Krótkopowěsće (10.01.19)

štwórtk, 10. januara 2019 spisane wot:

Flashmob w interneće přistupny

Budyšin. Serbski flashmob w Budyskim Centeru na Žitnych wikach móža sej zajimcy nětko pod www.youtube.com/watch?v=h8z0QIFn3Ak wobhladać. Widejo natočił je Sakski wukubłanski a wupruwowanski kanal. Dotal je sej tam filmčk nimale 2 200 ludźi wobhladało. Wutoru bě ně­hdźe 30 Serbow mjenje abo bóle spon­tanje serbski postrow na njewšědne wašnje do noweho lěto słało.

Za wjac fachowcow we wokrjesu

Zhorjelc. Regionalna fachowa alianca Zhorjelskeho wokrjesa namołwja zajimcow tež lětsa projekty za zdobyće a zawěsćenje fachowcow zapodać. Tak móhli komuny abo dalši nošerjo, kaž na přikład zhromadźenstwa, swoje naprawy pomjenować, kotrež chcyli lětsa we wo­krjesu zwoprawdźić. Srědki pak maja hač do 31. decembra za projekty wužiwać.

Spěchuja přetwar kapałki

Fenomen njerozumju

srjeda, 09. januara 2019 spisane wot:
Jěducy dźensa rano z awtom do Budyšina so prašach, čehodla někotre sněženki dołhe rynki čakacych jězdźidłow zawinuja. Zo běch mjez hodami a Nowym lětom spěšnišo hač hewak w měsće, bě jasne. Wšako w tym času lědma štó dźěła. Tež prěnjej dwaj dnjej tohole tydźenja bě wšo normalne. Dźensa rano trjebach dwaceći mjeńšin dlěje. Hač na trochu mokreho sněha na pućach pak bě wšo kaž přeco. Žane wějeńcy, kotrež bychu snadź zadźěwali, zo móža awta dale jěć, a znajmjeńša na mojej čarje žane prěki stejace nakładne awta, kotrež bychu wobchad haćili. Njemóžu sej tež předstajić, zo bě dźensa mjenje parkowanskich městnow w Budyšinje. A nimo toho njewěrju, zo je so sto ludźi rano spontanje rozsudźiło z awtom do města jěć, dokelž so jim runje raz chcyše. Kak potajkim móža někotre – připowědźene – sněženki tajkile chaos zawinić? Snano mi raz něchtó tónle fenomen plawsibelnje rozłoži. Marian Wjeńka

Wulke wužadanje čaka

srjeda, 09. januara 2019 spisane wot:

Chróšćansku „Jednotu“ dyrbja ponowić – zwotkel pak pjenjezy brać?

Chrósćicy (JK/SN). Wjacezaměrowa hala „Jednota“ móhła so za Chróšćansku gmejnu přichodny čas na porjadny problem wuwić. W minjenych 25 lětach wobstaća hale njeje so přewjele na njej činiło, tež čas je slědy zawostajił. Nimo njedosahaceje a njekmaneje izolacije pod třěchu fachowcy zwěsćichu, zo dyrbja wodowody kaž tež přewětrjensku techniku ponowić. Dalši problem je njedosahacy škit před mokrotu w sanitarnym wobłuku. Dale by trjeba było halowe špundowanje wobnowić. Fachowcy su sej škody na twarjenju wobhladali a trochuja wudawki za ponowjenje a wotstronjenje njedostatkow na nimale 2,3 miliony eurow.

Budyšin (SN). Ze symboliskim přepo­daćom kluča je Budyska měšćanska hala „Króna“ wčera cyle oficialnje do wobsydstwa města Budyšina přešła. Jednaćelski towaršnik Berlinskeje předewzaćelskeje skupiny Onnasch Alexander Kindermann bě do sprjewineho města přijěł, zo by jednaćelce Budyskeje bydlenjotwarskeje towaršnosće (BWB) Kirsten Schönherr symboliski kluč přepodał. Tak sćahnychu poslednju smužku pod dwě lěće trajace diskusije wo „Krónu“.

Loni 29. awgusta bě Budyska měšćanska rada wobzamknyła, areal mjez Kamjentnej a Hornčerskej hasu kupić. „Njemóžemy a nochcemy přihladować, kak priwatni inwestorojo na płoninje wo­srjedź města twarske hrěchi skućeja“, wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) argumentowaše. 20. septembra 2018 pod­pisachu kupne zrěčenje, a wčerawše přepodaće kluča bě posledni symboliski krok.

Runja dalšim wosadam su tež w Chróšćanskej tuchwilu hwězdni spěwarjo po puću, zo bychu wobydlerjam žohnowanje přinjesli a sej wot nich pjenježny dar wuprosyli. W srjedźišću steji lětsa pomocna akcija za dźěći w Peruwje. Po tym zo su spěwarjow minjenu­ njedźelu w Chróšćanskej cyrkwi wužohnowali, pobychu woni mjez druhim pola Krawžic we wsy. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (09.01.19)

srjeda, 09. januara 2019 spisane wot:

Na olympiadu geografije

Drježdźany. Dźesatkarjej Wilhelm Lehmann, Wyša šula Bukecy, a Danny Baum, Wyša šula Łaz, kaž tež šuler 7. lětnika Leon Schwabe, Swobodna křesćanska šula­ Šěrachow, su mjez 30 wobdźělnikami finala 13. sakskeje olympiady w předmjeće geografija jutře w Drježdźanach. Cyłkownje 17 376 šulerjow z 211 wyšich šulow so na štyrischodźenkowym wurisanju wubědźuje.

Na kromje słónčneho systema

Houston. Swětnišćowa sonda New Hori­zons je minjene dny wot słónca najzdaleniši znaty objekt našeho syste­ma „Ultima Thule“ přepytowała. Nětko wuhódnoćeja wědomostnicy Uniwersity Johns Hopkins daty, kotrež wulkeje distancy dla hakle jutře dospołnje dóńdu. Prěnje wobrazy we wulkim rozpušćenju je agentura NASA hižo wozjewiła.

Huawei haj abo nic?

Policija (09.01.19)

srjeda, 09. januara 2019 spisane wot:

Wjelk do awta skočił

Ralbicy. Wšo druhe hač měrnu jězbu na dźěło měješe wodźerka wosoboweho awta wčera rano w Delanach. Jako bě z Ralbic do směra na Nowoslicy po puću, jej něhdźe w 7.30 hodź. runje na poł puća wjelk do awta skoči. Žona sej lědma z awta zwěri a zazwoni policiju. Zastojnicy su pad sobudźěłaćerjam wjelčeho běrowa dale dali. Na nich pak dyrbjachu něhdźe połdra hodźiny čakać. Woni za­hinjeneho wjelka skónčnje sobu wzachu, zo móhli zwěsćić, hač pochadźa wón z Róžeń­čanskeje abo druheje črjódy.

Wosadna hodownička z hosćimi

srjeda, 09. januara 2019 spisane wot:

Po ekumeniskim nyšporje na swjedźenju Třoch kralow minjenu njedźelu w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje knjenje wotmě so na žurli swj. Bena na Tzschirnerowej tradicionalna hodownička Serbow katolskeje tachantskeje wosady. Přeprošenje pak běchu tež ewangelscy wěriwi sćěhowali, mjez nimi wospjet superintendent Jan Malink. Tak móžeše tachantski farar Wito­ Sćapan přibližnje 120 wobdźělnikow witać, mjez nimi něhdźe połsta dźěći a młodostnych.

Wězo słušeja hodowne pječwo a kofej a rjenje wupyšene blida dlěje hač poł lětstotka k tutomu schadźowanju zwonka Božeho domu. Tola dźakowano iniciatiwje wučerki na wuměnku Ludmiły Bizoldoweje dožiwichu wopytowarjo zaso tohorunja dosć bohaty kulturny program, po kotrymž wjedźeštej šulerce Sahra a Josefina­ Bretschneiderec.

Oldtimery tež w błóće zajimawe byli

wutora, 08. januara 2019 spisane wot:

Hora (aha/SN). Štóž je sej zawčerawšim dojěł na Horu na zetkanje oldtimerowych jězdźidłow, kotrež bě Horjanski klub přećelow wlečakow ze swojim předsydu Marijom Ryćerjom pjaty raz organizował, a njeje zabył sej gumijowe škórnje wobuć, bě derje poradźowany. Hačrunjež so popołdnju njedešćowaše, dyrbjachu ludźo po błóće teptać, zo móhli 135 staršich a nowšich jězdźidłow wobdźiwać. Wjace hač tysac wopyto­warjow a runje tak wustajerjo běchu zahorjeni, što je něhdźe­ 60 čłonow Horjanskeho kluba organizo­wało.

Lěpše zwiski z ćahom a busom

wutora, 08. januara 2019 spisane wot:

Wjace dojězdźowarjow a wjace na­prašowanjow za wólnočasnym wob­chadom su z přičinu, zo móžeše wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO) loni swoje dochody wo 1,6 procentow zwyšić.­

Budyšin (SN/mwe). Po aktualnych prog­nozach je so ličba pasažěrow VVO w lěće 2018 wo 1,5 procentow na něhdźe 219 milionow powjetšiła. Tak chce wobchadny zwjazk swój železniski wobchad dale rozšěrić. Zaměr dalšich naprawow je, zo móža so wobydlerjo z wjesnych kónčin přijomnišo do Drježdźan a druhdźe po­dać. Do toho zapřijatej stej tež předewzaće Regionalbus Hornja Łužica a Wojerowska wobchadna towaršnosć. Na že­lezniskej čarje Drježdźany–Kinspork budu ćěridłowe wozy Sakskeje měšćanskeje železnicy přichodnje tež njedźelu kóždu hodźinu po puću. To rěka, zo pojědu na woběmaj wažnymaj čaromaj z Kamjenca a Kinsporka do Drježdźan ćahi wšědnje w prawidłownych wostawkach.

nawěšk

nowostki LND