Policija (25.04.18)

srjeda, 25. apryla 2018 spisane wot:

Nimale so dótknyłoj

Budyšin. Lědma chutnje brał je dotal njeznaty šofer zawčerawšim rano na awtodróze A 4 při wotbóčce Budyšin-wuchod wěstotny wotstawk k před nim jěducym awtam. Wón tak smaleše, zo so jeho storkawa nimale teje před nim jěduceho dótkny. Agresiwneho zadźerženja dla čuješe so 29lětna wodźerka awta nuzowana a přizjewi tole policiji. Tež dalši šoferojo běchu potrjecheni. Pokiwy přijimuja pod telefonowym čisłom 03591/ 36 70.

Policija (24.04.18)

wutora, 24. apryla 2018 spisane wot:

We wsy kóncowali

Trjebin. Po wšěm zdaću přewjele chwile mějachu njeznaći w nocy na njedźelu w Trjebinje. Tam ćehnjechu woni po wsy a kóncowachu, štož runje wuhladachu. Wjacori wobydlerjo tole njedźelu rano policiji přizjewichu. Tak skóncowachu skućićeljo wjacore listowe kašćiki, wu­zběhnychu gulijowe wěka, powalichu wobchadne znamjo a wobškodźichu wabjensku taflu. Wěcna škoda pohibuje so po informacijach Zhorjelskeje policajskeje direkcije w třicyfrowym wobłuku. Kriminalna słužba Běłowodźanskeho policajskeho rewěra pad bliže přepytuje.

Policija (23.04.18)

póndźela, 23. apryla 2018 spisane wot:

Trawnikowy traktor so palił

Nowoslicy. Policiju a wohnjowu woboru wołachu sobotu wječor do Nowoslic. Tam bě so krótko po 20 hodź. w bróžni trawnikowy traktor palić započał. Dwě hodźinje do toho bě wobsedźer z nim hišće trawu sykł. Wjele dźěła pak wobornicy njemějachu, dokelž bě wobsedźer mašinu z bróžnje wućahnył a płomjenja zhašał. Škoda wučinja 2 500 eurow.

Wulka škoda při njezbožu

Wojerecy. Tójšto škody nasta wčera rano při wobchadnym njezbožu we Wojerecach. Tam bě 20lětny wodźer VW Tuarega do směra na Łaz po puću, jako jemu cuze awto napřećo přijědźe. Młody muž zhubi kontrolu nad jězdźidłom, so někotre razy zwróći a wosta hakle w zahrodnišću stejo. Při tym skóncowachu so wjacore płoty, tři zahrodowe domčki a wodowód zahrodoweho towarstwa. Cyłkowna škoda wučinja 90 000 eurow.

Policija (20.04.18)

pjatk, 20. apryla 2018 spisane wot:

Přespěšnje přez wjes

Lěskej. Nimale dwójce tak spěšnje kaž dowolene je zawčerawšim dopołdnja wodźer Forda na zwjazkowej dróze B 156 přez Lěskej smalił. Z tym bě wón najspěšniši wot 1 300 jězdźidłow, kotrež su tam do wobeju směrow kontrolowali. Šofer změje nětko 200 eurow pokuty płaćić, dóstanje dwaj dypkaj w Flensburgu a dyrbi měsac nóžkować. Dohromady 128 šoferow so po předpisanej spěšnosći 50 km/h njeměješe. W 94 padach wostanje při warnowanskim pjenjezu, 34 wodźerjow pak dyrbi pokutu płaćić.

Policija (19.04.18)

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:

Do błyskača so dał

Wojerecy. Zo policisća abo sobudźěłaćerjo městow a wokrjesow hdys a hdys z mobilnymi błyskačemi spěšnosć šoferow měrja, je jich dobre prawo, hač so to někomu lubi abo nic. Na Hasy Marje Grólmusec we Wojerecach so to zawčerawšim dotal njeznatemu mužej po wšěm zdaću lubiło njeje. Wón do błyskača města kopny a jón powali. Skućićel zawostaji z tym nahladnu škodu něhdźe 10 000 eurow. Z tymle padom so nětko kriminalna policija zaběra.

Policija (18.04.18)

srjeda, 18. apryla 2018 spisane wot:

Zastojnikam so spřećiwjał

Kamjenc. Jězba 41lětneho wopiteho je so zawčerawšim wječor na Kamjenskim policajskim rewěrje skónčiła. Při kontroli zwěsćichu pola njeho 1,74 promilow alkohola w kreji. Jako chcychu zastojnicy jeho do chorownje k přepruwowanju kreje dowjezć, chcyše 34lětny sobujěducy tomu zadźěwać. Na to so tež wopity šofer přikazam policistow spřećiwješe. Tuž jeho sputachu a na policajski rewěr dowjezechu, hdźež smědźeše so wuspać.

Policija (17.04.18)

wutora, 17. apryla 2018 spisane wot:

Wopity z kolesom padnył

Lejno. Chětro hłuboko do piwoweje škleńcy hladał je zawčerawšim nawječor muž w Lejnje w gmejnje Halštrowska Hola. Při kružnym wobchadźe padny 53lětny ze swojim kolesom a so zrani, tak zo dyrbjachu jeho lěkarsce zastarać. Přiwołani policisća dwělowachu, hač móže muž dale jěć. Při kontroli naměrichu pola njeho 2,38 promilow alkohola w kreji.

Policija (16.04.18)

póndźela, 16. apryla 2018 spisane wot:

Muža pytali a namakali

Budyšin. 87lětny muž je so sobotu po připołdnju z Budyskeje starownje na Słonoboršćanskim puću zhubił. Po wobjedźe běchu tam zwěsćili, zo muž hižo w swojej stwě a tež nihdźe druhdźe w domje njebě. Kaž stajnje w tajkich padach započachu wjacore wobsadki policajskich awtow za rentnarjom pytać. Jich podpěrowaštej wosebje wukubłany psyk Zhorjelskeje policajskeje direkcije a policajski helikopter z Lipska. Ale zasadźenje štyrinohaća kaž tež „wóčko z powětra“ njewjedźeštej k tomu, staršeho muža namakać. Hakle na pózdnim wječoru móžachu zasadźeni zastojnicy kaž tež sobudźěłaćerjo w starowni wodychnyć. Wobsadka policajskeho jězdźidła wuhlada 87lětneho w Budyskej Strowotnej studni a móžeše jeho stroweho w hladarni wotedać.

Policija (13.04.18)

pjatk, 13. apryla 2018 spisane wot:

Ćežka zražka na křižowanišću

Budyšin. Na křižowanišću Budyskeje Lubijskeje dróhi a Thomasa Münzeroweje (B 156), je wčera wječor Opel Corsa nimale frontalnje do Citroëna zrazył. Jako prěni pomocnicy k městnu njezboža přijědźechu, nańdźechu w awtowymaj wrakomaj štyrjoch zranjenych. Wjacore wuchowanske wozy z nuzowym lěkarjom, nimo policije a wohnjowych wobornikow, so wo znjezboženych starachu. Wodźerka Opela so ćežko zrani, tamnych třoch mjenje zranjenych dyrbjachu tohorunja do chorownje dowjezć. Přičiny njezboža policija přepytuje.

Bjez „papjerow“ po puću był

Chrósćicy. Patrulja Kamjenskeho policajskeho rewěra je srjedu nawječor w Chrósćicach na Cyrkwinskej horje 64lětneho wodźerja Renaulta lepiła, kiž njeměješe žanu jězbnu dowolnosć při sebi. To wón tež njemóžeše, dokelž scyła žane „pa­pjery“ nima. Te běchu „čornojězdźerjej“ hižo před měsacami wzali.

Policija (12.04.18)

štwórtk, 12. apryla 2018 spisane wot:

Do awta nadróžneje mištrownje zrazył

Wóspork. Zo maja sobudźěłaćerjo na­dróžnych mištrownjow chětro strašne dźěłowe městno, wšědnje znowa widźimy a słyšimy. Dopokaz za to je tež nje­zbožo, kotrež sta so předwčerawšim, wutoru, na awtodróze A 4 pola Wósporka. Tam bě 28lětny šofer nakładneho awta do směra na Zhorjelc po puću a zrazy ­do jězdźidła nadróžneje mištrownje. Zranił so na zbožo nichtó njeje, kaž policija zdźěla. K přičinje njezboža pak žane informacije njepodawa. Škoda wučinja ně­hdźe 4 000 ­eurow.

nawěšk

nowostki LND