Krótkopowěsće (14.02.18)

srjeda, 14. februara 2018 spisane wot:

Předstaja digitalnu wučbnicu

Drježdźany. Rěčny centrum WITAJ chce 29. měrca w Drježdźanskej statnej kencliji prěnju serbsku digitalnu wučbnicu předstajić. Za prezentaciju programa „Serbšćinu DIGITALNJE krok po kroku wuknyć – prawopis a gramatiku“ staj so mjez druhim sakskaj statnaj ministraj za wědomosć a wuměłstwo kaž tež kultus dr. Eva-Maria Stange (SPD) a Christian ­Piwarz (CDU) přizjewiłoj.

Wupisaja stipendij

Biskopicy. Zhromadna załožba města Biskopic wupisa stipendij za wobdarjenych młodych muzeologow a wuměłskich wědomostnikow. Po zakónčenju studija ma so stipendiatej na šěsć měsacow swobodne dźěło bjez wjetšich financnych starosćow zmóžnić. Požadanja pod hesłom „stipendij“ přijimuje Biskopičanske měšćanske zarjadnistwo.

Hładźina morja spěšnišo stupa

Krótkopowěsće (13.02.18)

wutora, 13. februara 2018 spisane wot:

Znamjo wujednanja

Drježdźany. Z kilometry dołhim rjećazom ludźi chcedźa Drježdźanjenjo dźensa wot 17.30 hodź. na róčnicu zničenja swojeho města přez aliěrowane bombowcy w Druhej swětowej wójnje dopominać. Rjećaz ma jako znamjo wujednanja a dorozumjenja w měšćanskim centrumje ludźi na woběmaj pobrjohomaj Łobja mjez sobu zwjazać.

Minister pola FSJnikow

Ochranow. Sakski statny minister za kultus Christian Piwarz (CDU) wopyta jutře w Ochranowje 40 młodostnych, kotřiž wukonjeja tuchwilu dobrowólne socialne lěto (FSJ) na šulach. Woni přebywaja tam w Domje Komenskeho na seminarnym tydźenju. Po słowach Piwarza „skići FSJ wobdźělnikam hódne nazhonjenja a pomha jim, swójsku powołansku perspektiwu wuwiwać“.

Pomoc firmow prašana

Krótkopowěsće (12.02.18)

póndźela, 12. februara 2018 spisane wot:

Ze židowskimi wosadami rěčał

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) zetka so dźensa ze zastupjerjemi židowskich wosadow w Drježdźanach, Kamjenicy a Lipsku we wosadnym centrumje Noweje synagogi w krajnej stolicy. Štyri njedźele po rozmołwje z ewangelskimi a katolskimi biskopami je sej Kretsch­mer nastupajo wšelake aktualne temy ze židowskimi zastupjerjemi mysle wuměnjał.

Wjace personala w kubłanišćach

Drježdźany. 37 729 sobudźěłaćerjow je loni 1. měrca w sakskich dźěćacych dnjowych přebywanišćach skutkowało. Tole zdźěla dźensa Sakski krajny zarjad za statistiku. 33 409 ludźi dźěłaše tam jako­ pedagogiski, personal w nawod­nistwje a zarjadnistwje, 4 320 we wobłuku domjacnosć a technika.

Pjatnaće projektow zapodatych

Krótkopowěsće (09.02.18)

pjatk, 09. februara 2018 spisane wot:

Narok na status ćěkanca

Budyšin. Ćěkancy ze Syriskeje, kotřiž su ze swojim ćěknjenjom wojersku słužbu abo rezerwowu wojersku słužbu zapowědźeli, maja prawo na spožčenje statusa­ ćěkanca. To je 5. senat Sakskeho wyšeho zarjadniskeho sudnistwa wčera w Budyšinje we wjacorych padach rozsudźiło. Skóržbnikam bě Zwjazkowy zarjad za migraciju a ćěkancow drje subsidiarny škit připóznał. Wyši škit jako ćěkanc pak bě pobrachowacych wuměnjenjow za to dla wotpokazał.

Křižerjo po nowym mosće

Pančicy-Kukow. Klóšterski a Chróšćanski křižerski procesion móžetej lětsa jutry nowy móst nad Klóšterskej wodu w Pančicach-Kukowje wužiwać. Tole je zastupjer krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad wobkrućił, kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady zdźěli. Móst pak budźe jeničce za křižerjow wužiwajomny, za pěškow nic.

Ze słóncom do prózdnin

Krótkopowěsće (08.02.18)

štwórtk, 08. februara 2018 spisane wot:

Wo lajskeho sudnika so požadać

Budyšin. Za chłóstanske a młodźinske komory na hamtskich a krajnych sud­nistwach w Hornjej Łužicy kaž w cyłej Sakskej přisydnikow pytaja. Wobydlerjo w starobje wot 25 do 70 lět, kotřiž so za to zajimuja, móža so hač do 30. junija wo tele čestnohamtske zastojnstwo požadać. Sakske ministerstwo justicy z toho wuchadźa, zo trjebaja za 2019 zahajacu so hamtsku dobu 4 000 lajskich sudnikow.

Najlěpše naćiski wustajane

Choćebuz. Mytowane naćiski za wuhotowanje „Přistawoweho kwartěra Choćebuz“ při nastawacym wuchodnym jězoru sewjernje Choćebuza móžeš sej hišće hač do kónca měsaca w radnicy při Nowych wikach wobhladać. We wobłuku pla­nowanskeho wubědźowanja bě jury pod nawodom prof. Heinza Naglera dźěła pjeć planowanskich a architekturnych běrowow wuzwoliła.

Slědźić wo domiznje

Krótkopowěsće (07.02.18)

srjeda, 07. februara 2018 spisane wot:

Za nowu sprawnosć premiera

Wochozy/Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je dźensa Wochožansku jamu koncerna LEAG wopytał. W tym zwisku wočakuje frakcija Zelenych w krajnym sejmje nowu sprawnosć premiera nastupajo energijowu a klimowu politiku. „Tak ma wón tež zamołwitosć za nastaty časowy ćišć při trěbnej strukturnej změnje přewzać“, žada sej energijowopolitiski rěčnik frakcije dr. Gerd Lippold.

Kniha nětko tež jendźelskorěčna

Austin. Składnostnje reformaciskeho jubileja loni w Ludowym nakładnistwje Domowina wot Jana Malinka wudata kniha „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ předleži nětko tež w jendźelšćinje. Starałoj stej so wo to Concordia University Press a The Wendish Press. Projekt nastorčił bě David Zersen a je předsłowo jendźelskeho wudaća spisał.

Wulki wuspěch za hudźbnikow

Krótkopowěsće (06.02.18)

wutora, 06. februara 2018 spisane wot:

Zakituje třělenje wjelkow

Düsseldorf. Naprawy móžneje noweje wulkeje koalicije k třělenju wjelkow městopředsydka CDU Julia Klöckner dźensa w nowinje Rheinische Post zakituje. „We wobchadźenju z wjelkom ma wěstota ludźi najwyšu prioritu. Chcemy, zo so wjelki, kotrež su płoty pastwow přeskočili a ludźom strach načinjeja, wurisaja.“ Wona měni, zo maja so tajke zwěrjata morić.

Zwisk do Zieloneje Góry steji

Zhorjelc. Zielona Góra je dalše město w Pólskej, kotrež móžeš wot minjeneje soboty ze Zhorjelca z ćahom docpěć. Direktny zwisk „Polregio“ wobsteji wšědnje trójce w 9.07, 11.07 a 17.07 hodź. do Zieloneje Góry a wottam w 7.41, 13.44 a 15.45 hodź. Jězba traje něhdźe dwě a poł ho­dźiny. Předewzaće Länderbahn je nowy zwisk z partnerom Przewozy Regio­nalne dojednało.

Chcedźa komunikaciju polěpšić

Krótkopowěsće (05.02.18)

póndźela, 05. februara 2018 spisane wot:

Wjace filmow na festiwalu

Zhorjelc. Za lětuši 15. nysowy filmowy festiwal, kotryž wotměje so mjezu překročacy wot 15. do 20. meje w třikrajowym róžku, su wjace hač 600 přinoškow – něhdźe 60 wjace hač loni – zapodali. Wosebity fokus leži na paskach z Pólskeje, kotrež njejsu tam kritiskeho wobsaha dla zjawnje spěchowali.

Urban nowy šef sakskeje AfD

Wojerecy. Nowy krajny předsyda sakskeje AfD je Jörg Urban, zdobom před­syda frakcije strony w Sakskim krajnym sejmje. Delegaća kónctydźenskeho zjězda we Wojerecach su jeho do zastojnstwa wuzwolili, po tym zo bě dotalna před­sydka Frauke Petry loni w septembru ze stro­ny wustupiła. Urban chcył, zo stanje so AfD při wólbach krajneho sejma 2019 z najsylnišej politiskej mocu kraja.

Angažement za přirodowědu

Krótkopowěsće (02.02.18)

pjatk, 02. februara 2018 spisane wot:

Dalše koło na dobro wsow

Drježdźany. Třeću namołwu „Witalne wjesne jadra a městne srjedźišća we wjesnym rumje“ je sakske ministerstwo za wobswět a ratarstwo dźensa starto­wało. Z programom podpěruja projekty, wusměrjene na wuwiće wsow, a wudospołnjeja prócowanja we wobłuku regionalneho wuwića Leader. Za lěto 2018 přewostaja Sakska 15 milionow eurow spěchowanskich srědkow.

Nowa železniska karta

Budyšin. Aktualizowana kompaktna karta „Železnicy w Sakskej“ dawa přehlad wo wšěch železniskich čarach w swobodnym staće kaž tež informacije wo tarifach a móžnosće, kontakt nawjazać. Ćišćenku poskićeja wotnětka we wšěch wobchadnych zwjazkach Sakskeje, w ćahach a serwisowych zarjadnišćach, zdźěli dźensa Zaměrowy wobchadny zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska ZVON.

Hódančko pječa rozłušćene

Krótkopowěsće (01.02.18)

štwórtk, 01. februara 2018 spisane wot:

Minority SafePack podpisałoj

Podstupim. Statnej sekretarce w braniborskim knježerstwje Anne Quart a Daniela Trochowski stej wčera iniciatiwu Minority SafePack podpisałoj. „Hdyž rěč a kulturu mjeńšin njewobchowamy, wostanje europska identita abstraktna“, rjekny europska statna sekretarka Anne Quart. Jako čłonka rady Załožby za serbski lud je Daniela Trochowski Braniborčanow namołwiła, iniciatiwu ze swojim podpismom podpěrać.

Roman wo Zejlerju předstajeny

Bogatynia. Knižna premjera druheho romana z historiskeho „serbskeho cyklusa“ Bogatyńskeje spisowaćelki Haliny Barań­ wotmě so wčera w měšćanskej biblio­­tece Bogatynje. Angažowana awtorka z wuchodneje Łužicy předstaja w knize „Switanje“ na 200 stronach žiwjenje a two­rjenje Handrija Zejlerja, po tym zo bě hižo lěta 2015 biografisku knihu wo Korli Awgusće Kocoru wudała.

Embargo sportowcow zběhnyli

nawěšk

nowostki LND