Krótkopowěsće (06.02.19)

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:

Domaška předsyda wuběrka

Pančicy-Kukow. Runja zašłym lětam změja gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe za lětuše komunalne a europske wólby kaž tež za wólby Sakskeho krajneho sejma zhromadny wólbny wuběrk. Jeho předsyda je Měrko Domaška. Zo wón runočasnje za wokrjesny sejmik kandiduje, so tomu njespřećiwja. Kaž wón wčera na posedźenju zarjad­niskeho zwjazka rjekny, je wokrjes tole prawnisce pruwował.

Prěnjej čestnaj čłonaj

Bórkowy. Domowinska župa Delnja Łužica je prěni raz čestne čłonstwo spožčiła. Jako čestneju čłonow su Manfreda Starostu a Erwina Hanuša za jeju wjelelětne prócowanje wo zachowanje a pěstowanje delnjoserbskeje rěče, mjez druhim za zestajenje słownikow, na hłownej zhromadźiznje minjeny pjatk w Bórkowach wuznamjenili.

Faworića so zakopolili

Krótkopowěsće (05.02.19)

wutora, 05. februara 2019 spisane wot:

Spěchowanje dóstali

Budyšin. Za přetwar swojeho twarjenja w Pančicach-Kukowje je zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe wčera w Budyšinje spěchowanje sakskeho ministerstwa za ratarstwo a wobswět we wobjimje 900 000 eurow dóstał. Za 1,2 milionaj eurow chcedźa dom přetwarić a přistup bjez zadźěwkow polěpšić. Dźensa chcedźa zastupjerjo gmejnow prěnje planowanske dźěła přepodać.

Nowy superintendent

Budyšin. Drježdźanski farar Tilmann Popp budźe nowy superintendent cyrkwinskeho wobwoda Budyšin-Kamjenc. Wón naslěduje Wernera Waltsgotta, kotryž poda so 1. junija na wuměnk. Synoda cyrkwinskeho wobwoda je 52lětneho Poppa, tuchwilneho fararja Drježdźanskeje studentskeje wosady, minjeny pjatk z 45 hłosami wuzwoliła. Dalši kandidat dr. Sebastian Schurig dósta 29 hłosow.

Planuja „wjelče kwoty“

Krótkopowěsće (04.02.19)

póndźela, 04. februara 2019 spisane wot:

Serbske filmy w Berlinje

Berlin. Serbsko-němske koło łužiskich filmowcow wuhotuje z podpěru župy Delnja Łužica we wobłuku festiwala Berlinale „Serbsku filmowu zymu“. Sobotu, 16. februara, pokazaja w Berlinskim kinje paski Anny-Kathrin Rentsch, Tonija Bruka, Romana Pernaka a Maje Nagloweje. Wšitcy režiserojo chcedźa so na wječoru wobdźělić.

Wustajeńca w Slepom

Slepo. Pućowaca wustajeńca „Wuchodna Hornja Łužica“ je wotnětka w Kul­turnym centrumje Slepo přistupna. Přehladka přirodoškitneje stacije Dołha Boršć předstaji ze zběrku plakatow hač do kónca měrca w zwučenych wote­wrjenskich časach centruma swoje nadawki kaž tež swojich sobudźěłaćerjow.

Kultus dawa pjenjezy

Krótkopowěsće (01.02.19)

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:

Skóržbu zapodałoj

Berlin/Choćebuz. Němska wobswětowa pomoc je w zhromadnym dźěle ze Zelenej ligu dźensa Choćebuskemu zarjadniskemu sudnistwu skóržbu přećiwo hłownemu zawodnemu planej k dalewjedźenju Janšojskeje brunicoweje jamy zapodała. Zniženje dnowneje wody wohrožuje wjacore škitne bahna. Přede­wzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) chce w jamje hišće hač do lěta 2023 brunicu wudobywać.

Sezony dla wjace bjezdźěłnych

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w januarje 20 438 bjezdźěłnych, 2 011 wjace hač w předměsacu (plus 10,9 proc.). Aktualna kwota bjezdźěłnosće wučinja 7,2 procentaj. Nimale štwórćina nowopři­zjewjenych bjezdźěłnych je we wysoko- a hłubokotwarje kaž tež w nutřkownym wutwarje dźěłała. Za sezonu typiske wuwiće móžachu w Budyskej agenturje za dźěło hižo minjene lěta wobkedźbować.

Etat přizwoleny

Krótkopowěsće (31.01.19)

štwórtk, 31. januara 2019 spisane wot:

Za Europeadu so přizjewić

Flensburg. Wotnětka su přizjewjenja za 4. koparske europske mišterstwa awtochtonych narodnych mjeńšin Euro­peadu móžne, kaž Federacija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) zdźěla. Ko­rutanscy Słowjency wubědźowanje wot 20. do 28. junija wuhotuja. Startować smědźa mustwa z njeprofesionalnymi hrajerjemi a hrajerkami.

Komisija za anticyganizm

Berlin. Zwjazkowe knježerstwo je wčera­ čłonow njewotwisneje komisije ekspertow anticyganizm powołało. Wu­tworjenje gremija je w koaliciskim zrěčenju unije a SPD zapisane. Centralna rada němskich Sintow a Romow po słowach jeho předsydy Romanija Rose krok wita a zdobom wočakuje, zo so Němski zwjazkowy sejm wobšěrnje z bojom přećiwo anticyganizmej zaběra.

Na rozmołwu přeprosyć

Krótkopowěsće (30.01.19)

srjeda, 30. januara 2019 spisane wot:

Wo jasnosć so postarać

Drježdźany. Z widom na brexit chce so sakske knježerstwo ze zakonjom wo prawnisku jasnosć postarać, kaž je europski minister Oliver Schenk (CDU) dźensa w krajnym sejmje wu­zběhnył. Po wu­stupje Wulkeje Britaniskeje z EU maja rjadowanja krajneho prawa za přechodny čas za britiskich staćanow w Sakskej nimo wólbneho prawa na europskej a komunalnej runinje dale płaćić.

Tarifowe jednanja zahajene

Kulow. W Kulowskim meblowym zawodźe Maja su wčera tarifowe jednanja zahajili. Dźěłarnistwo IG metal sej wot předewzaća žada, w Sakskej płaćiwe ta­rifowe zrěčenje drjewobdźěłanskeje in­dustrije nałožować. W prěnjej rozmołwje wuprajichu so zamołwići za to, spěšne rozrisanje nańć. Přichodne tři dalše terminy jednanjow su hižo jasne.

Nowy wulkan namakali

Krótkopowěsće (29.01.19)

wutora, 29. januara 2019 spisane wot:

Z třomi Serbami-kandidatami

Budyšin. Z Eriku Bulankowej, Toma­szom Nawku a Benjaminom Wirthom maja třoch Serbow mjez 15 kandidatami SPD za wólby noweje Budyskeje měšćanskeje rady 26. meje. Městne towarstwo SPD Budyšin a wokolina je jich minjeny štwórtk nominowało. Spočatk februara chcedźa wólbny program zestajeć a jón potom wozjewić.

Přehlad aktualizowany

Budyšin. Pjeć sakskich wobchadnych zwjazkow je swój zhromadny plan kolijowych syćow aktualizowało, kaž wobchadny Zaměrowy zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska dźensa zdźěli. „Železnicy w Sakskej“ zaručeja přehlad wo wšitkich železniskich čarach w swobodnym staće, informacije wo tarifach a móžnosćach skontaktowanja. 15 železniskich towaršnosćow je aktualnje w Sakskej po puću.

Za čas smoga darmotnje jězdźić

Krótkopowěsće (28.01.19)

póndźela, 28. januara 2019 spisane wot:

Změnja wotličenje

Drježdźany. Spěchowanske prawidła programa Leader budu přichodnje za priwatnych zajimcow a předewzaćelow jednoriše. Tak njetrjebaja přichodnje na­stupajo saněrowanje twarjenjow hižo žane­ wobličenja abo dopokazy swojich wudawkow zapodać. Předwidźane je, spěchowanje po kwadratnych metrach z wotpowědnej sumu wotličić. Změnu prawidłow je nětko sakski minister za ratarstwo Thomas Schmidt (CDU) wukazał.

Namołwa Łužiskeje aliancy

Wětošow. Z namołwu „Smy Łužica“ je so Łužiska alianca tele dny na wolerjow w Delnjej Łužicy wobroćiła, kotrymž su serbske naležnosće wažne. „Namołwjamy was, dajće Łužicy hłós tych ludźi, kotřiž­ tu běchu, su a budu! Dajće nam swoje mocy w regionalnopolitiskim zwjazkarstwje wjazać a rosć!“, tam mjez druhim rěka. Zdobom pozbudźeja zajimcow, při lětušich wólbach za parlamenty wšelakich runin kandidować.

Chce na němske wiki

Krótkopowěsće (25.01.19)

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:

Hišće nic na lód

Zły Komorow. Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjad­nistwa (LMBV) a Sakske zarjadnistwo rěčnych­ zawěrow warnujetej před tym, na zamjerznjene wodźizny hić. Tempe­ratury minjenych dnjow drje běchu pod nulu, lód pak njeje dawno hišće tołsty dosć. Tež staw wody w rěkach a jězorach chabła, tak zo njemóže so kruta lodźana woršta wutworić.

Wo prezency serbstwa rěčeli

Wojerecy. Předsydstwo župy „Handrij Zejler“ Wojerecy je swojich delegatow za hłow­nu zhromadźiznu Domowiny wu­zwoliło a z kulturnopolitiskim poradźowarjom Jurjom Łušćanskim, před­sy­du Maćicy Serbskeje, wo lěpšej pre­zency serbstwa w zjawnosći wuradźo­wało. To zdźěli župan Marcel Brauman po srjedownym posedźenju předsydstwa.

Kandidaća nominowani

Krótkopowěsće (24.01.19)

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Hansen nowy předsyda rady

Berlin. W lěće 2019 je Jon Hardon Hansen­, Dana z Južneho Schleswiga, nowy­ předsyda rady štyrjoch awtochtonych na­rodnych mjeńšin a ludowych skupin w Němskej. Kaž mjeńšinowy sekre­tariat w Berlinje zdźěli, naslěduje wón Karla-Petera Schramma w zastojn­stwje. Hansen je danski farar na kupje Sylt a před­syda južnoschleswigskeho towar­stwa Sydslesvigsk Forening.

Ciwilnu towaršnosć zapřijeć

Wjelcej. Čłonce wuhloweje komisije Hannelore Wodtke z łužiskeho a Antje Grohus z porynskeho brunicoweho re­wěra sej žadatej, ciwilnu towaršnosć bóle do procesa strukturneje změny zapřijeć. Dale měło zachowanje wot wotbrago­wanja wohroženych wsow kruty wobstatk kónčneje rozprawy być. W komisiji za­stupujetej Wodtke a Grohus wot wuhlowych jamow po­trje­chenych.

Planuja powjaznicu nad Wołtawu

nawěšk

nowostki LND