Přednošuje wo Janu Kilianu

pjatk, 22. januara 2016 spisane wot:

Bukecy. Na Ewangelskej srjedźnej šuli w Bukecach budźe přichodnu wutoru, 26. januara, přednošk wo Janu Kilianu. Trudla Malinkowa referuje tam wot 19 hodź. wo serbskim ewangelsko-lutherskim fararju. Wón bě lěta 1854 z 558 dalšimi Serbami do Ameriki wupućował a so w Texasu zasydlił. Ewangelske šulske towarstwo na zarjadowanje přeproša.

Wutoru do muzeja

Wojerecy. We wobłuku swojich wutornych zjawnych zarjadowanjow wotměje Wojerowski měšćanski muzej w tamnišim hrodźe 26. januara w 16 hodź. wodźenje po nowym ­dožiwjenskim wobłuku trajneje wustajeńcy. Z interaktiwnymi wuknjenskimi stacijemi, miniaturnym hrodom, archeologiskim wuhrjebanišćom a słuchanskimi stacijemi tam stawizny města inscenuja. Zastup płaći pjeć eurow, potuńšene tři.

Stajne blido Zelenych

Budyšin. Zapósłanča Sakskeho krajneho sejma Franziska Schubert (Zwjazk 90/Zeleni), rěčnica swojeje frakcije za serbske prašenja, budźe wutoru, 26. januara, hósć stajneho blida Budyskeho zwjazka Zelenych w towarstwowej stwě Kehelernje. Zarjadowanje, na kotrež su zajimcy přeprošeni, započnje so w 19 hodź.

Přeprošeja do šule

štwórtk, 14. januara 2016 spisane wot:

Radwor. Zo bychu šulerjow a staršich při pytanju za dale wjeducej šulu po 4. lět­niku podpěrali, přeprošeja wučerjo a šu­lerjo Radworskeje Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ jutře, 15. januara, wot 18 do 20 hodź. na dźeń wotewrjenych duri. Šulerjo prezentuja swoje wudźěłki z jednotliwych předmjetow a dźěłowych zjednoćenstwow. Na prašenja k šulskemu wotběhej wučerjo kaž wuknjacy rady wotmołwjeja. Šulski a ratarski muzej budźe runje tak přistupny kaž sportownja.

Wotewru ponowjeny dom

Budyšin. Składnostnje 25lětneho wobstaća socialneje stacije Carity Budyšin-Kamjenc a składnostnje wotewrjenja saněrowaneho domu zwóńka wotměje so jutře, pjatk, na Budyskim Cyrkwinskim naměsće 2 swjedźenske zarjadowanje. Socialna stacija Carity je jedna z prěnich, kotruž běchu po politiskim přewróće załožili, zo móhli pacientow w domjacej wokolinje hladać. Tak mjenowany dom zwóńka, jón su loni wjacore měsacy saněrowali, skići Cariće nětko přidatne poradźowanske rumnosće a tuž lěpše dźěłowe wuměnjenja. Wot 14 do 17 hodź. móža sej zajimcy jutře dom wobhladać.

Tropowy dom zawrjeny

Předstaji nowe twórby

wutora, 12. januara 2016 spisane wot:

Lipsk. „Słowjanske čitanske jewišćo“ w Lipsku přeproša štwórtk w 20 hodź. na literarnu bjesadu z basnikomaj Janom Kuhlbrodtom a Benediktom Dyr­lichom. „Poniatowski Polski – bara a korčma“ na Křižnej hasy 15 je nošer jewišća, kotrež literaturu słowjanskich spisowaćelow wobstajnje prezentuje, a to dwurěčnje. Na wječorku přednjese Dyrlich někotre swoje nowe twórby w serbskej a němskej rěči.

Rozprawjatej wo putnikowanju

Chrósćicy. Přichodne zarjadowanje w Chróšćanskej putniskej hospodźe wotměje so pjatk, 15. januara, w 20 hodź. Beate Gruß a Monika Gerdesowa rozprawjatej wo swojim štyritydźenskim putnikowanju w Francoskej loni nalěto wot ­Dijona hač do Le Puy-en-Velay. Wopytowarjo zhonja, što stej putnicy na 400 ­kilometrow dołhim puću dožiwiłoj a kotrych ludźi, kotre krajiny a cyrkwje stej při tym zeznałoj. Přednošk z wobrazami budźe němskorěčny.

Hdźe w měsće parkować?

Awkcija nětko online

štwórtk, 07. januara 2016 spisane wot:

Wojerecy. Po nowych pućach kroči město Wojerecy wotnětka při awkcijach namakanych wěcow. Mjeztym zo běchu je dotal w swojim wobydlerskim běrowje na Dillingenskej dróze 1 přesadźowali, činja­ to wot lětušeho pospytnje online, město zdźěla. Po tym zo namakane wěcy šěsć měsacow wobchowaja, tak zo móža sej je wobsedźerjo zaso wotewzać, je nětko na stronje www.zoll-auktion.de poskićeja. Tak móža tež ći sobu poskićować, kotřiž so dotal na terminach přesadźowanja wobdźěleć njemóžachu.

Za seminar so přizjewić

Smochćicy. Hišće hač do jutřišeho móža so zajimcy za pisanski seminar pod hesłom „Žiwjenske slědy“ přizjewić. Smochčanski Dom biskopa Bena přewjedźe jón wot 22. do 24. januara. Z mnohimi pokiwami a zwučowanjemi chcedźa wobdźělnikow pozbudźeć, zo swójske abo žiwjenske slědy druheho napisaja.

Nowe lěto na snobjed

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:

Hórki. Štóž chce po silwesterskim hejsowanju lěto 2016 trochu měrnišo započeć, změje k tomu w Hórčanskim Młynkec hosćencu składnosć. Tam zarjaduja nowolětny brunch, potajkim kombinaciju ze snědanje a wobjeda, za čož je so mjeztym tež serbski wuraz snobjed zadomił. Skazanki přijimuja pod telefonowym čisłom 035796/ 96 290.

Do praksy pohladnyć

Pančicy-Kukow. Dotalna Wjenkec fyzioterapeutiska praksa w Pančicach-Kukowje přeńdźe na nowe lěto do rukow noweje mějićelki Kerstin Matcyneje. Při tej składnosći wuhotuje wona sobotu, 2. januara, wot 10 do 14 hodź. dźeń wote­wrjenych duri. Zajimcy změja składnosć, sej rumnosće wobhladać a so wo fyzioterapeutiskich wukonach wobhonić.

Přednošk wo putnikowanju

Chrósćicy. Hnydom prěnju sobotu noweho lěta, potajkim 2. januara, pokročuja w Chróšćanskej putniskej hospodźe z dalšim zarjadowanjom zymskeje sezony 2015/2016. W 19.45 hodź. porěči Gabi Nowottnick z Berlina wo putniskich pućach a putniskich hospodach w Šwi­carskej. Zarjadowanje je w němskej rěči. Nazajtra w 17 hodź. budźe w Gerdesec hospodźe zaso serbske dźěćace kino.

Podpěruja dźěsćownju

póndźela, 14. decembera 2015 spisane wot:

Wuježk (SN). Budyski hotel Best Western podpěruje z wosebitej akciju dźěsćownju we Wuježku pod Čornobohom. Tamniši wobydlerjo wšelakich starobnych skupin su swoje hodowne přeća na kartu ­napisali a ju na hodowny štom w foyeru hotela powěsnyli. Někotre z tychle ­přećow spjelnja hotel respektiwnje jeho sobudźěłaćerjo. Tamne móhli hosćo ­hotela spjelnić pomhać, zo wěstu sumu pjenjez za tajke přeće přepokazaja. Tež zajimowani Budyšenjo a wopytowarjo města móža so na akciji wobdźělić a tak wobydlerjam Wuježčanskeje dźěsćownje rjane hody ­wobradźić.

Rěčne koło so zetka

Wojerecy. Po njedawnej premjerje přewjedu we Wojerowskim Domowinskim domje na Drježdźanskej dróze 18 dalše serbske rěčne koło. Srjedu, 16. decembra, w 16 hodź. póńdźe wo serbsku narodnu drastu. Zarjadowanje organizuje župa „Handrij Zejler“ zhromadnje z Towarstwom k hajenju regionalneje kultury srjedźneje Łužicy. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni. Wuhotowarjo nadźijeja so bohateho wopyta.

Nowa wustajeńca w galeriji

pjatk, 11. decembera 2015 spisane wot:

Budyšin. „Wuměłstwo w zběranju a darjenju“ rěka nowa wustajeńca, kotraž je wot dźensnišeho w galeriji Budissin na Budyskej­ Hrodowskej 19 widźeć. Z twórbami zastupjeni su tam mjez druhim Iris Brankačkowa, Isa Bryccyna, Borbora Wiesnerec a Ulrike Mětškowa.

Pišćelowa hudźba w klóštrje

Pančicy-Kukow. Adwentny pišćelowy koncert budźe zajutřišim, njedźelu, w 16.30 hodź. w klóšterskej cyrkwi w Pančicach-Kukowje. Organist Drježdźanskeje dwórskeje cyrkwje Johannes Trümpler hraje mjez druhim twórby Bacha,­ Widora a Weyraucha.

Na beneficny koncert

pjatk, 04. decembera 2015 spisane wot:

Jaseńca. Runja zašłym lětam wuhotuje muski kwartet PoŠtyrjoch tež lětsa be­neficny koncert w Jaseńcy. Tón wotměje so jutře, 5. hodownika, w 19.30 hodź. w bróžni Floriana Rynča. Na wopytowarjow čaka wotměnjawy program, kotryž pak skupina PoŠtyrjoch sama njewuhotuje. Přeprosyła je sej tónkróć Spěwny consorcium seniorow. Z wunoškom ze zběrki kaž tež z předawanja jědźe a napojow ma so zaso podpěrać akcija Towarstwa­ Cyrila a Metoda Łužica pomha. Po koncerće su wšitcy wopytowarjo na zhromadne spěwanje přeprošeni.

Wustajeja Bože narodki

Kulow. Přehladka Božich narodkow budźe přichodne tydźenje w Kulowskim ewangelskim Forellowym centrumje na Kolpingowym­ naměsće 8 widźeć. Wotewrěć­ chcedźa wustajeńcu njedźelu, 6. decembra, po kemšach, kotrež započnu so w 9 hodź. Ale hižo jutře, sobotu, móža sej zajimcy narodki wobhladać, a to wot 15 do 17 hodź., hdyž su w Kulowje adwentne wiki. Wustajeńca budźe hač do 15. februara přistupna. Tež w Šěrachowje pokazuja jutře a njedźelu stajnje wot 9 do 18 hodź. přehladku Božich narodkow na Hižbjećinej žurli při katolskej farje.

Serbske blido w stolicy

Zahaja kulturnu zymu

pjatk, 27. nowembera 2015 spisane wot:

Chrósćicy. Dypkownje do prěnjeho adwenta započnje so w Chróšćanskej putniskej hospodźe zaso rjad zymskich kulturnych zarjadowanjow. Jutře, sobotu, wotewru nowu wustajeńcu z wobrazami Marje Kilankoweje. Jeje motiwy su kwětki, zwěrjata a krajiny we wšelakorych technikach. Rodźena Radworčanka, dlěje hač 20 lět w Chrósćicach žiwa, je w swojej nowej domiznje, we vogtlandskim Oelsnitzu, molowanje we wuměłstwowym kružku za sebje wotkryła. Prěni raz prezentuje swójsku wustajeńcu, nawróćejo so z njej do Serbow. Hudźbnje wobrubi wječor Dawid Cyž na akordeonje. Zarjadowanje započnje so w 19.45 hodź. Njedźelu w 17 hodź. su potom dźěći na serbsku kinowu hodźinku přeprošene.

Na młodźinski forum

Přewjedu fachowu konferencu

pjatk, 13. nowembera 2015 spisane wot:

Bukowc. Smjerdźečanske swójbne a kubłanske srjedźišćo LIPA a Serbske šulske towarstwo přewjedźetej jutře, sobotu, wot 9 hodź. fachowu kubłansku konferencu na bywšim ryćerkuble w Bukowcu (Bocka) pola Wotrowa. Tam přednošuje wědomostnica prof. dr. Barbara Wolf z Mittweidaskeje wysokeje šule na temu „Agresije pola šěsćlětnych“. Kubłarki a kubłarjo, wučerjo a starši kaž tež dźědojo a wowki su na zarjadowanje wutrobnje přeprošeni.

Na kermušne reje

Radwor. Štóž chce sej na Radworskej kermuši­ zarejwać, móže to jutře, sobotu, w tamnišim hosćencu „Meja“. Tam za­hraje wot 21 hodź. kapała Logarhythmus, pozdźišo přizamknje so diskoteka RDE. Wot 21 hodź. płaći zastup pjeć eurow, do toho­ je zastup darmotny.

Počesća wopory wójny

nawěšk

nowostki LND