Twar centruma so nachila

srjeda, 27. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Kónc julija ma we Wojerowskim starym měsće wobydlerski centrum Konrada Zuseho, hdźež bu 1912 Domowina załožena, zakónčeny być. Spočatk awgusta poslednje twarske dźěła překontroluja. Wot 10. awgusta móžetej přichodnej podružnikaj a wužiwarjej – přirodowědno-techniski dźěćacy a młodźinski centrum NATZ a kulturna fabrika – zaćahnyć. 5. septembra chcedźa wobydlerski centrum wotewrěć. Tónle časowy wotběh zdźěli nawoda twarskeho wotrjada Wojerowskeho měšćanskeho zarjadnistwa Dietmar Wolf na wčera­wšim posedźenju měšćanskeje rady.

Tuchwilu su suchotwar, poslednje woclotwarske, molerske a špundowanske dźěła na rjedźe. Runočasnje přihotuja wupisanje za wšitke zamki w domje kaž tež za wodźenski system. Tón ma po wčerawšich wuprajenjach Dietmara Wolfa tež serbskorěčny być, tak zo serbscy wopytowarjo tež w swojej maćeršćinje zhonja, dokal maja w domje hić, hdyž chcedźa tam něšto wobstarać. Dohro­mady dyrbja hišće nadawki za nimale 150 000 eurow rozdawać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND