Policija (20.04.18)

pjatk, 20. apryla 2018 spisane wot:

Přespěšnje přez wjes

Lěskej. Nimale dwójce tak spěšnje kaž dowolene je zawčerawšim dopołdnja wodźer Forda na zwjazkowej dróze B 156 přez Lěskej smalił. Z tym bě wón najspěšniši wot 1 300 jězdźidłow, kotrež su tam do wobeju směrow kontrolowali. Šofer změje nětko 200 eurow pokuty płaćić, dóstanje dwaj dypkaj w Flensburgu a dyrbi měsac nóžkować. Dohromady 128 šoferow so po předpisanej spěšnosći 50 km/h njeměješe. W 94 padach wostanje při warnowanskim pjenjezu, 34 wodźerjow pak dyrbi pokutu płaćić.

Policija (19.04.18)

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:

Do błyskača so dał

Wojerecy. Zo policisća abo sobudźěłaćerjo městow a wokrjesow hdys a hdys z mobilnymi błyskačemi spěšnosć šoferow měrja, je jich dobre prawo, hač so to někomu lubi abo nic. Na Hasy Marje Grólmusec we Wojerecach so to zawčerawšim dotal njeznatemu mužej po wšěm zdaću lubiło njeje. Wón do błyskača města kopny a jón powali. Skućićel zawostaji z tym nahladnu škodu něhdźe 10 000 eurow. Z tymle padom so nětko kriminalna policija zaběra.

Policija (18.04.18)

srjeda, 18. apryla 2018 spisane wot:

Zastojnikam so spřećiwjał

Kamjenc. Jězba 41lětneho wopiteho je so zawčerawšim wječor na Kamjenskim policajskim rewěrje skónčiła. Při kontroli zwěsćichu pola njeho 1,74 promilow alkohola w kreji. Jako chcychu zastojnicy jeho do chorownje k přepruwowanju kreje dowjezć, chcyše 34lětny sobujěducy tomu zadźěwać. Na to so tež wopity šofer přikazam policistow spřećiwješe. Tuž jeho sputachu a na policajski rewěr dowjezechu, hdźež smědźeše so wuspać.

Policija (17.04.18)

wutora, 17. apryla 2018 spisane wot:

Wopity z kolesom padnył

Lejno. Chětro hłuboko do piwoweje škleńcy hladał je zawčerawšim nawječor muž w Lejnje w gmejnje Halštrowska Hola. Při kružnym wobchadźe padny 53lětny ze swojim kolesom a so zrani, tak zo dyrbjachu jeho lěkarsce zastarać. Přiwołani policisća dwělowachu, hač móže muž dale jěć. Při kontroli naměrichu pola njeho 2,38 promilow alkohola w kreji.

Policija (16.04.18)

póndźela, 16. apryla 2018 spisane wot:

Muža pytali a namakali

Budyšin. 87lětny muž je so sobotu po připołdnju z Budyskeje starownje na Słonoboršćanskim puću zhubił. Po wobjedźe běchu tam zwěsćili, zo muž hižo w swojej stwě a tež nihdźe druhdźe w domje njebě. Kaž stajnje w tajkich padach započachu wjacore wobsadki policajskich awtow za rentnarjom pytać. Jich podpěrowaštej wosebje wukubłany psyk Zhorjelskeje policajskeje direkcije a policajski helikopter z Lipska. Ale zasadźenje štyrinohaća kaž tež „wóčko z powětra“ njewjedźeštej k tomu, staršeho muža namakać. Hakle na pózdnim wječoru móžachu zasadźeni zastojnicy kaž tež sobudźěłaćerjo w starowni wodychnyć. Wobsadka policajskeho jězdźidła wuhlada 87lětneho w Budyskej Strowotnej studni a móžeše jeho stroweho w hladarni wotedać.

Policija (13.04.18)

pjatk, 13. apryla 2018 spisane wot:

Ćežka zražka na křižowanišću

Budyšin. Na křižowanišću Budyskeje Lubijskeje dróhi a Thomasa Münzeroweje (B 156), je wčera wječor Opel Corsa nimale frontalnje do Citroëna zrazył. Jako prěni pomocnicy k městnu njezboža přijědźechu, nańdźechu w awtowymaj wrakomaj štyrjoch zranjenych. Wjacore wuchowanske wozy z nuzowym lěkarjom, nimo policije a wohnjowych wobornikow, so wo znjezboženych starachu. Wodźerka Opela so ćežko zrani, tamnych třoch mjenje zranjenych dyrbjachu tohorunja do chorownje dowjezć. Přičiny njezboža policija přepytuje.

Bjez „papjerow“ po puću był

Chrósćicy. Patrulja Kamjenskeho policajskeho rewěra je srjedu nawječor w Chrósćicach na Cyrkwinskej horje 64lětneho wodźerja Renaulta lepiła, kiž njeměješe žanu jězbnu dowolnosć při sebi. To wón tež njemóžeše, dokelž scyła žane „pa­pjery“ nima. Te běchu „čornojězdźerjej“ hižo před měsacami wzali.

Policija (12.04.18)

štwórtk, 12. apryla 2018 spisane wot:

Do awta nadróžneje mištrownje zrazył

Wóspork. Zo maja sobudźěłaćerjo na­dróžnych mištrownjow chětro strašne dźěłowe městno, wšědnje znowa widźimy a słyšimy. Dopokaz za to je tež nje­zbožo, kotrež sta so předwčerawšim, wutoru, na awtodróze A 4 pola Wósporka. Tam bě 28lětny šofer nakładneho awta do směra na Zhorjelc po puću a zrazy ­do jězdźidła nadróžneje mištrownje. Zranił so na zbožo nichtó njeje, kaž policija zdźěla. K přičinje njezboža pak žane informacije njepodawa. Škoda wučinja ně­hdźe 4 000 ­eurow.

Policija (11.04.18)

srjeda, 11. apryla 2018 spisane wot:

Spěšnosć měrili a smalakow lepili

Porchow. 81 přespěšnych šoferow je policija předwčerawšim na awtodróze A 4 lepiła. Tam je 100 kilometrow na hodźinu dowolene. 56 króć mějachu šoferojo chłostanje płaćić, w 25 padach přepo­dachu zastojnicy naležnosć statnemu rěčnistwu. Šesćoch su nimo toho z handyjom při wuchu lepili. Najnuznišo měješe wodźer BMWja, kiž bě ze 150 km/h po puću. Wón ma so nastajić na 160 eurow chłostanja, na dypkaj w Flensburgu a na měsac nóžkowanja. Měrili běchu spěšnosć wjac hač 3 600 awtow.

Policija (10.04.18)

wutora, 10. apryla 2018 spisane wot:

Awće so paliłoj

Biskopicy. Wohnjowa wobora dyrbješe dźensa w nocy w Biskopicach hnydom dwójce woheń hašeć. Krótko po jednej wołachu wobornikow na Cyrkwinsku hasu, hdźež steješe Renault cyle blisko domskeho w płomjenjach. Hodźinje pozdźišo Biskopičanskich kameradow znowa alarmowachu. Jenož něšto stow metrow wot prěnjeho městna zasadźenja zdaleny paleše so tam wotstajeny Opel. We woběmaj padomaj běchu wobydlerjo woheń pytnyli a woboru wołali. Policija trochuje cyłkownu škodu na 30 000 ­eurow. Zastojnicy nětko móžneho zamiškrjenja wohenja dla přepytuja.

Policija (09.04.18)

póndźela, 09. apryla 2018 spisane wot:

Drogi připadnje namakali

Ottendorf-Okrilla. Druhdy policiji tež komisar připad pomha, kriminelne delikty zwěsćić. Tak wołachu zastojnikow sobotu rano do Ottendorfa-Okrille. Tam chcyše 20lětny muž swoju 21lětnu partnerku ze zhromadneho bydlenja wuzamknyć a ju při tym zrani. Mjeztym zo spytachu policisća situaciju změrować, napadny jim nachribjetnik muža. W nim bě 60 gramow marihuany we wjacorych małych titkach zapakowane.

nawěšk

nowostki LND