Nowi šeflěkarjo wužadani

štwórtk, 09. měrca 2017 spisane wot:

Chorownje w Hornjej Łužicy na demografiske wuwiće přihotowane

Wojerecy/Kamjenc (SN). Łužiski jězorinowy klinikum we Wojerecach, chorownja swj. Jana maltezow w Kamjencu kaž tohorunja Hornjołužiske kliniki w Budyšinje a Biskopicach budu tež přichodnje derje na strowotniskopolitiske a demografiske wuwiće přihotowane. „Kaž přilubjene, wotpowědujemy swojej zamołwitosći. Smy medicinske portfolio na potrěbnosće našich pacientow wu­směrili, a po tymle wuspěšnym puću dale kročimy.“ Takle zwurazni to njedawno šef Wojerowskeho jězorinoweho klinikuma Jörg Scharfenberg.

Wob lěto wjace hač tysac porodow

štwórtk, 09. měrca 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/mwe). Hornjołužiske kliniki su ze swojimaj chorownjomaj w Budyšinje a Biskopicach moderne strowotniske předewzaće, mjez druhim z nutřkownej medicinu, chirurgiju, urologiju, wóčnym hojenjom a dalšimi kaž tež z instituci­jemi za diagnostiku a interwenciskej radio­logiju a dalšimi. Ze specializowanymi poskitkami a certifikowanymi medi­cinskimi centrami a jako akademiska wu­kubłarnja so Hornjołužiske kliniki w regionje dźeń a bóle profiluja. Tuž chorowni w Budyšinje a Biskopicach k opti­malnemu zastaranju pacientow při­nošujetej.

Cyłkownje maja za pacientow 570 łožow inkluziwnje 30 intensiwnych łožow k dispoziciji. Něhdźe 84 000 stacionarnych a ambulantnych pacientow, mjez nimi pacienća nuzowych padow a nawonarodźene, w Hornjołužiskich klinikach w běhu lěta zastaruja. Wob lěto w Budyskej a Biskopičanskej porodowej klinice přerěznje něhdźe tysac holcow a hólcow na swět přińdźe, mjez nimi bě minjene lěta přerěznje dźesać dwójnikowych porodow – loni samo pjatnaće.

Póndźelne čitanja woblubowane

štwórtk, 09. měrca 2017 spisane wot:

Prawidłownje wotměwaja so we Wojerowskim jězorinowym klinikumje póndźelne čitanja. Přeco w 17 hodź. so wone započinaja a přiwabjeja stajnje něhdźe 50 zajimcow, tež z wokolnych wsow.

Wojerecy (SN/mwe). Kotre moderne terapeutiske móžnosće a metody su, što su přičiny chorosćow, hdy měli k lěkarjej hić – na tele a mnohe dalše prašenja dóstawaja zajimcy wotmołwu na prawi­dłownych póńdźelnych čitanjach we Wojerowskej chorowni. Přichodne čitanje 20. měrca budźe na temu narunanje bjedroweho zhibadła, a 3. apryla póńdźe wo złamane nadkoleno. Zarjadowarjo proša wo přizjewjenje pod telefonowym čisłom 03571/44 36 45.

125 000 eurow za projekty

pjatk, 24. februara 2017 spisane wot:

Budyšin/Wojerecy/Drježdźany (SN/CoR). Ze spěchowanskeho programa „Integratiwne naprawy“ přewostaji sakske ministerstwo za runostajenje a integraciju třom projektam Budyskeho wokrjesa dohromady 125 000 eurow.

Spěchowanje dóstanu Budyski Kamjentny dom za wjetšinu a ćěkancow zwjazowacy projekt „Ćěkancow w Budyšinje integrować“, towarstwo Majak jako interkulturny centrum z poradźowanskim poskitkom, kotryž chce mjezykulturny a -na­božinski dialog spěchować, kaž tež Wojerowske regionalne dźěłanišćo za kubłanje, demokratiju a žiwjenske perspektiwy za projekt „Integracija požadarjow azyla we Wojerecach“, zdźěla ministerstwo za runostajenje a integraciju. „Demokratiske a integraciske dźěło w Sakskej je wjace hač trěbne. To su minjene tydźenje a měsacy pokazali. Ze spěchowanjom tworimy poskitki, kotrež tyja wšitkim wobydlerjam. Klima so polěpši, hdyž zesylnimy mjezyčłowjeski a interkulturny dialog kaž tež solidarnu mjezsobnosć“, podšmórny ministerka Petra Köpping (Lěwica).

Dirk Albers (zady naprawo), nawoda předsydstwa Budyskeje wokrjesneje lutowarnje, je dźensa připołdnju Hornjołužiskemu towarstwu žiwjensko-swójbneje pomocy cyle nowy VW-transporter přepo­dał. „Pilni lutowarjo a dalši běchu nakup jězdźidła zmóžnili“, kaž z Budyskeje wokrjesneje lutowarnje rěka. Foto: SN/Maćij Bulank

Třeće zetkawanske popołdnjo NSLDź

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:
Hižo třeći raz w hrajnej dobje je NSLDź swójby ćěkancow a domoródnych minjeny pjatk na zetkawanske popołdnjo do Dźiwadła na hrodźe přeprosyło. Znowa steješe hłowna proba noweje produkcije rjadu „Powědanja ze swěta“ na programje, tónraz poda so klankodźiwadźelnica Michelle Bray z publikumom do Afriki. Po inscenaciji mějachu zajimcy hišće dosć chwile so rozmołwjeć, sej mysle wuměnjeć, paslić a sej hrajkać. Foto: Carmen Schumann

Prócuje so wšitkich zapřijeć

štwórtk, 09. februara 2017 spisane wot:

Na njedawnym nowolětnym přijeću Kamjenskeho měšćanosty přepodachu prěni­ raz Myto Pětra Barta za inkluziju. Ideju za to zrodźił bě Kamjenski ergo­terapeut Michael Schiewack. Z mytom zwjazane pjenježne připóznaće 1 000 eurow přińdźe tohorunja z rukow Kamjenčana, kiž so hižo z powołanskich přičin z tym zaběra, štož inkluziju bytostnje wuznamjenja: Wón pomha čłowjekam, tak derje kaž móžno so (zaso) na zjawnym žiwjenju wobdźělić. Jako swoju ideju prěni raz zjawnje předstaji, mjenowaše jeho wyši měšćanosta Lessingoweho města Roland Dantz (njestronjan) „pioněra w naležnosćach inkluzije“.

Michael Schiewack sam praji k nastorkej, myto do žiwjenja zwołać: „Husto słyšach w zašłosći w zwisku ze sportom zbrašenych abo ludźi z handicapom mjeno Pětr Bart. Jako loni wo jeho smjerći zhonich, mje to pohnu počesćenje po nim pomjenować, wšako bě wón prócowar a iniciator na tym polu. Po dorěčenju z mandźelskej Weroniku Bartowej bě jasne, zo je myto za inkluziju woprawdźe hódne, nosyć mjeno Pětra Barta.“

Hižo zahe socialnu žiłku začuwała

srjeda, 08. februara 2017 spisane wot:

Wot oktobra 2015 je Lucija Škodźina re­ferentka za dušepastyrstwo młodźiny w serbskich wosadach biskopstwa Drježdźany-Mišno. Swoje dźěłowe městno ma we Worklečanskim Don Boskowym domje. „Ze swojim dźěłom móžu cyrkej žiwu a mnohostronsku wuhotować, a to stajnje po přećach młodostnych“, Lucija Škodźina rozłožuje, „móžu swoju maćeršćinu pěstować. Wěra a rěč słušatej za mnje hromadźe.“

Młoda Serbowka je w Serbskich Pazlicach wotrostła. Hižo zahe začuwaše swoju socialnu žiłku. „Ta leži w swójbje“, měni 23lětna dźensniša Wotrowčanka. „Naša mać skutkuje w Kamjenskim Domje swj. Jurja, kotraž je w nošerstwje Carity. Kaž mać chcych so tež ja za potrěbnych zasadźeć. Začuwach přeće, zbožo, kotrež sama mam, wróćić.“

Přijimarnja w nowych rumnosćach

pjatk, 20. januara 2017 spisane wot:
Dr. Antje Thomas (prědku) a sotra Evelin Schwind słušatej k teamej nuzoweje přijimarnje Budyskeje chorownje, kotraž je dźensa w nowym twarjenju dźěłać započała. Stacija ma dwanaće lěkowanskich rumnosćow, štyri wjac hač dotal. A město jedneje čakarnje maja tam nětko tři. Zasadźeni budu sobudźěłaćerjo w nowej nuzowej přijimarni wodnjo a w nocy, a to přez cyłe lěto. Teamej nuzoweje přijimarnje přisłušeja internist, chirurg a 21 chorobnych sotrow. Foto: Carmen Schumann

W zmysle załožerjow

wutora, 17. januara 2017 spisane wot:
Před iniciatorami noweho Worklečanskeho towarstwa, kotrež chce na terenje ně­hdyšeje chorownje stacionarny hospic wutworić, móžu jenož kłobuk zejmować. Tajke njelochke předewzaće zwoprawdźić spytać žada sej wulku wutrajnosć a dobrych partnerow woznamjenja pak tež wjele dźěła. Hospic, hdźež na smjerć chorych ludźi w poslednjej fazy jich žiwjenja přewodźeja a zastaruja, by so derje do Worklec hodźał a by tež cyle w zmysle załožerjow tamnišeje chorownje był, hdźež su chorym a mrějacym stajnje hižo pomhali. Na te wašnje móhła so tradicija socialneho angažementa na nowe wašnje dale wjesć. Samo za wšu dwurěčnu kón­činu Budyskeho wokrjesa by hospic wo­bohaćenje był, hdyž ludźo wědźa, zo tule tajke zarjadnišćo mamy. Tohodla by spomóžne było, by-li so prawje wjele zajimcow towarstwu přizamknyło a so za jeho zaměr zasadźało. Marian Wjeńka

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND