Wustajeńca w fabrice podlěšena

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:
Pućowanska wustajeńca „Što zwostanje?“ w Hórnikečanskej energijowej fabrice budźe tam hač do nazymskich prózdnin widźeć. Na wopytowarjow čakatej wizuelne zetkanje z wobydlerjemi wotbagrowanych wsow, z jich stawizničkami a wěcami wšědneho dnja kaž tež prašenje, što wot wotbagrowaneje wsy zwostanje a što so při­- chodnym generacijam dale da. W přehladce móžeš słuchać na rozmołwy z časowymi swědkami a widźeć filmy a fotografije. Foto: Energijowa fabrika/Rico Hofmann

Čorny Chołmc (KD/SN). Njewšědny jubilej 100. narodnin móžeše tele dny w Čornym Chołmcu Ilsa Pěčikowa swjećić. Hromadźe ze swojim mjeztym zemrětym mandźelskim bě wona poslednja młynkowa Čornochołmčanskeho młyna.

Jubilarka bě so 1915 w Šćeńcy naro­dźiła a so tam jako młoda žona wudała. Muž pak w Druhej swětowej wójnje padny, powěda jeje wnučka Katrin Schürch. Přewzawši w Čornym Chołmcu žiwidłowy wobchod zezna wudowa Serba Pawoła Pěčika a jeho syna Siegfrieda. 1946 so Ilsa z Pawołom zmandźeli a přiwza Siegfrieda jako swoje dźěćo. Siegfried Pěčik chodźeše na tehdyšu Budysku Serbsku wyšu šulu. Hač do lěta 1974 staj jeho staršej Čornochołmčanski młyn wuspěšnje wjedłoj. 1972 pak z njeho na statny přikaz mlěji­dło wutwarichu, tak zo móžachu wot toho časa žito jenož hišće šrótować, Katrin Schürch rozjasnja. Tak skónči so hospodarska samostatnosć mandźelskeju, kotrajž pak běštaj tehdy hižo nimale w rentnarskej starobje. Hač do spočatka 80tych lět dźěłaše Ilsa Pě­čikowa hišće w burskim wikowanskim drustwje BHG.

Krótkopowěsće (02.07.15)

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:

Warnuja před horcotu

Lipsk. W Sakskej, Saksko-Anhaltskej a Durinskej ćopłota dale přiběra. „Módre njebjo, lědma wětřik a wjele słónca“ Lipšćanska wjedrarnja dźensa připowědźi. Mjeztym oficialnje před horcotu warnuja. Přichodne dny budźe hišće horcyšo. Hač so termometer 40 stopnjam přibliži, njeje wěste. Strach lěsnych wohenjow pak na kóždy pad dramatisce přiběra.

Hač na Łužiske hory hladać

Cvikov. Na skłoninje Zeleneje hory pola Cvikova w sewjernej Čěskej su nowy wuhladny dypk z mjenom „Švýcárna“ natwarili. Wottam skići so jónkrótny wuhlad na Ještěd a samo na hród Bezděz. Ze „Schilleroweho wuhladnišća“ na druhim boku hory widźiš pasmo čěskich Łužiskich horow. Za zajimcow z Hornjeje Łužicy móhł tole pokiw za wulět być.

Žadaja sej tohorunja wyše mzdy

Policija (02.07.15)

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:

Hórnikecy. Runje hišće hóršemu zadźěwać móhł je zawčerawšim młodostny pola Hórnikec. Tam bě 18lětny ze swojim kwadom typa Adly Moto na zawodowym puću do Łaza po puću. Jězbneho zmylka dla zajědźe wón na runym puću na prawy bok jězdnje a měrješe so runu smuhu na štom. Krótko do zražki so jemu poradźi z jězdźidła skočić, wokomik pozdźišo kwad do štoma prasny. Młodostny so na zbožo­ njezrani.

Jeno z wjace rozumom wjace serbskosće

srjeda, 01. julija 2015 spisane wot:

Po 25 lětach w zastojnstwje su Budy­skeho wyšeho měšćanostu Christiana Schramma (CDU) dźensa w Kamjentnym domje oficialnje rozžohnowali. Axel Arlt je so tuž z nim wo němsko-serbskej mjezsobnosći w měsće rozmołwjał.

Što Wam bikulturnosć woznamjenja?

Ch. Schramm: Zhromadne žiwjenje Němcow a Serbow w měsće kaž w regionje njeje jeno přirodne, njeparujomne, ale wulke dobyće, kotrehož njejsmy sej tak wědomi. Wo tym sym dale hłuboko přeswědčeny. Zo wurostuja z toho dru­hdy konflikty nastupajo popisanje, rěč a dalše, to wšitcy wěmy.

Ćahatej město a Domowina tu za jedyn postronk?

Nutřka a wonka tež serbsce

srjeda, 01. julija 2015 spisane wot:

Twarske dźěła na Wojerowskim wo­by­dlerskim centrumje so nachileja. Wčera je so měšćanska rada z napisami na domje zaběrała a při tym tež stawizniski pozadk wobkedźbowała.

Wojerecy (AK/SN). Wobydlerski centrum Piwarska 1 změje na južnej fasadźe němski a na zapadnej fasadźe serbski napis. Tole je měšćanska rada wčera jedno­hłósnje wobzamknyła. Napisaj „Bürgerzentrum Braugasse 1“ a „Wobydlerski centrum Piwarska hasa 1“ orientujetej so na historiskim­ přikładźe a wotpowědujetej němskim kaž serbskim stawi­znam domu, w kotrymž běchu 1912 Domowinu załožili. Tež nutřkowny wodźenski system ma dwurěčny być.

Na naměsće před domom ma přichodnje plastika „Rozwiwanje“ Wojerowskeho wuměłca Helge Niegela stać. Iniciatiwu za to měješe Wojerowska kul­turna fabrika, kotraž budźe dom wob­hospodarjeć. Plastika ma so do skupiny štomow hodźeć, kotrež tam hižo su. Po kri­tiskej diskusiji radźićeljo tež tomu přihłosowachu, ale z jednym napřećiwnym a jednym wzdatym hłosom.

Budyšin (SN/at). Muž bjez předsudkow a wotewrjeny – z tymile słowami su swjedźenscy rěčnicy wjelelětneho Bu­dyskeho wyšeho měšćanostu Christiana Schramma (CDU) charakterizowali. Město Budyšin wuhotowa jemu dźensa w Kamjentnym domje rozžohnowansku swjatočnosć ze zastojnstwa, na kotrejž su so měšćanscy radźićeljo, partnerojo, kolegojo z komunow a wobydlerjo za spomóžne zhromadne dźěło dźakowali.

Dožiwjenski dźeń přewjedźe Budyski Kamjentny dom sobotu, 4. julija. Wot 13 hodź. budu dźěći a młodostni móc skatować, grafitij­e pryskać, breakdance a hiphop wuknyć, piwowe kašćiki staplować a wjele dalšeho. Jedyn z wjerškow budźe wubědźowanje z kolesami kaž tule na wobrazu, za čož maja wobdźělnicy nahłownik a swójske koleso sobu měć. Foto: Kamjentny dom

Přehladka klankow z nowosćemi

srjeda, 01. julija 2015 spisane wot:

Wustajeńca klankow pola swójby Peto w Nowym Měsće nad Sprjewju je mjeztym zhromadny skutk cyłeje swójby. Štož bě lěta 2009 k zetkanju Nowych Městow jónkrótna ideja dźowki Nicole, swoju zběrku klankow raz zjawnosći pokazać, je mjeztym wjesna atrakcija.

Nowe Město (JoS/SN). Lubowarjo klankow njeměli skomdźić sej přichodne tydźenje do Noweho Města nad Sprjewju dojěć. Pola swójby Peto dožiwja woni njewšědnu přehladku klankow, rozrjadowanu do njeličomnych wobrazow ze znatych a mjenje znatych bajkow. Přihotować započachu ju hižo loni w nowembru, jako rozmyslowachu, kak měła přichodna wustajeńca wupadać, wšako nima kóžde lěto wšitko samsne być. Lětsa su ju hišće raz powjetšili. Pod třěchu pódlanskeho twarjenja nasta dalša rumnosć, kotruž bě přećel Nicole Peto sobu wutwarić pomhał a hdźež je jeje wuj elektriku składł. Z tym pak je wobstejaca twarska substanca wučerpana, přehladku njemóža tuž dale powjetšić.

Kružny wobchad budźe trajny

srjeda, 01. julija 2015 spisane wot:

K wobchadnemu pospytej w Budyšinje je wothłós přewažnje pozitiwny. Nimo toho wobsteji přeće, wobchad tež na dalšich­ městnach na tele wašnje rjadować­.

Budyšin (CK/SN). Tuchwilny prowizoriski kružny wobchad na Budyskej Schliebenowej ma so jako trajne rozrisanje porjadnje wutwarić, kaž twarski wuběrk měšćanskeje rady poruča. Po spočatnych mnohich kritiskich hłosach, kotrež mějachu kružny wobchad za přestrašny, jón mjeztym přewažnje pozitiwnje hódnoćeja, praji twarski měšćanosta Peter Hesse. Kružny wobchad je wobchadny prud widźomnje polěpšił – hač na rańši powołanski wobchad, hdyž dochadźa wob­staj­nje k dołhim rynkam čakacych jězdźi­dłow. Ale tež hižo do kružneho wobchada dyrbjachu šoferojo na Mosće měra a před nim čakać.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND