Žněja kritiku

štwórtk, 03. januara 2019 spisane wot:

Choćebuz (SN/JaW). Wozjewjenje města Choćebuza, w kotrymž wupraja so za wotsunjenje kriminelnych wukrajnikow, je zjawnu diskusiju pozdatnje prawicarskeho nastajenja města dla zbudźiło a jemu tójšto kritiki wunjesło. Pozadk je nadpad na Choćebužana w nowolětnej nocy.

Zetkanje traktorow z nowosću

štwórtk, 03. januara 2019 spisane wot:

Na Horu w Bóščanskej gmejnje přijědu njedźelu historiske jězdźidła

Hora (SN/MWj). Najwjetši dźěl něšto wjace hač 80 wobydlerjow wopřijaceje Hory w Bóščanskej gmejnje budźe njedźelu, 6. januara, na nohach, hdyž wočakuja tam něhdźe tysac wopytowarjow zymskeho zetkanja historiskich jězdźi­dłow. Mjeztym pjaty raz Horjenjo tónle po­dawk přihotuja, při čimž pomha nimale 60 ludźi, wě Robert Ryćer jako jedyn z hłownych přihotowarjow.

Nastała ideja je, jako so před lětami swojich přećelow z Koblic we Łazowskej gmejnje prašachu, hač nochcyli woni swój kóždolětny zymski wulět ze sta­ry­mi traktorami raz na Horu přewjesć. Wot toho časa je zymske zetkanje kóžde lěto rozrostło. Loni bě tam 160 histo­riskich jězdźidłow wot traktorow přez awta­ hač k Lkw-jam a motorskim widźeć. Tónraz liča z 200 jězdźidłami. Samo z Gubina, Kamjenicy a Załomja chcedźa přijěć. Hłowny sponsor je Rjedźic ratarski zawod, kotryž za tónle podawk mjez druhim wulku łuku přewostaja.

Nowe jězdźidło wobornikam

štwórtk, 03. januara 2019 spisane wot:

Hórnikecy (AK/SN). Moderne hašenske jězdźidło typa TLF 4 000 maja Hórnikečanscy dobrowólni wohnjowi wobornicy dóstać. To su Wojerowscy měšćanscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju wobzamknyli. Jězdźidło wotpowěduje tuchwilnym wulkim wužadanjam wobornikow při zasadźenjach w padźe lěsnych wohenjow. Awto płaći 272 000 eurow. Z toho nadźijeja so 153 000 eurow spěchowanskich srědkow Budyskeho wokrjesa. „Zbytk“ zapłaći město Wojerecy ze swójskeje kasy. Měšćanscy radźićeljo wyšeho měšćanostu Stefana Skoru (CDU) społnomócnichu, ze sakskim nutřkownym ministerstwom trěbne kroki dorěčeć. Spěchowanske srědki su mjeztym přizwolene.

Spočatnje bě planowane, zo maja Hórnikečanscy wobornicy jězdźidło typa TLF 3 000 dóstać. Te pak bychu hišće přetwarić a tak mjenowanym DIN-normam přiměrić dyrbjeli. Skónčnje pak so za wjetše awto rozsudźichu, dokelž hodźi so wone lěpje zasadźić. Nimo toho za nje wjace spěchowanskich pjenjez dóstanu. Pla­nowane je, zo ma nowe TLF 4 000 kónc lěta 2019 do Hórnikec přijěć.

Pomhaja wodnjo kaž tež w nocy

štwórtk, 03. januara 2019 spisane wot:
Wot spočatka noweho lěta je Němska lětanska wuchowanska słužba (DRF Luftrettung) w Budyšinje zaměstnjena. Tu je nětko jedna z dźesać stacijow po wšej Němskej, z kotrychž móža wosebje wuhotowane helikoptery tež w nocy wotlećeć a lěkarjow kaž tež sanitetarjow k městnam njezbožow dowjezć. W sprjewinym měsće zasadźa za to helikopter typa H 145 z mjenom Christoph 62. Foto: DRF/Sabine Bruder

Krótkopowěsće (03.01.19)

štwórtk, 03. januara 2019 spisane wot:

Wusyłać njemóhli

Budyšin. Serbski rozhłós njemóžeše dźensa rano swój zwučeny program wusyłać. Přičina bě techniski problem eksterneho poskićowarja syće. Wot toho potrjechene běchu tohorunja němske regio­nalne powěsće z Budyšina. Hač do kón­ca redakciskeho časa zamołwići studija­ z toho wuchadźachu, zo móža jutře rano zaso w zwučenym času serbsce kaž němsce wusyłać.

Na ćěmnym boku měsačka

Peking. Prěni raz je swětnišćowa sonda­ na zemi wotwobroćenym boku měsačka wuspěšnje přizemiła. Wědomostny projekt chinskeje agentury CNSA „Chang’e 4“ wopřijima mjez druhim na Uniwersiće Kiel wuwity wosebity detektor neutronow. Prěnje wobrazy a daty su dźensa rano dóšli, kaž chinska statna powěsćernja Xinhua zdźěla.

Kulturnikow we wukraju škitać

Policija (03.01.19)

štwórtk, 03. januara 2019 spisane wot:

Nowolětny dyrdomdej

Běła Woda. Njewšědnu odyseju dožiwi wćipny psyk družiny Jack Russell terrier prěni dźeń noweho lěta w Běłej Wodźe. Bruno-běły blakaty štyrinohač bě so ­blisko zelenišćow bjez paska wokoło ­šije a bjez powjaza a čłowječeho přewodźerja na dyrdomdejsku wuprawu po měsće podał. Wosebje zajimowaše so wón za wočinjeny wačokownik wosoboweho awta a skoči do njeho. Nadobo pak so durje začinichu. Pytnywši, zo ma njeznateho sobujěduceho w jězdźidle, dowjeze mějićel awta psa na policajski rewěr, hdźež jeho sobudźěłaćerka zwěrjatownje pozdźišo wotewza. Na pózdnim popoł­dnju so skónčnje wobsedźer terriera přizjewi a sej po njeho do zwěrjatownje přińdźe.

Zhromadnje blidotenis hrać

štwórtk, 03. januara 2019 spisane wot:

Konjecy. Kóždolětny zhromadny wječor za wšěch, kotřiž chcedźa zaso jónu bli­dotenis hrać, wotměje so jutře, pjatk, na žur­li Konječanskeho towarstwoweho domu. Započatk za dźěći je wot 17 hodź. a za dorosćenych wot 19 hodź. Konječanske blidotenisowe towarstwo wšitkich zajimcow wutrobnje přeprošuje.

Kak štomiki wotbyć?

Budyšin. Hižo druhi dźeń noweho lěta je Budyski wokrjes wčera w nowinskim wozjewjenju na to skedźbnił, kak móža wobydlerjo swoje hodowne štomiki najlěpje wotbyć. Tak móža je rozkus­kować a do sudobja za biowotpadki ćisnyć. W ja­nuaru hodźi so hodowny štomik nimo toho cyły pódla wotpadkoweho sudobja stajić. Za to njesmědźa žana lameta abo druhe wěcy­ na šmrěku abo jědli wisać. Štomiki, wjetše hač 1,50 metrow, dyrbja přikrótšene być, hałžki pak maja na nich wostać. Wotrězane hałžki wotpadkowe awto žane sobu njebjerje.

Socialny měr wjelka dla myleny

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:

Zhorjelski wokrjesny sejmik podpěruje namjet frakcije CDU/FDP, kotryž w padźe wulkeje hustoty wjelkow plany třěle­nja předwidźi. Lěwica dwěluje na pra­woosći, krajny rada so starosći.

Mjeńše a wjetše wohenje hašeli

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:
Silwesterska nóc je wohnjowych wobornikow Budyskeho wokrjesa znowa wulce wužadała. Silwesterske rakety a praskotaki su tójšto zasadźenjow zawinowali. Tak dyrbjachu wobornicy mjeńše wohenje zhašeć. W Biskopicach paleše so na přikład wotpadkowa tona. Wjetše zasadźenje wjedźeše wobornikow mjez druhim na Hłownu dróhu w Protecach. Po wšěm zdaću silwesterskeje rakety dla bě tam woheń w rostlinarni wudyrił. Na zbožo móžachu wobornicy płomjenja po krótkim času zhašeć, tak zo njejsu škody přewulke. Foto: Rocci Klein

Spektakl wosebiteho razu dožiwichu zajimcy minjenu sobotu na Běłochołmčanskim přibrjoze Třižonjanskeho jězora. Woje­rowske płuwanske sportowe towarstwo bě dźesaty raz na kónclětne kupanje přeprosyło. Něhdźe 50 žonow a muži skoči do tři stopnje zymneje wody. Po krótkim času běchu wšitcy zaso wonka. Foto: Joachim Rjela

nawěšk

nowostki LND