Krótkopowěsće (23.11.18)

pjatk, 23. nowembera 2018 spisane wot:

Nowy rozmołwny rjad

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) zahaji dźensa wječor w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow nowy rjad rozmołwow. Pod hesłom „Ze sobu rěčeć! – Wobydlerska dźěłarnička“ chce sej wón časćišo z ludźimi mysle wuměnjeć. Tajke rozmołwy su we wšěch sakskich wokrjesach, Lipsku, Drježdźanach a Kamjenicy, planowane.

Žane přidatne pjenjezy załožbje

Drježdźany. Namjet frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje, Załožbje za serbski­ lud přidatnu inflacisku ratu 120 000 eurow płaćić, je zwrěšćił. Kulturny wuběrk krajneho sejma je wčera namjet we wobłuku wuradźowanja wo naćisku dwójneho etata 2019/2020 wotpokazał. Lěwica chcyše, zo Sakska tak dynamizaciju załožbowych pjenjez nastorči.

Z wobrotom zdwórliwosće

Krótkopowěsće (22.11.18)

štwórtk, 22. nowembera 2018 spisane wot:

Pjenjezy za zhromadny projekt

Berlin. Štyri awtochtone mjeńšiny w Němskej móža 2019 wjelelětne zhromadne předewzaće, pućowansku wustajeńcu, zeskutkownić. Wona ma wo stawi­znach, kulturje, identiće a rěči Danow, Frizow, Serbow, Sintow a Romow kaž tež delnjoněmskeje rěčneje skupiny informować. Kaž mjeńšinowy sekretariat w Berlinje zdźěla, změja za to 125 000 eurow­ z klětušeho etata Zwjazka.

Polěpšenja hišće trěbne

Drježdźany. Na dwěmaj městnomaj skedźbnja mjezyrozprawa komisije za rozrost, strukturnu změnu a dźěło na serbski lud. „Mjezystaw wuraznje witamy, polěpšenja pak su hišće trěbne“, rjekny­ předsyda Domowiny Dawid Statnik z widom na kónčnu rozprawu. Wón bě so na wuměnje informacijow wo tym předwčerawšim w Drježdźanskej statnej kencliji na přeprošenje statneho minis­tra Olivera Schenka wobdźělił.

Dwanaće kandidatow

Krótkopowěsće (20.11.18)

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:

Prócowanja wobkedźbować

Wojerecy. Na zetkanju ministerskeju prezidentow Sakskeje a Braniborskeje, Michaela Kretschmera (CDU) a Dietmara Woidkeho (SPD), ze zastupjerjemi Łužiskeho kruha wčera we Wojerecach wobdźěli so tež předsyda Domowiny Dawid Statnik. Wón apelowaše na komunalnych zastupjerjow, prócowanja Serbow wo zachowanje swojeje kultury a identity jako wažny aspekt strukturneho wuwića w regionje wobkedźbować.

Schadźowanka skoro wupředata

Budyšin. Zastupne lisćiki za lětušu 144. schadźowanku su nimale wupředate, wšitke blida su hižo rezerwowane. Załožba za serbski lud zdźěli, zo je jenož hišće něhdźe 20 kartkow na předań. Dale załožba na to skedźbnja, zo wobsteji po-dobnje kaž we wobłuku předstajenja Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła móžnosć, wječer sej dočasnje skazać.

Wabja za powołanje šofera

Krótkopowěsće (19.11.18)

póndźela, 19. nowembera 2018 spisane wot:

Kozel znowa direktny kandidat

Połčnica. Swojich direktnych kandidatow za klětuše wólby Sakskeho krajneho sejma je Budyski wokrjesny zwjazk Lěwicy na wolerskej zhromadźiznje sobotu w Połčnicy wuzwolił. Su to Felix Muster (wólbny wokrjes 52), zapósłanča Marion Junge (wk 53), Silvio Lang (wk 54), Ralph Büchner (wk 55) a znowa serbski zapósłanc Hajko Kozel (wk 56).

20 lět němsko-čěske wukubłanje

Pirna. Na Pirnaskim Friedricha Schillerowym gymnaziju swjećachu dźensa 20. jubilej němsko-čěskeho wukubłanja. „Binarodno-bilingualne wukubłanje je jónkrótne po wšej Němskej“, wuzběhny kultusowy minister Christian Piwarz (CDU). Tu wuwučuja čěskich a sakskich šulerjow zhromadnje hač k abiturje. Lěta 1998 stej Sakska a Čěska za to trěbne dojednanje podpisałoj. Wobě stronje chcetej tele wukubłanje dale wjesć.

Kooperaciju dojednali

Krótkopowěsće (16.11.18)

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:

Synoda wuradźuje wo etaće

Drježdźany. Ćežišćo dźensa zahajeneho zeńdźenja synody Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje je inkluzija. Nimo toho wuradźuja wo klětušim etaće. Naćisk předwidźi 226 milionow eurow. Porno lětsa wo wosom milionow eurow wjetša suma wuchadźa z wyšich dochodow cyrkwinskeho dawka, při­ražkow stata a financneho wurunanja Ewangelskeje cyrkwje Němskeje (EKD).

Rolf Hoppe njebohi

Drježdźany. Wjelelětny dźiwadźelnik Statneho dźiwadła Drježdźany a Němskeho dźiwadła Berlin Rolf Hoppe je za­wčerawšim 87lětny zemrěł. Mjezynarodny renomej zdoby sej Hoppe mjez druhim w róli Hermanna Göringa we filmje „Mephisto“ a jako kral w čěskej produkciji „Tři worješki za Popjelawku“. Hišće loni měješe wustup w rjedźe „Błótowski krimi“ telewizijneho sćelaka ZDF.

Elektrifikacija za lětdźesatkom

Krótkopowěsće (15.11.18)

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Bjarnat Rjentš zemrěł

Choćebuz. Wjelelětny župan župy Del­nja­ Łužica a sobuzałožer Delnjoserb­ske­ho dźěćaceho chóra Bjarnat Rjentš je po krótkej ćežkej chorosći wčera w starobje 81 lět w Choćebuzu zemrěł. Za swój žiwjenski skutk bu njedawno hakle z Mytom Domowiny 2018 wuznamjenjeny. Mjez druhim nawjedowaše Rjentš rjad rejwanskich skupin w Delnjej Łužicy. Hač do wysokeje staroby sposrědkowaše delnjoserbšćinu w rěčnych kružkach.

Komisija w rozsudnej fazy

Berlin. Wurjadna komisija zwjazko­weho knježerstwa ke skónčenju zmilinjenja brunicy je dźensa w Berlinje z wuradźowanjemi pokročowała. Při tym ma hač do jutřišeho wo „centralne prašenja“ hić, kaž z kruhow wobdźělnikow rěkaše. Plan ke skónčenju wudobywanja brunicy móhł w běhu přichodneju tydźenjow předležeć. Wobdźělnicy rěča wo wobćežnych jednanjach a wo „rozsudnej fazy“.

Wo hudźbnym žiwjenju NDR

Krótkopowěsće (14.11.18)

srjeda, 14. nowembera 2018 spisane wot:

Myto pěstowarni

Bórkowy/Budyšin. 24. nowembra přepoda zamołwita za naležnosće Serbow w Braniborskej, statna sekretarka Ulrike Gutheil w błótowskich Bórkowach prěni króć myto „Mina Witkojc“. Žylowsku pěstowarnju „Mato Rizo“, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, z nim počesća. W tymle kubłanišću je měł před 20 lětami modelowy projekt Witaj swoju kolebku.

Hilse we fokusu Statneho škita

Berlin. Statny škit zaběra so z Karstenom Hilse (AfD). Wobdźěliwši so na njedawnej demonstraciji je Budyski zapósłanc Zwjazkoweho sejma pječa spěw sobu spěwał, w kotrymž namołwja so k namocy přećiwo kanclerce Angeli Merkel (CDU). W interneće kursěruje wotpowědne widejo, rěka ze stron sakskeje policije.

Doba za próstwy podlěšena

Krótkopowěsće (13.11.18)

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:

Přijimuja namjety přinoškow

Großhennersdorf. Zarjadowarjo filmoweho festiwala Nysa (NFF) na to skedźbnjeja, zo hišće hač do kónca lěta namjety přinoškow w kategorijach hrajny film, dokumentacija a krótkofilm přijimuja. Ćežišćo klětušeho 16. NFF je „homus politicus“ – politiski čłowjek – a historiske kaž tež politiske wuwiće minjenych lětdźesatkow w třikrajowym róžku.

Wuspěšny kuchar

Bórkowy. Hosćencowy přewodnik Gault&Millau 2019 je z Braniborskeje po­cha­dźaceho kucharja Alexandera Müllera jako „Młody talent“ wuznamjenił. 33lětny nawjeduje wot apryla minjeneho lěta kuchnju restawranta „17fuffzig“ w Bórkowskim hotelu „Blejcha“. Wón docpě 16 z móžnych 20 dypkow. Z tymle wu­znamjenjenjom słuša wón nětko do kruha najlěpšich kucharjow Němskeje.

Direktni kandidaća AfD

Krótkopowěsće (12.11.18)

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

Kundera znowa Čech?

Paris. Ministerski prezident Čěskeje Andrej Babiš je wuznamnemu spisowaćelej Milanej Kunderje poskićił, jemu znowa staćanstwo spožčić, kotrež běše jemu knježerstwo ČSSR dla kritiskeho romana „Kniha wo smjeću a zabyću“ w lěće 1979 wotpóznało. To pisaja wjacore čěske nowiny. Kundera sam so wo poskitku hišće wuprajił njeje.

Priwatna raketa wuspěšna

Wellington. Po dwěmaj jenož zdźěla wuspěšnymaj pospytomaj je wčera třeća raketa „Electron“ předewzaća Rocketlab dohromady sydom satelitow do orbita přinjesła. Mjez nimi je tež w Mnichowje zhotowjeny „Nabeo“, kiž ma nowu spinansku płachtu wupruwować, z kotrejž so objekty w atmosferje spěšnišo roz­žehla. Zaměr je, swětnišćowe smjeće efektiwnišo wotstronić.

Čěska za „zymski“ čas

Krótkopowěsće (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Serbski dźeń frakcijow Lěwicy

Budyšin. Zakładne rysy nowelěro­wanja sakskeho serbskeho zakonja je zapósłanc krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) na 14. serbskim dnju frakcijow Lěwicy w krajnymaj sejmomaj Sakskeje a Braniborskeje dźensa w Budyšinje předstajił. Trěbne nowelěrowanje zakonja z lěta 1999 su zdobom wobdźělnicy podijoweje diskusije analyzowali.

Wusyłanski čas rozšěrić

Berlin. Škit narodnych mjeńšin steješe w srjedźišću konferency zwjazkoweho nutřkowneho ministerstwa tón tydźeń w Berlinje. Zastupnicy Domowiny pokazachu tam mjez druhim na trěbnosć, rozšěrić čas serbskich wusyłanjow MDR a RBB, a na winowatosć Zwjazka a krajow, narunać straty předewšěm wotbagrowanja serbskich wsow dla. Rozjimali su tohorunja młodźinske dźěło narodnych mjeńšin Němskeje a dwurěčnosć na wobchadnych taflach při awtodróhach.

Předewzaćelske myto spožčene

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND