Porěči wo Pückleru

srjeda, 26. apryla 2017 spisane wot:

Lipsk. We wobłuku Lipšćanskeho serbskeho nalěća 2017 wotměja so we wulkoměsće wjacore zarjadowanja ze serbskej a mjeńšinowej tematiku. Jedne budźe jutře,­ štwórtk, w 17 hodź. w Europskim domje (Markt 10). Tam porěči Werner Měškank wo wjerchu Pückleru a jeho poměrje­ k Serbam. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Za jězbu so přizjewić

Ramnow. Lětuša Ramnowska hrodowa kołojězba konjacych zapřahow wotměje so njedźelu, 21. meje. Za jubilejnu 20. kołojězbu planuja organizatorojo jěchanskeho towarstwa Hufnagel wosebitu čaru.­ Start a cil budźetej před kulisu Ramnowskeho barokneho hrodu. Čara powjedźe wottam přez Biskopicy skład- nostnje 790lětneho wobstaća města. Připołdniša přestawka budźe při Steinaskim lěsnym hosćencu „Zur Finke“. Jězdźerjo­ zapřahow móža so hač do 14. meje pola Reginy a Andreasa Mikus z jěchanskeho towarstwa Hufnagel pod te­lefonowymaj čisłomaj 03594/ 701 365 abo 0171/ 78 92 481 přizjewić. Wuraznje su tež wodźerjo zapřahow z wukubła­nymi konjemi ze serbskich wsow na­mołwjeni so na kołojězbje wobdźělić. Dalše informacije pod www.reitverein-hufnagel.de

Orchester so předstaji

Spominaja na dr. Stübnera

pjatk, 21. apryla 2017 spisane wot:

Budyšin. We wulkim domje NěmskoSerbskeho ludoweho dźiwadła wotměje so wutoru, 9. meje, w 16 hodź. wopominanska swjatočnosć za njedawno zemrěteho dr. Franka Stübnera. Kaž wotrjad za zjawnostne dźěło NSLDź zdźěli, su wšitcy přeprošeni, kotřiž su dr. Franka Stübnera na jeho žiwjenskim puću zetkali. Zhromadnje chcedźa so na njeho wosobinsce, literarnje a hudźbnje dopominać.

Sportowy kurs za žony

Ralbicy. Sportowu hodźinu za žony a hol­cy poskićuje wotnětka Ralbičanska fyzioterapeutka Sylwija Šołćina. Zajimowane žony su přeprošene kóždy štwórtk wot 20 do 21 hodź. do Ralbičanskeje sportownje.

Jutře koncertuja

Zhorjelc. W Smochčanskim Domje biskopa­ Bena wotměchu so tele dny dźěćace­ chórowe dny Zhorjelskeho a Drjež­dźansko-Mišnjanskeho biskopstwa. Zwučowanje zakónči so z koncertom pod hesłom „Hudźba je barba po notach­“ jutře, sobotu, w 15 hodź. w něhdyšej Zhorjelskej synagoze.

Wopominanje při pomniku

Wjelk zaso „po puću“ był

štwórtk, 20. apryla 2017 spisane wot:

Debsecy (SN). Swójba Heinza Kalleyja w Debsecach (Großdöbschütz) pola Hornjeje Hórki je zrudna, dokelž je jej jutry póndźelu wjelk tři měsacy stare jehnjo a tři lěta staru maćernu wowcu zakusał. Wšako so Heinzecy wosrjedź wjeski wjelka njebojachu a při Sprjewinej kolesowarskej šćežce dwě skoćeći plahowachu. Mnozy so wuchodźowace dźěći jehnjo rady­ majkachu, dokelž tam wosebity płót njebě. Tola póndźelu susodźa zrudni zwěsćichu, zo běštej wowcy mortwej. „W politice ma so k temje wjelk něšto činić, takle dale njeńdźe“, so Heinz Kalley hněwa.

Při haće sej punty wotběhali

Zjawna generalka

srjeda, 19. apryla 2017 spisane wot:

Budyšin (SN). Aktualnu delnjoserbsku inscenaciju Jurja Kocha „Sergej“, kotraž změje 21. apryla w Hochozy premjeru, móža sej zajimcy na zjawnej generalce w Budyšinje wobhladać, a to štwórtk, 20. apryla, w 19.30 hodź na probowym jewišću 2. Zastup je darmotny. Přihladowarjo njech wužiwaja jewišćowy zachod wulkeho domu NSLDź na Seminarskej.

Nowe pućowanske hěty

Bóšicy (SN). W Bóšičanskej gmejnje budu wosom nowych pućowanskich hětow nastajić. Kaž wjesnjanosta Stanij Ryćer (Rjemjesło Bóšicy) praji, je regionalne předewzaće hěty sponserowało. Prěnja hižo steji, tamne chcedźa hač do kónc meje nastajić. Tež stara wodarnja na Horje dóstanje nowe městno k podstajenju.

Fararka woteńdźe

wutora, 11. apryla 2017 spisane wot:

Wojerecy. Wjelelětna fararka ewangelskeje wosady Wojerecy-nowe město ­Antje Kruse-Michel wosadu kónc apryla wopušći. Kaž nawodnistwo wosady zdźěli, nastupi wona 1. meje farske městno dušepastyrki we Wojerowskim jězori­nowym klinikumje. Rozžohnowanska bohosłužba w Domje Martina Luthera Kinga ze superintendentom dr. Thomasom Koppehlom budźe njedźelu, 7. meje, w 14 hodź.

We wopomnišću rozmyslować

Budyšin. Pjatk, 14. apryla, wotměje so w Budyskim wopomnišću znowa mjeztym hižo tradicionalne ćichopjatkowne rozmyslowanje. Wot 10 hodź. chcedźa tam na wosud woporow diktaturow 20. lětstotka spominać. Na to Smochčanski Dom biskopa Bena hromadźe z Budyskim wopomnišćom wšitkich zajimcow wutrobnje přeproša. Přizjewjenje trěbne njeje, zastup do wopomnišća je dar­motny.

Nowa putniska hospoda

Rěčna hodźina raz hinak

póndźela, 10. apryla 2017 spisane wot:

Budyšin. Nawjazujo na swoju prěnju rěčnu­ hodźinu pod hołym njebjom loni w septembru chcedźa čłonojo Budyskeje měšćanskeje rady tule formu rozmołwow z wobydlerjemi přichodnje časćišo wužiwać. „Na te wašnje chcemy ludźom zmóžnić, zo z radźićelemi direktnje do rozmołwy přińdu“, praji zastupowacy šef frakcije CDU Patrick Höhne. Přichodna tajka rěčna hodźina pod hołym njebjom budźe srjedu, 12. apryla, wot 15 do 18 hodź. na Žitnych wikach.

Po zwěrjencu so rozhladować

Wojerecy. Na dojutrowne wodźenje přeprosy Wojerowski zwěrjenc ćichi pjatk. W 10 a w 14 hodź. poskića zajimcam składnosć, so wot fachowcow po zwěrjencu wodźić a sej nowosće rozkłasć dać. Wobdźělnicy mjez druhim zhonja, kotrych nowych wobydlerjow maja w tropowym domje a kak nowa připrawa za kenguruwy wupada. Nimo toho wotmołwjeja fachowcy wězo tež na prašenje, kotre zwěrjata w coowje jeja lahnu.

Nowe wusyłanje

W muzeju jejka debić

pjatk, 24. měrca 2017 spisane wot:
Budyšin. Wjacore składnosće ludowym wuměłcam při debjenju jutrownych jejkow přihladować abo so w tymle wuměłstwje sam pospytać, maja zajimcy jutře a njedźelu w Budyskim Serbskim muzeju. Wot 13 do 18 hodź. předstaji tam jutře Carola Stauber technice bosěrowanja a škrabanja. Njedźelu w samsnym času pokaza Marja Šefrichowa wóskowanje a bosěrowanje. Tohorunja w Serbskim muzeju móža so zajimcy jutře a njedźelu na dźěłarničce wobdźělić a jejka debić wuknyć. Stajnje wot 13 do 18 hodź. nawjedujetej jich sobotu Heidemarie Hoeftowa a njedźelu Carola Stauber. Dźěłarnička płaći za dorosćenych 4,50 eurow, za dźěći tři eura. Zajimcy njech přizjewja so při kasy. Prěnje jejko je w popłatku zapřijate, kóžde dalše płaći 50 centow.

Budyšin. Nowe rjadowanja wobchada a parkowanja płaća wot dźensnišeho w Budyskej wokrjesnej chorowni. Wopytowarjo a wuchowanske kaž tež transportne jězdźidła maja nětko jenož hišće wot hłowneho zachoda na Behringowej přijězd. Tam móžeš tež direktnje do parkowanskeho domu jěć. Za parkowanje dyrbi so zasadnje płaćić, a to za prěnju započatu hodźinu 50 centow a za kóždu dalšu započatu hodźinu euro. Cyły dźeń płaći maksimalnje pjeć eurow. Štóž chce přiwuznych přiwjezć abo jich wotewzać, móže tež z Měšćanskeho nasypa do chorownje jěć. Wujězd pak je jeničce na Beh­ringowu móžny. Parkować na terenje chorownje je jenož na za to wupokazanych městnach dowolene.

Wo wandrowskim zahorjeni

Ćisk (mka/SN). Wjace hač 80 Ćišćanow a jich hosći zezna minjeny pjatk we wobłuku­ „Ćišćanskeho wotewrjeneho wokna“­ tamnišeho kulturneho towarstwa Franca Čornaka z Chrósćic. Bywši wandrowski rozprawješe wo swojich dožiwjenjach w dalokim swěće a wo tym, kak bě tři lěta přiwšěm ze swojej swójbu a ze serbskej domiznu zwjazany.

Radźićeljo so schadźuja

Pomjenuja hasu po partneru

póndźela, 20. měrca 2017 spisane wot:
Kulow (AK/SN). Po swojim pólskim partnerskim měsće Lubomierzu chce město Kulow nětko jednu ze swojich hasow pomjenować. Puć w třećim twarskim wot­rězku bydlenskeje štwórće Při Třělnišću ma přichodnje Lubomierzska hasa rěkać. „To je prašenje fairnosće a přistojnosće, přetož smy tež po tamnymaj partnerskimaj městomaj Tanvaldźe a Bad Honnefje hasu pomjenowali“, praji Kulowski měšćanosta Markus Posch (CDU). Partnerstwo mjez jeho městom a Lubomierzom wobsteji wot lěta 2008. Dźesaćlětny jubilej chcedźa klětu wotpowědnje woswjećić. Za wudźeržowanje zwiskow a wobstajnu wuměnu na polu towarstwow, šulow, cyrkwjow a wohnjowych woborow angažuje so partnerske towarstwo, kotremuž přisłuša 80 čłonow.

Jutře dale twarja

wutora, 14. měrca 2017 spisane wot:

Budyšin. Po zymskej přestawce pokro­čuja jutře z dźěłami na kružnym wobchadźe­ na Budyskej Schliebenowej. Wobchad­ rjaduja tak kaž loni, z Biskopičanskeho směra do města a nawopak z amplu. Z města won móže wobchad tež do směra na Wojerecy jěć, wottam do města nutř pak jenož busy. Hasa do směra na Móst swjateho Ducha wostanje do wobeju směrow zawrjena.

W septembru změja wólby

Trjebin. Runočasnje z wólbami zwjazkoweho sejma 24. septembra wola woby­dlerjo Trjebinskeje gmejny wjesnjanostu resp. wjesnjanostku. Tónle termin je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła. Wólby su trěbne, dokelž so hamtska doba tuchwilneje wjesnjanostki Kerstin Antonius (Trjebinske wolerske zjednoćenstrwo) po sydom lětach skónči. Hač wona k wólbam znowa nastupi, njeje wěste, tohorunja nic hač je dalšich kandidatow.

Žony zhromadnje swjećili

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND