Pjenjezy za kompjutery

wutora, 23. awgusta 2016 spisane wot:

Kulow (AN/SN). 680 eurow wunjesła je tombola Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ na njedawnym Krabatowym swjedźenju w měsće. Z pjenjezami podpěruje staršiska přirada nošerja kubłanišća při wuhotowanju noweho kabineta za informatiku. Prěnje dny noweho šulskeho lěta běchu starši retomas mytow do šule přinjesli a za tombolu přewostajili. Nimale 40 šulerjow bě zwólniwych, na woběmaj dnjomaj Krabatoweho swjedźenja losy předawać. Hižo sobotu popołdnju běchu wšitke rozpředate. Na te wašnje je někotryžkuli wopytowar rjane myto dobył, šula pak je nastupajo kabinet mały krok dale.

Na seniorowu akademiju

Wojerecy. Kak móža starši ludźo swoje swójstwo přećiwo paducham a zadobywarjam najlěpje škitać, je tema akademije seniorow Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka štwórtk, 25. awgusta, w 10 hodź. na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Kriminalny hłowny komisar Burkhard Röwer rozłoži temu na aktualnych přikładach.

Dźěći móža wikować

Přihotuja prěni WORKWUB

srjeda, 17. awgusta 2016 spisane wot:

Worklecy. Nowe zarjadowanje chcedźa sportowe towarstwo Viktoria Worklecy a tamniše młode swójby sobotu, 10. septembra, přewjesć. Tón dźeń ma so prěnje WORKlečanske WUBědźowanje, skrótka WORKWUB wotměć. Ma to sportowe popołdnjo za młodych a staršich być. Wot 14 hodź. móža dźěći discipliny za sportowe znamješko zmištrować. Skakanski hród a sportowy mobil stej dalšej móžnosći, so prawje wucychnować. W 16 hodź. započnje so prěni oficialny WORKWUB: staflowy napřemoběh mustwow, zesta­jenych po Worklečanskich pućach. Najspěšniši čas a najoriginelniši kostim budźetej mytowanej. Wobdźělnicy zetkaja so na sportnišću za šulu. Mustwa – muž, žona, dźěćo a joker – njech přizjewja so hač do 5. septembra pola Christiny Hozyneje (tel. 035796/ 944 08). Wo ćělne derjeměće budźe postarane, přihladowarjo­ su wutrobnje witani.

Z Johannom Laferom warić

Azylowy dom zawrjeny

pjatk, 05. awgusta 2016 spisane wot:

Delnja Hórka (SN). Azylowy dom w Delnjej Hórce, w Malešanskej gmejnje, je wot dźensnišeho zawrjeny. Přičina toho je, zo njeje partner zrěčenje w zasadnych dypkach dodźeržał, kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěli. 115 požadarjow azyla přećehnje do druhich domow Budyskeho wokrjesa.

Pomoc šulskim nowačkam

Wojerecy (SN). Na wsach wokoło Wojerec, hdźež wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO) busy zasadźa, šulscy nowačcy z nimi wot póndźele prěni króć sobu pojědu. Z teje přičiny poskića VVO „staršisku sobujězbu“. To rěka, zo móža starši, dźědojo a wowki jich w busu bjezpłatnje přewodźeć. Wšitko, štož za to trjebaja, je dobropis, kotryž w šuli dóstanu.

Zwěrjenc ma dorost

Chór brigady zwučuje

wutora, 02. awgusta 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Čłonojo chóra 1. serbskeje kulturneje brigady njech njeskomdźa proby štwórtk, 4., a pjatk, 5. awgusta, wot 9.15 hač do 14.50 hodź. w SLA. Zwučowanja su wažne za přihot prěnjeju wustupow w Drježdźanach (zapokazanje noweho biskopa) a w Budyšinje (nazymske chórowe spěwanje) kaž tež za adwentny koncert.

Namjety za myto zapodać

Budyšin (SN). Hišće hač do 12. awgusta móža komuny, zwjazki, towarstwa abo priwatnicy namjetować kandidatow za wuznamjenjenje z mytom Hornjołužiski předewzaćel lěta 2016. Wosebje přede­wzaćelam, kotřiž horja so za region a wuspěšne hospodarske wuwiće Hornjeje Łužicy, měło so tole myto spožčić.

Pišćele budu dróše

Budyšin (SN). Saněrowanje wobojich pišćelow w Budyskej tachantskej cyrkwi budźe dróše hač planowane. Dźěła na pišćelach firmy Eule na ewangelskej stronje płaća wjac hač 200 000 eurow. To je dwójce telko kaž planowane. Tež wobnowjenje katolskich pišćelow so wo někotre dźesaćitysacy eurow podróši. Hotowe budu wone najskerje w septembrje. Při darićelskej akciji Załožby Wuchodosakskeje lutowarnje Drježdźany nazběrachu dotal 31 000 eurow.

Zajimawostki města zhonili

póndźela, 01. awgusta 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Budyski muzej je wčera přewjedł wodźenje po měsće pod hesłom „Hospodarski rozkćěw a wulke twarske předewzaća – wuwiće města wot 1871 do 1914“. Diplomowy muzeologa Hagen Schulz předstaji wuchadźejo z hospodarskeho wuwića města a regiona wšelake dynamiske procesy a z nimi zwjazane wašnja twarjenja, z kotrymiž je so Budyšin wuwił na moderne srjedźne město.

Lěhwo wuspěšnje zakónčili

Budyšin (SN). 53 dźěći a młodostnych je so dźens popołdnju z rěčneho lěhwa SŠT we Wodowych Hendrichecach nawróćiło. Towarstwu bě so poradźiło, wšitke zarjadowanja a wobchadnu rěč w serbšćinje zaručić. Nimo kupanja a pućowanja zaběrachu so wobdźělnicy lěhwa z fotografowanjom, pospytachu so w tykanju sačkow, woni rejwachu a dźiwadźelichu. Na kemšach w Leutersdorfje zanjesechu tež serbske kěrluše. Zajim za lěhwo bě lětsa wosebje wulki, štož swědči wo prawym koncepće SŠT.

Wobchadne poćežowanja

pjatk, 29. julija 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Wutwara kružneho wobchada na Schliebenowej dla budźe wu­toru a srjedu, 2. a 3. awgusta, jězdnja do směra na Móst měra zawrjena. Přičina je pře­twar ample, štož ma srjedu popoł­dnju zakónčene być. Wosobowe awta dóstanu­ so w tym času přez zapadnu tangentu do města. Busy pojědu to­ho­runja přez zapadnu tangentu hač k Lawskim hrjebjam.

Kemše přestorčene

Ralbicy (SN). Njedźelu budu kemše w Ralbicach hakle w 10 hodź., na to skedźbnja Katolski Posoł. Składnostnje swětoweho zetkanja młodźiny w Kra­kowje móže wosada tak zhromadnje z telewiznym wusyłanjom zakónčacu Božu mšu z bamžom Franciskusom swjećić. Nowy hudźbny rjad

Budyšin (SN). Nowy rjad zarjadowanjow skića zajimcam prěni raz w awgusće pod hesłom „Wječorna hudźba w tachantskej cyrkwi“. Stajnje srjedu w 19.30 hodź. zaklinči­ w Budyskej simultanej cyrkwi w swojoraznej atmosferje improwizowana hudźba k wšelakorym temam.

Zajimawe wodźenje

Kamjenc (SN). W zwisku z wosebitej wustajeńcu pokładow Kamjenskeje radnicy poskići kuratorka dr. Sylke Kaufmann póndźelu, 1. awgusta, w 17 hodź. wodźenje po Muzeju zapadneje Łužicy.

Alternatiwa za šulerjow

srjeda, 27. julija 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Ze zakónčenjom lětnich prózdnin 8. awgusta zahaji so za šulerjow a wukubłacych nowe šulske lěto. Za šulskich nowačkow, sobujědujcych w busu, železnicy abo tramwajce, to woznamjenja, zo podadźa so po njeznatych pućach k šuli. Tomu so tež wobchadne přede­wzaća kaž wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO) přiměrja a poskićeja staršim za tuńšu alternatiwu płaćizny jězdźenkow. Wužiwajo potuńšene tydźenske, měsačne a lětne lisćiki, trjebaja woni potom kartu kupcow. Tajku dóstanu bjezpłatnje pola VVO a dalšich wobchadnych předewzaćow.

Kładu nowe špundowanje

Biskopicy (SN). Wot dźensnišeho hač do pjatka kładu rjemjeslnicy w ambulancy za nuzne pady Biskopičanskeje chorownje nowe špundowanje. Z tym su wězo wobmjezowanja zwjazane. To rěka, zo měli­ so zranjeni w chirurgiskej praksy dr. Lehmann a dr. Viehriga w Biskopicach přizjewić. Zdobom měli so pacienća z chutnymi symptomami tež do Ka­mjen­ske­je chorownje maltezow, do Budy­skeho kaž tež Wojerowskeho klinikuma podać abo nuzoweho abo domjaceho lěkarja za­zwonić.

Wjace njezbožow

Wo rybowych tydźenjach

wutora, 26. julija 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Tež lětsa zaso wobdźěla so hatnistwa a plahowarjo rybow, hóstne domy a hosćency, hóstni wodźerjo, přirodoškitne zarjadnišća kaž tež turistiske předewzaća na hornjołužiskich rybowych tydźenjach. Cyłkownje je 37 wobdźělnikow do lisćiny zapisanych. Hačrunjež je hišće chwile hač do zahajenja tychle tydźenjow 24. septembra, móža so zajimcy wo nich w brošurce informować. Dóstać móža ju w běrowje Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleksa na Budyskej Tzschirnerowej abo přez jeje onlinowy shop.

Zaso tójšto namakankow

Wojerecy (SN). Kaž Wojerowski wobydlerski zarjad informuje, su ludźo w minjenych tydźenjach zaso tójšto wěcow do běrowa za namakanki přinjesli. Mjez druhim su to wjacore žonjace a mužace kolesa, cyłe klučowcy, awtowe klučiki, drasta, debjenki a nawoči. Namakanki dyrbi měšćanske zarjadnistwo po zakonju šěsć měsacow w měšćanskim zarjedźe chować. Njejsu-li so ći přizjewili, kotrymž zhubjene wěcy słušeja, so wone zjawnje přesadźuja.

Samo štomy budu měrjene

Wobchadne wobmjezowanja

póndźela, 25. julija 2016 spisane wot:

Wojerecy/ Budyšin (SN). Twarskich dźěłow dla je we Wojerecach wot dźensnišeho hač do šwórtka Pestalozzijowa hasa jenož połojčnje wobjězdźomna. W Budyšinje wostanje Słonoboršćanska dróha po wšěm zdaću hač do 30. julija pod Jordanowym mostom kładźenja medijow dla zawrjena. Dokelž wotměwa so na Budyskim Třělnišću wot dźensnišeho hač do 8. awgusta festiwal skakanskich hrodow, su tam parkowanske městna wobmjezowane.

Kałaty dorost w zwěrjencu

Wojerecy (SN). We Wojerowskim zwěrjencu stej so wčera jěžowcaj narodźiłoj. Hižo w měrcu měještej jeju staršej Walter a Lina dorost. Běłowopušate zwěrjata słušeja k družinje hrymzakow z juhowuchodneje Europy, Indiskeje a Bliskeho wuchoda. Swojich twjerdych a dołhich kałačow dla maja wone jenož mało njepřećelow.

Spěchuja regionalne projekty

pjatk, 22. julija 2016 spisane wot:

Wojerecy (SN). Załožba Łužiska jězorina spěchuje mjez druhim wulki Wojerowski chór. Klětu čini to we wobłuku projekta „The Armed Man – A Mass For Peace“. Gmejna Sprjewiny Doł móže so tohorunja při přewjedźenju stanowanskeho lěh­wa na pjenježnu podpěru załožby wjeselić. Pozitiwnu wotmołwu na požadanje za spěchowanje dóstaštej dale gmejna Halštrowska Hola a Wojerowski sportowy klub. Tež přichodnje chce załožba wosebje towarstwa a gmejny podpěrać. Zajimcy móža hač do 23. septembra swoje próstwy za spěchowanje zapodać. Wuměnjenje je, zo su to projekty we wobłuku strowotnistwa, zo skića pomoc staršim ludźom kaž tež młodźinje.

Pruwuja wotewrjenske časy

Budyšin (SN). Budyski wobydlerski serwis ma wotnětka hinaše wotewrjenske časy. Přičina toho je změna organizatoriskeje struktury w zarjadnistwje. Zarjad je póndźelu a wutoru wot 8.30 do 12 hodź. a 13 do 16 hodź., srjedu wot 8.30 do 12 hodź., štwórtk wot 8.30 do 12 hodź. a 13 do 18 hodź. kaž tež pjatk wot 8.30 do 12 hodź. přistupny. Testowa faza skónči so kónc lěta. W času wot 1. do 12. awgusta wostanje wobydlerski serwis zawrjeny.

Chorownju wopytała

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND