Krótkopowěsće (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Serbski dźeń frakcijow Lěwicy

Budyšin. Zakładne rysy nowelěro­wanja sakskeho serbskeho zakonja je zapósłanc krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) na 14. serbskim dnju frakcijow Lěwicy w krajnymaj sejmomaj Sakskeje a Braniborskeje dźensa w Budyšinje předstajił. Trěbne nowelěrowanje zakonja z lěta 1999 su zdobom wobdźělnicy podijoweje diskusije analyzowali.

Wusyłanski čas rozšěrić

Berlin. Škit narodnych mjeńšin steješe w srjedźišću konferency zwjazkoweho nutřkowneho ministerstwa tón tydźeń w Berlinje. Zastupnicy Domowiny pokazachu tam mjez druhim na trěbnosć, rozšěrić čas serbskich wusyłanjow MDR a RBB, a na winowatosć Zwjazka a krajow, narunać straty předewšěm wotbagrowanja serbskich wsow dla. Rozjimali su tohorunja młodźinske dźěło narodnych mjeńšin Němskeje a dwurěčnosć na wobchadnych taflach při awtodróhach.

Předewzaćelske myto spožčene

Policija (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Paducha awta lepili

Słona Boršć. Zwjazkowa policija je wčera rano na awtodróze A 4 pokradnjene awto zawěsćiła a paducha zajała. Při Porchowskej wotbóčce napadny policistam do směra na Zhorjelc jěducy BMW z Lipšćanskim čisłom. Krótko do Hornjowujězdźanskeje wotbóčki zastojnicy wo­dźerja BMWja napominachu, za nimi jěć a awtodróhu wopušćić. Tón pak je na płun stupił a dale smalił. Blisko wotpočnišća pola Słoneje Boršće policajske awto jeho zaso dosćahny. Nadobo ćěkacy zaborzdźi a chcyše so pěši zminyć. Tomu pak policisća zadźěwachu a móžachu tak 20lětneho z Großschönauwa zajeć. Wón při­zna, zo bě BMW w Lipšćanskim zahrodnišću pokradnył.

Wustajeja drobny skót

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Křiwa Boršć. Małowjelkowske towarstwo plahowarjow rasoweje pjerizny a nukli přeproša jutře a njedźelu na wustajeńcu drobneho skotu w Křiwoboršćanskej jěchanskej hali. Wopytowarjo móža sej tam sobotu wot 9 do 17 hodź. a njedźelu wot 9 do 16 hodź. najrjeńše skoćata wobhladać. Na dobyćerjow tombole čakaja rjane myta. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Přednošuje wo Aziji

Njeswačidło. „Stawiznički kołowokoło lěhwoweho wohenja w Aziji“ rěka reportaža, kotruž předstaji Michi Münzberg wutoru, 13. nowembra, w 19 hodź. na žurli Njeswačanskeho hosćenca. Wjace hač 15 króć je wona hižo Aziju wopytała. Najwažniše jej při tym je, so z ludźimi zetkawać a sej přirodu wotkryć. Njeswačanske towarstwo Přećeljo kultury a domizny jako organizator wjeseli so na za­jimawy wječor a wjele wopytowarjow.

Kedźbu, Serbja w Drježdźanach!

Městnosć dopominanja a přitomnosće

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

Wojerecy (SiR/SN). Wulke wjeselo knježeše wčera pola Wernera a Kirsten Bejmic. Předsyda Wojerowskeho regionalneho kulturneho towarstwa, jeho dźowka a dalši čłonojo towarstwa dóstachu wot měšćanosty Thomasa Dellinga šek w hódnoće 8 000 eurow. Pjenjezy dariła je Załožba łužiskeje jězoriny, kotraž tak nowu drastowu komoru podpěruje.

Na Złokomorowskej dróze čisło 17, jenož­ dwaj zachodaj wot Wjacsławkec drastoweho domu zdalena je wosebita drastowa komora. Hižo wosom lět kul­turne towarstwo rumnosće bywšeho hosćen­ca wotnaja. Tam je swoju towarstwowu stwu zarja­dowało, kotraž rěka wotnětka drastowa komora. K 750lětnemu jubilejej města spřihotowachu trajnu wustajeńcu, hdźež pokazuja wjac hač 120 lět staru origi­nalnu narodnu drastu serbskeho kwasneho ćaha.

Z fantaziju a wulkej prócu hotuja so w Běłowodźanskej powšitkownowužitnej towarš­nosći za spěchowanje dźěła a powołanja na bórze zahajace so adwentne wiki. Jacqueline­ Umlauf móže tam zhromadnje ze sobuwojowarjemi swoje kreatiwne ideje zwoprawdźić. Prěnje wiki zahaja 30. nowembra we Wuskidźi. Foto: Joachim Rjela

Gmejnske pjenjezy poćežene

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

Najebać dosć dobre hospodarske połoženje w swobodnym staće maja komuny wulku lubu nuzu, zo bychu w běhu lěta ze swojimi pjenjezami wušli. Kóžde přidatne poćežowanje je hižo mała katastrofa.

Trjebin (AK/SN). Wulku sumu přemysłoweho dawka dyrbi gmejna Trjebin energijowemu koncernej Vattenfallej za lěto 2010 wróćić. Kaž přisłušny financny zarjad zdźěli, jedna so wo 141 350,28 eurow. „Běchmy so nadźijeli, zo budźemy přelutowani, štož so bohužel stało njeje. Hižo za štyri tydźenje dyrbimy pjenjezy přepokazać“, praji wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskich radźićelow.

Hladajo na wobmjezowane srědki w komunalnej kasy drje budźe za Trjebinsku gmejnu jara ćežko wulku sumu přepokazać. Po słowach wjesnjanosty chcedźa tuž połoženje najprjedy dokładnje analyzować. Kaž Waldemar Locke dale­ rjekny, dyrbi tež Slepjanska gmejna Vattenfallej přemysłowe dawki wróćić.

Nadawki za šulu přepodali

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

Na wupisanju twarskich dźěłow so jenož mało firmow wobdźěliło

Slepo (CK/SN). Dalše nadawki za twar Slepjanskeho němsko-serbskeho šulskeho centruma je tamniša gmejnska rada zawčerawšim na swojim posedźenju přepodała. Rozsud, štó měł molerske dźěła přewzać, běchu na oktoberskim posedźenju wotstorčili, dokelž bě rozdźěl wot najtuńšeho hač k přichodnemu poskitkej wot 211 000 do 342 000 eurow přewulki. Kaž nawoda twarskeho wotrjada gmejny Steffen Seidlich rozłoži, je gmejna jako twarski knjez winowata přičiny za to wujasnić. Při tym so wukopa, zo bě firma z najtuńšim poskitkom wopak kalkulowała.

Běrny w mnohich wariantach

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

Droždźij (CS/SN). Tysacy wopytowarjow su minjenu njedźelu běrnjacy swjedźeń w Droždźiju pola Wósporka wopytali. Tamniše domizniske towarstwo je woblubowane zarjadowanje derje přihotowało a mnozy wjesnjenjo pomhachu, zo by so wšo radźiło. Wósporski měšćanosta Jürgen Arlt (njestronjan) jich angažement chwaleše, mjez druhim to, zo bě dosć parkowanskich městnow.

W srjedźišću swjedźenja stejachu wězo běrny. Pilne žony so wo to starachu, zo móžachu sej je wopytowarjo jako poliwku, plincy, kisałe běrny abo z twarohom a lanym wolijom popřeć. Sobudźěłaćerjo Hrodźišćanskeje agrarneje wikowanskeje towaršnosće neple po měchach předawachu a čłonojo młodźinskeje wohnjoweje wobory je k awtam kupcow nošachu. Nimo toho je něhdźe 50 wikowarjow swoje twory poskićało.

Hinak hač w zašłych lětach sej wopytowarjo Droždźijski hrodowy park lětsa wobhladać njemóžachu. Nowy wobsedźer hrodu bě wokoło swojeje ležownosće płót stajił.

W Běłowodźanskej chorowni su wčera nowu paliatiwnu staciju zajimcam předstajili. Jeje šeflěkar Cyril Hančik z Radworja (nalěwo) witaše tam mjez druhim nawodu Ochranowskeho stacionarneho hospica Renéja Rixratha a nawodnicu tamnišeje hladanskeje słužby Kathrin Dwornikiewicz (wotprawa), kotrajž přepodaštaj jemu Ochranowsku hwězdu. Foto: Joachim Rjela

Krótkopowěsće (08.11.18)

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

Seehofer přijědźe

Berlin/Budyšin. Zwjazkoweho nutřkowneho ministra Horsta Seehofera (CSU) wočakuja póndźelu na oficialne wo­tewrjenje zhromadneho slědźenskeho a kompetencneho centruma zwjaz­koweje a sakskeje policije w Budyšinje. Sakski nutřkowny minister Roland Wöller (CDU) chce Seehofera přewodźeć.

Dalšu kandidatku nominowali

Mjedźojz. Patricia Wissel je we wólbnym wokrjesu 52 (Budyšin 1) znowa direkt­na kandidatka CDU za klětuše wólby Sakskeho krajneho sejma. 44 čłonow CDU je tuchwilnu zapósłanču na wólb­nowo­krjesnej zhromadźiznje wutoru w Mjedźojzu (Medewitz) ze 97,7 procentami přihłosowanja wuzwoliło. „Mi je wažne za ludźi w swojim domizniskim wólbnym wo­krjesu skutkować, jim pomhać a jich podpěrać“, rjekny Wissel.

Zastupne lisćiki jara požadane

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND