Kirbsy su mnohim rjana nazymska dekoracija. Přiběrajcy pak z nich najwšelakoriše strowe wudźěłki zhotowjeja, kaž kompot abo marmeladu. Tež kirbsowa poliwka móže słódna być. Přičiny dosć potajkim, sej rjany eksemplar kupić. Mjez druhim činić móžeš to w Hózku, hdźež su w tamnišim ratarskim zawodźe tele dny kirbsy žnjeli. Foto: Michał Domanja

Wočakuja dalšich ćěkancow

štwórtk, 01. oktobera 2015 spisane wot:

Wyši měšćanosta wobara so přećiwo tukanjam w interneće

Běła Woda (AK/SN). Swój koncept decentralneho zaměstnjenja ćěkancow, předewšěm swójbow, chce město Běła Woda tež přichodnje zwoprawdźić. Tole podšmórny wyši měšćanosta Torsten Pötzsch (Klartext) wčera na posedźenju měšćanskeje rady. Tuchwilu bydli 86 požadarjow­ azyla, mjez nimi połsta dźěći, w dohromady 18 bydlenjach. „Hač do kónca­ lěta přewostaji bydlenjotwarska towaršnosć dalše 15 bydlenjow. Prjedy­ hač ćěkancy do nich zaćahnu, chcemy z wobydlerjemi zhromadźizny přewjesć“, připowědźi Torsten Pötzsch. Po jeho słowach maja w měsće derje wothłosowanu pomocnu syć, w kotrejž wosady, towarstwa, město a policija hromadźe­ dźěłaja. Njedawno su někotři ćěkancy za zajimcow warili. Młody požadar azyla je tele dny samo abituru złožił a chce rady w měsće wostać, rysowaše Pötzsch přikładaj integracije. Na tamnym boku so wón starosći, zo za wosom dźěći ćěkancow městna w šulach pobrachuja. Město tuž doraznje na zamołwite instancy apeluje, zo by so winowatosć do-šule-chodźenja w Běłej Wodźe dodźeržała.

Prjedy hač wichor štomy powali

štwórtk, 01. oktobera 2015 spisane wot:
Zo njemóhli nazymske wichory žanu škodu načinić, w Budyskim wokrjesu nětko při hłownych dróhach kontroluja, hač su štomy krute dosć abo hač su snano chore, zo móhli je wichory powalić. Wokoło Wojerec wobstaruje tele dźěło tamniša na­dróžna mištrownja. Jeje sobudźěłaćerjo dyrbjachu tele dny při dróze z Wojerec do Narća­ wulki dub podrězać a wottransportować. Foto: Ulrige Herzger

Wjacore přičiny měł policiji ćeknyć

štwórtk, 01. oktobera 2015 spisane wot:
Kontroli policije wuwinyć chcyše so wčera popołdnju 27lětny muž w Zemicach-Tumicach. Stupiwši na płun pak zrazy wón frontalnje do napřećo přijěduceho Suzukija. Na to chcyše pěši dale ćěkać, zastojnicy pak jeho spěšnje dosahnychu a wobhrodźenju mosta připutachu. Młody muž měješe hnydom wjacore přičiny za swoje zadźerženje. Jemu běchu mjenujcy jězbnu dowolnosć sćazali, jeho awto njebě ani přizjewjene ani zawěsćene a nimo toho bě wón drogi brał. 62lětny wodźer Suzukija so při zražce zrani. Foto: Rocci Klein

Ćežke časy

štwórtk, 01. oktobera 2015 spisane wot:
Choćebuz (HA/SN). Delnjołužiskej stolicy tuchwilu chětro wětřik mjezwoči duje. To rjekny wyši měšćanosta Choćebuza Holger Kelch (CDU) wčera na posedźenju měšćanskeje rady, mjenujo tři wulke ćeže, z kotrymiž maja so tam bě­dźić. Tak dyrbja Vattenfallej něhdźe dźesać milionow eurow přemysłoweho dawka wróćić. Dale wobsteji strach, zo město z reformu swoju bjezwokrjesnosć zhubi. Třeći­ a tuchwilu bjezdwěla najwjetši problem je, zo maja přichodne tři dny při­wzać 500 do 1 000 ćěkancow přidatnje k hižo za lětsa připowědźenym 900. To wucha­dźa z powěsće, kotruž bě Kelch wčera z Podstupima dóstał. Zdobom maja­ zarjadować nowu prěnju při­jimar­nju ćěkancow. Krizowy stab chce tuž dźens wječor wuradźować. „Nochcychmy ćěkancow w sportownjach a dalšich halach zaměstnić, to pak hinak móžno njeje“,­ rjekny wyši měšćanosta. Hač do 20. septembra je do Choćebuza ně­hdźe 400 ćěkancow – mjez nimi 70 ze Sy­ri­skeje, 26 z Afghanistana a 70 z Albanskeje – přišło. W měšćanskim dźělu Chmjelow zarjadowachu kwartěr za sto ludźi, w Strobicach maja hižo tajki za 25.

Budyšin (CK/SN). Eksponaty ze zběrki bywšeho Serbskeho domu přeńdu po 74 lětach zaso do wobsydstwa Maćicy Serbskeje. Tole je Budyska měšćanska rada na swojim wčerawšim posedźenju jednohłósnje wobzamknyła. Při tym jedna so wo 36 objektow w hódnoće nimale 20 000 eurow. Mjez nimi su drastowej klance a najwšelakoriše dźěle drasty.

Serbski dom na Lawskich hrjebjach w nošerstwje 1847 załoženeje Maćicy Serbskeje chowaše serbske kulturnostawizniske zběrki. 1941 je nacionalsocialisća sćazachu a přenjesechu něhdźe tysac objektow do měšćanskeho muzeja. Tam wjedźechu je jako poddypki jeničkeho in- wentarneho čisła 8700, zdźěla wone scyła zapisane njeběchu. Po tym zo bě Serbski­ muzej 1976 na Hrodźe zaćahnył, jemu najwjetši dźěl objektow w 70tych a 80tych lětach přepodachu. Po słowach nawody měšćanskeho muzeja dr. Jür­gena Vollbrechta njebě to tehdy žadyn problem. Přetož wobaj domaj měještej z městom Budyšinom samsneho nošerja.

Krótkopowěsće (01.10.15)

štwórtk, 01. oktobera 2015 spisane wot:

Lorenc w sakskej stolicy čitał

Drježdźany. Knižnu premjeru noweje zběrki Kita Lorenca „Windei in der Wasserhose des Eisheiligen“ dožiwi wčera wječor we Drježdźanskim literarnym domje Villa Agustin něhdźe štyrceći lubowarjow lyriki, mjez nimi tež někotři Serbja. Tež z knihi „Der zweiseitige Beitrag/Wěsty dwustronski přinošk“, kotraž bě njedawno w LND wušła, awtor čitaše.

Filmy Nageloweje pokazali

Budyšin. Filmowy wječor w Budyskim Serbskim muzeju přiwabi wčera něhdźe 35 zajimcow. Pokazali su sydom krótkofilmow tworjaceje wuměłče Maje Nageloweje. Z awtorku rozmołwješe so kuratorka festiwala dokumentariskeho filma DOK Leipzig a sekcije „Heimat – Domownja“ Choćebuskeho filmoweho festiwala dr. Grit Lemke z Berlina.

Nětko budźe žona twarić

Policija (01.10.15)

štwórtk, 01. oktobera 2015 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Dokelž njebě w awće připasany, je wutoru muž policiji w Zejicach napadnył. W Pančicach chcychu jeho na to kontrolować, štož wón najprjedy ignorowaše, skónčnje pak tola zasta. Pytnywši jeho „chorhojčku“ přewjedźechu alkoholowy test, kotryž wunjese 1,64 promilow, a to hižo we 8.40 hodź.

Serbowka dale předsydka sakskeho KEG

štwórtk, 01. oktobera 2015 spisane wot:

Hłowna a zdobom wólbna zhromadźi­zna Katolskeho zjednoćenstwa kubłarjow Sakskeje (KEG), w kotrymž je dobra połojca nětčišich a něhdyšich serbskich wučerjow, wučerkow a kubłarkow z čłonom, wotmě so njedawno w Drježdźanskim gymnaziju swjateho Bena.

Na spočatku swjećeše z přichwatanymi čłonami w kapałce Benoweho gymnazija dušepastyr tohole kubłanišća a kapłan Mariusz Noparlik, rodźeny Polak z Hornjeje Šleskeje, Božu mšu, na kotrejž tež serbski kěrluš zanjesechu. Na hłownej zhromadźiznje rozprawješe předsydka zjednoćenstwa Monika Jurkowa, kubłarka w Radworskim katolskim serbskim dźěćacym domje „Alojs Andricki“, wo dźěle minjeneje legislaturneje doby třoch lět. Tohorunja w předsydstwje skutkowaca Jěwa-Marja Elic z Hórkow, wučerka na Budyskim Serbskim gymnaziju, poda přehlad wo financach zjednoćenstwa. Wobě Serbowce dźěłatej hižo dźewjeć lět w předsydstwje KEG.

Přetrjeba moderneho wopojneho srědka po cyłej Němskej přiběra

Načasna droga crystal so pašowanja a konsuma dla po cyłej Němskej dźeń a bóle rozšěrja. Dawno hižo njepotrjechi to jenož němsko-pólsku a němsko-čěsku hranicu. Tole podšmórny městopředsyda zwjazkoweho cłownistwoweho a financneho dźěłarnistwa Thomas Liebel na zarjadowanju ze zastupjerjemi politiki, cłownistwa, sudnistwa, komunow a dźěłarnistwow w Běłej Wodźe. „Cłow­nistwu drje je so poradźiło lěta 2013 ně­hdźe 76 kilogramow a loni nimale 73 kilogramow drogi cyłym kraju sćazać. Njewotkryta ličba pak pohibuje so wokoło 10 tonow w čěskich laborach zhotowjeneje drogi, z kotrychž połojcu do Němskeje dowožuja. Předewšěm potrjechene wot toho su Sakska, Bayerska, Sewje­rorynsko-Westfalska a Berlin“, zwěsći Liebel­.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND