Kónčny spurt w knihowni

srjeda, 02. awgusta 2017 spisane wot:

Budyšin (SN). Něhdźe połsta młodych čitarjow je so w Budyskej dźěćacej a młodźinskej bibliotece za knižne lěćo Sakskeje přizjewiło. Woni mnohostronski poskitk lektury wužiwaja a pilnje čitaja. Hač do 11. awgusta je hišće chwile, so z klubowym čłonom stać. Wulki zakónčacy swjedźeń, hdźež dóstanje kóždy wobdźělnik za tři čitane knihi certifikat, budźe 8. septembra. Wšitcy za knižne lěćo přizjewjeni dóstanu wot biblioteki wosobinske přeprošenje na swjedźeń. Knižne lěćo Sakskeje je prózdninska akcija sakskich zjawnych bibliotekow za zajimcow w starobje jědnaće do 16 lět.

Za tolerancu płuwać

Wojerecy (SN). Město Wojerecy pohosći 30. septembra wobdźělnikow zarjadowanja „Płuwać za demokratiju a tolerancu – Sym pódla“. Iniciator sportoweho zarjadowanja je Swobodny stat Sakska. Kónc julija přepodachu Wojerecam a tamnišemu wyšemu měšćanosće Stefanej Skorje (CDU) pućowanski pokal. „Sym sej wěsty, zo tež lětsa w našim měsće z tohole zarjadowanja we Łužiskej kupjeli jasne znamjo za swobodnu, demokratisku a swětej wotewrjenu towaršnosć wuchadźa“, Skora wuzběhny.

Nowe płaćizny w VVO

wutora, 01. awgusta 2017 spisane wot:

Budyšin (SN). Wot dźensnišeho płaća we wobchadnym zwjazku Hornje Łobjo (VVO) nowe płaćizny. Pola jednotliwych jězdźenkow a dnjowych kartkow so ničo njezměni. Přerěznje pak stupaja płaćizny wo 1,9 procentow. Přičina su kóšty za material a personal, štož njehodźi so z płaćiznami ćěriwa wurunać.

Socialne poradźowanje

Wjazońca (SN). Zapósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje a wokrjesneho sejmika, prawiznik Hajko Kozel, přeproša na darmotne socialne poradźowanje. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, móže wón pomhać při rozrisanju problemow, kotrež so husto w socialnych prašenjach jewja, kaž na přikład nastupajo Hartz IV. Poradźowanje je jutře, 2. awgusta, wot 15 hodź. do 17 hodź. w Domje młodźiny na Lěsnistwowym puću 5 we Wjazońcy.

Nowej informaciskej tafli

póndźela, 31. julija 2017 spisane wot:
Budyšin (SN/JaW). Při Budyskim spjatym jězoru móža so domoródni a dowolnicy zaso lěpje orientować, dokal chcyli sej wulećeć. Město Budyšin je za to nowej informaciskej tafli zhotowić a jej při jězorje stajić dało. „Na nimaj zajimcy na prěni pohlad spóznawaja, što wšo móža tu dožiwić“, zdźěla město Budyšin. „Tafli dawatej přehlad wo wšitkich poskitkach, pućowanskich kaž tohorunja kolesowanskich šćežkach wokoło spateho jězora. Zo móhli so wopytowarjo lěpje orientować, je sprjewine město tež wabjensku taflu při tamnišim campingownišću wobnowić dało a aktualizowało.

Za kubłansku infrastrukturu

pjatk, 28. julija 2017 spisane wot:
Kamjenc (SN/JaW). Sakska statna ministerka za kultus Brunhild Kurth (CDU) je wčera Kamjenskemu šulskemu hortej přizwolenje spěchowanja 926 000 eurow přepodała. Nałožić chcedźa pjenjezy za nowotwar dźěćaceho přebywanišća, informuje zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU) nowinskej zdźělence. „Z přizwolenjom zwoprawdźamy dalše wuznamne regionalne předewzaće kubłanskeje infrastruktury z přidatnych srědkow z programa ,Mosty do přichoda‘“, Mikławšk potwjerdźa. Cyłkowne kóšty za twar horta wučinjeja 2,2 milionaj eurow.

Dobra powěsć šoferam

štwórtk, 27. julija 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Wot jutřišeho móža šeforojo zaso po Mosće měra do sprjewineho města jěć. Kaž Budyske měšćanske zarjadnistwo zdźěla, jón jutře w 9 hodź. zaso za wobchad wotewru.

Prěnje kročele

Slepo. Swoje „prěnje kročele“ předstaja molerka Manula Mohr z Běłeje Wody wot pjatka, 28. julija, we wustajeńcy Serbskeho kulturneho centruma Slepo. Přehladku „Moje prěnje kročele“ wotewru jutře we 18 hodź. z lawdaciju Jörga Tauscha z Rownoho.

Z kapsnej lampu po měsće

Kamjenc. Swójbnu ekskursiju zarjaduje Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy jutře, pjatk. Arndt Hochrein wozmje zajimcow wot 19.30 hodź. pod hesłom „Njetopyrje – hońtwjerjo nocy“ sobu na pućowanje z kapsnej lampu po Lessingowym měsće.

Dalša dróha zawrjena

wutora, 25. julija 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). Při Budyskim Cyhelowym nasypje kładu tuchwilu dalokoćopłotnu trasu. Z teje přičiny wostanje dróha při Cyhelowym nasypje hač ke křižowanišću při inženjerskej šuli hač do 2. awgusta zawrjena. Přijěducy ze Strowotneje studnje móža šoferojo wobjězdku Thomasa Müntzerowu–B 156 – Lubijsku –Kamjentnu wužiwać. Busowe linije pojědu do wobeju stron po Liebknechtowej–Stieberowej–Müntzerowej.

Z busom do Krupki

póndźela, 24. julija 2017 spisane wot:
Radwor (SN). Na putnisku Božu mšu srjedu, 26. julija, w 10 hodź. w Krupce po­da so tež zaso bus. Štóž chce sobu jěć, njech so hač do jutřišeho připołdnja w Šmitec wozydłownistwje w Radworju přizjewi. Telefonowe čisło je 035935/28 60.

Galerija zawrjena

štwórtk, 20. julija 2017 spisane wot:

Biskopicy. Biskopičanska galerija Carla Lohsy na Drježdźanskej dróze 1 wostanje jutře, 21. julija, zawrjena. Kaž z běrowa wyšeho měšćanosty rěka, je to techniskich přičin dla. Hewak je dom, w kotrymž móža sej zajimcy hač do 13. awgusta wustajeńcu Joachima Bethmanna „Auf der Suche“ wobhladać, we wote­wrjenskich časach radnicy přistupny.

Móst dale połojčnje zaraćeny

Budyšin. Budyski Móst měra wostanje do směra na město dale zaraćeny. Dokelž njemóžeše firma dźěła zakónčić, je wona město prosyła, nadawk hač do 28. julija podlěšić. Přičina dlijenja je, zo njebě wotwidźeć, zo nańdu wjele wjace zerzawych dźělow. Nimo toho dyrbjachu dźěła wjedra dla přetorhnyć.

Mały Wjelkow (CS/SN). Kulturny organizator Mike Salomon bě tež lětsa zaso za kulturne lěćo w Małowjelkowskej sotrowni wobšěrny a wotměnjawy program zestajał. Minjenu sobotu je w přepjelnjenym twarjenju před wjace hač 100 přihladowarjemi jazzowa legenda Pascal von Wroblewsky swój program předstajiła. W dwuhodźinskim koncerće hódnoćeše wona ze swojimi improwizacijemi wosebje Johanna Sebastiana Bacha. Publikum bě wulce zahorjeny a wužada sej tež wot hudźbnikow Michija Winklera a Reimera Hentschki přidawk.

Nowa mjećawa po puću

Budyšin (SN). Někotre dny mjeztym wukonja mała nowa mjećawa CityCat 2020 XL w Budyšinje swoju słužbu. Nastroj njeje jenož optisce něšto za wóčko, mašina je tež enormne dźěłowe wolóženje. Wšako rjedźa z modernej mašinu měšćanske chódniki a kolesowarske šćežki kaž tež zjawne městnosće. Wuhotowana je CityCat z wjacorymi chošćemi a 300literskim tankom wody.

Budyšin (SN/mwe). Idealnej přewodźerjej za šulerjow a wučomnikow, kotřiž žanu měsačnu kartu za bus a ćah nimaja, stej za wuchodnu Saksku superlětni prózdninski tiket kaž tež prózdninski tiket­. Z tajkim lisćikom su młodostni pod 21 lětami hač do 6. awgusta lukratiwnje po puću. To rěka za jeno 64 centow wob dźeń móža woni po cyłej Sakskej a w Srjedźoněmskim wobchadnym zwjazku wšitke ćahi, nadróžne, busy a přewozy runje tak kaž jězby z Mužakowskej lěsnej železnicu knihować. Za wobaj lisćikaj pak trjebaja wužiwarjo kartu kupcow abo šulerski wupokaz, kotrejž njesmětej so dale dać.

Wjace kedźbnosće demency

nawěšk

nowostki LND