Krótkopowěsće (03.04.18)

wutora, 03. apryla 2018 spisane wot:

Wokrjes za kolesowarsku šćežku

Zhorjelc. Zhorjelski wokrjes chce mjez Oberoderwitzom a Niedercunnersdorfom nowu kolesowarsku šćežku twarić. Něhdyši kónc železniskeje čary je 16 kilometrow dołhi. Předewzaće by po dotalnych wobličenjach płaćiło 9,5 milionow eurow. Wokrjes z toho wuchadźa, zo Swobodny stat Sakska 5,5 mio. eurow přewozmje. Dalšich 3,6 mio. eurow nadźija so wokrjes ze spěchowanskeho programa za twar dróhow a mostow.

Pěstowarske dźěći sportuja

Grodk. Olympiada za dźěćace dnjowe přebywanišća w Grodku wotměwa so we wobłuku akciskeho programa „Stajnje so pohibować z Fritzi“, kotryž zarjaduje Braniborski krajny sportowy zwjazk. Jutře přewjedu w sportowni Gózdźa (Haidemühl) mjeztym 10. olympiadu dnjowych přebywanišćow. Na njej wobdźěla so mali sportowcy ze wšitkich 17 pěstowarnjow, kotrež su w nošerstwje města.

Podpěruja slědźenje

Krótkopowěsće (29.03.18)

štwórtk, 29. měrca 2018 spisane wot:

Zaměr hišće njedocpěty

Flensburg. Šěsć dnjow do zakónčenja europskeje wobydlerskeje iniciatiwy Minority Safepack pobrachowaše dźensa dopoł­dnja hišće 16 387 podpismow stajenemu zaměrej, nazběrać milion podpěraćelskich signumow w krajach Europskeje unije. W Němskej je dotal jeno 17 669 ludźi podpisało, kaž pod www.minoritysafepack.eu rěka.

Nalětnje wožiwjenje

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w měrcu 21 512 bjezdźěłnych, 548 (2,5 procentow) mjenje hač w předměsacu a 2 539 (10,6 proc.) mjenje hač před lětom. „Ličba přistajenjow, tež we wot wjedra wotwisnych powołanjach, je w měrcu rozrostła, bjezdźěłnosć je čujomnje woteběrała“, rjekny dźensa Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka Budyskeje agentury za dźěło.

Hižo 93 ludźi na gripu zemrěło

Drježdźany. Ličba zemrětych aktualneje gripoweje žołmy dla je w Sakskej 93. Minjeny tydźeń běštej dalšej smjertnej padaj, informuje strowotniske ministerstwo w Drježdźanach. Wosobje stej 46 a 55 lět starej a nješćěpjenej byłoj. Ze­mrětych 48 žonow a 45 muži w starobje 37 do 96 lět pochadźa ze wšelakich městow a wokrjesow.

SJC ma personalne problemy

Krótkopowěsće (28.03.18)

srjeda, 28. měrca 2018 spisane wot:

Přećiwo politiskemu bojkotej

Berlin. Prěnje rozmyslowanja nastupajo politiski bojkot koparskich swětowych mišterstwow w lěću w Ruskej Němska wotpokazuje. Nastali su mysle bojkota w zwisku z wuwićom po atentaće z čuwowym jědom w jendźelskim Salisbu­ryju. Předsyda wonkowneho wuběrka zwjazkoweho sejma Norbert Röttgen (CDU) rjekny magacinej Spiegel, zo je přećiwo tajkemu postupowanju.

Dźeń tuńšo po puću być

Budyšin. Na lětušim akciskim dnju zamě­roweho wobchadneho zwjazka Hor­nja Łužica-Delnja Šleska 6. apryla budźe móžno, z tudyšimi wobchadnymi předewzaćemi turistiske cile wopytać. Mjez nimi su města Budyšin, Zhorjelc a Žitawa, Mužakowska lěsna železnica, Oybin a kulturna kupa Einsiedel. Z potuńšenej jězdźenku 3,50 eurow budu ćah, bus a tramwajka cyły dźeń wužiwajomne.

Myto Astrid Lindgren spožčene

Krótkopowěsće (27.03.18)

wutora, 27. měrca 2018 spisane wot:

Radźićelej wokrjesa spřisahanaj

Budyšin. Sejmik Budyskeho wokrjesa ma noweju radźićelow. Jeju je krajny rada Michael Harig (CDU) wčera na spočatku posedźenja sejmika spřisahał. W frakciji FDP naslěduje Matthias Eckstädt loni zemrěteho Steffena Grafe. Thomas Delling přewozmje mandat Maritty Albrecht (wobaj SPD), kotraž je zastojnstwo chorobnych přičin dla złožiła.

Nowa w zastojnstwje

Choćebuz. Theresa Rinecker je nowa generalna superintendentka ewangelskeje cyrkwje Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica w Zhorjelcu. Minjeny kónc tydźenja wuzwoli ju wólbny konwent w Choćebuzu do zastojnstwa. 54lětna naslěduje Martina Herchu, kiž w okto­brje na wuměnk póńdźe. Z přewzaćom zastojnstwa přewozmje Rinecker zdobom zamołwitosć za serbske naležnosće w přisłušnych wosadach Delnjeje Łužicy, Wojerec a Slepoho.

Stronje žadatej sej wujasnjenje

Krótkopowěsće (26.03.18)

póndźela, 26. měrca 2018 spisane wot:

Nětko tola nic přez móst

Pančicy-Kukow. Chróšćanscy křižerjo jutrowničku tola w Pančicach-Kukowje přez móst, kotryž tuchwilu ponowjeja, njepojěchaja. Kaž zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe zdźěla, njejsu móžne škody abo njezboža zawěsćene a nichtó tajke njepřewozmje. Chróšćenjo pojěchaja tuž zady z klóštra, na hłownu dróhu přez Póstowu a Młónčik zaso do klóštra, kiž skónčnje přez hłowny portal wopušća a so do směra na Worklecy podadźa.

Minority SafePack podpěrać

Podstupim. W mjenje braniborskeho krajneho knježerstwa je ministerka za wědomosć, slědźenje a kulturu Martina Münch (SPD) Braniborčanow kónc tydźenja namołwiła, zo bychu tež woni europsku wobydlersku iniciatiwu Minority SafePack w interneće pod www.minority-safepack.eu podpěrali.

Bitzka znowa w stronskej radźe

Krótkopowěsće (23.03.18)

pjatk, 23. měrca 2018 spisane wot:

Zakładny zakoń wudospołnić

Kiel. Južnoschleswigski wolerski zwjazk (SSW) je w Schleswigsko-Holsteinskej namjet­ za iniciatiwu Zwjazkoweje rady zapodał, zo bychu mjeńšinowy škit do Zakładneho zakonja přiwzali. Mjeńšinowy sekretariat w Berlinje wo tym informuje. W dobje separatizma a etniskich konfliktow w Europje by to sylny signal był, rjekny předsyda SSW w krajnym sejmje­ Lars Harms.

„Zmij“ na festiwalu zastupjeny

Lipsk. Hižo wjackróć wuznamjenjeny krótkofilm „Zmij“ wobdźěli so na naj­wjetšim krótkofilmowym festiwalu srjedźneje Němskeje „Kurzsuechtig“ 13. apryla w Lipsku. Pask Wojerowčanki Angele Šusteroweje su mjez druhim w Ćisku a Židźinom nahrawali. Serbskorěčny pask z němskimi podtitulemi jedna wo serbskosći za čas nacijow. Teksty rěči Celina Šołćic z delnich Sulšec.

Zapis kołćow wozjewili

Krótkopowěsće (22.03.18)

štwórtk, 22. měrca 2018 spisane wot:

Nowosće ze Serbskeho muzeja

Budyšin. „Nastajej wuši – Pój, zeznaj muzej znowa ...“. Pod tymle hesłom je Budyski Serbski muzej zdźěłał nowy dźěćacy awdiopřewodnik. Sakska projekt z wosebitych srědkow spěchuje. Sobotu popołdnju wot třoch chcedźa jón prěni króć w muzeju zjawnje předstajić. Sku­pina Łužičanka a paslenska dźěłarnička ze Šćěpanom Hanušom ma nowince zabawny ramik spožčić.

Měrkowčan mjez najlěpšimi

Weimar. 25 a zdobom najwjetšu móžnu ličbu dypkow docpě Mattheo Hórnik z Měrkowa minjenu sobotu na krajnym wubědźowanju Durinskeje „Młodźina hudźi“. Wón wobdźěli so tuž w meji na zwjazkowym wubědźowanju „Młodźina hudźi“ w Lübecku. 14lětny je šuler Wei­mar­skeho hudźbneho gymnazija Schloss Belvedere a wuknje tam wirtuoznje na koncertnej gitarje hrać.

Finale olympiady fyziki

Krótkopowěsće (21.03.18)

srjeda, 21. měrca 2018 spisane wot:

Wo tworjenju Lorenca

Budyšin. W nowowuhotowanym Małym rjedźe Serbskeho instituta je wčera wušoł zešiwk „Kito Lorenc – Personalna bibliografija“. Publikaciju je institut k jutřišemu sympozijej k wopominanju spisowaćela wudał. Zešiwk wobsahuje na tysac zapiskow z dźěłami a přełožkami ­awtora. Nimo registra mjenow skići ­zdobom zapis něhdźe tysac basnjow ­Lorenca. Zestajał je jón dr. Franc Šěn.

Prěni raz w sprjewinym měsće

Budyšin. Krabatowy swjedźeń wotměje so lětsa prěni raz w Budyšinje. To zdźěli wčera zamołwity Serbskeho ludoweho ansambla za zjawnostne dźěło Stefan Cuška nowinarjam. Na Hrodźe planuja 15. apryla jewišćowy program pod hesłom „Krabat w Budyšinje“. Jón wuhotuja mjez druhim SLA z chórom a dźěćacej rejwanskej skupinu Łužičanka kaž tež Smjerdźečanscy rejwarjo.

Widejowa hra z husitskeho časa

Krótkopowěsće (20.03.18)

wutora, 20. měrca 2018 spisane wot:

Mikławšk nowy předsyda

Pančicy-Kukow. Alojs Mikławšk je nowy předsyda Kruha přećelow klóštra Marijineje hwězdy. Zapósłanca CDU w Sakskim krajnym sejmje su čłonojo sobotu w Pančicach-Kukowje do zastojnstwa wolili. Worklečan naslěduje bywšeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha (CDU), kiž bě dlěje hač 15 lět towarstwu předsydował. Tilich je wot soboty čestny předsyda a dale čłon předsydstwa.

Serbsku ludowu reju šěrić

Choćebuz. Minjenu njedźelu su so w Choćebuskim Serbskim domje hudźbnicy, rejwarjo, zastupjerjo towarstwow a Załožby za serbski lud zetkali. Woni chcedźa so za to zasadźeć, zo so ludowa reja wožiwi a zaso šěri. Mjez druhim rozjimachu prašenje, kak wosebje młodźinu lěpje za nju zahorja. Kružk chce so w juliju w Janšojcach znowa zeńć.

Filipovej pišćele wotkupili

Krótkopowěsće (19.03.18)

póndźela, 19. měrca 2018 spisane wot:

Serbske jejka w Bayerskej

Hirschaid. Dobyćerske kolekcije wubědźowanja wo najrjeńše jutrowne jejko lěta 2017 su wot soboty w bayerskim Hirschaidźe widźeć. Wone su wobstatk wustajeńcy jutrownych jejkow z cyłeho swěta a dalšich jutrownych rekwizitow, ko- truž su w tamnišim měšćanskim ludowym muzeju wotewrěli. Mjez hosćimi bě skupina Serbow wokoło Chróšćanskeho wjesnjanosty Marka Klimana (CDU).

Mjez spěchowanymi projektami

Drježdźany. Projekty Konrada Zusoweho muzeja, Wojerowskeho měšćanskeho muzeja, Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki, Měšćanskich zběrkow a Muzeja zapadneje Łužicy w Kamjencu běchu z Budyskeho wokrjesa mjez cyłkownje 47, kotrež je Krajne muzejownistwo loni spěchowało. Za to je sakske statne ministerstwo za wědomosć a kulturu nimale 873 000 eurow přewostajiło.

Na dalše dźesać lět

nawěšk

nowostki LND