Najebać problemy dale inwestuja

pjatk, 10. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Hakle wčera je Hamorska gmejnska ra­da­ hospodarski plan 2015 wobzam­kny­ła. Klětu měli so prjedy z tym za­běrać­, kaž gmejnscy radźićeljo na wčerawšim posedźenju porokowachu.

Hamor (AK/SN). Přestajenje wot kame­ralistiskeho na dwójne knihiwjednistwo (doppik) wobradźa tež Hamorskej gmejnje wulke starosće. „Najebać skrótšenja njeje naš hospodarski plan wurunany. Lětsa steji pod smužku deficit 2,16 mi­lionow eurow. Z toho su 1,894 milio­now eurow wotpisanja, kotrež dyrbimy po zakonju do plana sobu zapřijeć“, podšmórny komornica Carola Navrodt wčera na posedźenju gmejnskich radźićelow. Z jednym ­napřećiwnym a dwěmaj wzdatymaj hłosomaj woni hospodarski plan 2015 skónčnje schwalichu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND