Rozrisanje za zakładnu šulu našli

srjeda, 08. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Twar němsko-serbskeho šulskeho centru­ma a centralne wotwodźowanje wopłóčkow stej ćežišći financneho plano­wanja Slepjanskeje gmejny hač do lěta 2018. Tole wuchadźa z hospodarskeho plana 2015, kotryž su gmejnscy radźićeljo wčera wobzamknyli.

Slepo (AK/SN). Runja druhim gmejnam ma tež Slepjanska dwójneho (doppikoweho) zličbowanskeho systema dla wulke ćeže, wurunany hospodarski plan zestajeć. Předewšěm wotpisanja móža lědma nadźěłać. W inwestiwnym wobłuku maja tuž 400 000 eurow deficita, w zarjadniskim pak 75 000 eurow.

Jako najwažniše lětuše inwesticije su sej přede­wzali wohnjowobornu gratownju w Slepom přetwarić, tam nowu sirenu insta­lować, wobornikam digitalne škričko­wanje wobstarać, wjesne hrajkanišća ponowić a němsko-serbski šulski centrum kaž tež wotwodźowanje wopłóčkow planować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND