Nowy domicil za pěstowarnju

pjatk, 28. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Za pěstowarnju „Krabat“ w Čornym Chołmcu planuje město Wojerecy nowy domicil. Dołhodobnje ma za zarjadnišćo w nošerstwje Dźěłaćerskeho dobroćelstwa Łužica (AWO) narunanski nowotwar nastać.

Čorny Chołmc/Wojerecy (AK/SN). Wojerowska měšćanska rada njeje so na njedawnym posedźenju jenož k tomu wu­znała, ale je zdobom wobzamknyła, hišće lětsa planowanske wukony za twarjenje a domjacu techniku do nadawka dać. Tohodla bě trjeba, zawjazowacemu wozjewjenju lětušich přidatnych wudawkow we wysokosći 290 000 eurow přihłosować. Za financowanje ma klětuši měšćanski etat srědki 1,1 miliona eurow předwidźeć. „Za sportownju noweho wyšošulskeho centruma měli podłožki k zapodaću spěchowanskeje próstwy lětsa zdźěłane być“, rěkaše we wobkrućenju namjeta. „Dokelž pak tule próstwu hakle w lěće 2019 stajimy, móžemy zawjazowace społnomócnjenje pěstowarni ,Krabat‘ poskićić.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND