Policija (29.09.15)

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

Wostrowc. Njewšědnu rubiznu běchu sej njeznaći na terenje klóštra Marijineho doła we Wostrowcu wupytali. Tam pokradnychu tele dny bronzowu postawu swjateho Franciskusa. Wona bě na zornowcowym kamjenju přišrubowana, z kotrehož ju paduši wutorhnychu. Hódnotu něhdźe 80 centimetrow wulkeje plastiki trochuja na něhdźe 5 000 eurow. Kriminalisća zawěsćichu slědy a nětko za skućićelemi slědźa. Hač su paduši figuru wobškodźili, njeje znate.

Budyšin. We wobłuku swojeje akcije za wjace­ wobchadneje wěstoty „Blitz für Kids“ je policija we wobłuku Zhorjelskeje policajskeje direkcije w minjenymaj tydźenjomaj na 34 městnach před zakładnymi šulemi spěšnosć měriła. Při tym kontrolowachu zastojnicy 1 249 jězdźi­dłow. Z nich bě 182, potajkim něhdźe kóžde sedme, přespěšne. 69 přeńdźenjow zwěsćichu w prěnim tydźenju, hdyž policisća hromadźe ze šulerjemi šoferam takrjec jeno žołtu kartu pokazachu. Druhi tydźeń lepichu 113 přespěšnych, kotřiž maja nětko płaćić.

Policija (28.09.15)

póndźela, 28. septembera 2015 spisane wot:

Fischbach. Přewšo tragiski wukónc měješe wobchadne njezbožo wčera popoł­dnju na zwjazkowej dróze B 6 pola Fisch­bacha. Z Drježdźan do Biskopic jěducy wodźer BMWja zhubi z dotal njeznateje přičiny kontrolu nad awtom, zrazy do dweju štomow a so wjacekróć zwróći. Štyrilětna dźowka a pjećlětny syn 46lětneho šofera so při tym tak ćežko zrani­štaj, zo hišće na městnje njezboža ze­mrěštaj. Nana dowjezechu do chorownje.

Policija (25.09.15)

pjatk, 25. septembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Wopačny wopor wupytał bě sej zawčerawšim paduch w Nadźanecach (Nadelwitz). Tam 27lětny wodźer busa swoje jězdźidło runje nutřka rjedźeše, jako pytny njeznatu wosobu, kotraž bě po wšěm zdaću w busu pobyła a jón spěšnje wopušćiła. Šofer skoči ze zadnich duri busa, spěchaše za ćěkacym mužom a jeho skónčnje dosahny. Jako so přiwołani policisća na to trochu bliže ze 37lětnym skućićelom zaběrachu, woni zwěsćichu, zo bě wón móšnju busoweho šofera pokradnył­. Bjez toho zo by z njeje něšto pobrachowało, móžachu móšnju wodźerjej busa zaso wróćić. Přiwšěm změje so skućićel padustwa dla zamołwić.

Policija (24.09.15)

štwórtk, 24. septembera 2015 spisane wot:

Lěska. Njewobkedźbowanje předjězby bě přičina wobchadneho njezboža wčera pola Lěski blisko Wóslinka. 38lětny bě z Toyotu na wokrjesnej dróze do směra na Wóslink po puću. Při statnej dróze S 92 pak njewobkedźbowaše wón předjězbu wotprawa přijěduceho Dacije a zrazy do njeho. Dacia zjědźe na to z dróhi. Jeho 67lětny wodźer bu w awće tak za­tłusnjeny, zo móžachu jeho hakle­ wohnjowi wobornicy z ćežkej techniku wuswobodźić. Ćežko zranjeneho rentnarja dowjezechu do chorownje. Wodźer Toyoty so jeno snadnje zrani. Wobě jězdźidle pak stej dospołnje skóncowanej.

Policija (23.09.15)

srjeda, 23. septembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Po wšěm zdaću nikomu njesłušacy kófer je so wčera připołdnju na Budyskim dwórnišću wo njeměr postarał. Dokelž móhło so při pódla ławki wotstajenym wačoku wo bombu jednać, dwórnišćo ewakuowachu a železniski wobchad zastajichu. Přeswětliwši kófer jón wočinichu a w nim jeničce drastu, knihi a wosobinske wěcy namakachu. Mjeztym tež wobsedźerja wuslědźichu. Při čakanju na ćah do Choćebuza bě wón kófer prosće zabył.

Policija (22.09.15)

wutora, 22. septembera 2015 spisane wot:

Wojerecy. Hakle z pokiwom swědka zhoni­ policija wo wobchadnym njezbožu, kotrež bě so zawčerawšim nawječor na Wojerowskim­ křižowanišću Kolpingowa/Berlinska dróha stało. Njewobkedźbowanja předjězby dla běštej tam wosobowej awće do so zrazyłoj, při čimž so tohorunja nadróžna tafla skóncowa. Na njezbožu wobdźěleni dorosćeni pak njemějachu trjeba, policiju abo wuchowanske mocy informować, byrnjež so pjećlětna holca a lěto stary hólčk při zražce zraniłoj. Mać jeju sama do Wojerowskeje chorownje dowjeze. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 12 000 eurow.

Policija (21.09.15)

póndźela, 21. septembera 2015 spisane wot:

Žuricy. Kak strašny móže drobny split na puću być, dyrbješe zawčerawšim připoł­dnju młodostna w Žuricach nazhonić. Wona bě tam krótko po 11 hodź. ze swojim mopedom na Wjesnej dróze po puću, jako so w lěwej křiwicy po wšěm zdaću­ splita dla wobsuny a padny. Młodostna při tym ćežko zrani, tak zo dyrbjachu ju z wuchowanskim awtom do chorownje dowjezć. Wěcna škoda wu­činja něhdźe sto eurow.

Policija (18.09.15)

pjatk, 18. septembera 2015 spisane wot:

Zhorjelc. Dźakowano spěšnemu pokiwej wobydlerja móžeše policija w Zhorjelcu wčera paducha lepić. Wobydlerjej bě podhladne, zo młodostny, jako jeho w rańšich hodźinach na puću wuhlada, swoje koleso pušći a ćekny. Swědk prawje reagowaše a informowaše policiju. Wobsadka policajskeho awta na to w bliskosći 18lětneho wuhlada a nachwilnje zaja. Jako­ jeho přepytowachu, namakachu nimo­ wšelakeho gratu k zadobywanju tohorunja nóž a powětrowu trašawku. Kaž so wukopa, steješe młody muž tež hišće pod wliwom drogow. Wón změje so nětko padustwa z brónjemi dla zamołwić. Zhorjelčanej pak so policija za jeho spěšny pokiw, z kotrehož pomocu mó­žachu młodostneho paducha lepić, wuraznje dźakuje.

Policija (17.09.15)

štwórtk, 17. septembera 2015 spisane wot:

Bošecy/Lětoń. Hnydom dwójce su paduši tele dny wuchodnje Budyšina twarske ma­šiny a grat kradnyli. Tak zadobychu so w Bošecach do bróžnje, z kotrejež su nimo wšelkeho gratu tež koleso spakosćili. W Lětonju wočinichu na transporteru gratowy kašćik a wzachu z njeho betonowy zhusćak, dwě pile, niwelěrowanski nastroj a akušrubowak. Hódnotu rubi­zny powobličichu škodowani na dohromady něhdźe 8 400 eurow, wěcna škoda wučinja porno tomu jeno snadny dźěl toho, mjenujcy dźesać eurow za skóncowany zamk. Policija je zawčerawšim rano wo tym zhoniła a nětko za móžnymi skućićelemi slědźi.

Policija (16.09.15)

srjeda, 16. septembera 2015 spisane wot:

Kamjenc. Na njewšědne wašnje pomhali su wčera Kamjenscy wobornicy. Dwa­naćelětna holca bě při Pobrjóžnej hasy na skału­ zalězła a so we wysokosći šěsć metrow posydnyła. Dele pak sej hižo nje­zwěri a wołaše tuž wo pomoc. Alarmowani wobornicy krosnowarku z pomocu wjerćiteho rěbla z jeje połoženja wuswobodźichu. Na zemi so po tym wo nju lěkarsce starachu. Zraniła so na zbožo njeje, snadny šok pak přiwšěm poćerpje.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND