Nic dale hač 30 kilometrow

srjeda, 29. nowembera 2017 spisane wot:

Jako ćežke wopokazuje so po zdźělenju Zjednoćenstwa kasowych lěkarjow Sakskeje (KVS) wuwiće domjacolěkarskeho zastaranja w Budyskim wokrjesu w planowanskimaj wobłukomaj Kamjenc a Wojerecy.

Budyšin (SN/mwe). „Chcemy na to pokazać, zo je nimo wobkedźbowanja zestarjenja ludnosće dalši hłowny nadawk, zo zestarjacych lěkarjow w dosahacej ličbje narunamy. Tele wužadanje je runje tak wulke kaž powšitkownu demografiju wobydlerstwa dosahajcy wobkedźbować“, piše Katharina Barchmann-Bux z nowinskeho běrowa KVS.

Na prašenje, što móžeš pacientam přicpěwać, kak daloko měli k lěkarjej jězdźić a hač budu ludźo zaso bóle w poliklinikach medicinsce zastarani, ze samsneho městna rěka: „Wurazne předpisy wo přicpějomnosći zdalenosćow w ambulantnym zastaranju žane njeeksistuja. Na zakładźe prawodawstwa socialnych sudnistwow pak płaći zasada, zo přicpějomnosć puća cyle rozsudnje wot wobsaha a trěbneho wukona wotwisuje.“ Puć k domjacemu lěkarjej měł tuž tak bliski kaž móžny być. Za specielne wukony, kaž dialyzu, je zdalenosć hač do 30 kilometrow přicpějomna.

„Wo wuměnku njeje žana rěč“

srjeda, 29. nowembera 2017 spisane wot:

Dr. Alfons Nawka: Domjacy lěkar trjeba socialnu kompetencu

Chrósćicy (SN/mwe). Wjele lět wukonja serbski domjacy lěkar dr. Alfons Nawka słužbu w swojej Chróšćanskej lěkarskej praksy. Na wotchad do renty wšak medicinar njemysli, prajo: „Wo wuměnku njeje žana rěč.“ Dr. Naw­ku runja staršim kolegam přichod praksow, wosebje domjacych lěkarjow na wsach, zaběra. Při tym mysli na to, jako bě wón „čerstwje wukubłany medicinar“. To je so najprjedy stróžił. Wšako je skutkowanje w tajkej praksy „wulke polo, kotrež dyrbiš wobdźěłać. Nic hłubokeho spektra, ale druhdy wěcow dla, kotrež njejsy ženje słyšał“, w Pančicach-Kukowje bydlacy lěkar wuswětla. Z tym měni wón tež naležnosće, kotrež dyrbjachu sej lěkarjo běrokratije dla přiswojić. Dźensa su lěkarske praksy hospodarske předewzaća, wužadace sej digitalizaciju a čas rubjace dźěło, štož z medicinu sčasami scyła ničo činić nima.

Praksy njejsu jenož wěc komunow

srjeda, 29. nowembera 2017 spisane wot:

Kubšiskej gmejnje přisłuša 25 wjesnych dźělow. Tójšto małych sydlišćow leži idylisce podłu łužiskich hór blisko 556 metrow wysokeho Čornoboha. Město šěrokich dróhow maja tam skerje wuske puće. Cyłkownje wopřijima gmejna 2 580 wobydlerjow. Wo jich medicinskim zastaranju je so Měrćin Weclich z wjesnjanostu Kubšic Olafom Reichertom (njestronjan) rozmołwjał.

Kelko lěkarskich praksow w gmejnje tučasnje maće?

Olaf Reichert: W Kubšicach samych ma serbski diplomowy medicinar Tomaš Brycka swoju domjacolěkarsku praksu. W Poršicach na hrodźe přewostajamy rumnosće dr. med. Wolfgangej Sickertej – praktiskemu lěkarjej – na někotre rěčne hodźiny póndźelu a srjedu dopołdnja. Poprawom ma dr. Sickert w Malešecach swójsku praksu. W Kubšicach stara so tež zubna lěkarka Christine Arndt wot póndźele do pjatka tam w swójskej praksy wo pacientow.

Jako kajke posudźujeće medicinske zastaranje w kónčinje, hdźež sy skerje pěši abo z kolesom lěpje po puću?

Dale a wjace šulerjow so hač do komy wopije

póndźela, 27. nowembera 2017 spisane wot:

Drježdźany/Budyšin (SN/at). Ličba młodostnych w Sakskej, kotřiž hač do komy žlokaja, dale přiběra. Kaž chorobna kasa DAK-strowota informuje, dyrbjachu loni 963 dźěći a młodostnych ze zajědojćenjom alkohola dla do chorownje dowjezć. Porno lětu 2015 je ličba wo dwanaće procentow přiběrała. Tam běchu w běhu lěta přirost wo 16 procentow zwěsćili. Piće alkohola hač do wopojenosće wostawa dale problem. DAK-strowota zepěra so nastupajo ličby na informacije Sakskeho statistiskeho krajneho zarjada w Kamjencu.

„Mnozy młodostni so nadhódnoćeja a měnja, zo alkohol k tomu słuša, hdyž swjećiš a chceš swoje wjeselo měć“, rozłožuje Christine Enenkel, nawodnica krajneje wotnožki DAK-strowota w Sakskej. Regionalna prewencija alkohola bjez zběhnjeneho pokazowaka je tuž wažna naležnosć, kotrejež „njemóžemy so wzdać“. Wosebje młódši hólcy a młodše holcy fachowcow starosća. W starobnej skupinje dźesać- do 14lětnych dyr­bjachu loni w Sakskej 143 dźěći w klinice lěkować. Pola holcow je so ličba wot 61 na 84 wosebje powjetšiła.

„Happy birthday“ narodninarjam serbsce zanošuja

póndźela, 27. nowembera 2017 spisane wot:

Wosebita tradicija w Němcach hižo lětdźesatki wjacore generacije ze sobu zwjazuje.

Němcy (SiR/SN). W Němcach pěstuja hižo wjacore lětdźesatki tradiciju, staršich wobydlerjow na wosebite wašnje překwapić. Tych, kotřiž swjeća 70. abo 75. narodniny, wopytaja dźěći pěstowarnje „Pumpot“, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa. Wot 76. narodnin přińdu wone kóžde lěto gratulować. „Seniorow narodninska štučka přewšo zwjesela. Bjez našeho wopyta njemóža sej woni swoje narodniny hižo předstajić“, powěda nawodnica pěstowarnje Diana Libšowa. Njedawno je wona ze sobudźěłaćerku Marju Völklowej a dźěćimi zaso do wsy chwatała.

Lětsa je tomu hižo šesty raz, zo Towarstwo swj. Filomeny ze swojim agilnym předsydu Geratom Róblom nuzu tradacych w bołharskim měsće Razgrad podpěruje. Mnozy Smjerdźečenjo su srjedu nakładne awto z chorobnymi łožemi a stólcami kaž tež něhdźe 500 hodownymi pakćikami nakładowali. Samsny dźeń nastaji so Nikolaj Christow ze swojimaj pomocnicomaj Petyju Enjewej a Nepalčanku Anju Tamana na 1 700 kilometrow dołhi puć. Wčera su w Smjerdźacej dalše nakładne awto z pomocnymi tworami za Bołharsku nakładowali. Foto: Alfons Handrik

W zajimje žonow

wutora, 21. nowembera 2017 spisane wot:

Biskopicy (SN/at). Za čas po wotpohladanym zawrjenju porodneje kliniki w Biskopicach namjetuje tamniša městna skupina SPD, zarjadować porodźernju (Hebammenkreißsaal). Budyskemu krajnemu radźe Michaelej Harigej (CDU) so tale mysl mjeztym tež lubi, rěka w nowinskej zdźělence Biskopičanskeje SPD. Kaž jeje předsydka dr. Uta Strewe wuwjedźe, je „porodźernja wot babow nawjedowany model porodopomocneho dohladowanja w klinice. Baby tam w swójskej zamołwitosći strowe samodruhe žony do a za čas poroda kaž tež po tym bjez lěkarskeho porodneho pomocnika dohladuja.“ Dźeń a wjace maćerjow přeje sej tajke intensiwne, wosobinske dohladowanje z mało zapřimnjenjemi, rjekny dr. Strewe. „Poskitk njeby jeno dźěru w regionje płatał, Biskopicy bychu tak tež zwonka njeho na přidatnej atraktiwiće nabyli.“

Biskopičanska SPD poskića nawodnistwu kliniki, zarjadnistwu a wobydlerjam rozmołwu wo swojim namjeće.

Telemedicina njeje wšolěk

štwórtk, 16. nowembera 2017 spisane wot:

Wulka zepěra, lěkarja na městnje pak njemóže narunać

Budyšin (UM/SN). Medicinske zarjadnišća w Budyskim wokrjesu maja so přichodne lětdźesatki sylnišo na teleme­dicinu zepěrać. To měni jednaćel Hornjołužiskich klinikow tzwr (OLK) Reiner E. Rogowski. Na njedawnym posedźenju socialneho a generaciskeho wuběrka Budyskeho wokrjesneho sejmika přednošowaše wón wo „perspektiwach medicinskeho zastaranja hač do lěta 2030“.

Dotal docpěte projekty su tu přewšo rozdźělneho razu. Po słowach Rogowskeho je „strowotniska karta“ hoberski flop. Syć za božu ručku wuchodneje Sakskeje pak ma ju za „jara spomóžny model“. Tu su so kliniki wjesneho ruma z Drježdźanskim uniwersitnym klinikumom zwjazali, zo bychu wot tamnišeje fachoweje kom­petency profitowali. Zasadnje su wjacore jednotliwe projekty najwšelakorišich zjawnych a priwatnych poskićerjow, kotrež pak dosahajcy mjez sobu splećene njejsu. A: „Tež najlěpša telemedicina njemóže lěkarja na městnje ženje narunać.“ W njej widźi Rogowski wobstatk, nic pak wšolěk za medicinske zastaranje při­choda.

RAA Wojerecy mytowane

srjeda, 08. nowembera 2017 spisane wot:

Drježdźany/Wojerecy (SN/MiR). Regionalne dźěłanišćo za kubłanje, demokratiju a žiwjenske perspektiwy (RAA) Wojerecy/wuchodna Sakska z.t. a RAA Sakska stej lětušej hłownej dobyćerjej Sakskeho spěchowanskeho myta za demokratiju 2017, kotrež je z 5 000 eurami dotěrowane. Nimo njeju bu komunje Meerane njedotěrowane myto přepodate, dalše štyri projekty wuznamjenichu z 1 000 eurami mytowanskeho pjenjeza. Myto hódnoći inowatiwne projektowe přikłady z ciwilneje towaršnosće a zmužity angažement komunow. Załožba Amadeu Antonio zhromadnje z dalšimi wot lěta 2007 mjenowane myto spožča.

Anetta Kahane, nawodnica předsydstwa załožby, je myta póndźelu na swjedźenskim zarjadowanju w Drježdźanskej Statnej opereće přepodała. Přitomny bě tež sakski statny minister za hospodarstwo a wobchad Martin Dulig (SPD), patron zarjadowanja.

W starym dwórnišću sej ruce myli

wutora, 17. oktobera 2017 spisane wot:

Składnostnje swětoweho dnja myća rukow je so wčera w Radworskim starym dwórnišću blisko Čorneho Hodlerja njewšědna akcija wotměwa, kotraž steješe cyle w znamjenju inkluzije.

Radwor (CS/SN). Towarstwo Dwórnišćo inkluzije je wčera dopołdnja wosebity projektowy dźeń w Radworskim dwórnišću přewjedło. Přeprošenje sćěhowało je dohromady nimale 50 šulerjow. Z nich bě 20 spěchowanskich šulerjow z Budyšina, tamni chodźa do 3. lětnika Radworskeje zakładneje šule „Dr. Marja Grólmusec“.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND