Krótkopowěsće (22.11.18)

štwórtk, 22. nowembera 2018 spisane wot:

Pjenjezy za zhromadny projekt

Berlin. Štyri awtochtone mjeńšiny w Němskej móža 2019 wjelelětne zhromadne předewzaće, pućowansku wustajeńcu, zeskutkownić. Wona ma wo stawi­znach, kulturje, identiće a rěči Danow, Frizow, Serbow, Sintow a Romow kaž tež delnjoněmskeje rěčneje skupiny informować. Kaž mjeńšinowy sekretariat w Berlinje zdźěla, změja za to 125 000 eurow­ z klětušeho etata Zwjazka.

Polěpšenja hišće trěbne

Drježdźany. Na dwěmaj městnomaj skedźbnja mjezyrozprawa komisije za rozrost, strukturnu změnu a dźěło na serbski lud. „Mjezystaw wuraznje witamy, polěpšenja pak su hišće trěbne“, rjekny­ předsyda Domowiny Dawid Statnik z widom na kónčnu rozprawu. Wón bě so na wuměnje informacijow wo tym předwčerawšim w Drježdźanskej statnej kencliji na přeprošenje statneho minis­tra Olivera Schenka wobdźělił.

Dwanaće kandidatow

Policija (22.11.18)

štwórtk, 22. nowembera 2018 spisane wot:

Dom so dospołnje wupalił

Chróst. Wulku wěcnu škodu načinił je woheń, kiž bě w nocy na srjedu w jednoswójbnym domje w Chrósće pola Wulkeje Dubrawy wudyrił. Jako 38lětny krótko do połnocy domoj přińdźe, jemu płomjenja hižo napřećo sapachu. Najebać prócowanja wjace hač 70 wobornikow z dwanaće jězdźidłami so dom dospołnje wupali. 38lětny so snadnje zrani.

„Witajće k nam do Łužicy“ rěkaše hesło jězbneho předewzaća Vivat kultura ze St. Gallena za minjenu njedźelu, jako wopyta dwaceći seniorow ze Šwicarskeje – zwjetša bywši předewzaćeljo – Łužicu, zo bychu so tež ze Serbami zeznajomili. Hižo na jězbje z Drježdźan do Budyšina informowaše Jurij Łušćanski hosći wo stawiznach, kulturje, dźensnišim žiwjenju a narodnych stykach. Dr. Manfred Thiemann wodźeše jich na to po starym měsće hač na Mikławšk a rozłoži jim wosebitosće historiskeho města. Wosebje zajimowachu so wopytarjo za medije a dwurěčne kubłanje, ale tež za hospodarstwo regiona.

„W Šwicarskej wšak mamy wjacore rěčne ­regiony a narodnu mjeńšinu Retoromanow. Tohodla bě runje za nas jara zajimawe, štož smy we Łužicy wo Serbach zhonili“, praji ­nawoda jězbneho předewzaća Christoph Hug. Na dźesać­dnjowskej jězbje wopytachu šwicarscy wulětnikarjo w Lipsku a Drježdźanach předewšěm muzeje a koncerty. Minjenu ­njedźelu wječor dožiwichu w Drježdźanskej Křižnej ­cyrkwi Johannesa Brahmsowy „Němski rekwiem“. ­

Přeprošeja na reje

štwórtk, 22. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Na rejwanski wječor přeprošatej rozmołwne koło Budyski kraj a Lipšćanska skupina Serbska reja jutře, 23. nowembra, we 18 hodź. do Budyskeje Röhrscheidtoweje bašty. Poriki su runje tak witane kaž samostejacy. Lipšćenjo předstaja serbske reje a so wjesela, hdyž zajimcy sobu rejuja. Dale budźe składnosć rozmołwy a bjesady. W barje Röhrscheidtoweje bašty poskićeja napoje a přikuski. Zastup je darmotny.

Přesadźuja namakanki

Budyšin. Přichodne zjawne přesadźowanje namakankow wotměje so wutoru, 27. nowembra, wot 16.30 hodź. w delnim foyeru Budyskeje radnicy. Hižo hodźinu do toho móža sej zajimcy poskićene wěcy wobhladać. Přesadźować chcedźa mjez druhim kolesa za žony a muži kaž tež hórske kolesa. Dale w poskitku budu laserowy měrjenski nastroj, časniki, drasta a wjele dalšeho. Štóž chce sej z toho něšto zdobyć, ma to na městnje zapłaćić a dyrbi nimo toho personalny wupokaz sobu měć.

Přeprošenje wotrjada za swójbne kubłanje Rěčneho centruma WITAJ a serbskeho koła Budyski kraj na zhromadne pućowanje su minjenu sobotu šěsć swójbow a někotři dalši zajimcy sćěhowali. Dohromady pjatnaće dorosćenych a wosom dźěći pućowaše po starej dróze z Malešec do Plusnikec. Při tamnišich hatach zhonichu woni někotružkuli lokalnu zajimawostku. Nimo toho čitachu­ jim z bajkow a přewjedźechu małe wubědźowanje, při kotrymž móžachu dźěći a dorosćeni mocy měrić. Wróćiwši so na Malešansku­ nawjes zakónčichu swójbne pućowanje z kofejom, čajom a ze słódnymi přikuskami. Foto: Lorenc Jankowsky

Twarja nowe hrajkanišćo

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:

Chětro zrudźacy napohlad skići tuchwilu hrajkanišćo w Běłym Chołmcu. Tam maja jeničce pěskowy kašćik, betonowu blidotenisowu platu a basketballowy korb. To ma so klětu změnić.

Běły Chołmc (AK/SN). Nowemu hrajkanišću w Běłym Chołmcu je Łazowska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju přihłosowała. Z třomi wzdatymi hłosami radźićeljo wobzamknychu, za to přidatne wudawki 45 500 eurow nałožić. Najwjetši dźěl toho, mjenujcy 36 400 eurow­ su spěchowanske srědki z programa Leader. Jeničce 20 procentow, potajkim 9 100 eurow ma gmejna ze swójskeje kasy přidać. „Nastać ma hrajkanišćo z modernymi hrajkanskimi nastrojemi, z móžnosćemi za sedźenje a z wobhrodźenjom“, rozłoži wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). Wosebje dźakowaše so wón Běłochołmčanam samym. Woni wobdźělichu so na hrajkanišćowej iniciatiwje limonadoweje marki Fanta a dobychu tak tysac eurow za hrajkanski nastroj. To swědči wo tym, zo woby­dlerjo nowe hrajkanišćo woprawdźe chcedźa, kaž wjesnjanosta potwjerdźi.

Žane nowe projekty njezahajić

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:

Radźićeljo rozmysluja, kak komunalnu pawšalu najlěpje zasadźeć

Njeswačidło (JK/SN). Z wulkomyslnym darom, dać komunam wot 2018 do 2020 kóžde lěto podpěru 70 000 eurow, je sej sakske statne knježerstwo rjanu, ale gmejny wosebje wužadacu wěc wumysliło. Podobnje druhim sakskim komunam steji tež Njeswačanska před prašenjom, kak pawšalu najlěpje zasadźeć. Móžnosćow, ju zmysłapołnje wužiwać, je w napjatym hospodarskim połoženju wjac hač dosć. Směrnica knježerstwa skedźbnja pak gmejny na to, pjenjezy wudać na dobro wobydlerjow a njespytać z nimi hospodarski plan wurunać.

Naćisk plana wupołoženy

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:

Kubšicy (CS/SN). Dochody z přemysłoweho a dochodoweho dawka Kubšiskeje gmejny so pozitiwnje wuwiwaja. To zdźěli wjesnjanosta Olaf Reichert (njestronjan) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady, jako so jeje čłonojo z hospodarskim planom 2019 zaběrachu. Po wuprajenju wjesnjanosty su tež dochody z ležownostneho dawka stabilne. Najwažnišej in­westiciji přichodneho lěta budźetej po­nowjenje Bošečanskeje (Baschütz) zakładneje šule a saněrowanje wodočisćernje w Hruboćicach (Grubditz). Jako škit před wulkej wodu ma w Krakecach (Kreckwitz) nasyp nastać. Gmejna Kubšicy ze swojimi 2 570 wobydlerjemi je z 30 eurami na wobydlerja zadołžena a ma tak sobu najmjenje dołha w Budyskim wokrjesu. Naćisk hospodarskeho plana je hišće hač do 26. nowembra zjawnje wupołoženy.

Wot Swobodneho stata Sakskeje přewostajenu pawšalu za skrućenje wjesneje kónčiny we wobjimje 70 000 eurow chcedźa na dwaj projektaj rozdźělić. 15 000 eurow nałoža za sanitarny kontejner za wobornikow hašenskeje skupiny w Sowrjecach (Soritz) a 55 000 eurow za Hrubočansku wodočisćernju.

Čěski chór we Łužicy spěwał

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:
Cyrkwinski chór Cantus amici z Prahi je minjenu sobotu wječor hodźinu trajacy koncert w Róžeńčanskej swjatnicy wuhotował. Nimo chóroweho spěwa pod nawodom Lukáša Dobrodinskeho słyšachu přitomni pišćelowe twórby, kotrež zanjese organist­ Ondřej Valenta. Jedyn ze spěwarjow chóra Cantus amici je Pavel Boháč, syn čěskeho historikarja a přećela Serbow, njeboh Zdeněka Boháča. Njedźelu je Praski chór dopołdnišu Božu mšu w Ralbicach wobrubił. Foto: Rafael Ledźbor

Ponowja pomnik za padłych

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:
Łazowski pomnik za padłych sowjetskich wojakow Druheje swětoweje wójny da gmejna tuchwilu wobšěrnje ponowić. Na městnje dźěłataj tam Steven Gahno a Mario Anders z Wulkoždźarowskeje hłubokotwarskeje firmy. Wonaj nastajataj wokoło wopomnišća betonowu kromu a kładźetaj betonowe platy. Projekt płaći něhdźe 67 000 eurow. Swobodny stat Sakska twarske předewzaće we wobłuku zakonja wo zachowanju rowow woporow wójnow a namocy stoprocentnje spěchuje. Srjedź oktobra bě Łazowska gmejna přizwolenje krajneje direkcije dóstała. Hač do spočatka decembra maja dźěła zakónčene być. Foto: Andreas Kirschke

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND