Jutře dale twarja

wutora, 14. měrca 2017 spisane wot:

Budyšin. Po zymskej přestawce pokro­čuja jutře z dźěłami na kružnym wobchadźe­ na Budyskej Schliebenowej. Wobchad­ rjaduja tak kaž loni, z Biskopičanskeho směra do města a nawopak z amplu. Z města won móže wobchad tež do směra na Wojerecy jěć, wottam do města nutř pak jenož busy. Hasa do směra na Móst swjateho Ducha wostanje do wobeju směrow zawrjena.

W septembru změja wólby

Trjebin. Runočasnje z wólbami zwjazkoweho sejma 24. septembra wola woby­dlerjo Trjebinskeje gmejny wjesnjanostu resp. wjesnjanostku. Tónle termin je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła. Wólby su trěbne, dokelž so hamtska doba tuchwilneje wjesnjanostki Kerstin Antonius (Trjebinske wolerske zjednoćenstrwo) po sydom lětach skónči. Hač wona k wólbam znowa nastupi, njeje wěste, tohorunja nic hač je dalšich kandidatow.

Žony zhromadnje swjećili

Bratrowčenjo znowa hraja

pjatk, 10. měrca 2017 spisane wot:

Chrósćicy. Štóž dotal hišće najnowšu inscenaciju dźiwadłoweje skupiny Bratrowstwa „Jědźk a lěnjoch“ widźał njeje, změje k tomu kónc tydźenja składnosć. Žortnu hru Jana Aleksandera Fredra pokazaja lajscy dźiwadźelnicy njedźelu, 12. měrca, w 16 hodź. na Chróšćanskej Krawčikec žurli. Dalše předstajenja budu njedźelu, 26. měrca, w 16.30 hodź. w Budyskim Serbskim domje, sobotu, 1. apryla, w 19 hodź. na Konječanskej žurli a njedźelu, 2. apryla, w 17.30 hodź. na Kulowskim Starym dwórnišću.

Wo stawiznach wopismow

Budyšin. Na dalši přednošk w rjedźe „Što wopisma powědaja“ přeproša Budyski archiwny zwjazk wutoru, 14. měrca, w 19 hodź. Zajimcy zhonja tónraz nadrobnosće wo tworach wikowarjow, wo nałožkach rjemjeslnikow a wo nabožnym žiwjenju w Budyšinje do a po reformaciji. Wopisma z Budyskeho měšćanskeho archiwa zmóžnjeja zajimawe dohlady do wšědneho dnja za čas reformacije.

Nowe kubłanišćo přistupne

srjeda, 08. měrca 2017 spisane wot:

Budyšin. Po dozhotowjenju přitwara Budyskeho powołanskošulskeho centruma za hospodarstwo a techniku na Schillerowych zelenišćach budźe štwórtk, 9. měrca, składnosć, sej tele kubłanišćo wobhladać. Wot 10 do 19 hodź. móža so zajimcy na wodźenjach wobdźělić abo sej šulu indiwiduelnje wotkryć. Wo powołanskim wukubłanju kaž tež wo dalewjeducych móžnosćach, mjez druhim wo powołanju z abituru, wopytowarjow rady poradźuja. W nowej ćěłozwučowarni započnu so w 14 hodź. sportowe wubědźowanja. W 16 a w 17 hodź. budźetej w awli přednoškaj wo stawiznach šule. W nowej mensy budźe cyły dźeń wo ćělne derjeměće wopytowarjow postarane.

Za wjace wěstoty

Wjace za kružny wobchad

póndźela, 06. měrca 2017 spisane wot:
Budyšin (SN/JaW). Měšćanska rada sprjewineho města je přidatne pjenjezy za wutwar kružneho wobchada w Budyskim nowym měsće přizwoliła. Dodatne wudawki wučinjeja něhdźe 75 000 eurow. Wone su trěbne, dokelž dyrbja na dźělu dróhi asfaltowu worštu dospołnje ponowić, zdźěla měšćanske zarjadnistwo. Předwidźane dotal na potrjechenym dźělu dróhi bě, jenož hornju worštu ponowić. Nimo toho dyrbješe twarski zawod­ loni kónc lěta prowizorisku worštu­ bitumena připrawić, dokelž bu poprawne asfaltowanje špatneho wjedra dla přestorčene.­

Wo kormjerni a pěstowarni

pjatk, 03. měrca 2017 spisane wot:
Ralbicy. Zwjazk CDU gmejny Ralbicy-Róžant přeproša wšitkich wobydlerjow wutoru, 7. měrca, na zhromadźiznu do Ralbičanskeje stareje šule. Temje rozmołw­neho wječora, kotryž započnje so w 19 hodź., budźetej planowane rozšěrjenje Ralbičanskeje kormjernje swini a aktualny staw planowanja noweje pěstowarnje w komunje. Kaž zdźěli předsyda gmejnskeho zwjazka Eduard Luhmann, su jako hosća za temu kormjernja swini přeprosyli přirjadnicu Budyskeho krajneho rady Birgit Weber, kotraž je wobdźělenje wobkrućiła. Přičina zarjadowanja je zajim ludnosće, wo aktualnosćach k temomaj zhonić kaž tež wo njerozrisanych prašenjach w zwisku z planowanym rozšěrjenjom kormjernje swini rěčeć. „Byrnjež zwjazk CDU rozšěrjenju kormjernje juristisce hižo zadźěwać njemóhł, měli najwažniše tři dypki – poćeženje smjerda dla, přiběracy wobchad a prašenje, dokal z wjace juchu – dokładnje juristisce pruwować“, rěka w přeprošenju.

Bórze hotowa

štwórtk, 02. měrca 2017 spisane wot:

Hodźij (SN). Prěčečanska wohnjowoborna gratownja ma bórze dospołnje po­nowjena być. W minjenych měsacach su ju za něhdźe 200 000 eurow saněrowali a zdobom rozšěrili, rěka z gmejnskeho zarjada. Byrnjež wobora gratownju hižo wužiwała, maja tam hišće někotre dodatne dźěła přewjesć. Trěbne nadawki je gmejnska rada na swojim wutornym wuradźowanju rozdawała.

Mužakowska budźe zawrjena

Budyšin (SN). Přizamkowanja domskeho na Budyskej Mužakowskej k płuno- a wopłóčkowodej dla budu dźěle hasy wot 6. měrca w 10 hodź. hač do 10. měrca dospołnje zawrjene. Kaž měšćanske zarjadnistwo informuje, potrjechi to pře­dewšěm wotbóčku na Cyhelsku.

Wobchody njedźelu wotewrěć

Na swójbnu schadźowanku

pjatk, 24. februara 2017 spisane wot:

Chrósćicy (SN). Rěčny centrum WITAJ a župa „Michał Hórnik“ přeprošatej dźěći, jich staršich, dźědow a wowki, na 7. swójbnu schadźowanku, kotraž budźe njedźelu, 5. měrca, w Chróšćanskej „Jednoće“. W 15 hodź. zahaji so popołdnjo z klankarjom Měrćinom Krawcom. Dale skića dźěćom paslenske a sportowe zaběry, krosnowanje a šminkowanje. W rjadownjach zakładneje šule změja čitanski stan, a zajimcy móža so wobdźělić na dźěłarničce wo strowym zežiwjenju a dalšich.

Město budźe zašlahane

Kulow (SN). Składnostnje Kulowskeho karnewala je nutřkowne město wot jutřišeho do přichodneje wutory, 28. februara, zašlahane. Tam bydlacy pak móža z awtom hač k swojim domskim jěć. Wob­jězdka je wupisana a wopytowarjo karnewala měli awto po móžnosći zwonka města, kaž při Kobrec młynje, wotstajić.

Čita wo Lutheru

Budyšin (SN). Dr. Jens Buliš w swojej knize „Das Bistum in der Reformationszeit“ wopisuje, kotre nahlady Luther, jeho rowjency a w přećiwku k tomu posledni Mišnjanscy biskopja zastupowachu a kotrym wliwam woni podležachu. Wo tym čita awtor knihi 2. měrca, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni.

Wosebitej wodźeni

štwórtk, 23. februara 2017 spisane wot:

Wojerecy (SN). Hród a měšćanski muzej we Wojerecach přeprošatej składnostnje swětoweho dnja wodźenja zajimcow njedźelu, 26. februara, na wosebitej wodźeni. Lětuše centralne hesło mjenowaneho dnja „Reform – Zeit für Veränderung“ bjerjetej­ Wojerowskej domaj po słowje a chce­tej hosćom wuwiće hrodu a muzeja hač do dźensnišeho wobswětlić.

Na póstnicy a sankowanje

Budyšin (SN). Póstniski kónc tydźenja zasadźi wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO) wosebite busy z Budyskeho wo­krjesa – mjez druhim z Rakec a Wojerec – do Drježdźan. Ze železnicu sej tohorunja derje z Kamjenca a Połčnicy do sakskeje stolicy dojědźeš. Wottam zasadźi VVO tež zymsko-sportowy-ekspres do wuchodnych Rudnych horin, a to na sněhakowarske póstnicy w Geisingu a na swětowy cup spěšnosankowanja w Altenbergu.

44 zasadźenjow měli

wutora, 21. februara 2017 spisane wot:

Łaz (AK/SN). We Łazowskej gmejnje maja tuchwilu jědnaće wjesnych a pjeć młodźinskich wohnjowych woborow. Loni wołachu kameradow z Běłeho Chołmca, Bjedrichec, Hermanec, Šćeńcy a Koblic k cyłkownje 44 zasadźenjam. Kaž hižo tamne lěta je wočiwidne, zo steji z 61 procentami techniska pomoc w srjedźišću zasadźenjow, ze statistiki gmejny wuchadźa. Štwórćina zasadźenjow běchu wohenje. Trójce wobdźělichu so wšitcy aktiwni kameradojo loni na zhromadnych zwučowanjach.

Přihotuja wubědźowanje BEAT

Budyšin (SN). 20. raz wotměje so lětsa 8. apryla w Budyskim Kamjentnym domje wubědźowanje kapałow BEAT. Kaž kóžde lěto su tež serbske skupiny namołwjene so na nim wobdźělić. Přizjewić móža so hač do 24. měrca. Nadrobnje informować móža so solisća a spěwytwórcy na internetnej stronje sociokulturneho domu.

Błóta tež w zymje atraktiwne

Spominaja na spisowaćelku

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:

Wojerecy. Na dnju 44. posmjertnin spisowaćelki Brigitty Reimann (1933–1973) dopomina Wojerowske wuměłstwowe towarstwo na awtorku, kotraž je w swojich literarnych twórbach natwar Wojerowskeho noweho města wobkedźbowała. Zarjadowanje wotměje so póndźelu, 20. februara, w zetkanišću na Hasy Brigitty Reimann čo. 8 a započnje so w 14 hodź.

Wot wowcy k wołmje

Dołha Boršć. Prózdninske zarjadowanje „Wot wowcy k wołmje“ poskića štwórtk, 23. februara, wot 8 do 11 hodź. w přirodoškitnej staciji wuchodneje Hornjeje Łužicy w Dołhej Boršći (Förstgen) pola Mikowa. Wobdźělnicy tam nazhonja, kak z wowčeje wołmy samozhotowjena drasta nastawa.

Wusyłaja wo demokratiji

Budyšin. Rozhłosowa redakcija Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK) je so z prašenjom zaběrała, štó so w Budyšinje na kotre wašnje wo demokratiju stara. Mjez druhim wopytachu Melanchthonowy gymnazij, pobychu w jewišćowej dźěłarni a prašachu so za lětušimi Budyskimi tydźenjemi demokratije. Nowe wusyłanje je wot 20. februara kóždu póndźelu w 20 a 22 hodź. jako livestream na internetnej stronje www.saek-bautzen.de słyšeć.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND