Přistaja dalšeho sobudźěłaćerja

póndźela, 05. nowembera 2018 spisane wot:

Wudwor (AK/SN). W planowanej nowej bydlenskej štwórći při tankowni w Pan­čicach-Kukowje chce zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) klětu a 2020 wopłóčkowe kanale kłasć. Tale inwesticija je zapisana do hospodarskeho plana za přichodne lěto, kotryž je hišće hač do 8. nowembra zjawnje wu­połoženy.

Zaměrowy zwjazk liči klětu z dochodami 1,671 milionow a z wudawkami 1,663 milionow eurow. Přinošk zwjazkej přisłušacych gmejnow wostanje z dohromady 25 000 eurami konstantny. Z nim financuja te wudawki, kotrež njehodźa so na domjacnosće přepołožić. Po tuchwilnych předstawach ma klětu 8 510 eurow dobytka nastać. Jón chcedźa swojim rezerwam přirjadować.

Zo móhli wobstejace wodočisćernje optimalnišo hladać a trěbne reparatury spěšnišo přewjesć, chcedźa pjateho hladarja techniskich připrawow přistajić. Tak změje zaměrowy zwjazk za wopłóčki potom dźewjeć krutych přistajenych, z nich štyrjoch w zarjadnistwje. Personalne kóšty inkluziwnje socialne wotedawki maja klětu 540 000 eurow wučinjeć.

Krótkopowěsće (05.11.18)

póndźela, 05. nowembera 2018 spisane wot:

Dźesać namjetow zapodatych

Budyšin. Dźesać wosobow ze serbskich zjednoćenstwow je zwólniwych kandidować za radu Załožby za serbski lud. Wo tym informuje Domowina, po tym zo je so doba zapodaća namjetow minjeny štwórtk skónčiła. Wólbna ko­misija namjety nětko pruwuje. Sakskich čłonow załožboweje rady wuzwoli Zwjazkowe předsydstwo Domowiny na swojim posedźenju 14. decembra w Chrósćicach.

Hižo 750 podpismow

Pančicy-Kukow. Po druhim tydźenju naprašowanja je skupina Kukowske prašaki hižo wjace hač 750 podpismow ze­zběrała. Z toho je so 713 Serbow přećiwo aktualnej formje Serbskeho sejma wuprajiło. Jeničce sydomatřicećo, něhdźe pjeć procentow, su za sejm hłosowali. Podpismowa akcija běži hač do kónca lěta. Wjacori zajimcy nawjazachu kontakt ke Kukowskim prašakam. Tež w Delnjej Łužicy přichodnje podpisma zběraja.

Za mnohotnosć w redakcijach

Policija (05.11.18)

póndźela, 05. nowembera 2018 spisane wot:

Na třěchu wobchoda zalězli

Budyšin. Kedźbnosć mnohich ludźi zdoby sej skupina muži, kotraž je sobotu wječor po wohnjowobornym rěblu na třěchu sportoweho wobchoda na Wonkownej Lawskej zalězła. Tam rozpřestrěchu woni něhdźe 40 metrow dołhi plakat z napisom „UN-Migrationspakt stoppen“. Zo by wón derje widźeć był, zapalichu tak mjenowane bengalo-wohenje. Policija zakroči, zwěsći wot wosom muži w starobje 16 do 31 lět personalije a plakat sćaza.

Čita wo wjesnych stawiznach

póndźela, 05. nowembera 2018 spisane wot:

Stróža. Stawizny Stróže a Lemišowa steja w srjedźišću čitanskeho wječora srjedu, 7. nowembra, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Tam čita publicist a awtor Sieghard Kozel ze swojeje němskorěčneje knihi, kotraž zaběra so z časom wot prěnjeho wobsydlenja a prě­njeho pisomneho naspomnjenja wobeju wsow hač k přitomnosći. Čitanje zwjaza Sieghard Kozel ze swójskimi dopomnjenkami na wjesne žiwjenje w zašłych sydom lětdźesatkach a kak je so serbska rěčna substanca w tym času změniła. Zastup­ płaći dwaj euraj, potuńšene euro. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Wuzwola noweho princa

Njebjelčicy. Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo hotuje so na swoju 49. sezonu. Prěni wjeršk budźe 17. nowembra w 19.30 hodź, hdyž w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ noweho princa wu­zwola. Zastupne lisćiki za to móža sej zajimcy pola Hübenthalec pod telefonowym čisłom 03578/ 303 505 (wot 17 hodź.) w Serbskich Pazlicach skazać. Zbywace zastupne lisćiki předawaja při wječornej kasy.

Posledni raz lětsa kupać bě dźesać žonow a muži tele dny w Bjezdowskim jězoru. Při šěsć stopnjow zymnej wodźe žno bě tróšku přewinjenja trěbne. Turistikarjo we łužiskej jězorinje mjenuja kupansku sezonu 2018 dotal najlěpšu, dokelž wobsteješe takrjec za wšitke zarjadowanja pod hołym njebjom wjedrowa garantija. Foto: Gernot Menzel

Dopominaja na měrliwu rewoluciju

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Wojerecy (UH/SN). 9. oktobra 1989 je wjace hač 70 000 ludźi w Lipsku přećiwo diktaturje SED demonstrowało, štož bě rozsudny krok za politiski přewrót w NDR a skónčnje za znowazjednoćenje. Wot toho časa je 9. oktober jako „dźeń měrliweje rewolucije“ centralny termin dopomnjeća na tehdyše towaršnostne změny. Tež we Wojerecach po wobzamknjenju měšćanskeje rady wot lěta 2008 stajnje kónc oktobra w radnicy z najwšelakorišimi wustajeńcami na historiski podawk dopominaja. Minjenu wutoru je wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) dalšu přehladku wo temje wotewrěł.

Miła nazyma dobra za wiki

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Wotnožki dźěłoweho zarjada najprjedy raz njezawru

Budyšin (CK/SN). W Hornjej Łužicy bě kónc oktobra 17 862 ludźi jako bjezdźěłnych registrowanych. To je 401 mjenje hač měsac do toho a 1 509 mjenje hač w samsnym času loni. Demografiski faktor­ drje wažnu rólu hraje, „ale wjele ludźi je tež nowe dźěłowe městno namakało“, rjekny tele dny šef Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt. „Za tuchwilny počas překwapja, zo je bjezdźěłnosć w oktobrje dale woteběrała“, wón rozłoži. Dźakowano miłej a rjanej nazymje ma wjele předewzaćow we wot wjedra wotwisnych branšach kaž twarstwje abo zahrodni­stwje tež nětko hišće tójšto dźěła.

We wuchodnej Sakskej je 4 707 swobodnych dźěłowych městnow, nimale wšitke z winowatostnym socialnym zawěsćenjom. Najwjace městnow maja we wobłuku dźěła na čas, ale z 969 swobodnymi městnami je jich mjeztym nimale runje telko w předźěłacym přemysle. Při tym je dźeń a ćešo kmanych fachowocw namakać. W někotrych branšach traje to mjeztym hač do 250 dnjow, Thomas Berndt měnješe.

Krótkopowěsće (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Nóžkuja za klimu po Łužicy

Wojerecy. Ekumeniski putniski puć za kli­mowu sprawnosć přeprěči łužiski brunicowy rewěr póndźelu, 5. nowembra, wot Wojerec do Gubina. Zwjazkowy předsyda wobswětoweho zwjazka Zelena liga Renej Šuster z Choćebuza wot Wojerec do Rownoho sobu nóžkuje. K centralnym žadanjam putniskeho puća słuša wudobywanje brunicy sčasom skónčić, zo by ke klimowej sprawnosći po cyłym swěće dóšło.

Hłosy po wólbach zjawnje wuliča

Njebjelčicy. Registrowani wolerjo za wólby Serbskeho sejma móža hišće hač do jutřišeho, 3. nowembra, w 10 hodź. swoje wólbne listy w běrowje wólbneho wuběrka na Hłownej 9 w Njebjelčicach wosobinsce wotedać. Potom započnu čłonojo wólbneho wuběrka hłosy wu­ličeć. Zjawne wuličenje móža zajimcy na měst­nje sćěhować.

Za moderny bliskowobchad

Policija (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Zastojnikam ćeknył

Kubšicy. Wosobowe awto typa Toyota Auris je wobsadce policajskeho awta minjenu­ wutoru něhdźe w 22.30 hodź. w Kubšicach napadnyło. Jako chcychu zastojnicy jězdźidło z Drježdźanskim čisłom kontrolować, stupi šofer na płun a ćekny. Policisća přesćěhachu jeho přez Sowrjecy (Soritz), Rachlow a dale do směra na Brězow (Blösa). Pozdźišo wuhladachu awto při Kubšiskim zastanišću žele­znicy. Šofer pak bě so mjeztym zminył.

Serbski poskitk na Romantice

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Na dožiwjenski a předawanski wječor Romantica sće jutře, sobotu, wot 16 hodź. do Budyšina přeprošeni. Mjez najwšelakorišimi poskitkami na naměstach, hasach a před wobchodami budu tohorunja serbske. Tak prezentuje na jewišću před Serbskim domom Radijo Satkula młodu serbsku hudźbu, mjez druhim z Gabrielom Mommerom a Christophom Cyžom. Dale budźe widźeć módro-běła modowa přehladka Dilians-tobołow. Přistupna budźe tohorunja Serbska kulturna informacija.

Informuja wo spěšnej syći

Radwor. Informaciske zarjadowanje wo wutwarje šěrokopasmoweje syće přewjedźe Telekom póndźelu, 5. nowembra, w Radworskim hosćencu „Meja“. W 17 hodź. su wobydlerjo Radworskeje gmejny přeprošeni, we 18 hodź. zajimcy z Njeswačanskeje gmejny.

W stolicy serbować

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND