W srjedźišću njedawneho fachoweho schadźowanja we Wostrowcu steješe susodorěčne kubłanje w Sakskej. Ale tež připóznaće powołanskeho zakónčenja maćernorěčnikow je rólu hrało.

Wostrowc. Pólšćina a čěšćina w pomjeznym rumje Sakskeje trjebatej systematiske spěchowanje a wuwiće kwality wot zažneje dźěćaceje staroby. „Pobrachuje dale wědomostnje fundowany koncept, na kotrymž móhli dźěło w dźěćacych dnjowych přebywanišćach wusměrić“, podšmórny dr. Regina Gellrich, nawodnica Sakskeho krajneho centruma za zažne susodorěčne kubłanje na njedawnym schadźowanju we Wostrowcu. „Z projektom Witaj mamy w serbskim wobłuku derje praktikowany přikład. Chcemy wjele z toho wuknyć a přenjesć.“ W Mjezy­narodnym zetkawanišću klóšter Marijiny doł wobjednachu temu „Po puću k rěči susoda wot wšeho spočatka w pomjeznych regionach Sakskeje“. Kubłarki, wučerki, wědomostnicy, studenća z Němskeje, Pólskeje, Čěskeje a Awstriskeje kaž tež zastupjerjo z kubłanja, kultury, poli­tiki a zarjadnistwa so wobdźělichu.

Serbski gymnazij Budyšin

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:
Sarah Benad, Jonas Michael Bierich, Elisa Bizoldec, Jessica Birke, Gabriel Bejma, Sophia Bejmakec, Luiza Bejmic, Wiktorija Bejmic, Jan Brězan, Anna-Katharina Cechec, Sofija Cyžec, Marie-Charlott Čornakec, Anna-Lisa Eder, Aleksander Hajna, Judit Handrikec, Jurij Filip, Pětr Hantuš, Jurij Haška, Jan Heeleman, Weronika Henseleitec, Maik Janze, Lydia Jenichen, Luiza Sofija Jurkec, Greta Kahl, Roman Kral, Stanisław Krygar, Jakub Langa­, Jakub Lipič, Anne Markec, Diana Mersiowsky, Rejzka Mejglec, Michaela Młynkec, Pascal Muster, Sofija Neterec, Lena Noack, Richard Nowak, Luisa Paulikec, Lydija Rachelic, Leonie Rehor, Clemens Rietschel, Michał­ Rječka, Lydija Sćapanec, Rafael Wjacławk, Stanisław Wowčer, Adrian Wowčer, Paul Scholz, Milenka Šołćic, Viktoria Šramic, Thomas­ Schwede, Philipp Sko­czowsky, Emil Stahr, Kevin Wiedmer, Matej Wjeńka, Hilžbjeta Wjenkec, Hańžka Marija Wjeselic, Nadia Zamora Gonzalez, Juliana Žurec Foto: René Plaul

Serbska wyša šula „Michał Hórnik“ Worklecy

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:
Juliana Bjeńšec, Toni Brězan, Jurij Jakubaš, Babett Klugec, Janett Klugec, Michaela Kralec, Katharina Markec, Philipp Pjech, Felix Pjetaš, Jonas Pjetaš, Anne Rjedźic, Józef Škoda, Marie Wjeselic, Madlenka Cyžec, Maria Cyžec, Marcel Čižank; rjadowniska wu­čerka: Simona Eckertowa Foto: Feliks Haza

Gratulujemy maturantama šulskim wotchadnikam2015

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:

Gratulujemy maturantam

a šulskim wotchadnikam

2015


Serbska wyša šula Ralbicy

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:
Svenja Cybulec, Daniel Dinar, Józef Krawc, Stefanie Kupkec, Marko Ryćer, Marija Salowskec, Syman Sćapan, Jonas Šołta, Tabea Wićazec, Lucian Zahrodnik; kom. šulski nawoda: Křesćan Korjeńk, rjadowniska wučerka: Gabriela Cyžowa Foto: Jan Šołta

rjadownja 10: David Bernd Friese, Anthony Gerlich, Lena Haase, Martin Hantsch, Paul Hančik, Jasmin Hentschel, Sophie Jähne, Křesćan Krahl, Maria Krohn, Alexander Kubitz, Nicolas Kupka, Anton Lehmann, Tom Möhn, Julia Neumeyer, Patrick Pooch, Nick Röhle, Laura Schmidt, Thomas Schönfeld, Max Werner, Lisa Johanna Zaunick; rjadownja 9: Jenny Ines Toth; šulska nawodnica: Hilža Štilerowa, rjadowniska wučerka: Heidrun Funcyna Foto: Carmen Schumann

Serbska wyša šula Budyšin

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:
rjadownja 10a: Jonas Aouragh, Marie Bergmann, Antonia Dieckmann, Violina Dimova, Alexander Kaufmann, Luise Kinne, Alexander Kriedel, Tony Dan Kubitz, Lucie Liebscher­, Paul Möbius, Maximilian Richter, Sarah Richter, Alina Rößler, Yasmin Sauter, Larissa Schäfer, Paula Schneider, Valentin Pratsch, Carlo Elia Vettraino, Kevin Waurig­, Lisanne Weber, Jennifer Wenzel; rjadownja 10b: Helen Apelt, Jan Dude, Caroline Hauptmann, Hermann Heine, Maria Heinisch, Luise Kobalz, Theodor Küster, Max Röl­ke, Rebecca Schierz, Judith Scholze, Axel Schramm, Conrad Schulze, Melanie Simon, Sarah Skupin, Sascha Steinert, Carolin Weise, René Zeiler; rjadownja 9: Yven Mac­ Kay Dworatzek, Jonas Grundei, Matthias Kresse, Raphael Ortwin Salmen, Lukas Stübner Foto: SN/Maćij Bulank

Wyša šula Slepo

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:
rjadownja 10a: Nico Czerman, Tom Gleisberg, Felix Göbel, Mario Heinze, Julian Kaschub, Paul Kisza, Tom Kliemand, Yannick Lachmann, Jonny Richter, Bastian Rinnert, Hendrik Rudolph, Danny Vogt, Enrico Zweigle, Anna Lena Behning, Anna Hanusch, Jasmin Holz, Michelle Metan, Emily Rulka, Vanessa Werner; rjadownja 10b: Theresa Buchheim, Jessica Delius, Lara Marie Helbig, Jenny Hundt, Luisa Just, Niklas Knobloch, Jessica Lehnik-Habrink, Maiga Lerche, Paula Oehme, Jona­than Paulo, Marcus Pomren­ke, Marie Sergon, Clementine Sperling, Hannes Starik, Lukas Zeisig; rjadownja 9: Rebecca Friemel, Luka Hambitzer, Peter Lorenz, Francesco Möser, Johnny Rossius, Melanie Schneider Foto: Joachim Rjela

Wyša šula Kulow

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:
rjadownja 10a: Paulina Dubau, Anne Hansetz, Julia Hesse, Jenny Hilprecht, Tina Jannasch, Nico Jurisch, Fabian Kluth, Jadwiga Kokel, Ludwig Latta, Michael Madysa, Franziska Mitzenheim, Felix Peschel, Niklas Richter, Manuel Riebke, Maria Riedel, Emely Schieber, Jonas Schimann, Sabrina Serbin, Deborah Wels; rjadowniska wučerka: Angelika Čornakowa; rjadownja 10b: Maria-Theresia Brückner, Lucas Bucke, Nina Dirsat, Alexander Grohmann, Gina-Marie Huschmann, Sarah Kopf, Lisa-Marie Lodni, Luisa Massny, Linda Modsching, Julian Pieprz, Christoph Rettig, Kristin Schultz, Rudolf Schultz, Maximilian Walther, Anna-Maria Wels, Tim Wunderlich; rjadowniska wučerka: Marion Schöne; rjadownja 9: Dominique Bahn, Oliver Gemsleben, Felix Gruben, Max Illner, Paul Lam­beck, Christopher Liebmann, Sahra Niebl, Max Petschick, Lucas Pink, Alexander Wolfram; rjadowniska wučerka: Uta König Foto: Martina Arlt

Po puću w Serbskim domje

srjeda, 08. julija 2015 spisane wot:

Holcy Ralbičanskeje wyšeje šule wosebity projektowy dźeń přewjedli

Budyšin (BW/SN). Z powołanskimi móžnosćemi w serbskich institucijach w Budyskim Serbskim domje zeznajomichu so wčera holcy Serbskeje wyšeje šule Ralbicy. K tomu mějachu cyłe dopołdnjo chwile. Jednaćel Domowiny Bjarnat Cyž a zamołwita za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa Regina Krawcowa móže­štaj­ dohromady dźewjeć holcow witać.

Po krótkim wodźenju po Serbskim domje rozdźělichu so holcy do mjeńšich skupinkow. W Domowinskim zarjedźe nadźěłachu wone mjez druhim nowinsku zdźělenku, wobdźěłachu swójske fota a zestajichu plakat z krótkim tekstom wo tymle holčim dnju.

W Rěčnym centrumje WITAJ spřistupnichu sej powołanje lektorki a widźachu, kak serbske wučbnicy nastawaja. Nimo toho naćisnychu plakat za sportowu wučbu, zeznachu dźěło na wosebitej app wo powołanjach, spisachu krótki tekst za Płomjo a přełožichu za rěč spěchowace dźěło w pěstowarni zabawnu hru z němčiny do serbšćiny.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND