Policija (04.02.19)

póndźela, 04. februara 2019 spisane wot:

60 njezbožow sněha dla

Budyšin. Nic jeno sobudźěłaćerjo zymskeje słužby a mějićeljo ležownosćow mějachu wčera ze sněhom ruce połne dźěła. W Budyskim a Zhorjelskim wo­krjesu dyrbješe so policija wo tójšto wobchadnych njezbožow starać. Hač do wčerawšeho pózdnjeho popołdnja přizjewichu Zhorjelskej policajskej direkciji 60 zražkow zymskich poměrow na pućach dla. Zwjetša wosta při blachowej škodźe. W někotrych padach pak so wodźerjo abo sobujěducy snadnje zranichu. Wot wobchadnych njezbožow potrjechene jězdźidła sunychu so do přirowow, wobhrodźenjow, wobchadnych znamjenjow, sćežorow a amplow, ale tež do tamnych wozydłow.

Kak prawje pomhać

póndźela, 04. februara 2019 spisane wot:

Wojerecy. Akademija seniorow Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka přeprošuje wšitkich zajimowanych na kurs prěnjeje pomocy za seniorow na Wojerowsku dźěćacu a młodźinsku farmu. Nawoda pomocneho skutka maltezow Ingo Noack rozłoži, kak móžeš hižo z jednorymi srědkami zmysłapołnje pomhać.

Zaběraja so z crystalom

Budyšin. Přichodne prewenciske blido w poradźowarni AWO na Budyskej Lubijskej 48 zaběra so jutře, wutoru, wot 17 do 19 hodź. z crystalom. Mjez druhim tam rozłoža, kak spóznaješ, hdyž je něchtó tule družinu drogow brał. Zastup płaći na wosobu pjeć eurow.

Žony w komunalnej politice

Kamjenc. Za politisce aktiwne žony abo tajke, kotrež chcedźa to přichodnje być, wotměje so jutře, wutoru, wot 17 hodź. wosebity seminar na Rosa Luxemburgowej 13. Čłonka měšćanskeje rady Claudia Florian (CDU) rozprawja, z kotrymi prawami a winowatosćemi je politiski mandat zwjazany a kak móžeš swójbu a čestnohamtske dźěło zwjazać. Zarjadowar je Herberta Wehnerowy kubłanski skutk za komunalnu politiku.

Wo stawiznach města

Za starobu w dobrym stawje

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:

Swinjarčansku postawu swj. Bosćana tuchwilu wobšěrnje restawruja

Drježdźany (SN/MWj). Hakle hdyž wone pobrachuja, ći zwučene wěcy prawje napadnu. Takle so snano tele tydźenje někotremužkuli w Swinjarni dźe, dokelž na kromje­ wsy postawu swj. Bosćana njewuhlada. Po tym zo bě gmejnska rada Pančicy-Kukow loni wobzamknyła po­stawu a postament pod njej wobšěrnje ponowić, je Tina Dömling něhdźe 250 kilogramow ćežku pěskowcowu figuru wottwariła a do swojeje dźěłarnje w Drježdźanach-Pješinje (Pieschen) dowjezła. Tam nětko samostatna diplomowa restawratorka postawu ponowja, skóncowane dźěle wuporjedźa a pobrachowace přidawa.

„Při restawrowanju je wězo kóždy nadawk powabliwy a samo na sebi jón­krótny. Po tym zo běch sej postawu w Swinjarni wobhladała, pak běch sej wěsta, zo bych ju jara rady restawrowała“, Tina Dömling powěda. Hewak so wona často z kamjentnymi wazami, sćežorami a druhimi „mortwymi“ objektami za­běra. Rězbarjenu figuru w dźěłarni měć je jej tuž wosebite wužadanje.

Pěstowarnju móža planować

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:

Dołhi čas su so starši a kubłarki Čornochołmčanskeje pěstowarnje wo to prócowali, zo tamniše dźěći lěpše wuměnjenja dóstanu. Nětko je so jich zhromadna próca zadaniła.

Čorny Chołmc (AK/SN). Nowotwar Čornochołmčanskeho dźěćaceho dnjoweho přebywanišća „Krabat“, kotrež je w nošerstwje Dźěłaćerskeho dobroćelskeho skutka (AWO), je na dobrym puću. Na swojim zašłym posedźenju su čłonojo Wojerowskeje měšćanskeje rady planowanske nadawki za architekturne a inženjerske běrowy přepodali. Při tym jedna so wo nadawki w cyłkownym wobjimje 193 000 eurow. Kulowski planowanski běrow Gumpert ma nětko za 119 000 eurow cyłkowny twar planować. Wojerowskej inženjerskej běrowaj planujetej za 26 000 eurow elektrisku připrawu a za 48 000 eurow tepjenje, přewětrjenje a sanitarne připrawy.

Parkowanišćo chcedźa powjetšić

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/MWj). Hižo dlěši čas so frakcija FDP w Budyskej měšćanskej radźe prócuje, turistiske a dojězdźowanske parkowanišćo na Schliebenowej powjetšić. Nětko so tele předewzaće po wšěm zdaću zwoprawdźi. Po rozsudźe radźićelow na jich posedźenju zawčerawšim ma zarjadnistwo nadawk, powjetšenje parkowanišća přihotować.

Dotal je wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) stajnje za to rěčał, najprjedy wočaknyć, kajki budźe wobydlerski rozsud wo móžnym mosće za pěškow nad Sprjewju do stareho města a hakle potom wo wjetšim parkowanišću rěčeć. Z najnowšim rozsudom ma so powjetšenje parkowanišća njewotwisnje wot wuwića kołowokoło mosta zwoprawdźić. Susodnej ležownosći do sewjerneho směra hižo městej słušatej. Za njej ma so nětko twarski plan nastajić. Tuchwilu je na parkowanišću městno za něhdźe 150 awtow.

Wudźeržuja zwisk k wjesnjanam

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:
Tradiciju pjerjodrěća pěstuja kóžde lěto tohorunja w Koćinskim domje bydlenjow z wobstajnym hladanjom. Tam je so wčera a dźensa stajnje nimale 15 žonow zetkało,­ zo bychu zhromadnje pjerjo drěli. Mjez nimi běchu někotre wobydlerki domu a sobudźěłaćerjo,­ najwjetši dźěl pak wjesnjanki. Tež na te wašnje wobchowaja zwisk mjez by­dlenskim projektom a wjesku. Mjeztym hižo dlěje hač šěsć lět su bydlenja z wobstajnym hladanjom w bywšej Koćinskej zakładnej šuli zaměstnjene. Dohromady maja jich tam 22, kotrež su tuchwilu wšitke wobsadźene. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (01.02.19)

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:

Skóržbu zapodałoj

Berlin/Choćebuz. Němska wobswětowa pomoc je w zhromadnym dźěle ze Zelenej ligu dźensa Choćebuskemu zarjadniskemu sudnistwu skóržbu přećiwo hłownemu zawodnemu planej k dalewjedźenju Janšojskeje brunicoweje jamy zapodała. Zniženje dnowneje wody wohrožuje wjacore škitne bahna. Přede­wzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) chce w jamje hišće hač do lěta 2023 brunicu wudobywać.

Sezony dla wjace bjezdźěłnych

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w januarje 20 438 bjezdźěłnych, 2 011 wjace hač w předměsacu (plus 10,9 proc.). Aktualna kwota bjezdźěłnosće wučinja 7,2 procentaj. Nimale štwórćina nowopři­zjewjenych bjezdźěłnych je we wysoko- a hłubokotwarje kaž tež w nutřkownym wutwarje dźěłała. Za sezonu typiske wuwiće móžachu w Budyskej agenturje za dźěło hižo minjene lěta wobkedźbować.

Etat přizwoleny

Policija (01.02.19)

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:

Serwis smjerć drohi był

Ottendorf-Okrilla. Mnozy drje su hižo situaciju dožiwili, zo stejachu před swojimi chěžnymi durjemi, ale njemějachu kluč při sebi. Tele małe njezbožo bě za žonu w Ottendorfje-Okrilli nětko chětro drohe. Přez hotline zazwoni wona klučowy serwis, kiž jej wězo hnydom pomocliweho sobudźěłaćerja pósła. Po zdokonjanym dźěle pak wupisa wón zličbowanku we wysokosći 919,15 eurow. Žona čuješe so w tym wokomiku najprjedy raz winowata, zličbowanku na městnje zapłaćić. Pozdźišo so wona tola hišće z tutej naležnosću na policiju wobroći. Kriminalisća přepytuja tónle pad nětko lichowarstwa (Wucher) dla.

Bjesady so zetkaja

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:

Hodźij. Serbske ewangelske towarstwo a Hodźijska Bjesada přeprošujetej na dźěłarničku, jutře, sobotu, w něhdyšej šuli na Hodźijskej nawsy. Po powitanju předstaji so wobdźělnikam w 14 hodź. dwurěčna klankohra za dźěći a dorosćenych „Kito husličkar“. Po swačinje přizamknje so w 15.15 hodź. skupinske dźěło, zaběrace so z konwersaciju a rěčnymi zwučowanjemi. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni, tež jeli žanej Bjesadźe njepřisłušeja.

Symjo měnjeć

Njebjelčicy. Štwórty raz přewjedźetej Njebjelčanska gmejna a Towarstwo za zdźerženje wšelakorosće wužitnych rostlin měnjensku bursu za symjo. Wona wotměje so njedźelu, 3. februara, wot 14.30 do 17 hodź. na Njebjelčanskej gmejnskej žurli. W 15 hodź. porěči Thomas Noack wo permakulturje.

Dźeń wotewrjenych duri

Budyšin. Šulski centrum carity na Budyskej Weigangowej 8 přewjedźe jutře, sobotu, dźeń wotewrjenych duri. Wot 10 do 14 hodź. maja předewšěm zajimowane šulerki a zajimowani šulerjo składnosć so wo wukubłanskim lěće 2019/2020 wobhonić. Předstajić budu dwulětne wukubłanje k socialnemu asistentej a třilětne wukubłanje ke kubłarjej.

Šansy ze strukturneje změny

štwórtk, 31. januara 2019 spisane wot:

Ministerski prezident w Zhorjelcu wabił z njej ofensiwnje wobchadźeć

Zhorjelc (AK/SN). Ze zawjazowacym zako­njom wo naprawach chce Sakska srědki we wysokosći 1,3 miliardow eurow zaměrnje wužiwać, kotrež chce Zwjazk lětnje hač do 2038 za strukturnu změnu we Łužicy přewostajić. Zdobom wabi kraj w Berlinje za dołhodobnje płaćiwe pospěšene planowanske prawo. „Zhromadnje z wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc chcemy so jako swobodny stat za to za­sadźić. Dyrbimy zmištrować, zo docpěwamy za wažne twarske předewzaća po pjeć­ do dźesać lětach twarske prawo“, podšmórny sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) wčera na posedźenju Zhorjelskeho wokrjesneho sejmika. Strukturna změna wotkryje Łužicy w dobje 20 lět wulke šansy, wón wu­zběhny.

nawěšk

nowostki LND