Policija (11.02.19)

póndźela, 11. februara 2019 spisane wot:

Při camprowanju znjezbožił

Hory. Wšo druhe hač rjany wukónc měješe camprowanje sobotu na Horach pola Wojerec. Nimo nóžkowacych camprowarjow bě tam traktor we wsy po puću, kiž ćehnješe připowěšakaj z dohromady pjeć sobujěducymi. Na zadnim připowěšaku steješe 48lětny muž. Tón pak bě w běhu dnja tak hłuboko do piwoweje škleńcy hladał, zo so hižo na nohomaj dźeržeć njemóžeše. Wón padny z připowěšaka a so ćežko zrani. Pola njeho naměrichu 2,5 promilow alkohola w kreji.

Policija (08.02.19)

pjatk, 08. februara 2019 spisane wot:

Pytaneho běharja namakali

Kinspork. Srjedu bě so muž pola Kamjenskeje policije přizjewił, prajo, zo pyta swojeho bratra. Tón bě so do Kinsporkskeje hole na běhanje podał a so njena­wróćił. Na to jeho zastojnicy z helikop­terom pytachu. Z pomocu kamery policisća 30lětneho wuhladachu.

Policija (07.02.19)

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:

Křesło na awtodróze

Budyšin. Z njewšědnym zadźěwkom dyrbjachu so šoferojo zawčerawšim popoł­dnju na awtodróze A 4 mjez woběmaj Budyskimaj wotbóčkomaj bědźić. Do směra na Drježdźany ležeše mjenujcy křesło na lěwej jězdni. Wodźer Mercedesa bě je runje hakle kupił, ale na připowěšaku prawje njepřipasał, tak zo so wone dele suny. Dwě jězdźidle móžeštej jeno z nahłym spinanjom zadźěwać, zo do mebla njeprasnyštej. Kuražěrowani wodźerjo nakładnych awtow sćahnychu křesło na nakromne pasmo. 30lětny zawinowar podawka so k městnu wróći, swój zmylk mjeztym přichwatanej poli­ciji přizna a křesło sobu wza. Kak wone potom wupadaše, bohužel znate njeje.

Policija (06.02.19)

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:

Muža mortweho namakali

Běła Woda. 27lětny Běłowodźan je policiji wčera wječor zdźělił, zo w bydlenju na dróze Wam k zbožu mortwy muž leži. Policija tam 69lětneho namaka, pola kotrehož móžeše nuzowy lěkar jenož hišće smjerć zwěsćić. Hladajo na zranjenja njehodźi so namócny njeskutk wuzamknyć. Dokelž 27lětny rjekny, zo ma něšto z tym činić, jeho nachwilnje zajachu.

Policija (05.02.19)

wutora, 05. februara 2019 spisane wot:

Milinowy kašćik wuprózdnili

Lěska. Kable a relaisy we wulkim stilu wutwarili su nje­znaći tele dny z milinoweho kašćika při železniskim přechodźe w Lěsce pola Wóslinka. Zmylka we wuhibkarni dla je sobudźěłaćerjam wobškodźenje w šaltowanskej připrawje napadnyło, čehoždla sej woni naležnosć bliže wobhladachu. Při tym zwěsćichu, zo běchu paduši dohromady 26 relaisow pokradnyli. Jich hódnotu trochuja na nimale 8 000 eurow.

Policija (04.02.19)

póndźela, 04. februara 2019 spisane wot:

60 njezbožow sněha dla

Budyšin. Nic jeno sobudźěłaćerjo zymskeje słužby a mějićeljo ležownosćow mějachu wčera ze sněhom ruce połne dźěła. W Budyskim a Zhorjelskim wo­krjesu dyrbješe so policija wo tójšto wobchadnych njezbožow starać. Hač do wčerawšeho pózdnjeho popołdnja přizjewichu Zhorjelskej policajskej direkciji 60 zražkow zymskich poměrow na pućach dla. Zwjetša wosta při blachowej škodźe. W někotrych padach pak so wodźerjo abo sobujěducy snadnje zranichu. Wot wobchadnych njezbožow potrjechene jězdźidła sunychu so do přirowow, wobhrodźenjow, wobchadnych znamjenjow, sćežorow a amplow, ale tež do tamnych wozydłow.

Policija (01.02.19)

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:

Serwis smjerć drohi był

Ottendorf-Okrilla. Mnozy drje su hižo situaciju dožiwili, zo stejachu před swojimi chěžnymi durjemi, ale njemějachu kluč při sebi. Tele małe njezbožo bě za žonu w Ottendorfje-Okrilli nětko chětro drohe. Přez hotline zazwoni wona klučowy serwis, kiž jej wězo hnydom pomocliweho sobudźěłaćerja pósła. Po zdokonjanym dźěle pak wupisa wón zličbowanku we wysokosći 919,15 eurow. Žona čuješe so w tym wokomiku najprjedy raz winowata, zličbowanku na městnje zapłaćić. Pozdźišo so wona tola hišće z tutej naležnosću na policiju wobroći. Kriminalisća přepytuja tónle pad nětko lichowarstwa (Wucher) dla.

Policija (31.01.19)

štwórtk, 31. januara 2019 spisane wot:

Dowolnosć a konop sćazali

Rakecy. Z njepowučomnym wobydlerjom dyrbjachu so policisća zawčera­wšim w Rakecach zaběrać. Po přikazu sudnistwa měješe wón jězbnu dowolnosć wotedać, štož pak dotal činił njebě. Jako zastojnicy do jeho bydlenja zastupichu, wuhladachu tam konopjowe rostliny a marihuana. Tuž njesćazachu jeno jězbnu dowolnosć, ale tež njejapku namakanku. To pak 33lětneho scyła njemyleše, přetož bórze na to wón zaso za wodźidłom swojeho awta sedźeše. Policisća wšak jeho při tym lepichu.

Policija (30.01.19)

srjeda, 30. januara 2019 spisane wot:

Spěšnosć měrili

Njebjelčicy. Na statnej dróze S 94 je policija póndźelu při wotbóčce do Njebjelčic spěšnosć měriła. W běhu třoch hodźin kontrolowachu 1 730 wozydłow. W 51 padach wosta při warnowanju. Wosom šoferow změje pokutu płaćić. Rekord docpě awto z Budyskim čisłom, kotrež při dowolenych 70 km/h ze 118 km/h nimo­ smaleše. Šofer změje nětko 160 eurow­ pokuty płaćić, dóstanje dypkaj w Flensburgu a dyrbi měsac nóžkować.

Policija (29.01.19)

wutora, 29. januara 2019 spisane wot:

Kwětki kradnył

Kulow. Štóž je minjenu sobotu w Kulowje abo wokolinje kwětki darjene dóstał, ­by so radšo prašeć měł, zwotkel wone su. Dopołdnja mjenujcy měješe kwětkowy wobchod na Kulowskim Kolpingowym naměsće njeprošeny wopyt. Tam je nje­znaty kwěćel w hódnoće 13 eurow pokradnył. Předawarka runje žonu poradźowaše, jako muž do wobchoda zastupi, so skrótka rozhladowaše a so wotsali. Hakle na to zwěsćichu, zo kwěćel pobrachuje. Po wuprajenju předawarki bě muž něhdźe 180 centimetrow wulki, sylneje postawy a měješe blond, trochu kudźerjate włosy. Woblečeny bě žołto-zeleny kabat. Podobne wopisanje zdźělichu policiji z dalšeju kwětkoweju wobchodow na torhošću. Tam pak so mužej přiležnosć k padustwu skićiła njebě.

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND