Gmejnske pjenjezy poćežene

štwórtk, 08. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Najebać dosć dobre hospodarske połoženje w swobodnym staće maja komuny wulku lubu nuzu, zo bychu w běhu lěta ze swojimi pjenjezami wušli. Kóžde přidatne poćežowanje je hižo mała katastrofa.

Trjebin (AK/SN). Wulku sumu přemysłoweho dawka dyrbi gmejna Trjebin energijowemu koncernej Vattenfallej za lěto 2010 wróćić. Kaž přisłušny financny zarjad zdźěli, jedna so wo 141 350,28 eurow. „Běchmy so nadźijeli, zo budźemy přelutowani, štož so bohužel stało njeje. Hižo za štyri tydźenje dyrbimy pjenjezy přepokazać“, praji wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskich radźićelow.

Hladajo na wobmjezowane srědki w komunalnej kasy drje budźe za Trjebinsku gmejnu jara ćežko wulku sumu přepokazać. Po słowach wjesnjanosty chcedźa tuž połoženje najprjedy dokładnje analyzować. Kaž Waldemar Locke dale­ rjekny, dyrbi tež Slepjanska gmejna Vattenfallej přemysłowe dawki wróćić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND