Na lěto dosć derje přihotowani

póndźela, 22. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (JK/SN). Financny zakład Rakečanskeje gmejny za nadawki w lěće 2018 je dosć dobry. Tole rjekny nawodnica financneho wotrjada gmejny Franziska Pfeiffer na zašłym posedźenju gmejnskeje rady, jako poda přehlad wo stawje financow kónc lěta 2017. W tym zwisku pokaza wona na to, zo pjenježny zakład hižo tak wobšěrny njeje kaž před lětom, přiwšěm steji gmejna na solidnym fundameće. Jedne z wažnych wuměnjenjow toho bě, zo je so z konsolidacije wudrapała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND