Policija (29.01.18)

póndźela, 29. januara 2018 spisane wot:

Wopiteho dwójce lepili

Budyšin. Hnydom dwójce je policija sobotu wječor w Budyšinje dospołnje wopiteho muža za wodźidłom awta lepiła. Při kontroli na Drježdźanskej dróze zwěsćichu pola 31lětneho 2,1 promil alko­hola w kreji. Zastojnicy sej tuž jězbnu dowolnosć­ muža wobchowachu. Bórze na to so njepowučomny znowa do awta sydny a chcyše z nim wotjěć. Tónraz pak zastojnicy tež klučik awta sćazachu, zo bychu dalšej jězbje zadźěwali.

Policija (26.01.18)

pjatk, 26. januara 2018 spisane wot:

Wupad miliny wužić chcyłoj

Mały Wjelkow. Cyle překlepani drje zdachu so być njeznaći, kotřiž chcychu so hižo minjeny pjatk, 19. januara, wječor do kupnicy při hłownym puću w Małym Wjelkowje zadobyć. W tym času tam mjenujcy runje žanu milinu njemějachu, tak zo spytachu zachodne durje z ruku wočinić. To pak so jim njeporadźi, a tak dyrbjachu z prózdnymaj rukomaj woteńć. Policija pyta nětko swědkow, kotřiž su wony dźeń w času wot 20.50 do 21.30 hodź. wosoby abo jězdźidła před kupnicu wobkedźbowali. Štóž je něšto widźał, njech přizjewi so pod telefonowym čisłom 03591/ 35 60.

Policija (25.01.18)

štwórtk, 25. januara 2018 spisane wot:

Wjelk do awta běžał

Hamor. Turbulentne dožiwjenje měješe wodźer transportera typa VW wčera rano na zwjazkowej dróze B 156. Wón bě krótko po 7.30 hodź. z Delnjeho Wujězda do směra na Hamor po puću, jako nadobo wotprawa wjelk na jězdnju stupi. Wodźer awta njemóžeše hižo borzdźić, tak zo dóńdźe k zražce z dźiwim zwěrjećom. Wone wosta na to zranjene na kromje dróhi ležo. Přiwołany skótny lěkar wjelka přewza, do toho pak jeho pohłuši, zo móhł jeho wotwjezć. Škoda na transporteru wučinja 500 eurow.

Policija (24.01.18)

srjeda, 24. januara 2018 spisane wot:

Dobry čuch měli

Policija (23.01.18)

wutora, 23. januara 2018 spisane wot:

Šoferow kontrolowali

Družkecy. Hač wodźerjo awtow při wobchadnym znamjenju „STOP“ tež woprawdźe zastanu, je policija minjeny kónc tydźenja dwójce w Družkecach w gmejnje Dobruša-Huska kontrolowała. Tam stawaja so časćišo wobchadne njezboža, při kotrychž stej loni dwě wosobje žiwjenje přisadźiłoj. Jědnaće šoferow njeje znamješko tónraz wobkedźbowało.

Policija (22.01.18)

póndźela, 22. januara 2018 spisane wot:

Woheń dom zničił

Mułkecy. Wšo druhe hač měrnje je so kónc tydźenja za dobrowólnych wohnjowych wobornikow wokoło Slepoho za­počał. W nocy na sobotu wołachu jich do Mułkec, hdźež bě woheń w jednoswójbnym domje wudyrił. Zranił so na zbožo nichtó njeje. Wobornicy z Miłoraza, Dźěwina, Brězowki, Slepoho, Rownoho, Mułkec a z Běłeje Wody běchu ze 14 jězdźidłami na městnje, zo bychu płomjenja zhašeli. Twarjenje so přiwšěm dospołnje­ zniči a njehodźi so hižo wobydlić. Škodu trochuja na wjacore dźe­saćitysacy eurow.

Sebjemordarstwu zadźěwali

Policija (19.01.18)

pjatk, 19. januara 2018 spisane wot:

Plantažu drogow namakali

Zhorjelc. Profesionelnje wjedźenu plantažu drogow je policija pola Zhorjelca wuslědźiła. Je to najwjetša tajka plantaža, kotruž su minjene lěta w Zhorjelskim a Budyskim wokrjesu zwěsćili. W pincy bywšeho běrowoweho kompleksa plahowaše 65lětny muž něhdźe 420 konopjowych rostlin. W dalšich rumnosćach wuhladachu sušene łopjena, kanistry z chemikalijemi a techniske nastroje k wjedźenju plantaže. Wšo dohromady maja namakane rostliny a drogi hódnotu wjace hač 10 000 eurow.

Policija (18.01.18)

štwórtk, 18. januara 2018 spisane wot:

Wobšudnicy zaso po puću

Kinspork/Wojerecy. Policija warnuje před wobšudnikami, kotřiž běchu minjene dny wokoło Wojerec a Kinsporka po puću. Tak zaklinkaštej w Kinsporku žonje při bydlenju 77lětneho a prošeštej, pola njeho směć na nuznik hić. Rentnar jej do bydlenja pušći. Jedna ze žonow zapleće muža do rozmołwy, mjeztym zo tamna za jeho móšnju pytaše. Z njeje wza sej třicyfrowu sumu pjenjez, a na to so žonje wotsalištej. Padustwo muž hakle pozdźišo pytny. Podobnje zeńdźe so 90lětnej we Wojerecach. Po tym zo bě wona durje wočiniła, při kotrychž něchtó zaklinka, ju njeznatej žonje k zemi storčištej. Z lěharnje pokradnyštej wonej na to debjenki w hódnoće něhdźe tysac eurow. Policija w tym zwisku warnuje cuzych do bydlenja pušćić. Wudawana nuzowa situacija je woblubowany srědk, předewšěm staršich ludźi wobšudźić.

Policija (17.01.18)

srjeda, 17. januara 2018 spisane wot:

Ćeknjeneho spěšnje lepili

Kamjenc. Ćeknjeneho zawinowarja wobchadneho njezboža je policija zawčerawšim rano w Kamjencu spěšnje lepiła. 29lětny bě ze swojej Mazdu při tankowni na Sewjernej hasy wróćo jěł a při tym do za nim stejaceho Forda storčił. Město toho zo by škodowanemu swoje personalije a zawěsćenske daty přewostajił, stupi wón na płun a ćekny. Informowani policisća namakachu awto krótki čas pozdźišo na parkowanišću a jeho wobsedźerja wuslědźichu. Tón činješe, kaž njeby wo ničim ničo wědźał. Bórze na to pak dóńdźe k njewočakowanemu zasowidźenju z wodźerjom wobškodźeneho Forda. 42lětny mjenujcy wuhlada policajske awto a jemu znateho zawinowarja. 29lětnemu ničo njezby, hač swoju winu přiznać a přilubić, zo škodu ně­hdźe 400 eurow zaruna. Hač pak to dosaha so chłostanju wuwinyć, je dwělomne.

Policija (16.01.18)

wutora, 16. januara 2018 spisane wot:

Jastwu runje hišće tak zadźěwałoj

Pěskecy/Jěžow. W nadawku justicy bě minjenu sobotu popołdnju wobsadka Kamjenskeho policajskeho rewěra po puću. W Pěskecach wopytachu zastojnicy 52lětneho wjesnjana, za kotrymž Kasselske statne rěčnistwo pytaše. Muž njebě dotal pokutu 140 eurow zapłaćił. W Jěžowje zaklinkachu pola 25lětneho woby­dlerja, kiž bě zabył chłostanski lisćik 25 eurow plus zarjadniske wudawki zapłaćić. We woběmaj padomaj staj potrjechenaj poslednju składnosć wužiłoj a wotewrjenu zličbowanku zapłaćiłoj. Nje­byštaj-li to činiłoj, byštaj wobaj wjace­dnjowski přebytk w jastwje nastupić dyrbjałoj. Čehodla­ běštaj so mužej tak dołho dlijiłoj a swoju pokutu njezapłaćiłoj, z rozprawy policajskeje direkcije bohužel njewuchadźa.

nawěšk

nowostki LND