Policija (15.06.18)

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:

Podhladny pakćik w bance

Wojerecy. Dokelž je wčera popołdnju njeznaty muž w bance na Wojerowskim Lipjecskim naměsće pakćik wotstajił a so zminył, zawołachu tam policiju. Na to su banku a susodne wobchody ewakuowali. Specialisća policije pakćik přepytowachu a zwěsćichu, zo jedna so wo atrapu bomby. Za mužom, kiž bě ju wotstajił, nětko pytaja.

Policija (14.06.18)

štwórtk, 14. junija 2018 spisane wot:

Tankownju nadpadnył

Wojerecy. Wšo druhe hač měrny dźěłowy dźeń mějachu zawčerawšim sobudźěłaćerjo tankownje na kromje Wojerec při zwjazkowej dróze B 97. Krótko do 13 hodź. zastupi tam maskěrowany muž, hrožeše personalej z pistoli podobnym nastrojom a rubi na te wašnje něhdźe 450 eurow. Dalši pospyt, hišće wjace pjenjez z kasy wzać, so njeporadźi. Tuž so skućićel ze swojej rubiznu na žonjacym kolesu do směra na twaršćiznowe wikowanišćo zhubi. Z widejonahrawanja tankownje dósta policija prěnje wažne pokiwy na identitu rubježnika. Kriminalna policija je přepytowanja zahajiła a sćěhuje nětko konkretny podhlad na skućićela, kotrehož hižo znaja.

Policija (13.06.18)

srjeda, 13. junija 2018 spisane wot:

Dobroćiwosć znjewužiwał

Kinspork. Z woporom dobroćiwosće sta so zawčerawšim připołdnju 84lětny muž w Kinsporku. Na parkowanišću před kupnicu prošeše jeho njeznaty, hač móhł jemu pjenjezy měnjeć. Jako rentnar na to za drobnymi pjenjezami pytaše, wuća­hny jemu cuzy w starobje 40 do 50 lět něhdźe 80 eurow z móšnje. Starcej je to hakle pozdźišo napadnyło. W tym zwisku policija hišće raz na to skedźbnja, zo měli předewšěm starši ludźo kedźbliwi być, hdyž jich něchtó prosy jemu pje­njezy měnjeć. Strowa njedowěra móže w tajkich padach pomocliwa być.

Policija (12.06.18)

wutora, 12. junija 2018 spisane wot:

Lětadło nuzowje přizemić dyrbjało

Sulšecy. Jako lećeše ultralochke lětadło minjenu sobotu připołdnju z Kamjenca do Rózborka, jeho motor nadobo wupadny. 62lětny pilot zahaji tuž nuzowe přizemjenje a sadźi mašinu pola Sulšec do žitnišća. Při tym přeprěči wón pólny puć, na čož so kolesa lětadła wotłamachu a pilot so zrani. Wuchowanske jězdźidło dowjeze jeho do chorownje. Skóncowane lětadło su najprjedy raz za dalše přepytowanja sćazali. Kelko škody je při njewšědnej akciji nastało, njeje hišće znate.

Policija (11.06.18)

póndźela, 11. junija 2018 spisane wot:

Specialne jězdźidło fuk

Zhorjelc. Wosebje ćežke transporty přewodźace jězdźidło su njeznaći sobotu popołdnju w Zhorjelcu pokradnyli. Napadnje žołte wobarbjene awto typa Renault ma hódnotu něhdźe 70 000 eurow. Za specialnym jězdźidłom nětko mjezynarodnje pytaja.

Policija (08.06.18)

pjatk, 08. junija 2018 spisane wot:

Wochłódźenje pytali

Kubšicy. Wobstajnje horce wjedro bě snano přičina padustwa w Kubšicach. Kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěla, běchu so njeznaći w času wot minjeneje póndźele do srjedy dopołdnja do firmy na Lubijskej dróze zadobyli. Tam měrjachu so na sudobja z chłódźenskim srědkom. 14 wjetšich blešow, dohromady 100 kilogramow ćežkich, su pokradnyli. Předewzaćel trochuje škodu na ně­hdźe 6 000 eurow. Za čo móhli paduši chłódźensku maćiznu wu­žiwać, bohužel znate njeje.

Policija (07.06.18)

štwórtk, 07. junija 2018 spisane wot:

Łopač bagra do busa zrazyła

Sprjewiny Doł. Njewšědne njezbožo sta so zawčerawšim popołdnju na Zawodowej dróze w Sprjewinym Dole. Na wob­jězdce bě 54lětny šofer z busom po puću, ­jako nadobo łopač bagra prědnju škleńcu wozydła přerazy a wulku škodu načini. 55lětny wodźer twarskeje mašiny bě po wšěm zdaću wopak wobličił, kak daloko jeje ruka saha. Na zbožo so nichtó njezrani. Sobujěducych w busu žanych njebě. Wěcna škoda pak je po informa­cijach policije z 10 000 eurami nahladna.

Policija (06.06.18)

srjeda, 06. junija 2018 spisane wot:

Wopita na staršiski wječor

Budyšin. 45lětna je so zawčerawšim wječor po puću k Fichtowej šuli ze swojim BMWjom VWja šmórnyła, swoje awto na to wotstajiła a na staršiski wječor do šule šła. Jako so wróći, policija na nju hižo čakaše. Při kontroli naměrichu pola njeje wjace hač 2,5 promilow alkohola w kreji. Domoj jěć wona w tym stawje wězo njesmědźeše.

Policija (05.06.18)

wutora, 05. junija 2018 spisane wot:

Biowotpadki so palili

Serbske Pazlicy. Z dotal njeznateje přičiny je so wčera rano w Serbskich Pa­z­licach sudobjo za biowotpadki paliło. Prjedy hač wohnjowa wobora přijědźe, so plastowe sudobjo nimale dospołnje wotpali. Płomjenja přeskočichu na pódla stejacu čornu tonu a zdźěla tež na skład palneho drjewa. Kelko škody při tym nasta, njeje hišće znate.

Policija (04.06.18)

póndźela, 04. junija 2018 spisane wot:

Kolesowar smjertnje znjezbožił

Zhorjelc. Tragiske wobchadne njezbožo sta so sobotu wječor při Bartonjanskim jězoru pola Zhorjelca. Kaž policajska direkcija zdźěli, jědźechu tam třo kolesowarjo na puću horu dele. Při tym so dwaj z nich wotboka dótknyštaj, na čož wobaj padnyštaj. Mjeztym zo so 57lětny muž jenož tróšku wobodrě, so jeho 51lětny přewodźer ćežko zrani. Byrnjež jeho wožiwić spytali, je wón hišće na městnje njezboža wudychał.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND