„Wjeselu so na nowu hamtsku dobu“

štwórtk, 20. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W swojim běrowje, kotryž ma městna dosć za wjele wopytowarjow, wěnuje so Roland Dantz naležnosćam, starosćam, ale tež přijomnosćam Lessingoweho města. Přebywa rady tam a chce tam tež w přichodnych sydom lětach dźěłać. Foto: Jan Kral W swojim běrowje, kotryž ma městna dosć za wjele wopytowarjow, wěnuje so Roland Dantz naležnosćam, starosćam, ale tež přijomnosćam Lessingoweho města. Přebywa rady tam a chce tam tež w přichodnych sydom lětach dźěłać. Foto: Jan Kral

Přichodnu njedźelu wola Kamjenčenjo noweho wyšeho měšćanostu. Jako jenički kandiduje za wólby njestronjan Roland Dantz, dotalny mějićel zastojnstwa. ­Wo jeho dźěle, přećach a zaměrach w móžnej nowej periodźe jako prěni muž Lessingoweho města je so z nim rozmołwjał Jan Kral.

Maće lóšt a mocy za móžne dalše dźěło na dobro Kamjenca a jeho wobydlerjow?

R. Dantz: Praju haj z połnym přeswědčenjom. Mam lóšt a chcu to rady činić. Mam ze swojeho dźěła wulke wjeselo a dosć lóšta, je dale wukonjeć. Mam tež tójšto podpěry z rjadow wobydlerjow. Wězo je tajke dźěło tež z njelubymi zjawami a druhdy­ njepopularnymi rozsudami zwjazane. Hdyž pak dobre stronki taj­keho zastojnstwa přewažuja, hdyž maš wuspěch a něšto na dobro města wuskutkuješ, je to spokojace a rjane dźěło. Bych zbožowny był, by-li mi přichodnu njedźelu wjetšina Kamjenčanow znowa dowěru wuprajiła.

Optimizm a lóšt, znowa jako prěni muž města skutkować, złožuje so na dobre ­nazhonjenja a wuspěchi minjenych lět. Što maće wosobinsce za to bytostne zašłeje wólbneje doby?

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND