacija na serbskich ku­błanišćach wěsty mikrokosmos“, rozłoži serbski zapósłanc wčera składnostnje in­for­maciskeho zarjadowanja nowinarjam. „Mam nadźiju, zo so nowy sakski statny minister za kultus Christian Piwarz na hinaše wašnje problematice wěnuje hač jeho předchadnicy.“

Rěčne kmanosće pruwować

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:

Šulerjo wužiwaja ertnu serbšćinu na olympiadźe wšelako

Wodowe Hendrichecy (SN/MiR). Bjezdwěla prašeja so starši tych šulerjow, kotřiž wobdźěla so na kóždolětnej olympiadźe serbšćiny, kotre nadawki maja dźěći spjelnić. Chcedźa zawěsće tež wědźeć, hač dóstawaja pomoc. Nimale dwaj dnjej maja wobdźělnicy chwile, so na prezentaciju přihotować. W skupinskich cyłkach zaběraja so šulerjo 6. lětnikow z jednej temu. Podate su informacije, kotrež maja woni do tekstow splesć. Při tym smědźa sej jednotliwe hesła abo sady napisać. Na kóncu prezentacije zhromadźi jury pisomne podłožki, zo móhła lěpje posudźować, kelko krótkopřednoškow su wobdźělnicy swobodnje přednjesli a kelko bóle wotčitali. Zdobom zwěsća, štó je dyrbjał sej kotre informacije napisać.

Worklecy/Budyšin (SN/MiR/bn). Cyłkownje 33 šulerjow z bretoniskeho městačka Quimper – stolicy francoskeho departementa Finistère, kotremuž rěkaja bretonsce Kemper – přebywa tuchwilu we Łužicy. Tradicionalna wuměna mjez Francoskej a Łužicu wotměwa so hižo ze spočatka 1990tych lět. Štož bě so tehdy na Pančičansko-Kukowskej srjedźnej šuli započało, wjedźetej nětko Worklečanska Serbska wyša šule „Michał Hórnik“ a Budyski Serbski gymnazij dale. Nawoda wyšeje šule Křesćan Korjeńk zhladuje na mnoholětne zwiski do susodneho kraja Němskeje a přewodźa lětsa 17 hóstnych dźěći. Z boka gymnazija je za projekt zamołwita wučerka francošćiny Yvonne Bulišowa, kotraž stara so ze swojimi šulerjemi wo tohorunja 16 młodych hosći. Hosćo su dožiwili, kak na tudyšimaj kubłanišćomaj němčinu, wosebje pak serbšćinu w fachowych předmjetach na wšelakich rěčnych schodźenkach posrědkuja. Dźensa dopołdnja wotkrychu sej šulerjo stolicu Serbow Budyšin. Zhromadnje z Worklečanskimi šulerjemi 8. a 9. lětnika resp. gymnaziastami 9. a 10.

Budyšin (SN/MiR). Čitanske wubědźowanje Rěčneho centruma WITAJ minjenu sobotu w Budyskej Smolerjec kniharni je Chróšćanskej Serbskej zakładnej šuli „Jurij Chěžka“ wunjesło wosebite hódnoćenje. Wšako staj šulerjej z tohole kubłanišća wubědźowanje wo lětušeju najlěpšeju čitarjow 3. lětnika dobyłoj. W skupinje A1, to su maćernorěčni šulerjo, je to był Milan Jurk a w skupinje A2, su to šulerjo z němsce rěčacych swójbow, je to była Emely Młynkec. Wobaj dóstaštaj, runja wšitkim dalšim wobdźělnikam, wopismo a knihu a k tomu knižny šek, za kotryž móžetaj sej wonaj w Smolerjec kniharni kupić knihu po swójskim słodźe. Wšitcy šulerjo ze skupiny A1 wjeselachu so nad knihu „Serbske powěsće“, ći ze skupiny A2 pak nad knihu „Babka pčołka“.

Sej kuzło wotkryć

wutora, 17. apryla 2018 spisane wot:
Dźensa hladaja hižo dźěći husto do swojeho smartphona. Kuzło čitanja w knihach pak so zhubiło njeje. Jedyn dopokaz za to je kóždolětne čitanske wubědźowanje ­Rěčneho centruma WITAJ. Pozbudźace ­lětsa běše, z kelko wšelakich dźěćacych knihow wobdźělnicy čitachu a kelko awtorow bě w tymle hodźinomaj słyšeć. Za čo to rěči? Jako před něšto lětami wospjet rěkaše, zo wubjeru sej čitacy wosebje knihi, kotrež powědaja wo wrobliku a jeho přećelach, tak je so spektrum mjeztym rozšěrił. Lětsa běchu 24 wobdźělnicy wujimki z dwanaće knihow přednjesli a z tym zasłyšachu přitomni jědnaće wšelakich awtorow. Wuhotowarjo wubědźowanja kóžde lěto zwěsća, zo je mjez spisowaćelemi jenož zrědka Jurij Brězan. Tuž je derje, zo maja serbscy wobdźělnicy přidatnje z jeho knihi „Rifko“ čitać. Snano by derje było, ­šulerjam darić tule knihu, zo bychu sej ­dalše kuzło wotkryli. Milenka Rječcyna

Třeće městno sej wubědźił

pjatk, 13. apryla 2018 spisane wot:
Jahannes Cyž (naprawo) a Syman Handrik, šulerjej 9. lětnika Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy, běštaj so wčera w Drježdźanach na wurisanju šulskeho předmjeta hospodarstwo, technika a domjacnosć wobdźěliłoj. W Pančicach-Kukowje a Serbskich Pazlicach bydlacaj staj so tam mjez štyrnaće wobdźělnikami z cyłeje Sakskeje wubědźowałoj, předewšěm we wušiknosći, ale tež we wobchadźenju z techniku. Syman Handrik wobsadźi třeće městno. Wotměło je so cyłodnjowske zarjadowanje znowa na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće. Foto: Tobias Bulank

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND