Policija (15.08.18)

srjeda, 15. awgusta 2018 spisane wot:

Po kolijach do města chcył

Kubšicy. Štož njeje druhdźe na swěće žadyn problem, w Němskej dawno hišće dowolene njeje. To drje njewědźeše Indičan, kiž zawčerawšim po železniskich ­kolijach z Kubšic do směra na Budyšin nóžkowaše. Muža lepichu zastojnicy zwjazkoweje policije blisko železniskeho přechoda w Rabocach. 26lětneho dyr­bjachu powučić, zo njejsu železniske kolije pućowanska šćežka. Na zbožo so młodemu mužej ničo stało njeje, při­wšěm dyrbjachu policisća přizjewjenje wupisać. Zo njeby Indičan znowa na ideju přišoł so po kolijach do směra na Budyšin orientować, su jeho zastojnicy po zwjazkowej dróze B 6 hač na kromu Budyšina dowjezli.

Policija (14.08.18)

wutora, 14. awgusta 2018 spisane wot:

Susod wina njebył

Hbjelsk. Wuhladawši w haće na swojej ležownosći mortwej rybje wołaše wobydler Hbjelska njedźelu dopołdnja policiju, dokelž tukaše, zo bě susod snano škódnu maćiznu do hata kidnył. Zastojnicy tuž proby wody sobu wzachu. Ničo pak na to njepokazowaše, zo móhł susod z tymle „padom“ něšto činić měć. Jako wobsedźer mjenujcy wjace powětra do hata wjedźeše, běchu ryby nadobo widźomnje agilniše. Dwěmaj bě w ćopłej wodźe po wšěm zdaću kislik wušoł.

Policija (13.08.18)

póndźela, 13. awgusta 2018 spisane wot:

Haruja a myla nócny měr

Budyšin. Hižo wot spočatka lětnich prózdnin so w Budyšinje na naměsće před Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom wšědnje wjetše skupiny ludźi zhromadźuja a tam haruja. W nocomaj na minjenej pjatk a sobotu zwěsćichu tam stajnje něhdźe 40 wosobow, kotřiž nócny měr bliskich wobydlerjow z haru a hudźbu mylachu. Přiwołana policija zwěsći identitu zwjetša młodych ludźi. Pola někotrych z nich namakachu snadne mnóstwo drogow. Tohodla kaž tež nje­dodźerženja nócneho měra dla změja so woni nětko disciplinarisce zamołwić. Hakle wokoło třećeje hodźiny zaćahny na naměsće před NSLDź zaso měr. Wróćo wostachu rozbite bleše a dalše par­tyjowe wotpadki. Za wobydlerjow bliskich by­dlenskich domow woznamje­njeja nócne hejsowanja přiběrace poćeženje, čehož­dla woni wobstajnje policiju in­formuja.

Policija (10.08.18)

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

W prózdnej kupnicy so paliło

Wojerecy. Na Hasy měra we Wojerecach dyrbjachu wčera kameradojo tamnišeje powołanskeje wohnjoweje wobory ně­hdźe w 17 hodź. w prózdnej kupnicy wosrjedź města woheń hašeć. Hižo před tydźenjomaj bě so tam paliło. Byrnjež so z twarjenja chětro kuriło a płomjenja sapali, móžachu je wobornicy w běhu dweju hodźin zhašeć. Po zdaću je woheń něchtó zamiškrił.

Do kontejnera so zadobyli

Njebjelčicy. W Njebjelčicach su njeznaći zawčerawšim w nocy z twarskeho kontejnera rjećazowe piły a njebozowe mašiny w hódnoće 2 000 eurow pokradnyli.

Policija (09.08.18)

štwórtk, 09. awgusta 2018 spisane wot:

Izolowanje domskeho zhašeli

Porchow. W Porchowje je so wčera w nocy na Nakromnym sydlišću izolowanje domskeho paliło. Něhdźe štyri kwa­drat­nych metrow styropora steješe w płomjenjach. Kameradojo Porchowskeje wohnjoweje wobory woheń zhašachu.

Dźěłaćer granatu našoł

Slepo. Při kopanskich dźěłach je dźěłaćer w Slepom na Grodkowskej dróze wutoru připołdnju granatu z druheje swětoweje wójny našoł. Specialisća ju wotwjezechu.

Policija (08.08.18)

srjeda, 08. awgusta 2018 spisane wot:

Lawba so wotpaliła

Šěrachow. Na Winterbergskej w Šěrachowje je so wčera popołdnju lawba paliła­. Torhaceho wětřika dla wobsteješe strach, zo płomjenja na susodne ležownosće přeskoča. Tomu pak zamó něhdźe 50 kameradow dobrowólnych wohnjowych woborow mjez druhim ze Šěra­chowa, Korzymja, Rozwodec a Chróstawy kaž tež Budyskeje powołanskeje wobory zadźěwać. Lawba so přiwšěm wotpali.

W lěsu woheń hašeli

Njedźichow. Wohnjowe wobory z Nje­dźi­chowa a wokoliny su wčera popo­ł­dnju při S 92 w lěsu mjez Njedźichowom a Lěsku (Lieske) woheń hašeli. Płonina ně­hdźe 100 króć 50 metrow pak bu zničena.

Policija (07.08.18)

wutora, 07. awgusta 2018 spisane wot:

Hižo zranjeny z awtom znjezbožił

Halštrow. Po tym zo bě sej muž wčera wječor w Halštrowje z piłu do ruki rěznył, sydny so do awta a jědźeše k lěkarjej. Zranjenja dla pak zhubi w lěwicy měšćanskeho wobkruha we wysokosći nakupowanišća kontrolu nad wodźidłom a zrazy do štoma. Zawołani wohnjowi wobornicy z Halštrowa a Krěpjec městnosć njezboža zawěsćichu. Šofera je wuchowanska słužba zastarała.

Pola juwelěra kradnyli

Wojerecy. Na Wojerowskim Łužiskim naměsće běchu so njeznaći w nocy na póndźelu do juwelěroweho wobchoda zadobyli. Rozbichu tam witriny a pokradnychu časniki a debjenki. Škoda wučinja wjacore tysacy eurow. Hódnotu rubizny ma mějićel wobchoda hišće zwěsćić.

Policija (06.08.18)

póndźela, 06. awgusta 2018 spisane wot:

Z třomi promilemi chětro wopity

Leppersdorf. Blisko Leppersdorfa, na dróze do směra na Kleinröhrsdorf, je wčera něhdźe w 2 hodź. chětro wopity muž z kolesa padnył. Jako wot awtoweho šofera zawołani policisća 29lětneho kontrolowachu, woni zwěsćichu, zo měješe tón 3,22 promilow alkohola w kreji.

Policija (03.08.18)

pjatk, 03. awgusta 2018 spisane wot:

Lkw dale jěć njesměł

Słona Boršć. Policija je na wotpočnišću Hornja Łužica šoferej Lkw-ja z Litawskeje dalejězbu zakazała. 55lětny bě z trjeba­nymi awtami po puću. Borzdźidła Lkw-ja pak běchu skóncowane, wóska zezhibowana, jedne pjero złamane a kolesyna manipulowana. Nimo toho bě připo­wěšak wo tři tony přećeženy.

Policija (02.08.18)

štwórtk, 02. awgusta 2018 spisane wot:

Jastwu zadźěwał, dalšu pokutu dóstał

Spale. Swojemu zajeću móžeše 51lětny w Spalach předwčerawšim zadźěwać. Poprawom běchu policisća k njemu jěli, zo bychu jeho njepłaćeneje pokuty dla zajeli. Wón pak žadanu sumu na městnje zaruna a njetrjeba tuž do jastwa. „Bohužel“ pak zastojnicy pytnychu, zo měješe pytany, kiž bě so runje z awtom nawróćił, „chorhojčku“. Test wuda 0,5 promilow alkohola w kreji. Nětko budźe muž dyrbjeć znajmjeńša 500 ­eurow płaćić, měsac nóžkować a dóstanje dypk w Flensburgu.

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND