Na woběmaj bokomaj do přirowa

srjeda, 06. měrca 2019 spisane wot:
Mjez Ramnowom a Porchowskej wotbóčku awtodróhi A 4 je wčera popołdnju na zwjazkowej­ dróze B 98 po wobchadnym njezbožu k poćežowanjam nadróžneho wobchada dóšło. Wodźer Renaulta bě ze swojim jězdźidłom na prawy bok jězdnje zajěł a so do přirowa sunył. Na to „wutřěli“ awto wróćo na jězdnju, zajědźe na tamnym boku znowa do přirowa a so powróći. Ćežko zranjeneho šofera dyrbjachu do chorownje­ dowjezć. Ramnowscy wobornicy městno njezboža zawěsćichu. B 98 bě poł hodźiny dospołnje zawrjena. Foto: Rocci Klein

Za klóšterski dom so mnozy zajimowali

srjeda, 06. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Claudia Zaremba, pochadźaca z Pančic-Kukowa a dźensa w Budyšinje bydlaca, wjeseli so na swój nowy nadawk jako nawodnica dnjoweho hladanja w nowym zarjadnišću Advita při Budyskej tachantskej cyrkwi. Na dnju wotewrjenych duri w tak mjenowanym něhdźe 300 lět starym klóšterskim domje, měješe Serbowka minjenu sobotu na wjele prašenjow wotmołwjeć. Dnjowe hladanje je zaměstnjene na delnim poschodźe twarjenja, kotrež bě nimale 20 lět prózdne stało. Nětko su je wobšěrnje restawrowali. W naposledk jako běrow wužiwanym domje nasta dohromady 16 bydlenjow z wobstajnym hladanjom. Dnjowe hladanje je wobydlerjam runje tak kaž wopytowarjam wotwonka přistupne. Jeho srjedźišćo je přijomna kaminowa stwa. Pódla njeje je kuchnja, hdźež móža starši ludźo zhromadnje warić a jěsć. Dalše rumnosće pod wjelbowanymi wjerchami skića móžnosć, woměrje čitać a so wočerstwić.

Krótkopowěsće (06.03.19)

srjeda, 06. měrca 2019 spisane wot:

Pokazaja filmy ze 37 krajow

Drježdźany. Drježdźanski filmowy festiwal je jara připóznaty. Na jeho 31. nakładźe wot 9. do 14. apryla chcedźa organizatorojo 388 filmow pokazać. Hladajo na mjezynarodne wubědźowanje budu to produkcije ze 37 krajow, mjez kotrymiž su mjenje znate kaž Guinea-Bissau, Katar, Myanmar a Mosambik. Najwjac wukrajnych přinoškow budźe z Francoskeje a Wulkeje Britaniskeje.

Za digitalizaciju w chorownjach

Drježdźany. Sakske knježerstwo chce klětu 20 milionow eurow přidatnje za digitalizaciju w chorownjach swobodneho stata přewostajić. To připowědźi stro­wot­niska ministerka Barbara Klepsch (CDU) wčera po posedźenju kabineta. Tak je cyłkow­nje 30 milionow eurow k dispoziciji. Dźakowano kompjuteram-tabletam a software ma přichodnje wjace chwile za pacientow być.

Dyrbja lěk na termin wobstarać

Policija (06.03.19)

srjeda, 06. měrca 2019 spisane wot:

Komisar připad pomhał

Běła Woda. Poprawom mějachu policisća w nocy na wutoru na Hamorskej dróze w Běłej Wodźe zadobywanje do bydlenja wobdźěłać. Při tym pomhaše jim komisar­ připad, zo namakachu zbytki rostlin konopje. To pak njebě hišće wšo. Zastojnicy wuhladachu nimo toho wjacore skicy za grafitije. Wone słužachu najskerje jako předłoha za móranja, kotrež su w Běłej Wodźe widźeć.

Debjene jejka zapodać

srjeda, 06. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin. Spěchowanski kruh za serbske ludowe wuměłstwo skedźbnja na to, zo je hišće hač do 8. měrca móžno, kolekcije debjenych jejkow za 66. wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko wotedać. Kolekcije po třoch jejkach móža we wóskowanskej, škrabanskej, wužrawanskej a bosěrowanskej technice być. Dobyćerske kolekcije pokazaja na serbskich jutrownych wikach 16. a 17. měrca w Budyskim Serbskim domje.

Zahaja pišćelowy cyklus

Wojerecy. Přichodne tydźenje přewjedu we Wojerowskim Domje Martina Luthera Kinga zaso „Pišćelowy cyklus w póstnym času“. Za mjeztym dwanaty tajki cyklus­ móžachu zaso znatych interpretow zdobyć. Woni hudźa njedźelu, 17., 24. a 31. měrca kaž tež 7. apryla stajnje w 17 hodź. Cyklus zahaja jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. z cembalowym koncertom. Z hosćom w Domje Luthera Kinga budźe prof. Andreas Marti­ z Züricha.

Zetkaja so před radnicu

Zmije, čołmy a bajki w měsće

wutora, 05. měrca 2019 spisane wot:

Wozy na Kulowskim róžowopóndźelnym ćahu bywaja kóžde lěto wjetše

Kulow (SN/MWj). Z 22 wulkimi wozami, jednym wjace hač loni, a z njeličomnymi mjeńšimi wobrazami, mjez druhim ze žonjacymi, kotrež běchu hižo minjenu sobotu w měsće widźeć, je so lětuši róžowopóndźelny ćah wčera po Kulowje pohibował. A znowa su sej jón tysacy lu­bowarjow zbliska a daloka wobhladali. Pječa bě jich něhdźe 10 000. Tomu njeje tež poměrnje sylny wětřik zadźěwać móhł. Tuž sy na kromje hasow nory z Budyšina a Radworja runje tak wuhladać móhł kaž te z Hórkow, Pančic-Kukowa a Šunowa.

Karnewalowy ćah wobkedźbowali su tež zamołwići z hornjeho poschoda radnicy, zwotkelž mějachu dobry wid na torhošćo. Tam poby tohorunja Budyski krajny rada Michael Harig (CDU), kiž bě hakle dźeń do toho Šěrachowski póstniski ćah ze swójskim wozom wobohaćił. Tak tež wón dokładnje hladaše, kotre ideje běchu sej póstniske nory na swojich wozach za Kulowski ćah wumyslili.

Wo zarunanje dźensa hišće wojuja

wutora, 05. měrca 2019 spisane wot:

W Budyšinje steja zahrodkarjo tele dny w srjedźišću zjawneho zajima. Přičina je dwójna 100. róčnica. Před sto lětami njewutwori so jenož prawniski zakład małozahrodnistwa w Němskej, nimale štyri měsacy do toho, 19. měrca 1919, běchu w Budyšinje prěnje małozahrodniske drustwo załožili.

Budyšin (SN/at). Wobaj jubilejej běštej předmjet wčerawšeho zarjadowanja rjadu Budyska akademija w statnej studijnej akademiji. Wiceprezident sakskeho krajneho zwjazka zahrodkarjow Lothar Fritsch a městopředsyda Budyskeho te­ritorialneho zwjazka přećelow zahrody Reinhardt Kliemann staj tam zajimawy pohlad do stawiznow zmóžniłoj.

Kompliment a kritika

wutora, 05. měrca 2019 spisane wot:
Kulowski róžowopóndźelny ćah widźeć je wosebite dožiwjenje, tež hdyž kaž ja přewulki póstniski nora njejsy. Kelko prócy wozytwarcy za swoje spektakularne nastroje nałožuja, je wšeje česće hódne. Wulki Krabatowy młyn, łódźe a hoberske zmije z pohibowacymaj so křidłomaj a hłowami su jenož někotre přikłady wozow, kotrež wčera po Kulowje jědźechu. Kóžde lěto su tež młodźinske kluby a dalše cyłki z Nuknicy, Sulšec, Konjec-Šunowa, Nowoslic, Noweje Wjeski a wot druhdźe pódla. Ćim bóle so wčera dźiwach, zo wuhladach w cyłym ćahu jenož jenički serbski napis. To mam tež hinak w pomjatku. Na tamnym boku bě minjene lěta tež druhdy serbska drasta w ćahu zastupjena, štož jeje wšědne nošerki jako ranjace začuwachu. To je so bohudźak nimale dospołnje pominyło. Ale čehodla dyrbi na čole lěta­dła serbski braška stać, tónle hłubši zmysł ja zrozumił njejsym, byrnjež tema woza „Serbska airline“ była. Marian Wjeńka

Dopominaja na serbske korjenje

wutora, 05. měrca 2019 spisane wot:

We Wochožanskim parku błudźenkow přihotuja so z połnej paru na nowu sezonu.­ Při tej składnosći chcedźa tam srjedź měrca nowu wustajeńcu wotewrěć­.

Wochozy (AK/SN). Łužiski park błudźenkow we Wochozach startuje 15. měrca do swojeje mjeztym 16. sezony. Na to skedźbnja spěchowanske towarstwo w hamtskej nowinje Hamorskeje gmejny. Tež lětsa organizuja tam tójšto zarjadowanjow, kaž nalětni swjedźeń 7. apryla, swójbny swjedźeń jutrownu póndźelu 22. apryla, rostlinskej bursy 1. meje a 29. septembra kaž tež holanski swjedźeń 25. awgusta. Najprjedy pak hotuja so na zahajenje sezony. Za to přihotuje spěchowanske towarstwo wustajeńcu „Ke korjenjam – Wotměnjate stawizny serbskeje wsy Wochoz“. W njej zaběraja so wob­šěrnje ze serbskimi korjenjemi wsy. Při tym wotmołwjeja na přikład na prašenja, kelko wobydlerjow mějachu Wochozy 1552, čehodla bě lěto 1740 wosebje tragiske za wjes, kak su ludźo ně­hdy we wsy bydlili, kak su sej wšědny chlěb zasłužili a što běchu wjerch Pückler a šwedscy wojacy­ we wsy činili.

Krótkopowěsće (05.03.19)

wutora, 05. měrca 2019 spisane wot:

Mjenje do wukraja eksportowali

Kamjenc. Sakske předewzaća su loni mjenje tworow do wukraja eksportowali hač lěto do toho. To zdźěla statistiski krajny zarjad w Kamjencu. Cyłkowna hód­nota wučinješe 40,48 miliardow eurow,­ dwaj procentaj mjenje. Přede­wza­ća dodawachu jasne mjenje awtow a by­dlenskich mobilow. W elektrotech­niskej a mašinotwarskej branši su eksporty trochu přiběrali. Nowy rekord docpě Sakska nastupajo import.

Wićazej zamołwitosć njewróćić

Budyšin. Po zastajenju disciplinarneho jednanja přećiwo 1. přirjadnikej Budyskeho krajneho rady Udej Wićazej (CDU) kontaktow do prawicarsko-ekstremistiskeho miljeja dla nima so jemu zamołwitosć za zarjad wukrajnikow wróćić, kotruž bě krajny rada nachwilnje přewzał. Frakciji Lěwicy a SPD/Zelenych wokrjesneho sejmika kaž tež wjacore iniciatiwy wotpohladany rozsud kritizuja.

Boja so noweho łamka

nawěšk

nowostki LND