Krótkopowěsće (08.08.18)

srjeda, 08. awgusta 2018 spisane wot:

ESF přeproša na konferencu

Wojerecy. Kak radźi so wróćo stajenych ludźi na sakskich dźěłowych wikach zarjadować? Předmjet rozjimuja na lětnej konferency Europskeho socialneho fondsa (ESF), na kotruž přeprošatej sakskej­ ministerstwje za hospodarstwo, dźěło a wobchad kaž tež za socialne a škit přetrjebarjow 1. oktobra do Wojerec. Wosebje wěnuja so přechodej do wukubłanja a powołanja.

Na 41. błótowski swjedźeń

Lubin. Program „Přaza“ Błótowskeho žónskeho chóra a modowa přehladka Lubnjowskeho labela Wurlawy Saryh Gwiszcz stej serbskej dypkaj w programje 41. błótowskeho swjedźenja wot 14. do 16. septembra w Lubinje. Hesło tradicionalneho korsa čołmow rěka „Lubin połny narodneje drasty“. Prěni raz změja swjedźenski porjad za škit hosći a terena.

Dobry w swětowym posudku

Krótkopowěsće (07.08.18)

wutora, 07. awgusta 2018 spisane wot:

Požadanski čas hišće wužić

Choćebuz. Załožerjo a młodźi firmownicy móža so hišće hač do 30. awgusta wo Łužiske myto załožerjow eksistency 2018 (LEX) požadać. Nimo třoch załožerskich mytow chce Łužiska hospodarska iniciatiwa hromadźe z IHK Choćebuz a Drježdźany, Choćebuskej rjemjeslniskej komoru, towaršnosću Inowaciski region Łužica a Łužiskim přichodom najlěpši koncept šulerskeje firmy mytować.

Silo w Njechornju so paliło

Njechorń. Ratarske płone silo je so wčera w Njechornju pola Wósporka pa­liło. Z dotal njeznateje přičiny je wokoło 20 hodź. kur k njebju stupał. Přiwołana wohnjowa wobora móžeše z pomocu tele­skopoweho nakładowaka hač do nocy worštu po woršće wotnosyć a płomjenja podusyć. Zranił so na zbožo nichtó njeje. Policija nětko přepytuje.

Znački po přeću njewabja

Krótkopowěsće (06.08.18)

póndźela, 06. awgusta 2018 spisane wot:

Nowy intendant

Choćebuz. René Serge Mund je nowy intendant Choćebuskeho Statneho dźiwadła. To je rada Braniborskeje kultur­neje załožby Choćebuz-Frankfurt nad Wódru wobzamkła. Mund naslěduje Martina Schülera, kiž bě kónc hrajneje doby 2017/2018 wotstupił. Wón pak je proces namakanja noweho intendanta a pytanje za nowym generalnym hudźbnym direktorom z ansamblom hromadźe přewodźał.

Z projektom ze zmylkow wuknyć

Frankfurt n. M. Systematiske rozprawnistwo, kak ze zmylkow wuknu, chcedźa w lěkarskich praksach zawjesć. Projekt ko­ordinuje Institut za powšitkownu me­dici­nu Frankfurtskeje uni­wersity w zhromadnym dźěle z akciskim zwjazkarstwom Wěstota pacientow a z chorobnej kasu technikarjow. Za studiju pytaja 400 praksow, kotrež wo swojich nazhonjenjach rozprawjeja.

Čechowki lědma bjezdźěćne

Krótkopowěsće (03.08.18)

pjatk, 03. awgusta 2018 spisane wot:

Ludźo za strowotnistwo trěbni

Kamjenc. Wjace hač 170 000 dźěławych trjeba Sakska hač do lěta 2030 w strowotnistwje, kaž wuchadźa z wo- bličenja Statistiskeho krajneho zarjada w Kamjencu. Porno poslednjej kalkula­ciji 2015 je to rozrost wo wjace hač 19 000 połnych dźěłowych městnow. Najwjace dźěłowych mocow je trěbnych w hladanskim wobłuku.

Skruća team zarjadnistwa

Stróža. Jako „ranger Hornjeje Łužicy“ znaty Gisbert Hiller přisłuša nětko teamej zarjadnistwa biosferoweho rezerwata UNESCO Hornjołužiska hola a haty, informuje zarjadnišćo. Z Hillerom su přewšo angažowaneho a profesionelneho sobudźěłaćerja za wopytowarski informaciski centrum zdobyli, měni zarjadniski nawoda Torsten Roch.

Priwatny koncern bilion hódny

Krótkopowěsće (02.08.18)

štwórtk, 02. awgusta 2018 spisane wot:

Wojerecy sobu najćopliše město

Offenbach. Z wochłódnjenjom tež přichodne dny ličić njemóžemy, kaž Němska wjedrowa słužba w Offenbachu zdźěla. Wčera bě Regensburg najćopliše město Němskeje z temperaturu 37,9 stopnjow celsija. Slědowachu Wojerecy ze 36,8 stopnjemi, Konstanz nad Bodamskim jězorom ze 36,5 a Choćebuz z naměrjenymi 36,4 stopnjemi. Za dźensniše popoł­dnjo warnuje wjedrowa słužba před sylnymi njewjedrami.

Wjace poradźowarjow za praksu

Drježdźany Ze zahajenjom šulskeho lěta 2018/2019 ma w Sakskej 160 poradźowarjow za praksu na wyšich šulach skutkować. Dotal bě jich 139. Tak projekt wot 123 na 150 wyšich šulow rozšěrja. Nošerjo projekta su sakske kultusowe ministerstwo, regionalna direkcija Sakskeje a Zwjazkowa agentura za dźěło. Lětsa chcedźa prěni króć „poradźowarja za praksu lěta“ wuznamjenić.

Hornja Łužica w srjedźišću

Krótkopowěsće (01.08.18)

srjeda, 01. awgusta 2018 spisane wot:

Znowa z predikatom „derje“

Drježdźany/Budyšin. Abiturienća na sakskich gymnazijach su šulske lěto 2017/2018 z predikatom „derje“ wotzamknyli. Kaž loni je kultusowe ministerstwo w Drježdźanach z censurowych přerězkow abiturnych wuswědčenjow krajnu přerěznu hódnotu 2,2 wob­ličiło, kaž wone wčera zdźěli. Na Serbskim gymnaziju Budyšin bě přerězk 2,4.

Podpěra ministerstwa

Praha/Česke Budějovice. Lětušu 62. lětnju šulu za słowjanske studije zahaji so minjenu sobotu na Praskej Karlowej uniwersiće. Mjez 140 wobdźělnikami ze 40 krajow je tež Serbowka. Kurs traje hač do 24. awgusta. Dalši třo młodźi Serbja pojědu srjedź awgusta na lětni koleg, kiž budźe na uniwersiće w Českich Budějo­vicach. Čěske ministerstwo za kubłanje wobdźělenje Serbow spěchuje.

FDP budźe so čłonow woprašować

Krótkopowěsće (31.07.18)

wutora, 31. julija 2018 spisane wot:

Julij ze snadnuškim přirostom

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w juliju 18 990 bjezdźěłnych, 159 resp. 0,8 procentow wjace hač w předměsacu. Aktualna kwota bjezdźěłnosće je 6,7 procentow. Přirost złožuje so na to, zo su so minjene tydźenje we wjetšej ličbje młodźi ludźo jako bjezdźěłni přizjewili, ­dokelž njebuchu po zakónčenju wukubłanja do normalneho dźěłoweho poměra přewzaći. Sobudźěłaćerjo Budyskeje agentury za dźěło jim pomhaja, zo bychu job w Hornjej Łužicy namakali.

Dobu namjetowanja podlěšili

Njebjelčicy. Doba namjetowanja kandidatow za wólby Serbskeho sejma bu wo štyri tydźenje hač do 10. septembra w 16 hodź. podlěšena. Prěnjotny termin bě 13. awgust. Wotpowědny namjet wólbneho nawody dr. Hagena Domaški je rada starostow srjedź julija schwaliła, kaž wuchadźa z wčerawšeje nowinskeje informacije iniciatiwy za Serbski sejm.

Rozswětlić město paniku šěrić

Krótkopowěsće (30.07.18)

póndźela, 30. julija 2018 spisane wot:

Smartphone město móšnički

Budyšin. Klienća Budyskeje wokrjesneje lutowarnje móža kaž ći 300 dalšich lutowarnjow wot dźensnišeho nakup ze smartphonom zapłaćić. To je móžno z „mobilnym płaćenjom“, w druhich krajach hižo dosć rozšěrjenym. Zapłaćenje je wěste, dokelž wučinja wotstawk mjez terminalom a smartphonom jenož něšto centimetrow. Za to trjebaš wotpowědnu app z Google-play-stora.

Tomasz Stańko njeboh

Waršawa. Wuznamny pólski trompetar Tomasz Stańko je njeboh. Pućrubar europskeho jazza je něhdźe 40 zynkonošakow nahrawał. Zwonka fachoweho publikuma bě wosebje znaty přihladowarjam ameriskeje serije „Homeland“, w kotrejž jeho kompoziciju „Terminal 7“ jako dźěl titulneje melodije wužiwachu. Wčera je Stańko 76lětny zemrěł.

KaBi přećehnje do přitwara

Krótkopowěsće (27.07.18)

pjatk, 27. julija 2018 spisane wot:

Za škit před wulkej wodu

Budyšin. Protest Delnjo- a Hornjowunjowčanow wospjetnych powodźenjow jich wsow dla bu wusłyšany. Sakska spěchuje městu Budyšinej twar spjateho basenka za 7 000 kubiknych metrow wody a přirodźe bliski wutwar Słonoboršćanskeje/Miłkečanskeje wody ze 475 000 eurami, kaž Krajna direkcija Sakskeje wčera informowa. Wuchadźeja z cyłkownych kóštow 610 000 eurow.

Milinarnje dźěłaja normalnje

Choćebuz. Najebać horcotu dźěłaja łužiske wulkomilinarnje LEAG normalnje, kaž rěčnica předewzaća na naprašowanje Serbskich Nowin wobkrući. Za Hamorsku milinarnju trěbnu chłódźensku wodu zaručeja na přikład z wodu, kotruž z Wochožanskeje a Rychwałdskeje jamy wotklumpuja, w rjedźerni za jamowu wodu w Krynhelecach rjedźa a z niskej temperaturu do Čorneho Šepca dadźa.

Wo stawiznach mało wědźa

Krótkopowěsće (26.07.18)

štwórtk, 26. julija 2018 spisane wot:

Pawšalu bórze přepokazuja

Drježdźany. Dźensa nabywa zakoń płaćiwosć, kotryž rjaduje komunalnu pawšalu maksimalnje 70 000 eurow kóždej sakskej gmejnje. Wužiwanje srědkow je wólne, hodźa so za inwesticije abo zarunaja swójske srědki za spěchowane inwesticije. Kaž sakske ministerstwo za financy zdźěla, připokazanki bjezposrědnje přichodne dny přepokazuja. Knježerstwo chce tak komuny na kraju skrućeć.

Satelity za Galileo dospołne

Kourou. Europska swětnišćowa organizacija ESA je wčera z francoskeho Kourouwa najprjedy poslednje štyri satelity za europski satelitowy nawigaciski system Galileo do swětnišća třěliła. Z nětko 26 satelitami su techniske wuměnjenja date, zo hodźi so prěni tajki ciwilny sys­tem wot spočatka 2019 za globalnu nawigaciju wužiwać. Ameriski GPS je kaž ruski Glonass a chinski Beidou wojerski system.

Nadróžny ćah w Čěskej Šwicy

nawěšk

nowostki LND