Krótkopowěsće (17.10.18)

srjeda, 17. oktobera 2018 spisane wot:

Tež Žitawa so předstajiła

Berlin. Kotre město budźe 2025 europska kulturna stolica? Wčera su wurisanje po cyłym Zwjazku wo požadany titl z informaciskim dnjom w Berlinje startowali. Tam su so hižo wosmjo kandidaća předstajili: Kamjenica, Drježdźany a Žitawa ze Sakskeje kaž tež Gera, Hannover, Hildesheim, Magdeburg a Nürnberg. Hač do 30. septembra 2019 móža so zajimowane komuny požadać.

Hotuja so na róčnicu wosady

Radwor. 750. róčnicu swojeho wob­sta­ća chce katolska wosada w Radworju w lěće 2020 woswjećić. Tole je wjesnja­nosta Wincenc Baberška (CDU) na wčera­wšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady připowědźił. Wšitke towarstwa su přeprošene, so na přihotach wobdźělić, zo móhli zamołwići planować započeć. Přichodny čas su prěnje zetkanja planowane, zo bychu sej ćežišća róčnicy dorěčeli.

Wo přichodźe rewěra rěčeć

Krótkopowěsće (16.10.18)

wutora, 16. oktobera 2018 spisane wot:

Róčnica nastupa Jana Pawoła II.

Krakow. Předsyda Centruma Jana Pawoła II. „Njebojće so“ Jan Kabziński je składnostnje róčnicy nastupa Karola Woj­tyły jako prěni słowjanski bamž dźensa před štyrceći lětami k tomu namołwjał, dale z jeho encyklikami so ro­zestajeć. W rozhłosu Jedynka Kabziński wuzběhny, zo njeměrja so wučby Jana Pawoła II. jenož na katolikow.

800 milionow eurow pokuty

Mnichow. Statne rěčnistwo w Mnichowje je awtotwarcej Audi w zwisku z dieselowej aferu pokutu 800 milionow eurow napołožiło. Audi, wotnožka awtotwarca VW, chłostanku akceptuje, kaž w zdźělence koncerna VW rěka. Přičiny pokuty su „ranjenja regulatoriskich předpisow“ pola wěsteje skupiny dieselowych agregatow, statne rěčnistwo piše.

Šěsć firmow tež ze Sakskeje

Krótkopowěsće (15.10.18)

póndźela, 15. oktobera 2018 spisane wot:

Měrowe myto mandźelskimaj

Frankfurt n. M. Ze zakónčenjom knižnych wikow we Frankfurće nad Mohanom je Zwjazk němskich knižnych wi­kowarjow wčera Aleidu a Jana Assmanna ze swojim Měrowym mytom wuznamjenił. Kulturna a literarna wědomostnica a egyptologa staj sej počesćenje jako „pućrubarjej mudreje a rozswětleneje kultury dopomnjeća“ zasłužiłoj, kaž we wobkrućenju zwjazka rěka.

Z běhom so wobarali

Wostrowc. Město blisko němsko-pólskeje hranicy je so znowa přećiwo pra­wicarskoekstremnym nastajiło. Nimale 300 dźěći, młodostnych a dorosćenych starto­waše sobotu na Wostrowčanskim měro­wym běhu. Woni sadźichu tak jasne znamjo za demokratiju, swětawote­wrjenosć a tolerancu. W samsnym času při­jědźechu wobdźělnicy prawicarskeho bojo­sportoweho zarjadowanja.

Mitićowy tomahawk namakali

Krótkopowěsće (12.10.18)

pjatk, 12. oktobera 2018 spisane wot:

„Kak to jenož praju“ nětko online

Budyšin. Přiručka awtorki Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje za šulerjow a do­rostłych „Kak to jenož praju“, kotraž we wudaću Rěčneho centruma WITAJ a Ludoweho nakładnistwa Do­mowina w ćišćanej formje předleži, hodźi so wot­nětka tež w digitalnej formje wužiwać. Informatikar Bernhard Baier je zmóžnił, zo su hesła přiručki we wo­błuku pytanskeje funkcije Soblex přistupne.

Nowa stacija wotewrjena

Kinspork. Sakski sekretar za wobswět dr. Frank Pfeil (CDU) je wčera nowu dźiwiznowu staciju w Kinsporskej holi wotewrěł. Swobodny stat je so wědomje za staciju rozsudźił, a to pod motom: „Přiroda ma přiroda wostać.“ Přirodne procesy hole maja tu w srjedźišću stać a poskitki so dźiwiznje wěnować. Zawod Sakske­ lěsnistwo je za Kinsporsku holu zamołwity. Přirodoškitna kónčina je 6 932 hektarow wulka a tak jedna z najwjetšich po cyłej Němskej.

Bydlenje mnohim Čecham luksus

Krótkopowěsće (11.10.18)

štwórtk, 11. oktobera 2018 spisane wot:

Start rakety zwrěšćił

Bajkonur. Wotlět ruskeje rakety k mjezynarodnej swětnišćowej staciji ISS je po informacijach ruskich medijow zwrěšćił. Kapsla rakety z dwěmaj kosmonawtomaj dyrbješe krótko po starće nuzowje přizemić. Wobaj kosmonawtaj staj njezranjenaj. Po prěnich informacijach bě druhi schodźenk ćěridła rakety zaprajił.

Myto pólskemu žurnalistej

Lipsk. Medijowa załožba Lipšćanskeje lutowarnje spožči lětsa pólskemu žurnalistej Tomaszej Piątekej Myto za swobodu a přichod medijow. Kaž załožba zdźěla, počesća Piąteka za kritiske wobkedźbowanje towaršnostneho wuwića w Pólskej. Myto w hódnoće 30 000 eurow spožča lutowarnja wot lěta 2001 přede­wšěm za zmužite a zaměrne zwoprawdźenje nowinarskeje swobody.

50 wowcow dale zhubjenych

Krótkopowěsće (10.10.18)

srjeda, 10. oktobera 2018 spisane wot:

Kritizuje policiju

Šunow/Drježdźany. Policija dyrbi so z prawicarskej problematiku intensiwnje rozestajeć a njesmě ju zamjelčeć, kritizuje zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) dźěło zastojnikow w zwisku z podawkami minjeny pjatk w Šunowje. Tam bě k bijeńcy dóšło. Zastojnicy rěčachu wo Serbach a rusce rěčacych, młodostni pak wo prawicarjach, kotřiž běchu na symbolach spóznajomni.

Poskitki pobrachuja

Slepo. Na wokolnych ludowych uniwersitach je přemało poskitkow, serb­šćinu wuknyć. To zwuraznichu wjacori wobdźělnicy wčerawšeho serbskeho wječorka Domowiny w Slepom. Cyłkownje 22 ludźi bě tam ze zastupnikami třěšneho zwjazka, sakskeje serbskeje kaž tež załožboweje rady diskutowało. Ćežišća běchu zhromadne dźěło gremijow ze staršimi a serbske kubłanske naležnosće.

Wo Serbach w Awstralskej

Krótkopowěsće (09.10.18)

wutora, 09. oktobera 2018 spisane wot:

Iniciatiwnicy čuja so ranjeni

Budyšin. Z pisomnym pohórškom je so iniciatiwna skupina za Serbski sejm na rozhłosowu radu sćelaka MDR wo­bro­ćiła. Pozadk je sobotne telewizijne wu­syłanje Wuhladka. Po słowach iniciatiwnikow je rozprawa wo wólbnym wjeršku w Njebjelčicach skandalozna a jednostronska. Woni čuja so tuž ranjeni. Wu­syłanje móžeće sej pod www.ardmedia­thek.de/tv/Wuhladko wobhladać.

Wjelki zachadźeli

Dubo. Znajmjeńša 25 wowcow su wjelki dźensa w nocy w Dubjanskim lěsu zaku­sali. To wobkrući zastupowacy nawoda zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty Jan Priegnitz. W běhu dnja pytachu za dalšimi wowcami, kiž běchu ćeknyli abo kotrež su wjelki wotnjesli. Zo jedna so wo nadpad wjelkow, je mjeztym tež Philipp Kob z Rěčičanskeho wjelčeho běrowa wobkrućił.

Dalše zarjadowanja přate

Krótkopowěsće (08.10.18)

póndźela, 08. oktobera 2018 spisane wot:

Zlět chórow w čěskej stolicy

Praha. Unija čěskich spěwarskich towarstwow je po 80 lětach zaso zlět chórow w Praze přewjedła. Něhdźe 350 spěwarjow zanjese sej zhromadnje pěsnje mjez druhim na Naměsće Václava Havela. Mjez hosćimi běchu tež zastupnicy Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow, Jadwiga Kaulfürstowa přednjese postrowy. Jědnaće chórow wuhotowa koncertaj na žurli Praskeho chóra Hlahol.

Pegel Sprjewje konstantny

Choćebuz. Najebać dlěje trajacu suchotu wostanje pegel Sprjewje w Berlinje a Braniborskej hač do kónca oktobra konstantny. To zmóžnja přitok wody z jěz­orow bywšich brunicowych jamow a rěčnych zawěrow. Wjacore wo­krjesy kaž tež město Choćebuz běchu suchoty dla zakazali wodu ze Sprjewje klumpać.

Ministerka Stange w Israelu

Krótkopowěsće (05.10.18)

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

Šiman znowa direktny kandidat

Budyšin. Marko Šiman požada so znowa jako direktny kandidat CDU we wólbnym wokrjesu 56 za klětuše wólby Sakskeho krajneho sejma. 69 čłonow CDU je jeho wčera na wólbnowokrjesnym zarjadowanju w Hrubjelčicach z 98,5 procentami hłosow wuzwoliło. Šiman je wot lěta 1990 direktnje woleny krajny zapósłanc. „Chcu dale mosty twarić. Hornja Łužica trjeba perspektiwy do přichoda“, 63lětny wčera potwjerdźi.

Wobdźělnicy pomjenowani

Budyšin. Iris Brankačkowa (molerstwo), Michael Kruscha (molerstwo), kaž tež z młodeje generacije Frauke Rahr (film) a Hella Stoletzki (molerstwo) wobdźěla so na wustajeńcy za serbske wizuelne wuměłstwo trojoregionoweho projekta „Wobrazy krajiny“ 2019/2020 – Łužica-Korutanska-Koroška. Wo tym informuje dźensa Załožba za serbski lud nastupajo wutorny rozsud jury.

Póńdu Romojo wolić?

Krótkopowěsće (04.10.18)

štwórtk, 04. oktobera 2018 spisane wot:

Kubłaja ludźi na wsach

Njebjelčicy. Pod hesłom „Kontrowersnje na městnje – fakty, tezy, argumenty“ poskićeja sakske ludowe uniwersity a krajna centrala za politiske kubłanje wo­sebje na wsach zarjadowanja za kubłanje ludźi wo politice a stawiznach. Z poskitkom chcedźa tuchwilne a přichodne problemy towaršnosće wotkrywać. Za­zběh zarjadowanjow je jutře, pjatk, w 19 hodź. na Njebjelčanskim gmejnskim zarjedźe.

Wjace šulskich partnerstwow

Drježdźany. Wuchodne zwjazkowe kraje maja wjace šulskich partnerstwow do susodneje Čěskeje a Pólskeje nawjazać. To zwoprawdźić je zaměr zetkanja něhdźe 30 ekspertow za kubłanje, kotřiž so dźensa a jutře w Mišnju schadźuja. Semi­nar měri so na wučerjow, wuwu­čowacych w šulach podłu Łobja. Wažny zakład za mje­zu přesahowace zhromadne dźěło kubłanišćow skići program Europskeje unije eTwinn­ing.

Bary zašo začinjeć

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND