Před cyrkwjemi njepraskać

štwórtk, 28. decembera 2017 spisane wot:

Budyšin (SN). Wot dźensnišeho předawaja tež w Budyskim wokrjesu silwesterske praskotaki. Po zakonju je praskotaki a rakety třěleć jenož 31. decembra a 1. janu­ara dowolene. Blisko cyrkwjow, chorownjow, starownjow kaž tež tykowanych domow płaći zakaz.

Woměrje silwester swjećić

Kamjenc (SN). Zo bychu hejsowacy silwester mjez druhim z Drježdźan do Kamjenskich kónčin derje domoj přišli, pojě­dźetej w 1.30 a 2.30 hodź. přidatnej ćahaj z hłowneho dwórnišća do Kamjenca.

„Best Western“ najlěpši

Budyšin (SN). Budyski hotel „Best Western Plus“ je IHK znowa jako „přikładny wukubłanski zawod“ wuznamjeniła. Dom ze štyrjomi hwězdami so hižo přez lěta wuběrnje wo wučomnikow gastronomije stara.

VVO hotline zarjadował

srjeda, 27. decembera 2017 spisane wot:

Budyšin (SN). Dokelž maja mnozy sobudźěłaćerjo wobchadneho zwjazka Hornje Łobjo (VVO) na proze do noweho lěta dowol, poruča VVO wosebitu hotline. Telefonisce su přistajeni serwisoweho teama silwester a Nowe lěto wot 10 do 18 hodź. pod čisłom 0351 852 65 55 docpějomni, zo bychu ludźi wo busach a ćahach informowali. Infohotline VVO je hewak wotydźenja wot 7 do 19 hodź., sobotu, njedźelu a dalše swjate dny wot 8 do 19 hodź. docpějomna.

Gospelowy chór na turneji

Budyšin (SN). Pjaty króć je chór „The Gospel­ People“ lětsa w zymje na wulkej turneji po cyłej Němskej. Z wuběrnymi a wusahowacymi hłosami zahorjeja spěwarjo publikum přeco zaso ze swojim poselstwom. Tak chce sydomčłonska ameriska gospelowa skupina ze swojej hudźbu w času njewěstosće lu­dźom tróšku­ nadźije spožčić. Na to móža so fanajo­ tež w Budyšinje wjeselić. Pjatk, 29. decembra, wot 20 hodź. po­skići chór ně­hdźe dwuhodźinski program jazza a soula w Marje-Marćinej cyrkwi.­

Doma dźěło namakać

pjatk, 22. decembera 2017 spisane wot:

Budyšin (SN). Srjedu, 27. decembra, wotměje so w Budyskim krajnoradnym zarjedźe bursa „zaso tu“. Wot 10 hodź. je zhromadne wobchodźenje ze zastupjerjemi krajnoradneho zarjada, Industrijneje a wikowanskeje komory kaž tež rjemjeslniskeje komory planowane. 75 předewzaćelow je swoje wobdźělenje připrajiło. Předewzaća z dźěłowymi poskitkami skića wosebje nawrótnikam móžnosće, sej swoje žiwjenske srjedźišćo w Budyskim wokrjesu zarjadować.

Přednošk wo wjelkach

Rěčicy (SN). Rěčičanski kontaktny běrow „Wjelki w Sakskej“ přeproša zajimcow přichodnu srjedu w 10.30 hodź. na přednošk wo wjelkach. Informować chcedźa fachowcy přitomnych wo dotalnych wuslědkach wjelčeho slědźenja, wo biologiji a žiwjenskim wašnju tychle rubježnych zwěrjatow. Přednoškej přizamknje so ekskursija do wjelčeho rewěra.

SKI zawrjena – kniharnja nic

Dźakuja so za podpěru

štwórtk, 21. decembera 2017 spisane wot:

Jaseńca/Prawoćicy. Jako zastupjer sebjepomocneje skupiny Xeroderma Pigmentosum, na kotrejež dobro bě njedawny beneficny koncert w Jaseńcy, so Tobias Bulank z Prawoćic spěwnej skupinje PoŠtyrjoch, Florianej Rynčej kaž tež wšitkim dalšim akteram, pomocnikam a mnohim­ darićelam za wulkomyslnu podpěru dźakuje. Dale su spočatk tydźenja Sernjanske maćerje sebjepomocnej skupinje 290 eurow darili, za čož so Tobias Bulank tohorunja wuraznje dźakuje.

Na wěži nowe lěto witać

Budyšin. Towarstwo měšćanskich wodźerjow poskića w Budyšinje wosebite silwesterske dožiwjenje. Na Maćijowej wěži při Hrodźe chcedźa nowe lěto witać. Zajimcy zetkaja so silwester w 22 hodź. na Mjasowych wikach. Wottam póńdu hač k Maćijowej wěži, hdźež čakatej na nich horce wino a přikusk. Na to po­dadźa so wšitcy na wěžu, a tam sej potom­ na Nowe­ lěto připija. Dalše informacije dóstanu zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 52 82 898.

Wjesnjenjo so zetkali

srjeda, 20. decembera 2017 spisane wot:

Jawora (WB/SN). Na zhromadnu adwentničku na nawsy su młode swójby w Ja­worje minjenu sobotu wšitkich wobydlerjow přeprosyli. Ći najmjeńši tam njesćerpnje na rumpodicha čakachu, wšako maja we wsy nimale 30 mjeńšich a wjetšich dźěći. Rumpodich wězo najprjedy njedostatki a chwalobne stronki kóždeho małeho Jaworčana předčita a so wjese­leše, jako wšitcy zhromadnje adwentne pěsnje zaspěwachu. Při bjesadźe z horcym winom a praženej kołbasku při­jomny wječor wuklinča.

Wustawki wobzamknjene

Zdźěr (CS/SN). Tak mjenowane wujasnjowanske wustawki za Zdźěr chce Wulkodubrawska gmejna nastajić dać. Tole su čłonojo gmejnskeje rady na swojim zašłym posedźenju wobzamknyli. Tak ma so definować nutřkowny a wonkowny wobłuk, štož je wažne za twarske naležnosće we wsy. We wonkownym wobłuku su twarske projekty jenož wuwzaćnje móžne, mjenujcy hdyž jedna so wo zjawne zastaranje abo wo předewzaća ratarstwa a lěsnistwa. Naćisk wustawkow budźe wot 27. decembra hač do 19. januara we Wulkodubrawskim gmejnskim zarjedźe zjawnje wupołoženy.

Rozprawja wo putnikowanju

pjatk, 15. decembera 2017 spisane wot:

Chrósćicy. Hač ke kóncej swěta móžeš sej samo pěši dóńć. To wě Max Jörg Pfauder ze Schkeuditza, po powołanju grafikar, cyle dokładnje – dokelž je to sam činił. Španiske město Santiago de Compostela blisko Atlantiskeho oceana je wot swojich chěžinych duri dokładnje 3 009 kilometrow zdalene. Je samo na dwoje wašnje putnikował: jónu w kóždolětnych etapach, kusk po kusku, takrjec k zwučowanju; a potom tež cyły puć zasobu. Wo swojim dźesaćlětnym putnikowanju po Europje rozprawja Max Jörg Pfauder jutře, sobotu, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Wšitcy zajimcy su lubje witani!

Wiki při gratowni

Hórki. Na adwentne wiki přeprošuje Hórčanske wjesne towarstwo „Při skale“ njedźelu, 17. decembra, w 16 hodź. při gratowni Hórčanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory. Popołdnjo zahaja wjesne dźěći z programom, na to zanjese dujerska kapała „Horjany“ adwentnu hudźbu. Dźěći změja móžnosć k paslenju a tež rumpodich je swój wopyt připowědźił. Wopytowarjam poskićuja horce wino wot winicarja, kurjenu rybu, pražene kołbaski a dalše překwapjenki.

Natwarjacy kurs serbšćiny

Šulerjo koncertuja

štwórtk, 14. decembera 2017 spisane wot:

Budyšin. Pod hesłom „Hodowne hwězdy“ přeprosy Budyska wokrjesna hudźbna šula jutře, pjatk, w 17 a 19.30 hodź. na dohodownej koncertaj do Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła. Najwšelakoriše ansamble a jednotliwcy zahudźa a zaspěwaja adwentnu a hodownu hudźbu, pochadźacu z rozdźělnych hudźbnych tradicijow. Interpreća na jewišću budu młódši a starši šulerjo hudźbneje šule. Zastupne lisćiki dóstanu zajimcy při dźiwadłowej kasy.

Bajka w „Jednoće“

Chrósćicy. Balet Serbskeho ludoweho ­ansambla předstaji njedźelu, 17. decembra, w 17 hodź. rejwanu bajku „Hodowne potajnstwo“ w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“. Wopytowarjo dožiwja mjez druhim skepsane kuzłarske hrónčko, bajowe postawy, kiž so žiwe na jewišću zjewja, a šibału błudničku (Hanka Rjelcyna). To su wosebite přidawki w tutej njewšědnej hodownej bajce. Zastupne lisćiki dóstanu zajimcy w SLA abo pola Chróšćanskeho časnikarja Jürgena Njeka.

Lětsa derje hospodarili

wutora, 12. decembera 2017 spisane wot:

Dźěwin (AK/SN). Gmejna Dźěwin móže lěto 2017 financielnje stabilnje zakónčić. „Etat je so pozitiwnišo wuwił, hač smy sej to myslili“, komornica Carmen Perick na njedawnym posedźenju gmejnskeje rady podšmórny. „Gmejna ma dosć pjenjez, tak zo móžemy kredity wotpłaćić a njetrjebachmy přizwoleny kasowy kredit wužiwać.“

We wokrjesu 101 000 štomow

Budyšin (SN). Kaž je industrijne drustwo twarjenje-agrar-wobswět wuličiło, drje budźe w Budyskim wokrjesu na hodownych swjatych dnjach něhdźe 101 000 hodownych štomow w bydlenskich stwach a druhdźe stać. Lěsniske dźěłarnistwo z toho wuchadźa, zo sej něhdźe 70 procentow domjacnosćow k hodam štomik kupi. „Jědla pak njeje kaž jědla. Kupcy měli nimo napohlada na to dźiwać, hdźe a kak je štom narostł“, radźi Peter Schubert z lěsnistwa, a kupić sej domjacy produkt z ekopječatom.

Jenička póstowa filiala

Čorny Hodler (SN). W Čornohodlerskej kupnicy zaměstnjena póstowa filiala je we wobłuku partnerskeho zrěčenja z Němskim póstom jenička w Radworskej gmejnje. Prowizorisku filialu w Minakale su hižo w oktobru zawrěli.

Wo měšćanskim wohenju

póndźela, 11. decembera 2017 spisane wot:

Budyšin. Zahubna katastrofa w stawi­znach Budyšina, měšćanski woheń lěta 1634, budźe tema přednoška jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskim archiwnym zwjazku na Hrodowskej 12. Stawiznar Richard Fürtig porěči wo tym, kak so wulki woheń w měšćanskich chronikach wotbłyšćuje a kak wo nim rozprawjeja. Zastup je darmotny.

Na koncert a bjesadu

Berlin. 175. serbske blido w Berlinje wotměje­ so srjedu, 13. decembra. Zarjadowanje započnje so w 15 hodź. z wo­pytom koncerta w katedrali swj. Jadwigi. Z Hornjeje Łužicy pochadźacy tachantski organist Tomaš Žur hudźi na Klai­sowych pišćelach kompozicije Bacha a Regera. Po koncerće podadźa so wšitcy na serbsku adwentnu bjesadu do hosćenca EINSTEIN­ KAFFEE na Friedri­chowej 206.

Wustaja swoje wobrazy

Přednošuje wo reformaciji

pjatk, 08. decembera 2017 spisane wot:

Chrósćicy. Lěto reformacije k wopomnjeću jeje 500. róčnicy w Němskej drje je oficialnje nimo. Wostawaja pak zajimawe historiske slědźenja, dopóznaća a publikacije. K tym je mjez druhim přinošował za biskopstwo Drježdźany-Mišno z wosebitej knihu a za dwurěčnu Łužicu z kapitlom w knize „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ dr. Jens Buliš. W Chróšćanskej putniskej hospodźe přednošuje wón jutře, 9. hodownika, w 19.45 hodź. wo poměrje Serbow k reformaciji a wo łužiskich historiskich wosebitosćach. Wšitcy zajimcy su přeprošeni.

Wustaja rasowu pjeriznu

Delnja Hórka. Towarstwo plahowarjow rasoweje pjerizny 1878 Budyšin a wokolina přewjedźe jutře a njedźelu wulku přehladku rasoweje pjerizny w Delnjohórčanskej sportowni. Sobotu wot 9 do 17 a njedźelu wot 9 do 16 hodź. budźe ně­hdźe 400 pjeritych skoćatow w najwše­lakorišich rasach a barbach widźeć.

Na adwentne wiki

Rakecy. Na terenje bywšeho Rakečanskeho kubła wotměja so jutře, sobotu, wot 14 hodź. adwentne wiki. Wo kulturne wobrubjenje staraja so mjez druhim zakładna šula, pěstowarnja a žónski chór.

nawěšk

nowostki LND