Krótkopowěsće (01.10.15)

štwórtk, 01. oktobera 2015 spisane wot:

Lorenc w sakskej stolicy čitał

Drježdźany. Knižnu premjeru noweje zběrki Kita Lorenca „Windei in der Wasserhose des Eisheiligen“ dožiwi wčera wječor we Drježdźanskim literarnym domje Villa Agustin něhdźe štyrceći lubowarjow lyriki, mjez nimi tež někotři Serbja. Tež z knihi „Der zweiseitige Beitrag/Wěsty dwustronski přinošk“, kotraž bě njedawno w LND wušła, awtor čitaše.

Filmy Nageloweje pokazali

Budyšin. Filmowy wječor w Budyskim Serbskim muzeju přiwabi wčera něhdźe 35 zajimcow. Pokazali su sydom krótkofilmow tworjaceje wuměłče Maje Nageloweje. Z awtorku rozmołwješe so kuratorka festiwala dokumentariskeho filma DOK Leipzig a sekcije „Heimat – Domownja“ Choćebuskeho filmoweho festiwala dr. Grit Lemke z Berlina.

Nětko budźe žona twarić

Krótkopowěsće (30.09.15)

srjeda, 30. septembera 2015 spisane wot:

Dar Maćicy Serbskeje za kapałku

Praha. Lěta 2004 běchu rotundu swjateho Wjacława w twarjenju Karloweje uniwersity na Małostronskim naměsće našli. Maćica Serbska dari 250 eurow za zachowanje tysac lět stareho twarskeho pomnika. Prěni raz je kapałka naspom­njena w swjatowjacławskej legendźe z 13. lětstotka. Wjace wo namakance na internetnej stronje nase-rotunda.cz

Łužiske myto kiwa

Choćebuz. Hospodarska iniciatiwa Łužicy­ WIL wupisa pjaty raz Łužiske myto za wědomostny transfer. Myto 10 000 eurow hódnoći kooperaciske projekty mjez předewzaćemi a wědomostnymi institucijemi Łužicy. Informaciske zarjadowanje k wubědźowanju přewjedźechu dźensa pola lońšeho dobyćerja, firmy BOSIG w Elsterwerda.

Pišćele změja dlěšu přestawku

Krótkopowěsće (29.09.15)

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

DJV zasudźa nadpad

Berlin. Zwjazk žurnalistow Němskeje (DJV) namóc přećiwo žurnalistam na wčerawšej demonstraciji Pegidy w Drježdźanach zasudźa. „To je wohrožaca situacija“, praji rěčnik DJV Hendrik Zörner powěsćerni­ dpa. Wčera wječor běchu nje­znaći přiwisnicy „Patriotiskich Europjanow přećiwo islamizowanju nawječora“ jednomu žurnalistej z pjasću do mjezwoča bili a dalšeho kopali.

Woža kontejnery do Němskeje

Praha. Čěska republika je „wulkomóc“ na polu produkcije kontejnerow, kotrež hodźa so jako bydlenske module zestajeć. Lětnje twarja zawody kraja 25 000 ekse­mplarow. 90 procentow z nich woža do Němskeje. Tuchwilneje žołmy ćěkancow dla su tajke bydlenske kontejnery jara­ požadane – je pak wobćežne, jich produkciju dale rozšěrić.

Nowe wjednistwo

Krótkopowěsće (28.09.15)

póndźela, 28. septembera 2015 spisane wot:

Myto Mättiga spožčili

Kamjenc. We wobłuku swjatočneje Božeje słužby su wčera w Kamjencu lětuše Myto Gregoriusa Mättiga spožčili. Přijała je myto lětsa stawiznarka Ariane Bartkowski. Absolwentce Kamjeničanskeje techniskeje uniwersity přepodachu 1 200 eurow za jeje doktorske dźěło. W nim wěnuje so wona wuznamej alchemije w 16. lětstotku.

Statne rěčnistwo přepytuje

Wolfsburg. Braunschweigske statne rěčnistwo je po wjacorych zapodatych skóržbach w zwisku z aferu manipulowaneho wotpłuna přepytowanske jednanje přećiwo wotstupjenemu nawodźe awto­twarca Volkswagen Martinej Winterkornej zahajiło, kaž dźensa zdźělichu. Ćežišćo přepytowanja je wumjetowanje wobšudnistwa dla.

Klima zaso trochu lěpša

Drježdźany. Wobchodna klima wuchodoněmskeho hospodarstwa je so w septembru trochu polěpšiła. Wot instituta Ifo woprašane předewzaća swoje wokomiknite połoženje kaž tež wuhlady do přichoda zaso lěpje posudźuja. To potrjechi hospodarst­wo runje tak kaž wikowanske předewzaća. Ifo złožuje so na informacije 1 200 wuchodoněmskich předewzaćow.

Krótkopowěsće (25.09.15)

pjatk, 25. septembera 2015 spisane wot:

Elikowski-Winkler wuzwoleny

Berlin. Nowy předsyda Iniciatiwy noweje hudźby (INM) je Sebastian Elikowski-Winkler. Čłonojo třěšneho zwjazka Berlinskeje swobodneje hudźbneje sceny wuzwolichu serbskeho komponista srjedu z 85 procentami hłosow. Lětuši lawreat Spěchowanskeho myta Ćišinskeho nětko Berlinskich swobodnych hudźbnikow dwě lěće oficialnje zastupuje.

Ryćer Rüdiger so nawróći

Jablonec nad Nisou. Radnica w čěskim Jablonecu nad Nisou chcyła na Hornim naměsće studnju z postawu ryćerja Rüdigera natwarić. Figuru Nibelungenskeho rjeka běchu po Druhej swětowej wójnje jako němski element wotstronili. 1968 kupi ju bayerska gmejna Neugablonz. Nětko planuja w Jablonecu znajmjeńša kopiju wuměłskeje twórby.

Gabriel za lěpši poměr k Ruskej

Krótkopowěsće (24.09.15)

štwórtk, 24. septembera 2015 spisane wot:

Mjeńšinowa rada dźesać lět

Berlin. Dźesaćlětne wobstaće swjeći dźensa w Berlinje mjeńšinowa rada. W srjedźišću rozmołwow zastupjerjow štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin Němskeje, Frizow, Danow, Sintow a Romow kaž tež Serbow, z politikarjemi a ze społnomócnjenym knježerstwa za mjeńšiny Hartmutom Koschykom (CDU) steješe politiske sobupostajowanje mjeńšin na zwjazkowej runinje.

Přihotuja „hłownu wólbnu“

Chrósćicy. Župa „Michał Hórnik“ Kamjenc hotuje so na hłownu wólbnu zhromadźiznu, 13. nowembra we Wotrowje, kaž župne předsydstwo wčera w Chrósćicach rozsudźi. Na „hłownej“ chce­dźa tři nowe towarstwa z něhdźe sto čłonami přiwzać. Přichodne zarjadowanje župy budźe 27. oktobra zetkanje wjesnych chronistow w Chrósćicach.

„Čěski přistaw“ přećehnje

Krótkopowěsće (23.09.15)

srjeda, 23. septembera 2015 spisane wot:

Nowy staršiski list SŠT

Budyšin. Hladanje strowoty je hłowna tema lětušeho nazymskeho staršiskeho lista Serbskeho šulskeho towarstwa. W 32stronskim serbsko-němskim wudaću čitarjo nimo toho zhonja, z čim so pěstowarske dźěći w Ralbicach, Chrósćicach a we Wotrowje kaž tež chowancy Witaj-pěstowarnjow w Němcach a Malešecach zaběraja. Zajimcy móža sej staršiski list pola šulskeho towarstwa skazać.

Theresa Jacobsowa nominowana

Lipsk. Za Lipšćanske myto wuměłskeho pohibowanja 2015 je tež Serbowka Theresa Jacobsowa nominowana. Jeje zhromadnje z Heiku Hennigowej wu­wita rejwanska inscenacija „Lěs“ je jedna z pjeć produkcijow, kotrež je jury z 25 so požadacych wuzwoliła. Inscenacija tematizuje Lipšćanski niwowy lěs.

Hišće tójšto dźěła w Němskej

Krótkopowěsće (22.09.15)

wutora, 22. septembera 2015 spisane wot:

Lawreaća Myta Domowiny 2015

Budyšin. Mytowanski wuběrk Domowiny je mjena lětušich lawreatow Myta Domowiny wozjewił, kaž Domowinski zarjad zdźěli. Myto spožča Wernerej Thomasej a Reinhardtej Schneiderej z Łaza, Zali Cyžowej z Chrósćic, Měrce Kozelowej ze Stróže a Frycej Wojtej z Hochozy. Dźesać wosobow dóstanje Čestne znamješko Domowiny. Swjatočne přepodaće budźe 9. oktobra w Budyšinje.

Milinarnje na předań

Stockholm. Brunicowe milinarnje Hamor, Janšojce a Čorna Pumpa su wot dźensnišeho oficialnje na předań. Šwedski energijowy koncern Vattenfall je ju zahajił a prosy zajimcow, zo bychu poskitki zapodali. Nimo milinarnjow chce Vattenfall tež brunicowe jamy Janšojce, Wochozy, Rychwałd, Wjelcej-juh a Choćebuz-sewjer wotbyć.

Ochranowske hesła 2016 wušli

Budyšin. Šěsnaty raz su lětsa w LND „Wšědne hesła“ jako serbska kniha wušli. Po cyłym swěće čitane Ochranowske hesła wobsahuja za kóždy dźeń krótke, jadriwe hrono ze Stareho zakonja a dalše z Noweho zakonja. Serbske wudaće nasta w zhromadnym dźěle ze Serbskim ewangelskim towarstwom.

Krótkopowěsće (21.09.15)

póndźela, 21. septembera 2015 spisane wot:

Viktor Zakar powołany

Budyšin. Za noweho zastupowaceho nawodu Rěčneho centruma WITAJ je Zwjazkowe předsydstwo Domowiny sobotu dr. Viktora Zakara powołało. Tuchwilny šefredaktor kulturneho časopisa Rozhlad je so přećiwo třom dalšim poža­darjam přesadźił a nastupi zastojnstwo spočatk lěta 2016. Po wotchadźe Měta Nowaka bě městno wakantne.

Hornjo- delnjoserbska wuměna

Bórkowy. Něhdźe štyrceći kubłarjow a kubłarkow poby sobotu na kubłanskej wuprawje Serbskeho šulskeho towarstwa w Delnjej Łužicy. W Bórkowach diskutowachu woni wo docpětych wukonach dźěći w předšulskej starobje a wo wuměnje trěbnych wučbnych srědkow. Dalša tema bě serbska kubłanska syć w Braniborskej.

Přećiwo płotam w Europje

Berlin. Ewangelskej cyrkwi Němskeje a Šwedskeje starosćitej so pobrachowa­ceje solidarity statow Europskeje unije hladajo na krizu ćěkancow dla. „Nowe płoty twarić, zo by so swójske derjeměće přećiwo nuzy tamnych škitało, njeje za Europu, kotraž so na křesćanske hódnoty powołuje­, prawy puć“, rěka w dźensa wozjewjenej zhromadnej deklaraciji.

Krótkopowěsće (18.09.15)

pjatk, 18. septembera 2015 spisane wot:

Schulz warnuje Europu

Berlin. Do wurjadneho wjerška krizy ćěkancow dla je prezident Europskeho parlamenta Martin Schulz před rozpadowanjom kontinenta warnował. „Europa je w špatnym stawje“ rjekny politikar SPD dźensa w Berlinje, hladajo na zwadu wo rozd­źělenje ćěkancow na kraje EU. Wjeršk statnych a knježerstwowych šefow ma so přichodnu srjedu wotměć.

800 pašowarjow ludźi w jastwje

Mnichow. W Bayerskej lepja dźeń a wjace pašowarjow ludźi. Nimale 800 z nich sedźi tuchwilu w přepytowanskej jatbje, kaž rěčnica justicneho ministerstwa w Mnichowje dźensa zdźěli. Dokelž su městna w přepytowanskich jastwach mjeztym wućežene, dyrbja tež normalne jastwa za pašowarjow wužiwać.

W hali sněhakować

Praha. Skupina čěskich předewzaćelow a sportowych funkcionarow chce blisko stolicy Prahi krytu sněhakowarsku halu twarić. Nastać ma 500 metrow dołha a 70 metrow šěroka indoorpista. Projekt planuja, dokelž su sněhakowarske sezony w čěskich horach njedosahaceho přirodneho sněha dla dale a krótše. Nowa pista pak móhła wot septembra hač do junija wužiwajomna być.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND