Wo wjesnych mjenach

srjeda, 07. nowembera 2018 spisane wot:

Hodźij. Na zjawne zarjadowanje wo wo­znamje wjesnych mjenow přeprosy Domizniske towarstwo Hodźij sobotu, 10. nowembra, w 14 hodź. do tamnišeho towarstwoweho­ domu na Debrikečanskej dróze 8. Přeprosyli su sej prof. dr. Bernda Könitza z Lipšćanskeje uniwer­sity. Referent je so hižo za čas studija w Praze z wjesnymi mjenami zaběrał a wotwodźuje wuwiće najwjetšeho dźěla wjesnych mjenow z jich słowjanskeho wuchadźišća. Tuž lubi to jara zajimawe zarjadowanje być, zdźěli předsyda domizniskeho towarstwa Peter Beer.

Awtor předstaji knihu

Budyšin. „Schlesische Metamorpohosen – Ethnografie Görlitzer Identitätserzäh­lungen nach 1990“ rěka kniha Roberta Lorenza, kotruž předstaji wón štwórtk, 8. nowembra, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Po lěće 1990 je wu­znaće k šleskej identiće w Zhorjelcu a wokolinje wulki rozmach dožiwiło. W swojej knize podawa so awtor na slědy tuteje identity w zašłosći a přitomnosći. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Čita wo wjesnych stawiznach

póndźela, 05. nowembera 2018 spisane wot:

Stróža. Stawizny Stróže a Lemišowa steja w srjedźišću čitanskeho wječora srjedu, 7. nowembra, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Tam čita publicist a awtor Sieghard Kozel ze swojeje němskorěčneje knihi, kotraž zaběra so z časom wot prěnjeho wobsydlenja a prě­njeho pisomneho naspomnjenja wobeju wsow hač k přitomnosći. Čitanje zwjaza Sieghard Kozel ze swójskimi dopomnjenkami na wjesne žiwjenje w zašłych sydom lětdźesatkach a kak je so serbska rěčna substanca w tym času změniła. Zastup­ płaći dwaj euraj, potuńšene euro. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Wuzwola noweho princa

Njebjelčicy. Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo hotuje so na swoju 49. sezonu. Prěni wjeršk budźe 17. nowembra w 19.30 hodź, hdyž w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ noweho princa wu­zwola. Zastupne lisćiki za to móža sej zajimcy pola Hübenthalec pod telefonowym čisłom 03578/ 303 505 (wot 17 hodź.) w Serbskich Pazlicach skazać. Zbywace zastupne lisćiki předawaja při wječornej kasy.

Serbski poskitk na Romantice

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Na dožiwjenski a předawanski wječor Romantica sće jutře, sobotu, wot 16 hodź. do Budyšina přeprošeni. Mjez najwšelakorišimi poskitkami na naměstach, hasach a před wobchodami budu tohorunja serbske. Tak prezentuje na jewišću před Serbskim domom Radijo Satkula młodu serbsku hudźbu, mjez druhim z Gabrielom Mommerom a Christophom Cyžom. Dale budźe widźeć módro-běła modowa přehladka Dilians-tobołow. Přistupna budźe tohorunja Serbska kulturna informacija.

Informuja wo spěšnej syći

Radwor. Informaciske zarjadowanje wo wutwarje šěrokopasmoweje syće přewjedźe Telekom póndźelu, 5. nowembra, w Radworskim hosćencu „Meja“. W 17 hodź. su wobydlerjo Radworskeje gmejny přeprošeni, we 18 hodź. zajimcy z Njeswačanskeje gmejny.

W stolicy serbować

Čita wo Krabaće

štwórtk, 01. nowembera 2018 spisane wot:
Łaz. Kulowski swójbny, stawizniski a namrěwstwowy slědźer Hans-Jürgen Schröter předstaji jutře, pjatk, we 18 hodź. we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja manuskript swojeje němskorěčneje knihi­ „Jan Šadowic, Krabat Hornjeje Łužicy – zběrka faktow“. Kniha je wuslědk wjelelětnych slědźenjow awtora wo pozadkach powěsće wo Krabaće a ma klětu wuńć. Zajimcy su na čitanje wutrobnje přeprošeni.

Předstajenje SLA wupředate

wutora, 30. oktobera 2018 spisane wot:

Budyšin. Přidatne předstajenje Serbskeho ludoweho ansambla „Naša Hanka w’ wěncu steji“ jutře, srjedu, w 17 hodź. na žurli SLA je wupředate. Wšitkim přećelam baleta poskića z dwudźělnym baletnym kruchom „Wobliča lubosće – Le sacre du printemps“ štwórtk, 8. nowembra, w 19.30 hodź. dalšu móžnosć, balet SLA dožiwić.

Poswjeća Hronowske pomniki

Kamjenej. Swjatočne poswjećenje pomnikow blisko Kamjeneje, kotrež na zhubjenu wjes Hronow dopominaja, budźe jutře, srjedu, w 14 hodź. Nyšpor zahaji so pola Haja při wopomnjenskimaj kamjenjomaj při pućowanskej šćežce z Kamjeneje do Chrósta. Přizamknje so procesion k třećemu a štwórtemu pomnikej, kotrejž stejitej při hłownej dróze z Kamjeneje do Wulkeje Dubrawy kaž tež w bliskim lěsku. Chór Meja nyšpor wob­rubi. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Wo alternatiwnych faktach

póndźela, 29. oktobera 2018 spisane wot:

Budyšin. Z rěču w politice a z jeje wuskutkami zaběra so Budyski klub wuchowarjow rěče jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskim hosćencu „Sprjewina pen- sija“. Tam porěči Sieghard Kozel na temu „Rěčny płašć alternatiwnych faktow“. Hosćo­ su wutrobnje přeprošeni, zastup je darmotny.

Ponowjeja dróhu

Němcy. Wot dźensnišeho hač do soboty ponowjeja statnu dróhu S 95 mjez Němcami a Kulowcom. Po wotrězkach wotškrabaja tam staru asfaltowu worštu a po­kryja potom puć z nowej. Za čas twarskich dźěłow je dróha dospołnje zawrjena, kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěla. Wobjězdka je hižo wutwara hłowneho puća w Němcach dla wupisana a wjedźe we woběmaj směromaj přez Mučow.

Na čaporowe wiki

Chrósćicy. Štóž so za stare knihi, wučb­ny material a šulsku techniku zajimuje, njech dóńdźe sej srjedu, 31. oktobra, wot 9 do 11 hodź. na čaporowe wiki do Chróšćanskeje šule. Tam změja wjele zajimaweho ze šulskeje łubje w poskitku.

Lisćiki za schadźowanku

pjatk, 26. oktobera 2018 spisane wot:

Budyšin. Předań zastupnych lisćikow za 144. schadźowanku, kotraž budźe 24. nowembra w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle, zahaji so štwórtk, 1. nowembra, při dźiwadłowej pokładni. Internetne skazanki su tohorunja móžne.

Čita z noweje knihi

Ćisk. Na němsko-serbski literarno- a hudźbny wječor přeproša Ćišćanske kulturne towarstwo jutře, sobotu, wot 17.30 hodź. na Kasperec dožiwjenski statok. Doris Kasper čita tam ze swojeje noweje knihi „Kuzło dejmantneje soniny“ a přeradźi tajny recept, kak móže čłowjek zbožowny być. Spěwna skupina Wólbernosće wječor hudźbnje wobrubi. Zastup je darmotny.

Kabaret dožiwić

Kamjenc. „Darmotne piwo budźe dróše“ rěka program kabareta „Die Herkules­keule“ njedźelu, 28. oktobra, w 16 hodź. w Kamjenskim hotelu Město Drježdźany. Za njón maja hišće zastupne lisćiki, kotrež dóstanu zajimcy za 23,50 eurow direktnje w hotelu.

Nyšpor hońtwjerjow a hajnikow

Nakupować a po měsće dundać

štwórtk, 25. oktobera 2018 spisane wot:
Kulow. Mjeztym hižo jědnaty raz přeprošeja wobsedźerjo Kulowskich wobchodow jutře, pjatk, na wječorne nakupowanje we wohnjowym kuzle. Wot 19 do 24 hodź. móžeš tam po hasach dundać a so wot atmosfery wobkuzłać dać. K zazběhej zahraja pěstowarske dźěći bajku wo Bremenskich měšćanskich muzikantach. Hač do połnocy změja potom na hasach wokoło torhošća hač ke Kolpingowemu naměstu wosebite poskitki a kulinariske překwapjenki přihotowane.

Informuja wobydlerjow

srjeda, 24. oktobera 2018 spisane wot:

Miłoraz. We wobłuku zažneho wobdźělenja wobydlerjow za nowu bydlensku štwórć w Slepom, do kotrejež chce so wulki dźěl Miłoražanow přesydlić, wotměje so jutře, štwórtk, wot 15 do 19 hodź. informaciske zarjadowanje w Miłoraskim hosćencu „K wočerstwjenju“. Tam chcedźa na wjacorych stejnišćach wo twarskich planach, wo koncepće wotwodźowanja wopłóčkow a wo dalšich naležnosćach w tym zwisku informować. Při tym změja zajimcy składnosć, swoje pokiwy a wobmyslenja přednjesć, kotrež chcedźa po móžnosći do dalšeho planowanja zapřijeć.

Za dźěłarničku so přizjewić

Žuricy. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu přewjedźe pjatk a sobotu, 26. a 27. oktobra, rězbarsku dźěłarničku pola Alojsa Šołty w Žuricach. Wona wotměje so pjatk wot 16 do 22 hodź. a sobotu wot 9 do 18 hodź. Wobdźělnicy chcedźa so ze serbskimi bajemi zaběrać. Drjewo za wobdźěłanje předleži. Wobdźělenje płaći 20 eurow, za čłonow spěchowanskeho kruha dźesać eurow. Přizjewjenja su hišće móžne pod telefonowym čisłom 0172/ 91 69 455.

Na swójbne popołdnjo

Wopytaja plahowarnju rybow

wutora, 23. oktobera 2018 spisane wot:

Korzym. Přichodne zarjadowanje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka wo strowym zežiwjenju zaběra so jutře, srjedu, w 19 hodź. z wosebitymi rybami kaž pangasius a tilapa, kotrež w Hornjej Lužicy plahuja. Wosebitosć je, zo wotměje so wječor direktnje w Korzymskich akwakul­turach tzwr. Tam budu sej wobdźělnicy produkcisku městnosć wobhladać móc a tójšto wo plahowanych rybach zhonja. Nimo toho jim kuchinski šef Ramnowskeho hrodu Axel Göber někotre recepty přeradźi. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 035796/ 97 115.

Na zjawny přednošk

Budyšin. Serbski institut přeprošuje na zjawny přednošk dr. Fabiana Kaulfürsta jutře, srjedu, w 19 hodź. do bašty Serbskeho ludoweho ansambla. Wón po­rě­či němsce wo temje „Zwukowe dataje k němsko-delnjoserbskemu słownikej jako zakład za rozestajenje z delnjoserbskej ortoepiju“.

Kniha a jubilej

nawěšk

nowostki LND