Krótkopowěsće (17.05.18)

štwórtk, 17. meje 2018 spisane wot:

Bogumiła Šwjelu wopominali

Choćebuz. Při wobnowjenym rownišću Bogumiła Šwjele na Choćebuskim sewjer­nym pohrjebnišću su dźensa zastupjerjo serbskich towarstwow a institucijow kaž tež města Choćebuza 70. po­smjertniny wótčinca a sobuzałožerja Domowiny wopominali. Na to wotmě so w měšćanskim domje kolokwij. Šwjela bě 20. meje 1948 na jězbje z Durinskeje do Łužicy w ćahu zemrěł.

Wo Serbach w krajnym sejmje

Drježdźany. Wuběrk za wědomosć, kul­turu a medije Sakskeho krajneho sejm­a chce so wo aktualnym połoženju serbskeho ludu wobhonić. Kaž zarjad Do­mowiny wobkrući, dósta Rada za serb­ske naležnosće Sakskeje přeproše­nje na zjawne wuradźowanje wuběrka 11. junija. Rozjimać chcedźa tam rozprawu sakskeho knježerstwa wo połoženju serbskeho ludu a rozprawu serbskeje rady.

Nalětni swjedźeń wotměli

Krótkopowěsće (16.05.18)

srjeda, 16. meje 2018 spisane wot:

Wo wjelku wuradźowali

Drježdźany. Zapósłancy Sakskeho krajneho sejma su wčera wo wjelčej problematice wuradźowali. Na słyšenju wuběrka za přirodu a ratarstwo dźěše wo wotpowědnu próstwu frakcije CDU zhromadnje z SPD a frakcije Zelenych. Stejišći wšak stej po słyšenju dale rozdźělnej. Mjeztym zo njewidźa Zeleni potrjebu, wobstatk wjelkow wobmjezować, je CDU hinašeho měnjenja.

Přichodnje powšitkowny tarif

Zhorjelc. Po pjatnaće lětach chce Gerharta Hauptmannowe dźiwadło Žitawa-Zhorjelc swój ansambl zaso po powšitkownym tarifje płaćić. Kritiskeho financneho połoženja domu dla bu w lěće 2003 nišu mzdu wopřijacy domjacy tarif z wuměłcami wujednany. Na iniciatiwu sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU), kiž bě so za „přistojne zasłužby“ wuprajił, chce jewišćo tomu wot klětušeho wotpowědować.

Filmowy festiwal zahajeny

Krótkopowěsće (15.05.18)

wutora, 15. meje 2018 spisane wot:

Nowy mjezu přesahowacy zwisk

Gubin. Měsće Gubin na juhu Braniborskeje a w Pólskej změjetej bórze prěnju mjezy přesahowacu busowu čaru. Zakład tworja wobstejace busowe zwiski, kotrež přez mjezu podlěšeja, připowědźichu wčera zamołwići namjezneju městow. Wot 11. junija měli tam busy prawidłownje přez mjezu jězdźić.

Dulig do Čěskeje

Drježdźany/Praha. Sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) poda so jutře na dwudnjowsku wizitu do čěskeje stolicy. Susodny kraj je po Chinje druhi najwažniši wikowanski partner Sakskeje. Z dowožowanjemi w hódnoće 4,7 miliardow eurow steji Čěska jasnje na prěnim městnje importowych partnerow. Eksport sakskich tworow do susodneho kraja­ je wot lěta 1993 wo 16 króć na dwě miliardźe eurow rozrostł.

Duka dale arcybiskop

Krótkopowěsće (14.05.18)

póndźela, 14. meje 2018 spisane wot:

Wustajeńca podlěšena

Budyšin. Wustajeńca „Heimat – Domizna. Katolscy Sebja w Hornjej Łužicy 1992 – 2017“ w Budyskim Serbskim domje budźe dlěje přistupna hač planowane. Město kónca junija zawru ju kónc awgu­sta. Zajimawa přehladka pokazuje impresije a portrety z Łužicy. Andreas Varnhorn z Frankfurta nad Mohanom bě wobra­zy we wotstawku štwórć lětstotka fotografisce zdźěłał.

Sudnicy so schadźuja

Budyšin/Wrócław. Zastupjerjo zarjadniskich a financnych sudnistwow z Pólskeje, Francoskeje a Němskeje chcedźa so na mjezynarodnej kubłanskej konferency schadźować, kotruž wuhotuje Wrócławske zarjadniske sudnistwo wot 16. do 18. meje. Sakske wyše zarjadniske sudnistwo Budyšin budźe tam přednošować na temu „Zakaz dieseloweho jězdźenja – zarjadniskosudnistwowy prawniski škit wobswěta – wocuzbnjenje prawa?“.

Hižo přewjele rěpika?

Krótkopowěsće (11.05.18)

pjatk, 11. meje 2018 spisane wot:

Sensacionelna namakanka

Dippoldiswalde. Archeologojo su w starym Dippoldiswaldskim podkopku nimale dospołnje zachowany stólčk hewjerja (Hauer) z prěnjeje połojcy 13. lětstotka wotkryli. Jenož 25 centimetrow wulki stólčk słužeše hórnikam w cechach jako sydanska móžnosć při jich ćežkim dźěle. Krajny zarjad za archeologiju mjenuje to „sensacionelnu namakanku“, jeničku ze srjedźowěkowskeje cechi.

Serbšćinarjo so zetkaja

Čorny Chołmc. Budyska župa Domowiny „Jan Arnošt Smoler“ wuhotuje wo-spjet zetkanje šulerjow, kotřiž wuknu serbšćinu jako cuzu rěč. Wutoru ma ně­hdźe sto šulerjow 4. lětnika w Čornym Chołmcu přebywać. Tam změja šulerjo z Barta, Njeswačidła, Bukec, Hodźija, Bošec, Rakec, Wulkeje Dubrawy a Budyšina dožiwjenjowpołne dopołdnjo.

Wokrjes so wuludnja

Krótkopowěsće (09.05.18)

srjeda, 09. meje 2018 spisane wot:

Partnerstwo nad Wódru

Drježdźany. Knježerstwowaj šefaj Sakskeje a Braniborskeje Michael Kretsch­mer (CDU) a Dietmar Woidke (SPD) staj dźensa w Drježdźanach nimale 50 wobdźělnikow z pomjeznych regionow Němskeje a Pólskeje na partnerske zetkanje nad Wódru witałoj. W jeho srjedźišću steji po informaciji sakskeje statneje kenclije zhromadne dźěło nastupajo temy kaž strowota, wobchad a wědomosć.

W rankingu cyle prědku

Choćebuz. Předmjetaj informatika a hladanske wědomosće na Braniborskej techniskej uniwersiće Choćebuz-Zły Komorow (BTU) stej so w aktualnym rankingu Centruma za wysokošulske wuwiće w načolnej skupinje zaměstniłoj. Informatika BTU steji cyle prědku w katego­rijach „studujomnosć“, „rumnosće“, „wuhotowanje IT“, hladanske wědomosće w „stykach k powołanskej praksy“.

Nowe koło wubědźowanja

Krótkopowěsće (08.05.18)

wutora, 08. meje 2018 spisane wot:

„Naša Domowina digitalnje“

Budyšin. Prěnje čisło informaciskeho łopjena „Naša Domowina digitalnje“ je dźensa wušło. Kaž Domowinski zarjad zdźěla, posrědkuja nowy poskitk zajimcam z mejlku, zdobom móžeš jón na webstronje Domowiny čitać. Pojednanej stej tam temje kaž 70. róčnica schwalenja prěnjeho serbskeho zakonja a hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje. Hišće w meji ma dalše čisło wuńć.

Granatu namakali

Sernjany. W nowotwarskej bydlenskej štwórći na kromje Sernjan su twarscy dźěłaćerjo, kotřiž tam ležownosće wotkrywaja, při hłubokotwarskich dźěłach granatu namakali. Přiwołana policija městnosć zawěsći. Fachowcy za rumo­wanje rozbuchliny z Drježdźan strašnu namakanku wotwjezechu. Při tym njeje k žanym komplikacijam dóšło.

Zhorjelski zawod njezawru

Krótkopowěsće (07.05.18)

póndźela, 07. meje 2018 spisane wot:

Podpěra šulerskim nowinam

Drježdźany. Sakske kultusowe ministerstwo podpěruje nowozałožene šulerske nowiny. Mjez nimi je tež „Přestawka“ Serbskeje wyšeje šule Budyšin. W cyłku spěchuje Sakska lětsa dźesać projektow z hač do 250 eurami. Tak zaruna zličbowanki mjez druhim za papjeru a techniske wuhotowanje, kaž su to foto- abo diktowanski aparat, hard- a software.

Altekrüger so přesadźił

Baršć. Krajny rada wokrjesa Sprjewja-Nysa, Harald Altekrüger (CDU) je so wčera w rozsudnym kole wólbow za tele zastojn­stwo přesadźił. Po dotalnym wuslědku dósta wón 60,8 procentow hłosow. Kandidat AfD Steffen Kubitzki nažnja 39,2 procentaj. Tak njeje AfD swój zaměr docpěła, w jednym z wokrjesow Braniborskeje krajneho radu stajić. Wólbne wobdźělenje wučinješe 39,4 procenty.

Mało Čechow w Němskej dźěła

Krótkopowěsće (04.05.18)

pjatk, 04. meje 2018 spisane wot:

Wysoki wopyt w Kulowje

Kulow. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je dźensa dopołdnja wo perspektiwach Europy diskutował. Na Kulowskej wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“ je so wón ze šulerjemi 9. lětnika rozmołwjał. Młodostni běchu jemu mnohe prašenja stajeli, mjez druhim wo tym, kak wučerski dorost w Sakskej zaručić. Zdobom wotewrě wón wustajeńcu z plakatami na temu Europskeje unije.

Pruwowanja zahajene

Drježdźany. Na sakskich wyšich šulach maja dźensa pisomne pruwowanja w předmjeće jendźelšćina. Za 17 900 młodostnych bliži so z tym zakónčenje šulskeho časa na wyšej šuli. 15 000 šulerjow prócuje so wo realnošulske a 2 900 wo hłownošulske zakónčenje. Šulerjo na real­nych šulach maja štyri pisomne a jedne ertne pruwowanje złožić. Ertne pruwowanja wotměja so wot 4. do 21. junija.

SKI dlěje wotewrjena

Krótkopowěsće (03.05.18)

štwórtk, 03. meje 2018 spisane wot:

Chorownja mjez mytowanymi

Drježdźany. Wjac hač 12 600 šulerjow z cyłeje Sakskeje wuži lětsa składnosć, so na akciji powołanskeje orientacije „Pohladaj nutř“ wobdźělić. Prěni raz je sakske ministerstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad dwanaće sakskich předewzaćow za swój angažement wuznamjeniło. Mjez nimi je Kamjenska chorownja maltezow swj. Jana.

Złota widlička za Salü

Zhorjelc. Na wólbach wo najlěpši hosćenc bě so loni 24 Zhorjelskich hosćencow wob­dźěliło. Myto „Złota widlička“ dźělitej sej bara a hosćenc Salü a hosćenc Krishna, kotrejž běštej dóstałoj samsnu ličbu hłosow.­ Něhdźe 220 wužiwarjow kalendra z dobropisami bě so na wot­hłoso­wanju wobdźěliło. Gastronom Tobias Göhlich, kiž Salü na Čornej hasy nawjeduje, waži sej hódnoćenje hosći a ma je za­ „wobkrućenje a wulki pohon“.

Zwada wo móst radu pači

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND