Krótkopowěsće (29.06.18)

pjatk, 29. junija 2018 spisane wot:

Pozitiwne wuwiće dale dźe

Budyšin. W juniju registrowachu we wobłuku Budyskeje agentury za dźěło znowa mjenje bjezdźěłnych. Kaž zarjad dźensa zdźěli, bě z 18 831 ludźimi 469 mjenje dźěłopytacych hač kónc meje a samo 1 674 mjenje hač loni w juniju. Kwota bjezdźěłnosće w regionje je snadnje wo 0,1 dypk na 6,7 procentow spadnyła. Pozitiwne wuwiće tuž dale dźe.

Přezpólni w Chorwatskej

Daruvar. Folklorny muski cyłk z Wu­dworja je sej dźensa do chorwatskeho města Daruvar dojěł. Tam wobdźěla so Přezpólni jako hósć na Dnjach čěskeje kul­tury, kotrež Zwjazk Čechow w Chorwatskej jako hłowny zastupjer tamnišeje mjeńšiny zarjaduje. Skupina Holubička bě serbskich spěwarjow na lońšim folklornym festiwalu „Łužica“ zeznała a jich na swjedźeń přeprosyła.

Kulowčenjo z medaljomaj

Krótkopowěsće (28.06.18)

štwórtk, 28. junija 2018 spisane wot:

Dalši staršiski list wušoł

Budyšin. Najnowši staršiski list Serbskeho šulskeho towarstwa wěnuje so temje „Wjacerěčnosć jako šansa“. W druhim dźělu na temu rozłožuje wědomostnica dr. Jana Šołćina procesy přiswojenja rěče a wobswětla lěpšiny wjacerěčnosće. Brošurka wěnuje so dale wjacorym po­dawkam w pěstowarnjach w nošerstwje SŠT a lětušemu 13. swójbnemu swjedźenjej towarstwa w Hórkach.

Připołdnica jako aplikacija

Budyšin/Lipsk. „Wirtuelna připoł­dnica“ rěka nowa aplikacija, kotruž staj dr. Sophia Manns-Süßbrich a Martin Czygan z Lipska we wobłuku kulturneho hackathona „Coding Da Vinci“ wuwiłoj. Program pokazuje tři připadnje wubrane fota z něhdźe sto z wobrazoweje zběrki Budyskeho Serbskeho kulturneho archiwa. App je pod swobodnej licencu w interneće přistupna.

Móža muzej dale přetwarjeć

Krótkopowěsće (27.06.18)

srjeda, 27. junija 2018 spisane wot:

Kretschmer rěči ze Serbami

Drježdźany/Budyšin. Na „Rozmołwu ze Saksami“ pola Serbow přińdu ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) a někotři čłonojo jeho kabineta 4. julija do Budyskeho Serbskeho domu. Kretschmer a předsyda Domowiny Dawid Statnik přeprošataj Serbow na wuměnu myslow. Rozmołwy budu za blidami, hdźež je tež móžno swoje prašenje serbsce stajeć. Přizjewjenja trěbne njejsu.

W sejmje wo Serbow šło

Drježdźany. Sakski krajny sejm je na swojim dźensnišim posedźenju „Rozprawu sakskeho knježerstwa wo połoženju serbskeho ludu“ kaž tež „Rozprawu serbskeje rady Sakskeje wo swojej dźěławosći“ wobjednał. Prěni króć dźěše wo Serbow na spočatku posedźenja a nic kaž dotal na kóncu.

Čěske tramwajki do Němskeje

Plzeň. Firma Škoda Transportation natwari za wobchadne předewzaće Rhein-Neckar-Verkehr 80 modernych tramwajkow, kotrež chcedźa w Mannheimje, Ludwigs­hafenje a Heidelbergu zasadźić. Z 270 milionami eurow je to najwjetša eksportna skazanka tramwajkow w stawiznach firmy. Hižo lětsa dodawa Škoda nowe tramwajki tež do Kamjenicy.

Krótkopowěsće (26.06.18)

wutora, 26. junija 2018 spisane wot:

Strach wohenjow woteběrał

Drježdźany. Strach lěsnych wohenjow su zamołwići statneho zawoda Sachsenforst w Hornjej Łužicy na schodźenk dwaj dele stopnjowali, wokoło Wojerec na schodźenk jedyn. To wuchadźa z karty na internetnej stronje zawoda. Za přičinu mjenu­ja chłódne a włóžne wjedro. Přichodne dny pak wočakuja woćoplenja a sucheho wjedra dla, zo strach wohenjow zaso přiběra.

Nowaj wokrjesnaj radźićelej

Budyšin. W Budyskim wokrjesnym sejmiku staj nowaj wokrjesnaj radźićelej, kotrejuž je krajny rada Michael Harig (CDU) na wčerawšim posedźenju spři­sahał. W frakciji SPD/Zeleni naslěduje Günther Jahnel Uwe Blaszejczyka, kiž bě chorosće dla wo wuwjazanje z mandata prosył. Nowy čłon frakcije BMM je Jörg Anders, wón přewozmje městno chłostanskeho zasudźenja dla wotstupjeneho Martina Schwarza.

Serbske stawniske wěrowanja

Krótkopowěsće (25.06.18)

póndźela, 25. junija 2018 spisane wot:

Chrjebja a Bluń mytowanej

Stangengrün. Vogtlandska wjes Waldkirchen je lětuše 10. krajne wubědźowanje „Rjeńša naša wjes“ dobyła. Myto 5 000 eurow­ přepoda sakski ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) w Stangengrünje. 2. myto 4 000 eurow zaruči sej Chrjebja-Nowa Wjes. Bluń dósta wurjadne myto 1 500 eurow za přikładne jednotliwe wukony spožčene, na přikład za ponowjenje tykowaneje cyrkwički.

Přećiwo skórnikej zakročić

Praha. Tučasna skórnikowa kalamita w čěskich lěsach je najwjetša wot 18. lětstotka. Faluja dźěłowe mocy, kotrež potrje­chene štomy wotstronja. Tak je so Asociacija romaskich přede­wzaćelow a towarstwow na knježerstwo wobroćiła a pomoc tysac bjezdźěłnych Romow poskićiła. Wšako je to přihódniši puć, hač trěbne mocy we wukraju pytać.

Radworscy ministranća dobyli

Krótkopowěsće (22.06.18)

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Zarunaja přidatne wudawki

Drježdźany. Kóžda sakska komuna w serbskim sydlenskim rumje dóstanje za přidatne wudawki dwurěčnych napisow abo přełožkow dla wot 2019 kóžde lěto 5 000 eurow. Knježerstwo je srědki w nowym etaće zaplanowało, zdźěli před­­sydka serbskeje rady Sakskeje Marja Michałkowa, powołaca so na wosobinsku informaciju ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU).

Wuwzaćne rjadowanje ratarjam

Drježdźany. Hladajo na hižo dlěje trajacu suchotu dóstanu sakscy ratarjo dowolnosć, swoje jako ekologiske prioritne woznamjenjene ležownosće za picu abo jako direktnu pastwu za skót wužiwać. Wuwzaćne rjadowanje płaći wot 1. julija, zdźěli dźensa sakske statne ministerstwo za wobswět a ratarstwo w Drježdźanach. Chcedźa-li burja naprawu wužiwać, maja woni to do toho na wotpowědnych zarjadach přizjewić.

Dóstanu lětsa wjace pjenjez

Krótkopowěsće (21.06.18)

štwórtk, 21. junija 2018 spisane wot:

Dóstanu nowu kubłarku

Radwor. Witaj-skupina Radworskeje pěstowarnje „Marja Kubašec“ změje wot awgusta zaso serbsku maćernorěčnu kubłarku. To zdźěli wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) Serbskim Nowinam, powołujo so na zdźělenku nawodnicy pěstowarnje Birgit Quindt. Kubłarka je wotpowědne zrěčenje podpisała. Nowowobsadźenje bě trěbne, po tym zo bě wjelelětny pěstowar w meji wupowědźił.

Z nowym předsydu

Wojerecy. Měšćanski zwjazk Woje­rowskeje Lěwicy ma noweho předsydu. Kaž zwjazk na swojej internetnej stronje wozjewja, su jeho čłonojo minjeny kónc tydźenja Andréja Kocha do zastojnstwa wuzwolili. 30lětny Wojerowčan přewo­zmje předsydstwo wot Marcela Rittera, kiž bě je z priwatnych přičin złožił. Budźe pak dale w předsydstwje dźěłać.

Twarja naduwanske brónje

Krótkopowěsće (20.06.18)

srjeda, 20. junija 2018 spisane wot:

Etatowa klawsura knježerstwa

Kamjenica. Sakske knježerstwo CDU a SPD wuradźuje w kónčnej klawsurje wo dwójnym etaće 2019/2020 dźensa a jutře w Kamjenicy. Wuchadźejo z dobreje dawkoweje prognozy wobkedźbowarjo trochuja, zo móhł dwójny etat prě­ni­ raz sumu 40 miliardow eurow docpěć, tón za lěće 2017/2018 wučinješe 37,5 miliar­dow. Docpěte wuslědki chcedźa pjatk předstajić.

Alojsowy běh wotprajeny

Budyšin/Radwor. Za 23. junij planowany 1. běh wo pokal zbóžneho Alojsa Andrickeho so njewotměje. Wo tym je wčera předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda Jurij Špitank medije informował. Za přičinu podawa přemało přizjewjenjow. Wurisanje běchu składnostnje lětušich 75. posmjertnych narodnin zbóžnoprajeneho kapłana Alojsa Andrickeho na Radworskej nawsy planowali.

Dalše projekty planowane

Krótkopowěsće (19.06.18)

wutora, 19. junija 2018 spisane wot:

Ilegalna fabrika zawrjena

Bratislava. W Słowakskej su ilegalnu cigaretowu fabriku zawrěli, kotraž bě prawdźepodobnje wšu zapadnu Europu z falšowanymi cigaretami zastarała. Při raciji w srjedźosłowakskim měsće Revúca su po informaciji policije 10,5 milionow cigaretow a šěsć tonow tobaka sćazali. Dwě wosobje buštej zajatej. Jimaj hrozy hač do dwanaće lět jastwa.

Šansa za Wojerowski gymnazij

Drježdźany. Šěsć sakskich šulow wobdźěli so přichodne šulske lěto na nowym modelowym projekće „Twoja ideja? Twoja­ šula. Twój rozsud!“ wo demokratiji. Sakska załožba za młodźinu je z 21 zajimowanych kubłanišćow mjez druhim Wojerowski Léona Foucaultowy gymnazij wulosowała. Wo wobdźělenje prócowali běchu so gymnazije, wyše a spěchowanske šule z cyłeje Sakskeje.

Myto Lojzy Wieserej

Krótkopowěsće (18.06.18)

póndźela, 18. junija 2018 spisane wot:

Fonds za krute pady připowědźił

Drježdźany/Zhorjelc. Na wopominanju wčera w Zhorjelcu k 65. róčnicy lu­doweho zběžka 17. junija 1953 w NDR je sak­ski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) k wjetšemu angažementej za demokratiju namołwjał. Kaž wón připowědźa, chce Sakska wopory diktatury SED přichodnje z fondsom za krute pady podpěrać.

Zarjaduja wěstotny centrum

Choćebuz. Město Choćebuz dóstanje nowy wěstotny centrum. Na to dojedna­štaj so braniborski minister za nutřkowne naležnosće Karl-Heinz Schröter (SPD) a Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU), informuje ministerstwo. W nim maja přichodnje policisća a sobudźěłaćerjo porjadniskeho zarjada skut­kować. Nowy centrum wosrjedź města chcedźa hišće lětsa zarjadować.

Nowiny wuznamjenjene

nawěšk

nowostki LND