Dwěluja na posudkach

srjeda, 15. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Plusnikecy (SK/SN). Hač do kónca nowembra ma stejišćo Malešanskeje gmejny k wobłukowemu zawodnemu dojednanju za skału Pro Stein w Plusnikecach předležeć. Štož zda so być zarjadniska naležnosć, njelubych wuskutkow na wokolne wsy dla zjawnosć mjeztym jara zaběra. Tohodla zetkachu so njedawno Malešanski wjesnjanosta Matthias Seidel (CDU) a čłonojo wot apryla skutkowaceje woby­dlerskeje iniciatiwy k zhromadnemu wobjednanju problemow, kotrež skałowy zawod wobydlerstwu a krajinje načinja. Přitomnaj běštaj zapósłancaj Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) a Hajko Kozel (Lěwica). Hłowny problem je dźeń a wjetše nasypnišćo z wotpadkami mlějernje zornowca.

Wospjet bu kritika zwuraznjena, zo su wot zawoda do nadawka date posudki jednostronske. Po słowach gmejnskeho radźićela dr. Jürgena Wenglera wěrjomnosć posudkow data njeje. Tež Malešanska gmejnska rada je so na swojim zašłym posedźenju ze skału zaběrała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND