Na wopyće była

póndźela, 19. nowembera 2018 spisane wot:

Choćebuz (SN/MiR). Choćebuska decernentka za młodźinu, kulturu a socialne Maren Dieckmann wopyta zašły tydźeń serbske kubłanske institucije města Choćebuza. Přewodźała je ju zamołwita za serbske naležnosće města Ana Kosacojc-Kozelowa. Wopyt wjedźeše jej do Witaj-pěstowarnje „Mato Rizo“, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa. Dale stej byłoj w zakładnej šuli „Lutki“ a we Witaj-horće „Wjewjerčka“ kaž tež w Delnjoserbskim gymnaziju.

Wulki projekt instituta

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Soblex je internetny program, kotryž ma na šulach perspektiwu

Chrósćicy (ddy/SN/MiR). Lětuši fachowy dźeń 2plus wopřijimaše nimo zakładnych přednoškow tež sydom dźěłarničkow. Jedna z nich zaběraše so z potencialom a wužiwanjom internetneje strony soblex.de. Za dźěłarničku wo wužiwanju tohole poskitka přeměnichu stwu šulskeho nawody Chróšćanskeje Serbskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ na kompjuterowy kabinet. W běhu dweju hodźin předstaji naměstnica wotrjadnika Budyskeho Serbskeho instituta dr. Sonja Wölkowa zajimcam wužiwanski potencial internetneje strony soblex. Z krótkim přednoškom rysowaše wona najprje­dy dosć dołhi proces nastaća.

Wopominaja Rawpa

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:
Składnostnje 90. posmjertnych narodnin Jana Rawpa přeprošuje Serbski ludowy ansambl na komorny koncert sobotu, 17. nowembra, w 16.30 hodź. do Budyskeho Serbskeho muzeja. Pod nawodom Judith Kubicec skutkuja nimo solistow Romy Petrick (sopran), Mikołaja Jana Walerycha (tenor), Liany Bertók (klawěr) a chóra Serbskeho ludoweho ansambla tež serbske dźěći a serbscy młodostni sobu.

Serbskej skupinje stej pohon

srjeda, 14. nowembera 2018 spisane wot:

Roswitha Sprigade nimale 20 lět w „Kraju pjerachow“ skutkowała

Dźěćace dnjowe přebywanišćo „Kraj pje­ra­chow“ w Budyskej měšćanskej štwórći Strowotna studnja, w nošerstwje Budyskeho Dźěłaćerskeho dobroćelstwa (AWO) móže so pisane mjenować. To zwisuje z jeho wonkownym napohladom runje tak kaž z wulkej mnohotnosću dźěći. Wone pochadźeja ze wšelakich narodow a pěstuja zhromadne přećelstwo.

Serbska Strowotna studnja

Zwoprawdźa dalši wobłuk zakonja

srjeda, 14. nowembera 2018 spisane wot:

Braniborska podpěruje prěni króć serbske­ kubłanske poskitki w dźěćacych dnjowych přebywanišćach. To rjekny rěčnica za dźěćacu a młodźinsku politiku braniborskeje Lěwicy Gerrit Große po wuradźowanju wuběrka za ku­błanje, młodźinu a sport nastupajo etat Braniborskeje 2019/2020.

Zhromadny staršiski wječork

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

Prěni króć su we Wojerecach zhro­madny staršiski wječork wšitkich zakładnych šulow přewjedli. Tón měrješe so na 3. lětniki Lipoweje a „Handrija Zejlerjoweje“ zakładneje šule kaž tež teju­ „Při parku“ a „Při Halštrowje“.

Wojerecy (SN/MiR). Na informaciski wječork,­ kotrež bě Regionalne dźěłanišćo za kubłanje, demokratiju a perspektiwy žiwjenja we Wojerowskej Łužiskej hali zańdźenu srjedu zarjadowało, je wjele wjace zajimcow přišło, hač běchu to zarjadowarjo wočakowali. Mjez wobdźěl­nikami bě tež nowa nawodnica zakładneje šule „Handrij Zejler“ Petra Schen­kowa. „Mi bě wažne, zo wotměwaše so zhromadne zarjadowanje wšitkich Wo­jerowskich šulskich kubłanišćow kompaktnje na jednym městnje. Rozsudne bě, zo mějachu tute składnosć, ze swojim profilom za sebje wabić, šulerjow a jich starsich direktnje narěčěć.“

Kultura na wjes

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:
Drježdźany (SN/MiR). Sakska statna mini­sterka za wědomosć a wuměłstwo (SMWK) dr. Eva-Maria Stange (SPD) je prezentowała koncept wo kulturnym kubła­nju dźěći a młodźiny. „Wuměłstwo a kultura matej za wšěch docpějomnej a zapłaćomnej być – w městach a na wsach“, rjekny ministerka minjenu srjedu na posedźenju krajneho sejma. Knježerstwo je hižo 23. oktobra koncept na wědomje brało a jeho zwoprawdźenje do nadawka dało. Koncept běchu minjenej lěće pod nawodom SMWK w nutřkomi­niste­rial­nej dźěłowej skupinje zhromadnje z ministerstwomaj za kultus kaž tež za­ socialne a runostajenje na­dźěłali. Do pro­cesa zapřijeli su kulturne rumy, kultur­ne zarjadnišća, přisłušne třěšne zwjazki a dalšich partnerow. Nětko jich do konkretneho zwoprawdźenja kon­cepta zapřijmu. „Kulturny zajim dźěći a młodostnych na wsach je runje tak wulki kaž w městach. Hubjeneho bli­skowobchada, pobrachowaceje mobility a wyšich kóštow dla pak maja woni njelěpšiny.

Łužica zapřijata

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Praha (SN/MiR). Towarstwo přećelow Serbow (SPL) w Praze přewjedźe zhromadnje ze zwjazkom wučerjow stawi­znow jutře w Serbskim seminarje kolokwij na temu Čěska a łužiska statnosć. Přičina zarjadowanja je 100. róčnica załoženja Čěskeje republiki. Póńdźe tež wo zwisk k předchadźacym kralowskim dynastijam. „Čłonojo zwjazka wučerjow stawiznow tworja wulki dźěl publikuma. To je nam jara wažne. Chcemy dźě jim předstajić čěsko-serbske temy a zbližić wuznam serbskeje Łužicy za dźěl čěskich stawiznow“, rozłožuje předsyda SPL Lukáš Novosad.

Domiznowědne temy mytowane

wutora, 30. oktobera 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN/MiR). Mjez dobyćerjemi lětušeho Sakskeho myta za přeslědźenje domizny su tež štyri temy z poćahom na Łužicu. Spěchowanske myto za mło­dźi­nu w hódnoće 500 eurow přija Leon Babucke z Radebeula za DVD „Wulki přiro­doškitny projekt łužiska jězorina“. Martha Hansetz, Ella Hauke, Finn Margraf a Leonore Schuster pod nawodom Iny Züchner z Wojerec dóstachu 500 eurow za zdźěłanje DVDje „Disco, Dada, DDR“. Čestne wopismo a knižny dobropis połsta eurow spožčichu Erhardej Dietmarej Lenzej ze Spitzkunnersdorfa za „Wjesnu chroniku Póckowy – Domiznowědne zwěsćenje wobstatka“, a Ralph-Klaus Winkler z Kinsporka je so zaběrał z pochowanišćom za wójnskich jatych w Kinsporku a z tamnišim lěhwom za jatych w lětach 1914 do 1919.

Myta w cyłkownej hódnoće 9 250 eurow je sakski statny sekretar za kultus Herbert Wolff zańdźeny pjatk w Drježdźanskim měšćanskim muzeju přepo­dał. Je to mjeztym jědnate wubědźowanje. Z počesćenjom hódnoći ministerstwo wu­rjadne wukony a zasłužby na polu sakskeho domiznowědneho slědźenja.

Prawe wurjekowanje sej wotposkać

póndźela, 29. oktobera 2018 spisane wot:

Štóž rěč wuknje, přiswoja sej prawe pisanje słowa, kotrež w słowniku namaka. Ćešo je słowa prawje wurjekować. Za to maja wuknjacy delnjoserbšćiny na portalu www.dolnoserbski.de pod Nimsko-dolnoserbski słownik nětko nowu podpěru. Kliknyš-li pódla po­dateho serbskeho wuraza na symbol wótřerěčaka, zaklinči wurjekowanje.

Budyšin (SN/at). Kak su sobudźěłaćerjo delnjoserbskeho wotrjada Serbskeho instituta w Choćebuzu za tule posłužbu trěbne zwukowe dataje zdźěłali, wo tym je dr. Fabian Kaulfürst minjenu srjedu w Röhrscheidtowej bašće čłonam kuratorija a přiradźe slědźenišća, institutnikam a dalšim zajimcam přednošował.

nawěšk

nowostki LND