Krótkopowěsće (14.12.18)

pjatk, 14. decembera 2018 spisane wot:

Manipulacijow so njebojeć

Drježdźany. Klienća bankow w Sakskej nimaja so wulce wo manipulowane pjenježne awtomaty starosćić. Ani jenički pad njebu minjene jědnaće měsacow w swobodnym staće registrowany, zdźěleja dźensa fachowcy w Frankfurće nad Mohanom. Po cyłej Němskej to skerje hinak­ wupada. Dotal 428 padow su lětsa zličili. Loni bě jich dohromady 499, šěsć z toho w Sakskej.

Chce so znowa požadać

Zhorjelc. Město Zhorjelc chce so znowa za přiwzaće do lisćiny swětoweho kulturneho herbstwa požadać. Srjedźišćo tworić měli tónkróć stawizny byrgarskich domow, kotrež wjele zajimaweho wo bywšim wikowanskim systemje po-srědkuja, kaž město wčera zdźěli. Z wědomostnym přepytowanjom aktow wjelelětneho archiwara Richarda Jechta nadźija so Zhorjelc nětko lěpšich šansow.

Češa a knižna produkcija

Krótkopowěsće (13.12.18)

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:

Nowa CD Serbskeho rozhłosa

Budyšin. „Hej, Łužica“ rěka nowa CD z popularnymi serbskimi pěsnjemi. Projekt je Serbski rozhłós MDR z podpěru Załožby za serbski lud zwoprawdźił a dźensa­ wudał. Słyšeć móžeće tam mjez druhim Theju Čórlichec, Gabriela Mommera a Danielu Hazec. Cejdejka je w Serbskej kulturnej informaciji a w Smolerjec kniharni na předań. Spočatk noweho lěta ma tohorunja w syći přistupna być.

Podpěra tež łužiskim ratarjam

Drježdźany. Zarunansku přiražku 15,7 milionow eurow płaća tele dny něhdźe 2 900 ratarskim zawodam we wróćostajenych kónčinach Sakskeje, mjez druhim w Hornjołužiskej krajinje hole a hatow. Pjenjezy su z europskeho ratarskeho fondsa k wuwiću wjesneho ruma, zhromadneho nadawka „polěpšenje agrarneje struktury a škita přibrjohow“ a z dawkow, kaž přisłušne ministerstwo zdźěla.

Kosmetika z kawiara

Krótkopowěsće (12.12.18)

srjeda, 12. decembera 2018 spisane wot:

Historiski dom předaty

Radwor. Sobu najstarše twarjenje Ra­dworja je předate. Gmejnscy radźićeljo su wčera jednohłósnje tomu přihłoso­wali, zo „torož“ na nawsy Radworskemu předewzaćelej předadźa. Historiski dom z wobłukowymi wrotami słušeše nižozemskemu namrěwstwowemu zjednoćenstwu. Za čas NDR běštej w nim gmejnski zarjad a běrow prodrustwa.

Přihotuja klětuše wólby

Budyšin. Za komunalne wólby 26. meje 2019 wutworja w Budyskim wokrjesu znowa 14 wólbnych wokrjesow. Wólbny wuběrk nawjeduje Andrea Peter. Anja Marx ju zastupuje. Přisydnicy gremija su Elisabeth Nieft, Sandro Fiebig, Rüdiger Thürling a Carola Schmidt. Jich zastu­puja Albrecht Bockisch, Michael Häring, Wolf Schönberg a Angelika Eck­stein. Tomu je wokrjesny sejmik přihłosował.

Wuheń za krosnowarjow?

Krótkopowěsće (11.12.18)

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:

MENS lěto 2018 wuhódnoćiła

Wien. Organizacija Młodźiny europskich narodnych mjeńšin (MENS) je na poslednim zetkanju lěta 2018 minjeny kónc tydźenja we Wienje swoje aktiwity wuhódnoćiła. Mjez druhim su čłonojo štyri seminary z dohromady wjace hač 200 wobdźělnikami wuhotowali. Nimo toho planowachu klětuše zarjadowanja, kotrež zjimaja pod hesłom „MYnority – My say“, MENS online zdźěla.

Zajim za serbšćinu na Taiwanje

Taipeh. Na statnej uniwersiće taiwanskeje stolicy Taipeh wotměje so přichodny kónc tydźenja mjezynarodna konferenca wo wozrodźenju rěčow narodnych mjeńšin. Łužicu zastupuje předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmila Budarjowa. Na Taiwanje prócuja so wo to, wožiwić a rozšěrić tamnišej mjeńšinowej rěči hakka a mandarin.

Nacistisku fabriku wotkryli

Krótkopowěsće (10.12.18)

póndźela, 10. decembera 2018 spisane wot:

Bukowski dobyćer „Łužicy 2019“

Budyšin. Choćebuski dramatikar Oliver Bukowski je ze swojej dźiwadłowej hru „Syn“ wubědźowanje Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, Statneho dźiwadła Choćebuz a Noweho jewišća Zły Komorow „Łužicy 2019“ dobył. Nimo pjenježneho myta 10 000 eurow wo­při­jima wuznamjenjenje prapremjernu inscenaciju lěta 2020 w Złym Komorowje.

Zamołwja naležnosće Serbow

Zły Komorow. Anja Schmiedgen zamołwja wot 1. decembra serbske na­ležnosće w Złym Komorowje. Wona bu na zašłej měšćanskej radźe z wjetšinu hłosow – jeno štyrjo ze 37 běchu pře­ćiwo tomu – do zastojnstwa powołana. Za serbske dźěło ma Schmiedgen tydźensce dwě hodźinje. Powołać zamołwitu za serbske naležnosće bě trjeba, dokelž přisłuša město wot lońšeho zaso serbskemu sydlenskemu rumej w Braniborskej.

Migraciski pakt UNO schwaleny

Krótkopowěsće (07.12.18)

pjatk, 07. decembera 2018 spisane wot:

Hišće lětsa prěni wokolnik

Budyšin. Serbski institut budźe z wjacerěčnym wokolnikom wo slědźenjach a projektach w domje, wo wubranych zarjadowanjach a publikacijach kaž tež wo zajimawostkach z biblioteki a archiwa informować. Wokolnik ma dwójce, trójce wob lěto wuchadźeć, prěni hišće nětko w decembrje. Archiw spřistupnja wokolnik pod www.serbski-institut.de, tam njech so zajimcy tež přizjewja.

Nowy zešiwk hakle w februarje

Wojerecy. Nowe, 21. wudaće rjadu „Nowe­ Wojerowske zešiwki stawiznow“ njebudźe kaž zwučene w decembrje, ale hakle klětu w februarje. Na to skedźbnja měšćanske zarjadnistwo. Nowa brošura wo stawiznach města ma tróšku wobšěrniša a pisaniša być hač dotalne, w srjedźišću steja 750lětne stawizny Wojerec.

Studnje wusakuja suchoty dla

Krótkopowěsće (06.12.18)

štwórtk, 06. decembera 2018 spisane wot:

Komuny měli financy skrućić

Drježdźany. Sakski zličbowanski zarjad je komuny namołwjał, zo bychu swoje financy dale skrućili. Mnohe z nich dołh swojich jadrowych budgetow hižo wjacore lěta pomjeńšeja, je pak trjeba tónle kurs dale wjesć, rjekny šef zarjada Karl-Heinz Binus dźensa w Drježdźanach. Dokładny přehlad wo komunalnym dołhu pak zličbowanski zarjad nima.

Branšowy dźeń w Budyšinje

Budyšin. Předewzaća tekstilneje branše zepěraja so na sobudźěłaćerjow z wukraja, wuchadźa z wčerawšeho zarjadowanja tekstilneje a drastoweje branše w Budyskim załožerskim a technologiskim centrumje. Žadaja sej tuž spěchowanske programy za integraciju ludźi kaž tež dalše­ zawjazowanje němskich zarjadow. Na wuchodźe Němskeje je w branši ně­hdźe 16 000 ludźi přistajenych.

Towarstwam a iniciatiwam

Krótkopowěsće (05.12.18)

srjeda, 05. decembera 2018 spisane wot:

Nasypnišćowa je póda lěta 2019

Berlin. Nasypnišćowu pódu su dźensa we wobłuku swětoweho dnja pódy na swjatočnosći w Berlinje jako „pódu lěta 2019“ wuwołali. Kaž sakske ministerstwo za wobswět a ratarstwo jako patron zdźěli, je po słowach ministra Thomasa Schmidta „nasypnišćowa póda w Sakskej a srjedźnej Němskej wuznamneho wudobywanja brunicy dla jara rozšěrjena“. Za tajku pódu je wosebity škit trěbny, zahajacy so hižo z rekultiwaciju.

Nowaj rjadaj Thespis-centruma

Budyšin. Transkulturny socio-dźiwa­dłowy Thespis-centrum je nowej rjadaj předstajił. Wotnětka wuhotuja kóždy prěni pjatk měsaca koncertny wječor „Bistro“.­ Zazběh twori zajutřišim program z mjezynarodnym ćělesom Mu­sighistan. Wot januara poskića stajnje njedźelu pod hesłom „Za kachlemi so rjenje bachta“ bajki a powěsće w rozdźělnych rěčach.

Warnuja před paduchami

Krótkopowěsće (04.12.18)

wutora, 04. decembera 2018 spisane wot:

Adwent z překwapjenkami

Budyšin. Hladajo na dźesaćlětne wobstaće Budyskeho wokrjesa su sej zamołwići wosebitu adwentnu překwapjenku přemyslili a krótke epizody nahrawali. Tak nastachu štyri krótkowideja, z kotrychž su prěni nětko wozjewili. Tón wěnuje­ so korjenjam regiona. Widźeć stej serbskej nałožkaj jutrowne jěchanja a čerpanje jutrowneje wody.

Andrej Bitow njeboh

Moskwa. Spisowaćel Andrej Georgjewič Bitow je wčera 81lětny zemrěł. Sobuzałožerjej literarno-disidentskeho sowjetskeho almanacha Metropol bě hač do doby pjerjestrojki zakazane zjawnje publikować. 1991 sta so wón z prezidentom nětko ruskeho PEN-centruma. Najznaćiša kniha mjez druhim z mytomaj Platonowa a Móst Berlin wuznamjenjeneho awtora je roman „Puškinowy dom“.

Kelko wobydlerjow budźe 2100?

Krótkopowěsće (03.12.18)

póndźela, 03. decembera 2018 spisane wot:

Mjezybilancu sćahnyli

Pančicy-Kukow. Po dobrym měsacu je skupina młodostnych z mjenom Kukowske prašaki cyłkownje 1 169 podpismow nazběrała. To zdźěli čłon cyłka Fabian Kaulfürst. 1 113 ludźi je so přećiwo Serbskemu sejmej w tuchwilnej formje wuprajiło, štož je wjace hač 95 procentow wšěch wotedatych hłosow. Podpismowa akcija traje hač do 31. decembra.

Imageowa kampanja wokrjesa

Zhorjelc. Nowa internetna strona Zho­rjelskeho wokrjesa wěnuje so fachowcam, kotřiž chcedźa so tam zaměstnić. Poskitk z mjenom www.unbezahlbar.land pokazuje na žiwjenjahódny wokrjes z dobrymi wuměnjenjemi za swójby, z dźěłom, wukubłanjom, kreatiwitu a kulturu. Za kampanju zamołwita je wuwićowa towarš­nosć Delnjošleska Hornja Łužica.

Panda najskerje njepřińdźe

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND