Tež w stanje derje klinčało

póndźela, 13. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Nevio Gattner/Mia Kralec, Florian Zelnak/Amelie Hanušec kaž tež Jonas Pjetaš/Jadwiga Šnajdrec su lětuše tři kralowske mejske poriki w Pančicach-Kukowje. Po reji wokoło meje a běhu wo wjeršk podachu so wšitcy w ćahu po wsy. Foto: Feliks Haza Nevio Gattner/Mia Kralec, Florian Zelnak/Amelie Hanušec kaž tež Jonas Pjetaš/Jadwiga Šnajdrec su lětuše tři kralowske mejske poriki w Pančicach-Kukowje. Po reji wokoło meje a běhu wo wjeršk podachu so wšitcy w ćahu po wsy. Foto: Feliks Haza

Najebać dešćikojte wjedro mejemjetanje derje wopytane było

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Trochu improwizować dyrbjachu młodostni při mejemjetanju w Pančicach-Kukowje. Tam je sobotu popołdnju jědnaće porow małych dźěći, wosom porow trochu wjetšich dźěći a 16 porow młodostnych na swjedźenišću swoje reje předstajiło. Wšitke holcy běchu katolsku narodnu drastu woblečene. Najebać mokre wjedro je wjele ludźi přihladowało. Wšón čas wjedro někak wudźerža, hakle jako běchu młodostni nimale dorejwali, poča so zaso dešćować, tak zo sej k „Šewcej“ wšitcy do stana wućeknychu. Tón bě na to z ludźimi kopaty połny a tak zhromadne spěwy hišće rjeńšo klinčachu. Reje přewodźachu Marija Šołćina, Měrćin Weclich, Eckhard Czapek a Tomaš Hejduška. Při napřemoběhu hólcow wopokaza so mjez małymi dźěćimi Nevio Gattner jako najspěšniši, wón wuzwoli sej Miju Kralec za kralownu. Mejski por trochu wjetšich dźěći rěkaštaj Florian Zelnak a Amelie Hanušec, a mjez młodostnymi wuzwoli sej Jonas Pjetaš Jadwigu Šnajdrec za kralownu.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) We Worklecach wuzwoli sej Maksimilian Gruber z Worklec Luisu Budarjec z Wu dworja za mejsku kralownu. Foto: Feliks Haza
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND