Wosebite kmanosće trěbne

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:
W přihotach na nalětni swjedźeń na Ćišćanskim statoku 4. meje tam rjemjeslniska skupina kulturneho towarstwa wokoło Hansa Groby tuchwilu chódbu, kuchnju a mału stwu ponowja. Wosebite wužadanje na pod pomnikoškitom stejacym statoku je, poprawny historiski charakter rumnosćow hladajo na barbu a wuhotowanje sćěnow zachować. Siegfried Kruscha ze Židźinoho je so zwólniwy wuprajił, w małej stwě mustry na sćěnach ponowić. Wón bě powołanje molerja w 1960tych lětach nawuknył­ a wobsedźi trěbny grat a historiske gumijowe kuluški, zo móhł struktury na sćěnu přenjesć. Foto: Johann Tesche

Krótkopowěsće (28.03.19)

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

Z rozsudom njepřezjedni

Choćebuz. Ćahańca wo wobdźělenju Serbskeje wubranki na europeadźe 2020 pola Słowjencow w Awstriskej njepřestawa. Towarstwo Serbske koparje njeje pře­zjedne z rozsudom Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, měšane mustwo z Hornjeje a Delnjeje Łužicy na turněr słać. Předsydstwo župy Delnja Łužica wočakuje tuž na sobotnej hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka stejišćo w naležnosći, wčera w Choćebuzu wobzamknychu.

Nowy dwurěčny zapis mjenow

Podstupim. Wot wčerawšeho předleži nowy dwurěčny zapis mjenow komu­now a wjesnych dźělow braniborskeho serbskeho sydlenskeho ruma. Kaž zdźěli referent braniborskeje knježerstwoweje społ­nomócnjeneje za naležnosće Serbow Měto Nowak, su Serbski institut, braniborske ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu a dalši pjeć lět na nim dźěłali. Publikaciju je Kraj Braniborska finan­cował.

Dóstanje Čěska lěpši přistaw?

Policija (28.03.19)

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

Młodostny smjertnje znjezbožił

Drěwcy. Tragiske wobchadne njezbožo sta so zawčerawšim rano na statnej dróze S 108 mjez Łazom a Delnim Wujězdom. Pola Drěwcow chcyše 18lětna wodźerka wosoboweho awta nalěwo na hłownu dróhu wotbočić, njewobkedźbowaše pak předjězbu na statnej dróze přijěduceho 17lětneho motorskeho a zrazy do njeho. Młody muž tak ćežko znjezboži, zo hišće na městnje njezboža wudycha. 18lětna šoferka awta so ćežko zrani.

Běrokratija dźěło młodostnych poćežuje

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

Radwor. Namołwu młodźinskeje přirady a socialneje dźěłaćerki Rěčneho centruma WITAJ na zhromadny kofej do Ra­dworja slědowaše tele dny cyłkownje 14 młodostnych. Zastupjerjo a zastupjerki wosom serbskich młodźinskich cyłkow čuješe so w hosćićelskim Ra­dworskim młodźinskim klubje, hdźež běchu přikusk přihotowali a mjechke křesła do słónca zestajeli, widźomnje derje.

Hač do zažnych wječornych hodźin knježeštej žiwa rozmołwa a wuměna. Tak předstajichu młodostni aktiwity swojich cyłkow a rozprawjachu wo wužadanjach a ćežach při pěstowanju młodźinskeje a serbskeje kultury. Holcy a hólcy rozłožichu, kak z wjele prócu serbske nałožki pěstuja. Často pak maja za to njetrjebawše běrokratiske a financne zadźěwki přewinyć. Tak maja za wuhotowanje swjedźenjow a zarjadowanjow wulke wudawki, kotrež z dochodami jeno zrědka zarunaja. Pod smužku maja potom mało swójskich dochodow a z tym hubjeny financny zakład swoje imobilije wudźeržować, kluby wuhotować a zhromadne aktiwity zwonka wjetšich zarjadowanjow planować.

Do dźěłarnje pohladnyć

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Dźěłarnja za zbrašenych swj. Michała w Pančicach-Kukowje přeprošuje jutře, pjatk, na dźeń wotewrjenych duri. Wot 10 do 14 hodź. móža wopytowarjo wšědny dźeń dźěławych ze­znać, jim při zmištrowanju jich nadawkow přihladować a z personalom so rozmołwjeć. W 10, 11 a 13 hodź. poskićeja wodźenje po dźěłarni. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Na dobro cyłeje wsy

Sowrjecy (CS/SN). Za nimale 10 000 eurow kupi Kubšiska gmejna nuznikowy kontejner za wohnjowych wobornikow w Sowrjecach (Soritz). Kruće instalowany kontejner pak njebudu jenož kameradojo wužiwać, ale wón budźe na dobro cyłeje wsy, na přikład we wobłuku wjesnych swjedźenjow, rěkaše na zašłym posedźenju Kubšiskeje gmejnskeje rady.

Nowej pućej wosadneho žiwjenja

srjeda, 27. měrca 2019 spisane wot:

Přikładaj nowych strukturow z Großenhainskeho kraja a Lipska bě tema zawčerawšim w Smochćicach, z kotrejž tam rjad lětušich póstnych seminarow zakónčichu.

Smochćicy (CRM/SN). Na třeći wječor lětušich Smochčanskich ekumeniskich póstnych seminarow běštaj jako referentaj přeprošenaj ewangelski farar Sebastian Zehme z wulkowosady Großenhain kaž tež dr. Michael Funke z Lipska jako multiplikator za bazowu wosadu swj. Jadwigi w južnym dźělu wulkomětsta.

Po wichoru bě so w januaru na Budyskej Hornčerskej dodźeržane twarjenje zdźěla sypnyło. Mjeztym su zawěsćenske a rumowanske dźěła, k čemuž bě wobsedźer winowaty, tak daloko postupowali, zo budźe nadróžny wobchad po Hornčerskej wot za­jutřišeho pjatka zaso bjez zadźěwkow móžny. Foto: SN/Maćij Bulank

Dobre lěta hajnikow su nimo

srjeda, 27. měrca 2019 spisane wot:

Hońtwjerske drustwo wočakuje wupłaćenje wotnajenskich dochodow

Chrosćicy (JK/SN). Wupłaćić we wotwidźomnym času podźělnje pjenjezy z přenajenskich dochodow bě přeće wjacorych čłonow Chróšćanskeho hońtwjerskeho drustwa na jeho wčerawšej hłownej zhromadźiznje. Kaž předsyda Bene­- dikt Wjenk rjekny, so w předsydstwje z tym zaběraja a maja wotpohlad, to tež zwoprawdźić. Derje pjelnjena kasa drustwa to bjezdwěla dowola, ale trěbne su dokładne jasnosće wokoło wobsydstwowych poměrow ležownosćow. Trěbny je katasterowy dopokaz. Najpozdźišo klětu spočatk lěta chcedźa započeć podźěle wupłaćić. Hižo loni běchu to wjacori čłonojo drustwa narěčeli, štož pak wosta dotal bjez wuslědka.

Inwestuja do wodočisćernjow

srjeda, 27. měrca 2019 spisane wot:

Kubšicy (CS/SN). Nadawki za ponowjenje wodočisćernjow w Chójnicy (Großkunitz) a w Hruboćicach (Grubditz) je Kubšiska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju přepodała. W Chójnicy je 45 domjacnosćow přizamknjenych, w Hruboćicach 75. Wobě připrawje, natwarjenej spočatk 1990tych lět, stej mjeztym dodźeržanej.

W Chójnicy nastanje tak mjenowany narunanski nowotwar. To wo­znamjenja, zo dotalna připrawa dale dźěła, doniž njebudźe nowa wopłóčkowej syći přizamknjena. W Hruboćicach dyrbja porno tomu wulke rjedźenske bazenki ponowić. Za čas twarskich dźěłow dyrbja wopłóčki mobilnje wotwožować, kaž na posedźenju radźićelow rěkaše. Nowu připrawu w Chójnicy, kotraž płaći­ 33 000 eurow, ma zawod z Hodźija přiwjezć a natwarić. Za něhdźe 37 000 eurow­ ma předewzaće z Gröditza pola Elsterwerdy twarske dźěła w Hruboćicach wukonjeć.

Krótkopowěsće (27.03.19)

srjeda, 27. měrca 2019 spisane wot:

W Praze přednošowała

Praha. Trudla Malinkowa je wčera čłonam Towarstwa přećelow Serbow (SPL) w Serbskim seminarje w Praze wo serbskich wupućowarjach do Awstralskeje přednošowała. Přitomni su z wulkim zaji­mom faktografiskej liniji wuwjedźenjow sćěhowali, ale tež bohatej wobrazowej dokumentaciji. Wjetšinu tych je awtorka na swojim pućowanju na slědach serbskich eksulantow zhotowiła.

Zaběraja so ze Serbami

Budyšin. Šulerjo wyšich schodźenkow Friedricha Schilleroweho gymnazija w Pir­nje rozestajeja so tuchwilu intensiwnje ze Serbami w změnje časow. Wčera běchu w Budyšinje, hdźež wopytachu Serbski muzej a Rěčny centrum Witaj. Mjez druhim informowachu so wo serbskorěčnym kubłanju. Dale su sej serbske wokable wobhladali, serbsce čitali a spěwali.

Zběraja daty fawny a biotopow

nawěšk

nowostki LND