Policija (26.04.19)

pjatk, 26. apryla 2019 spisane wot:

Z mopedom znjezbožił

Sulšecy. Při wobchadnym njezbožu za­wčerawšim popołdnju blisko delnich Sulšec je so 15lětny hólc ćežko zranił. Wón jědźeše ze swojim mopedom do směra na Šunow, jako při wotbóčce do Tradowa z dotal njeznateje přičiny na lěwym boku z puća přińdźe. Tam prasny młodostny do wobchadneho znamjenja. Wuchowanska słužba so wo zranjeneho stara a dowjeze jeho do chorownje. Wěcna škoda wučinja něhdźe 250 eurow.

Słónco abo dešć?

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:
Stróžanske přirodowe wiki, kaž so wone zajutřišim zaso přewjedu, su dawno jako dobra adresa znate, hdyž něšto originelne za zahrodku pytaš abo prosće jako rjany wulět za cyłu swójbu. Wšako móžeš tam po wikach trochu podundać, něšto słódne zjěsć a kusk serbskeje kultury tež dožiwiš. Bjez dźiwa, zo tam kóžde lěto wopytowarjow po tysacach zliča. Lětsa pak so prašam, kotre wjedro drje budźe organizatoram lubše, słónco abo dešć? Kóžde zarjadowanje pod hołym njebjom steji a padnje z wjedrom. Při słóncu ludźo skerje přichadźeja. Wikowarjo móža swoje twory prezentować a grilowana kołbaska tohorunja lěpje słodźi. Tónraz pak so w zarjadnistwje biosferoweho rezerwata a w towarstwje Radiška snano samo wjesela, by-li so trochu podešćowało. Wokomiknje móže přiroda zawěrno kóždu kapku wody trjebać a w ratarstwje, lěsnistwje a tež kóždy zahrodkar doma suchoty dla stona. Marian Wjeńka

Na swójbne popołdnjo w zelowym a zežiwjenskim centrumje w Pančicach-Kukowje je wčera něhdźe 450 wopytowarjow přichwa­tało. Woni zhonichu wo žiwjenju w klóštrje Marijinej hwězdźe a móžachu paslić, jěchać a sportować. Tež alpaki běchu widźeć. Wo kulturne wobru­bjenje postara so mjez druhim dźěćaca rejwanska skupina „Łužičanka“. Foto: SN/Maćij Bulank

Z jězdźenku darmotny zastup

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:

18. nalětnje přirodowe wiki w Stróži wabja zajutřišim z regionalnymi wudźěłkami, kulinariskimi wosebitosćemi Hornjeje Łužicy a tež ze serbskej hudźbu a rejemi.

Stróža (SN). Zajutřišim, 27. apryla, zaso tak daloko je. Němsko-serbske nalětnje wiki w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty 18. raz wopytowarjow přeprošuja. Wot 10 do 17 hodź. předstaji so na terenje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata wjace hač 80 wikowarjow, rjemjeslnikow a ratarjow ze swojimi re­gionalnymi a ekologiskimi wudźěłkami. Dypkownje k spočatkej zahrodoweje ­sezony poskićuja zahrodnistwa symjo a rostliny wšelakich družin sadu, zeleniny a kerkow. Ale tež ći, kotřiž so za dźěło z motyku a hrabjemi njezajimuja, nadeńdu šěroki sortiment keramiki, kosmetiki, drasty a wjele dalšeho. Hosćencarjo, pjekarjo, rěznicy a dworowe wobchody změja mnohostronski kulinariski spektrum rybjacych wudźěłkow, twarožka, praženych kołbaskow, słódkich specialitow a wjele dalšeho přihotowane.

Hišće jedne městno kultury?

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:

Wobsedźerjo Biskopičanskeho kina nochcedźa konkurenca być

Biskopicy (UM/SN). Plany za bywše Bisko­pičanske kino su tam njedawno we wobłuku wječora wotewrjenych duri předstajili. Při tym jewješe so wězo prašenje, kak so projekt z kulturnym domom w měsće znjese. „Ně, njejsmy konkurenca kulturnemu domej“, wotmołwi Heiko Düring, sobuzałožer towarstwa Kulturort. Te běchu 2014 załožili, zo móhli dźěl tehdy zrodźenych idejow za wožiwjenje kulturneho žiwjenja w Bisko­picach zwoprawdźić. Jedna z idejow bě, kino wožiwić.

Wot toho časa dźěłachu iniciatorojo projekta skerje za ćichim. Nětko pak swoje­ plany zjawnosći předstajichu. Mjez druhim chcedźa programowe kino etablěrować a z Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom zhromadnje dźěłać, kotrež móhło na Krala Albertowej žurli wustupić. Wobydlerjo sami móhli dalše ideje zapřijeć.

Zhromadnje pólsce warili

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:
Wjacore razy wob lěto zarjadujetej Caritas a wosada swj. Pětra w Budyskim internaće kubłanskeho centruma Carity Před Šulerskimi wrotami mjezynarodny warjenski wječor. Mjeztym zo běchu tam w zašłosći mjez druhim hižo šwicarsce, libysce a filipinsce warili, stejachu wčera pólske jědźe w srjedźišću. Warjachu tam Samanta ­Domusa, Budyska zamołwita za wukrajnikow Anna Piętak-Malinowska, Heidi ­Katzki wot Carity (wotlěwa) a druzy na přikład tak mjenowane łazanki, wobstejace z pasty, kisykała a hribow. K wukóncej poskićichu rabarberowy a oranžowy kompot kaž tež jabłučkowy tykanc. Foto: SN/Hanka Šěnec

Krótkopowěsće (25.04.19)

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:

Myto do Choćebuza

Berlin/Choćebuz. Z lětušim Dźiwadłowym mytom Zwjazka wuznamjenja kulturna statna ministerka Monika Grütters (CDU) Choćebuske dźiwa­dło Piccolo. Z tym připóznaja jeho činohrajne, rejwanske a klankodźiwadłowe inscenacije, kotrež su „politiske, přistupne a přeco na čuwje časa“, kaž jury zwěsći. Jewišćo je jedne z cyłkownje jědnaće lětsa počesćenych. Myto přepodadźa 27. meje w Gerje.

Podpěra za kubłanje dźěći

Pirna. Sakski kultusowy minister Christian­ Piwarz (CDU) je wčera w Pirnje připowědźił, zo program „Dźěći sylnić“ hač do oktobra 2021 podlěša. W ramiku programa dóstanje 146 sakskich dźěćacych dnjowych zarjadnišćow přidatnu pedago­gisku fachowu móc na 30 hodźin wob tydźeń ze srědkow Europskeje unije a Sakskeje. Wone podpěruja dźěći ze słabosćemi při wuknjenju a w žiwjenju.

Spěchuja socialne projekty

Policija (25.04.19)

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:

Podhladny nócny wulět

Dźěwin. Pozdatnaj paduchaj staj zawčerawšim na pózdnim wječoru na puću mjez Dźěwinom a Slepom kedźbnosć dweju policistow zbudźiłoj. Na kromje puća 38lětna žona a 23lětny muž runje wšelake kable na awto nakładowaštaj, štož bě zastojnikam w tym času wězo podhladne. Po wšěm zdaću běštaj muž a žona na wšě 750 kilogramow ćežke izolowane kable něhdźe spakosćiłoj a chcyštaj je w škiće ćmy wotwjezć. Policistaj wobeju nachwilnje zaještaj a pře­ćiwo nimaj přepytowanske jednanje padu­stwa z brónjemi dla zahajištaj. ­Młody muž měješe mjenujcy nóž při sebi, kiž móhł kóždy čas z kapsy wućahnyć, Zhorjelska policajska direkcija zdźěli. Hódnotu rubizny trochuja na něhdźe ­tysac eurow.

Na čitarski wječor

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:

Komorow. Domowinska skupina Komorow-Trupin-Rakecy přeprošuje na čitarski wječor ze zastupowacym šefredaktorom Serbskich Nowin Axelom Arltom. Rozmołwne koło wotměje so jutře, pjatk, w 17 hodź. w Komorowskim młodźinskim klubje. Wopytowarjo změja składnosć, wšědne wužadanja a wjesela re­dakcije a redaktorow zeznać a zhonić, kak serbski wječornik wšědnje nastawa. Nimo skupinarjow su tež dalši zajimcy wutrobnje witani.

Jehnjata sej wobhladać

Dołha Boršć. Přirodoškitna stacija ­wuchodneje Hornjeje Łužicy přeprošuje předewšěm swójby z dźěćimi na dźeń wotewrjeneje wowčernje w Dołhej Boršći (Förstgen) pola Mikowa jutře, pjatk, wot 16 do 18 hodź. Tam je so minjene ty­dźenje wjele jehnjatow narodźiło. Wulcy a mali wopytowarjo móža sej je zbliska wobhladać, pomajkać a dóstanu nimo toho najwšelakoriše informacije wo jich wuznamje za přirodne hladanje płoninow w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty.

Farma w znamjenju Europy

Hornja Łužica na puću do Europy

srjeda, 24. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/mwe). Město Budyšin chce po swojich indiwidualnych móžnosćach požadanje wulkeho wokrjesneho města Žitawa wo titul „Kulturna stolica Europy 2025“ podpěrać. Měšćanscy radźićeljo tomu­ přihłosuja, zo Budyski wyši mě­šćanosta Alexander Ahrens (SPD) ze Žitawskim wyšim měšćanostu Thomasom Zenkerom (Žitawa wjace móže) wotpowědne zrěčenje podpisa. „To je dobry puć za region, smy jako město Budyšin derje poradźowani, so na tym wobdźělić“, Heiner Schleppers (CDU) na njedawnym posedźenju měšćanskeje rady zwurazni.

Město nad Sprjewju widźi w požadanskim procesu a hladajo na lěto europskeho kulturneho města w Hornjej Łužicy šansy towaršnostneho, kulturneho kaž tež turistiskeho wuwića. Tuž chcedźa w Budyšinje konkretne poskitki města za tutón proces zestajeć a wuwiwać. Bjezdwěla budu tež Serbja ze swojim přidźěłom a idejemi wosebje prašani.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND