Swójbam wotewrjeni być

srjeda, 22. julija 2015 spisane wot:

Radwor (SN/MkWj). Młodym swójbam, kotřiž chcedźa w Radworju twarić, chcedźa tole přichodnje tež zmóžnić. To bě jedna z diskusijnych temow wčerawšeho posedźenja gmejnskeje rady. Radźićel Tomaš­ Rječka z Kamjeneje rozprawješe wo wjacorych naprašowanjach zajimcow. Dokelž pak gmejna ani swójske ležownosće ani plan wužiwanja płonin nima, chcedźa w kóždym jednotliwym padźe za rozrisanjemi pytać, kaž wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) připowědźi. Přiwšěm wón w tym zwisku před „euforiju“ warnowaše. Pječa pak maja někotrych wobydlerjow, kotřiž bychu ležownosće priwatnje předać chcyli.

Wustupiła je gmejna Radwor z wčerawšim dnjom ze sakskeho komunalneho zaměroweho zwjazka za předźěłanje informacijow KISA. Lěta 1990 załoženy zwjazk ma pjenježne problemy, kotrež mjeztym samo statne rěčnistwo pře­py­tuje. Gmejna zalutuje sej nětko kóžde lěto přinošk 3 800 eurow.

Pomoc amfibijam přewšo wunošna

srjeda, 22. julija 2015 spisane wot:

Lětsa su w biosferowym rezerwaće Hornjo­łužiska hola a haty prěni raz wjace hač 100 000 amfibijow – žabow, kunkawow a mološow – při škitnych płoćikach přesadźili a tak před smjerću w nadróžnym wobchadźe wuchowali.

Stróža pola Hućiny (SN/at). Ze 119 580 zwěrjatami su přirodoškitni pomocnicy lětsa telko amfibijam smjerć na łužiskich dróhach zalutowali kaž hišće ženje. Rezerwatne zarjadnistwo zdźěla, zo su při škitnych płoćikach wšitke dwanaće w regionje žiwych družin amfibijow zwěsćili. Lětsa bě kobołkowa kunkawa z nimale 71 500 eksemplarami najbóle zastupjena, slědowaše bahnowa žaba z 23 500 zwěrjatami. Wosebje kedźbyhódne je 3 530 čerwjenych kunkawow kaž tež 439 hrjebjenjatych mološow. Wobě družinje stej přewšo rědkej.

Krótkopowěsće (22.07.15)

srjeda, 22. julija 2015 spisane wot:

MDR 1 najwoblubowaniši

Lipsk. Rozhłosowy sćelak MDR 1 Radio Sakska je dale najwoblubowaniši w kraju. Něhdźe 391 000 ludźi jón wšědnje słucha. To je wuslědk dźensa wozjewjeneho přepytowanja dźěłoweho zjednoćenstwa Media-Analyse. Slědujetej priwatnej sćelakaj Radio PSR a R.SA. Prašejo so 80 000 ludźi běchu zwěsćili, zo dźeń a mjenje z nich radijo słucha.

Žadaja sej 120 km/h za busy

Köln. Zarjadowarjo busowych pućowanskich jězbow nimaja wobstejace wobmjezowanje spěšnosće 100 km/h za bu­sy hižo za načasne. Zwyšić limit na 120 km/h by atraktiwnosć pućo­wan­skich busow powjetšiło, zdźělichu dźensa na zetkanju mjezynarodneho turi­stiskeho zwjazka RDA w Kölnje hladajo na wuwiwacu so syć dalokobusow.

Něšto mjenje hromaka

Wiesbaden. Po lońšich rekordnych žnjach su němscy ratarjo tónraz trochu mjenje hromaka nakałali. Přirunujo z pře­rěznymi žnjemi minjenych lět je pak 112 100 tonow přeco hišće nadpřerěznje dobry­ wuslědk, Zwjazkowy statistiski zarjad we Wiesbadenje informuje. Na snadnišim wunošku wina je sucha meja.

Kohlmann super čas běžała

Policija (22.07.15)

srjeda, 22. julija 2015 spisane wot:

Porchow. Znowa su so njeznaći wčera wječor na dojězdźowanskim parkowanišću pola Porchowa do tam wotstajeneho awta zadobyli. Po tym zo běchu zadnje wokno VWja rozbili, mějachu přistup ke kófrowemu­ rumej. Z njeho pokradnychu wjacore twarske graty w hódnoće ně­hdźe 1 500 eurow.

Kinspork. K ćežkemu njezbožu dóšło je dźensa w nocy na B 98 we Hłušnicy (Glauschnitz) pola Kinsporka. Wosrjedź wsy stej awće frontalnje do so zrazyłoj. Tacho wobdźěleneho Fiata wosta pola 150 km/h stejo, Volvo nańdźechu poli­cisća při sćežoru. Jednoho ze šoferow dyrbjachu ćežko zranjeneho do chorownje dowjezć. Jasne dotal scyła njeje, kak bě k ćežkej zražce dóńć móhło.

Znajemy swoju domiznu?

srjeda, 22. julija 2015 spisane wot:

Na swojim tradicionalnym połdnjowskim kubłanskim wulěće poby Domowinska skupina „Budyšin město“ lětsa w Njebjelčicach a Kamjencu.

Hižo před lětami běchmy w Njebjelčicach serbskeho wuměłca Jana Buka wopytali a sej čistu, rjanu wjes wobhladali. Lětsa dźěše nam wo nowu pěstowarnju a nowy pomnik. Hibićiwy wjesnjanosta Tomaš Čornak nas w pěstowarni přećelnje powita a ju nam zhromadnje z wjednicu knjeni Hejdušcynej po­kaza. Je to wulkomyslny twar ze škleńcy a drjewa, z rjanym dworom a krasnej zahrodu. Zo so dźěćom w nowym přebywanišću lubi, bě widźeć a słyšeć. Ze zapalom zanje­sechu nam wone spěwčk ze serbskimi a němskimi štučkami.

Hnujacy je pomnik za nućenych dźěłaćerjow, kotřiž dyrbjachu za čas Druheje swětoweje wójny w Němskej dźěłać. Gerat­ Korjeńk rozłoži nam zrudny dóńt nućeneje dźěłaćerki Nadje. Sylza ze zornowca połoženje wbohich zawlečenych přeswědčiwje rysuje.

Nimo cyrkwjow su tež farske domy něme­ swědki stawiznow. Ze swojej lětnjej­ seriju so po serbskich a dwu­rěčnych­ katolskich a ewangelskich wosadach­ rozhladujemy a předstajamy někotre fary – dźensa Łazowsku.

Kopate połne bě minjeny kónc tydźenja parkowanišćo při Hórčanskej skale. Ze wšěch kónčin Němskeje, předewšěm z Čěskeje, běchu młódši a starši nurjerjo do Łužicy přijěli. Mnohim su Hórki jedna z najznaćišich adresow za wukonjenje tohole sporta. Dokelž je tam přeco wjele ludźi, mějićeljo skały sanitarne rumnosće tuchwilu pře- a wutwarjeja. Foto: Měrćin Weclich

Knižny basenk požadany

wutora, 21. julija 2015 spisane wot:

Lydija Matikec w Kamjenskej bibliotece praktikum wukonjała

Kamjenc (SN/mwe). 41 procentow wu­žiwarjow Kamjenskeje měšćanskeje biblioteki Gottholda Ephraima Lessinga je ze wsow. Kaž jeje nawodnica Marion Kutter­ Serbskim Nowinam praji, sej tam w běhu lěta 305 čitarjow ze serbskich gmejnow knihu wupožča, štož wotpowěduje podźělej 16 procentow wšěch wužiwarjow medijow tohole domu. Wosebje swójby sej w knihowni atraktiwne medije za wólny čas, kubłanje a hobby wupožčeja. Jara prašane su wobrazowe a knihi za tych, kotřiž hakle čitać wuknu. Tež po hry a filmy abo wučbnicy wosebje šulerjo nišich lětnikow přichadźeja. Pod rubriku regionalna literatura namakaja zajimcy w Lessingowej bibliotece zajimawe publikacije wo łužiskej domiznje abo serbskich awtorow. Prawidłownje wotměwaja so tam zarjadowanja.

Heiko Harig wjetu přěhrał

wutora, 21. julija 2015 spisane wot:

Sulšecy (UH/SN). Minjeny kónc tydźenja wotměchu Sulšečenjo swój 19. wjesny swjedźeń. Wjeršk bě njedźelny program, kotryž je wjace hač 400 wopytowarjow tež z wokolnych wsow a z bliskeho Kulowa dožiwiło. Organizatorojo swjedźenja wokoło wjesneho předstejićela Jurja Brösana­ běchu so z moderatorom programa Heikom Harigom wo to sadźili, zo přijědźe znajmjeńša 28 ludźi z někajkim wozydłom z NDRskeho časa spon­tanje na swjedźenišćo. Na kóncu bě jich wjace tajkich mopedow a motorskich hač wu­činjene. Harig wjetu přěhra a dyrbješe tuž dobyćerjam fasku limonady kupić.

Hižo pjatk přewjedźechu na swjedźenišću tradicionalne wubědźowanje wohnjowych woborow z hašenjom, na čimž so jědnaće mustwow wobdźěli. Najlěpši běchu Mučowčenjo (Maukendorfer) před Salowčanami a Sulšečanami.

Na swójbny swjedźeń

wutora, 21. julija 2015 spisane wot:
Wojerecy (SN). Na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje knježi tež w lětnich prózdninach wšědnje čiłe žiwjenje. Zajutřišim, 23. julija, pak budźe tam wosebity dźeń. Nimo holcow a hólcow, kotřiž prawidłownje na farmu přichadźeja, su tež dowolnicy a dnjowi turisća łužiskeje jězoriny na swójbny swjedźeń přeprošeni. W času wot 10 do 13 hodź. čaka na wšitkich pod hesłom „Dźěći – kulinariske dobroty – kultura“ tójšto překwapjenkow, mjez druhim z Pančičanskeho zeloweho a zežiwjenskeho centruma.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND