Policija (29.08.18)

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

Susoda přebił

Klóšterska Nowa Wjes. Po wšěm zdaću žarliwosć bě přičina rozestajenja póndźelu wječor mjez mužomaj w Klóšterskej Nowej Wsy pola Kulowa. Alkoholizowa­ny muž je tam swojeho susoda bił, kiž w awće sedźeše. Tež zadnje wokno jeho jězdźidła wón rozbi.

Policija (28.08.18)

wutora, 28. awgusta 2018 spisane wot:

Hejatosć k smjerći wjedła

Arnsdorf. Rozestajenje mjez rentnarjomaj, štó smě w brěčkarni jako prěni swój sad wotedać, je wčera dopołdnja w Arnsdorfje k smjerći jednoho z wobdźěleneju wjedło. Po tuchwilnych dopóznaćach chcyše so 74lětny ze swojim awtom nimo druhich jězdźidłow doprědka tłóčić, při čimž dóńdźe najprjedy k rozestajenju ze žonu. 77lětny muž přińdźe jej na pomoc. Wón napominaše tamneho, zo měł kaž wšitcy druzy čakać a stupi so před jeho­ awto. A nětko sta so to najhórše: 74lětny sydny so do awta, stupi na płun a zjědźe do 77lětneho. Při tym so tón tak ćežko zrani, zo pozdźišo w chorowni zemrě. Dokelž njejedna so wo njezbožo, ale złóstnistwo, přepytuje pad nětko kriminalna policija, najprjedy raz zranjenja ćěła ze smjertnym wukóncom dla.

Policija (27.08.18)

póndźela, 27. awgusta 2018 spisane wot:

Wudźerske wuhotowanje fuk

Budyšin. Njelubu překwapjenku dožiwi lubowar wudźenja zawčerawšim dopoł­dnja w Budyšinje. Jako sej do swojeje ga­ra­že na Fabrikskej dóńdźe, dyrbješe wón zwěsćić, zo bě něchtó jeho dospołne wudźerske wuhotowanje pokradnył, mjez druhim 15 wudow, wudźenki a tójšto dalšeho. Hódnotu rubizny trochuje škodowany na něhdźe 700 eurow.

Policija (24.08.18)

pjatk, 24. awgusta 2018 spisane wot:

Tragisce znjezbožiła

Budyšin. Na Dr. Salvadora Allendowej w Budyšinje je wobydler wčera rano něhdźe w 6 hodź. před wjaceswójbnym domom staršu žonu bjez wědomja a ćežko zranjenu namakał. Za 76lětnu pak přińdźe kóždažkuli pomoc přepozdźe, wona bě hižo zemrěta. Po prěnich přepytowanjach je žona najskerje z balkona swojeho bydlenja padnyła, zdźěli Zhorjelska policajska direkcija. Kriminalisća pad nětko přepytuja.

Policija (23.08.18)

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

Kriminelnu karjeru zahe zahajili

Mužakow. Z přewšo młodymi paduchami dyrbješe so policija wutoru w Mužakowje zaběrać. Hólcy w starobje dwanaće, 13 a 14 lět běchu w Běłej Wodźe kolesy pokradnyli a z nimaj do Mužakowa a tam přez hranicu do Pólskeje jěli. Mountainbike w hódnoće 260 eurow předachu za tójšto mjenje pjenjez potajerjej. Na dompuću do Němskeje policija padušnu trójku dosahny. Pjenjezy za předate koleso běchu hólcy hižo na pólskim boku na limonadu, cigarety a słódčizny zaměnili. Druhe pokradnjene koleso móžeše policija mjeztym jeho wobsedźerjej wróćić. Wšěch třoch pakostnikow přepodachu skónčnje jich staršim.

Policija (22.08.18)

srjeda, 22. awgusta 2018 spisane wot:

Holcy so nastróžiłoj

Róžant. Hižo minjeny pjatk je dotal nje­znaty muž dwě holcy w Róžeńće nastróžił. Dźěsći běštej popołdnju z psom susoda blisko putniskeje łuki po puću, jako po swojich wuprajenjach maskěrowaneho muža w kerkach wuhladaštej. Holcy stej so mócnje nastróžiłoj a so spěšnje wotsaliłoj. Cuzy jimaj z něšto metrami wotstawkom sćěhowaše, njeje pak jej narěčał. Policija je wo tym padźe hakle předwčerawšim zhoniła a pyta nětko za swědkami: Štó je minjeny pjatk blisko Róžeńčanskeje putniskeje łuki ćmowo­zdrasćeneho muža widźał? Pokiwy při­jimuje Kamjenski policajski rewěr pod telefonowym čisłom 03578/ 35 20, ale tež kóždy druhi policajski běrow.

Policija (21.08.18)

wutora, 21. awgusta 2018 spisane wot:

Pokradnjene koleso spóznał

Běła Woda. W nocy na minjenu njedźelu běchu njeznaći w Běłej Wodźe mountainbike typa Bulls pokradnyli. Njedźelu dopołdnja jědźeše přiwuzny škodowaneho do pólskeje Łęknicy, zo by tam tankował. Krótko za hraničnym mostom wuhlada wón štyrjoch młodostnych z kolesom. Hnydom wón čorno-běło-zelene jězdźi­dło spózna a hólcow narěča. Ći nablaku ćeknychu a koleso ležo wostajichu. Po dorěčenju z pólskej policiju je swědk sobu domoj wza a wobsedźerjej přepoda. Policija pad dale přepytuje.

Policija (20.08.18)

póndźela, 20. awgusta 2018 spisane wot:

Drohej kolesy pokradnyli

Ochranow. Na Lubijskej dróze w Ochranowje wutorhnychu njeznaći w nocy na sobotu lěsycu před wukładnym woknom wobchoda za kolesa a zadobychu so na to do předawanišća. Tam pokradnychu najdróšej kolesy typa „Müsing Petrol“ w cyłkownej hódnoće něhdźe 7 000 eurow. Wěcna škoda, kotruž při zadobywanju načinichu, wučinja dalše 3 000 eurow. Policija nětko na to kedźbuje, štóž je z kolesom mjenowaneje marki po puću.

Policija (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Na S 100 přespěšni byli

Prěčecy. Tež mnozy Serbja wužiwaja statnu dróhu S 100, zo bychu so na přikład do Budyšina na dźěło dóstali, a jědu přez Prěčecy. Tam je policija zawčerawšim dopołdnja spěšnosć měriła. W dobrych třoch hodźinach je něhdźe 400 awtow nimo kontrolneho městna jěło. Z nich bě 24 přespěšnych. Wosebje nuzne měješe wodźer Opela z Kamjenskim čisłom. Při dowolenych 50 kilometrach na hodźinu lepichu jeho ze 84 km/h.

Policija (16.08.18)

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:

Do kupjele so zadobyli

Kulow. Kupać drje so nochcychu, ale po wšěm zdaću pjenjezy kradnyć chcychu njeznaći minjene dny w Kulowskej lěsnej kupjeli. Zawčerawšim rano dyrbjachu tam zwěsćić, zo bě so něchtó do kasy při zachodźe kaž tež do předawanskeho kioska zadobył a w nimaj wšitko přepytał. Kelko škody su načinili, njeje hišće doskónčnje zwěsćene.

nawěšk

nowostki LND