Krótkopowěsće (12.07.19)

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

Slědy wjedu do bronzoweje doby

Choćebuz/Slepo. Při přepytowanju zasy­dlenskeho areala za Nowy Miłoraz w Slepom su archeologojo nimo popjelnicoweho rowa z bronzoweje doby na dźělnej přestrjeni blisko po­hrjebnišća sydlen­ske městno wotkryli, kaž přede­wzaće LEAG informuje. Rěč je dale wo wjace hač 400 jednotliwych nama­kan­kach z rozdźělnych dobow. Kedźby­hódne su powostanki nimale sto wuškrěwanskich pjecow za dobywanje železa.

Dešno złotu medalju dóstało

Berlin/Dešno. Dešno pola Choćebuza je jedna z wosom wsow, kotrež su juro­rojo wubědźowanja zwjazkoweho ministerstwa za zežiwjenje a ratarstwo „Naša wjes ma přichod“ ze złotej medalju počesćili. Z njej zwjazany je mytowanski pjenjez 15 000 eurow. Z něhdźe 1 900 wobdźělenych wsow bě so 30 do finala dóstało. 15 wsow mytowachu ze slěbrom.

Wodźenja tež za slepych

Krótkopowěsće (11.07.19)

štwórtk, 11. julija 2019 spisane wot:

Wo šansy strukturneje změny šło

Wochozy. Strukturna změna tworješe žro wčerawšeho wopyta zamołwiteho Zwjazka za turizm Thomasa Bareißa we Wo­chožanskim parku błudźenkow. Wo­na měła so direktnje na dobro woby­dlerjow wuskutkować, sej Bareiß žadaše. Wčera we Wochozach je wón tež ze zastupnikami sakskeje statneje kenclije a hospodarskeho ministerstwa šansy a ćeže strukturneje změny rozjimał.

Wjeršk nabožnych dnjow dožiwili

Róžant. Z putnikowanjom do Róžanta dožiwi lětuši nabožny tydźeń serbskich wosadow wčera swój wjeršk. Dopołdnišim kemšam přizamkny so zhromadny wobjed, a putnicy mějachu na łuce za Božim domom wšelaku zaběru. Z nyšporom so dźěćace putnikowanje zakónči. Lětsa je telko dźěći na nabožnych dnjach wobdźělenych kaž hišće ženje. Jeničce w Chrósćicach je jich 170.

Za mišterstwa kwalifikowanej

Krótkopowěsće (10.07.19)

srjeda, 10. julija 2019 spisane wot:

Metropola modelowy projekt

Berlin/Choćebuz. Delnjołužiska metropola Choćebuz je jedyn z 13 „mode­lowych projektow Smart Cities“. To je zwjazkowy nutřkowny minister Horst Seehofer (CSU) dźensa wozjewił. Za prěnje koło předležeše nimale sto poža­danjow. Modelowy projekt Smart Cities měri so na integrowane, wobłuki přesahowace a na rumy poćahowane strategije wuwića městow a jich zwoprawdźenje.

Jězor zdźěla zaso wužiwajomny

Seenland. Po wobšěrnych saněrowanskich a zawěsćenskich naprawach je Concordia-jězor, kotryž je z bywšeje bruni­coweje jamy Nachterstedt nastał, na někotrych wotrězkach zaso wužiwajomny. Po dźesać lětach je tuž zaso turistam přistup­ny. To zdźělištej dźensa saksko­anhaltske město Seenland zhromadnje z Łužiskej a srjedźoněmskej towaršnosću hórnistwoweho zarjadnistwa.

Planuja buddhistiski centrum

Krótkopowěsće (09.07.19)

wutora, 09. julija 2019 spisane wot:

Na swoje wašnje so dźakowali

Chrósćicy. Pomocnikam a wobsedźerjam Chróšćanskich statokow su so zamołwići Mjezynarodneho folklorneho festiwala „Łužica 2019“ wčera z małym swjedźenjom pod Fulkec hórku dźakowali. Peruska folklorna skupina Qhaswa je tam hišće raz wurězki ze swojeho programa předstajiła a so tak z pomocnikami a ze wsu rozžohnowała. Jutře poda so na dalši festiwal w Nižozemskej.

Frakcija AfD předsydu woliła

Budyšin. Frakcija AfD Budyskeho wo­krjesneho sejmika je tydźenja w Budyskim krajnoradnym zarjedźe swoje konstituowace posedźenje přewjedła. Za frak­ciskeho předsydu wuzwolichu Henryja Nitzscheho, bywšeho čłona CDU w Sakskim krajnym sejmje a w zwjazkowym sejmje. Frakcija AfD w Budyšinje ma 29 čłonow, runje telko kaž CDU.

Nowosłowjanšćina w filmje

Krótkopowěsće (08.07.19)

póndźela, 08. julija 2019 spisane wot:

Dalše kulturne namrěwstwo

Drježdźany/Baku. W Sakskej mamy dal­še swětowe kulturne namrěwstwo. UNESCO je serbsko-čěsku historisku hórnisku kónčinu Rudne horiny-Krušnohoří na sobotnym posedźenju w azerbaj­dźan­skej stolicy Bakuwje do lisćiny škitahódneho namrěwstwa swěta při­wza­ła. Region běštej wobaj krajej namjetowałoj. Delegaća mjenowachu jón „mištersku twórbu čłowjeskeje kreatiwity“.

Putaca wustajeńca wotewrjena

Dobri Ług. Přichodne lěta ma wose­bita wustajeńca w muzeju na hrodźe Dobri Ług (Doberlug) zajimcow přiwabić. Pórclin z Berlinskich zběrkow swědči wo srjedźoeuropskich kulturnych stawi­znach. Braniborska kulturna statna sekretarka Ulrike Gutheil (SPD) je ekspo­ziciju wčera we wobłuku lětnjeho bra­niborsko-sakskeho zetkanja pod hesłom „Kryjemy taflu“ wotewrěła.

Lětanišćo za južnu Čěsku

Krótkopowěsće (05.07.19)

pjatk, 05. julija 2019 spisane wot:

Załožba z nowym direktorom

Drježdźany. Dr. Manuel Frey budźe wot 1. septembra jako nowy direktor sakskeje Kulturneje załožby skutkować. Jeje kuratorij je 55lětneho, kiž dźěła wot lěta 2008 jako zastupowacy załožbowy direktor, wčera do zastojnstwa powołał. Do toho bě po­zicija po cyłym Zwjazku wupisana.

Kretschmer najwoblubowaniši

Lipsk. Ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je najwoblubowaniši načolny politikar Sakskeje. Kaž z aktualneho Sakskeho trenda sćelaka MDR wuchadźa, je 66 procentow naprašowanych podało, zo su z jeho politiskim dźěłom spokojom. Načolny kandidat SPD Martin Dulig docpě 47 proc., Holger Zastrow (FDP) 21 proc., Jörg Urban (AfD) 16 proc., Rico Gebhardt (Lěwica) pjatnaće a Katja Meier (Zeleni) wosom procentow.

Zeńdźenje slepych a widźacych

Krótkopowěsće (04.07.19)

štwórtk, 04. julija 2019 spisane wot:

Rekordny wobrot docpěli

Kamjenc. Nimale 148 000 sakskich pře­dewzaćow, kotrež wobrotowy dawk płaća, je w lěće 2017 nowy rekord wobrotow z dodawanjow a wukonow we wobjimje 138,6 miliardow eurow docpěło. Kaž Kamjenski statistiski krajny zarjad dźensa zdźěla, wučinja rozrost porno předlětu 7,8 miliardow eurow. Najsylniša branša bě znowa předźěłace přemysło.

Nowa nawodnica horta

Wojerecy. Nadine Wojtkowiak je nowa nawodnica horta „Při Worjole“ we Wojerecach, kotryž je w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Miłoćicy. Jeje předchadnica Marina Braske poda so po 43 słužbnych lětach na wuměnk, 29 lět je wona hort tamnišeje zakład­neje šule „Handrij Zejler“ nawjedowała. Rozžohnowali a witali su jej šulerjo, starši a kubłarjo ze swjedźenjom.

Z bronzu so nawróćili

Krótkopowěsće (03.07.19)

srjeda, 03. julija 2019 spisane wot:

Maja noweho wobhospodarjerja

Raduš. Słowjanske hrodźišćo w Radušu ma wot 1. julija noweho wobhospo­darjerja. Zamołwitosć za archeologiski muzej je město Wětošow z měšćanskej firmu wot dotalneho nošerja towarstwa Słowjański grod Raduš z.t. přewzało. Z no­šerstwom zwjazane su tež wšitke kóšty,­ wosebje za personal. Přichodnje chcedźa hrodźišćo bóle z dalšimi turi­stiskimi poskitkami regiona zwjazać.

Frakcija CDU skonstituowana

Budyšin. Frakcija CDU noweho Budyskeho wokrjesneho sejmika je so předwčerawšim skonstituowała. Dotalny předsyda Matthias Grahl z Wachauwa bu w zastojnstwje wobkrućeny, Radworčan Wincenc Baberška a Thomas Martolock z Kumwałda staj jeho zastupjerjej. Dawida Statnika z Ralbic, předsydu Domowiny, wuzwolichu za jednoho z dweju přisydnikow, kaž frakcija informowaše.

Winu přiznał

Krótkopowěsće (02.07.19)

wutora, 02. julija 2019 spisane wot:

„Lupo“ w Londonje startuje

Zły Komorow. Studowacy Braniborskeje techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow su z wodźikom ćěrjeny, energiju lutowacy mobil „Lupo“ sami wuwili a twarili. Wot dźensa wobdźěleja so woni z nim na jednym z najwjetšich wurisanjow swěta wo energijowej eficiency w Londonje. Hač do pjatka dźe tam wo to, ze snadnym mnóstwom energije­ prawje daloko jězdźić.

Najlěpši wuznamjenjeni

Drježdźany. Sakski statny minister za kultus Christian Piwarz (CDU) je wčera 111 najlěpšich wyšich šulerjow Sakskeje wuznamjenił. Mjez nimi běštej tež šulerce Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Leonie Cyžec z Wotrowa a Rejzka Zelnakec z Pančic-Kukowa, kotrejž zakónčištej 10. lětnik z přerězkom 1,1.

Na skawtskej wuměnje

Krótkopowěsće (01.07.19)

póndźela, 01. julija 2019 spisane wot:

Wuwiće dźěła dale robustne

Budyšin. Wuwiće dźěłowych wikow w Hornjej Łužicy je w juniju dale ro­bustne. Kaž Budyska agentura za dźěło dźensa informowaše, bě we wuchodnej Sakskej 16 870 bjezdźěłnych, 400 mjenje (-2,3 procenty) hač w předměsacu a 1 961 mjenje (-10,4 procenty) hač před lětom. Naprašowanje za dźěłowymi a facho­wymi mocami z regionalneho hospodarstwa je dale na wysokim niwowje.

Spěchowanje sakskim hatarjam

Drježdźany. 92 hatarjow dóstanje tele dny spěchowanske srědki za přirodoškitej wotpowědowace wobhospodarjenje swojich hatow. Sakska wupłaći nimale 2,6 milionow eurow za něhdźe 8 600 hektarow hatneje płoniny, kaž statne ministerstwo za wobswětoškit a ratarstwo informuje. Z toho je 6 100 hektarow we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc.

Pjenjezy za akciju zezběrane

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND