Policija (25.06.15)

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:

Zhorjelc. Policija warnuje wobydlerjow wuraznje před wosebitym wašnjom paduchow awtow. Na terenje Zhorjelskeje policajskeje direkcije je w zašłymaj měsacomaj k wjacorym padam tak mjenowaneho „homejackinga“ dóšło. Při tym so paduši najprjedy do bydlenja zadobudu, wozmu sej tam namakany awtowy kluč a pokradnu na to wotpowědne awto. Zwjetša zadobychu so njeznaći přez zachodne durje, w někotrych padach wone ani zamknjene njeběchu, štož skućićelam „dźěło“ wolóži. Kluč wisaše často direktnje pódla durjow, druhdy ležeše na kamorčku na chódbje. Pokradnyli su paduši zwjetša awta typa Ford, Audi, VW, Škoda a Mercedes. Policija tuž radźi, chěžne a bydlenske durje stajnje zamknjene měć a awtowy kluč w bydlenju po móžnosći do kamora połožić a nic widźomnje ležo wostajić. Podhladnje zadźeržace so wosoby měli wobydlerjo spěšnje policiji přizjewić.

Financowanje komunow změnić

srjeda, 24. junija 2015 spisane wot:

Radworscy gmejnscy radźićeljo su na wče­rawšim posedźenju etat gmejny za lěto 2015 jednohłósnje schwalili. Při tym­ dóńdźe k debaće wo zasadnych problemach komunow.

Radwor (SN/MkWj). Etat je po wobličenjach Radworskeho gmejnskeho zarjad­ni­stwa wurunany. To je tež wuslědk noweho, dosć komplikowaneho a za lajka njepřewidneho knihowanskeho systema, ko­tryž dyrbja wšitke gmejny nałožować. Přiwšěm njemóža sej w Radworju wulke inwesticije dowolić, wšako su hižo ze spjelnjenjom winowatostnych nadawkow wućeženi. Nimo toho steji gmejna pod dohladom krajnoradneho zarjada. Tak chcedźa nowu digitalnu škričkowu a škit­nu techniku za wohnjowu woboru wobstarać. Tež škody wulkeje wody maja so wotstronić. Za dróhotwar na B 96 w Čornym Hodlerju dyrbja dalše financy zaplanować, kaž komornica Mira Richter rjekny.

Kóždy darjeny euro potroja

srjeda, 24. junija 2015 spisane wot:

Lutowarnja podpěruje restawrowanje pišćelow tachantskeje cyrkwje

Budyšin (SN). Wot oktobra 2013 je Budyska tachantska cyrkej swj. Pětra nutřkowneho saněrowanja dla zawrjena. Hłownje su wjerchi, sćěny a sćežory barbili, elektrisku připrawu a wobswětlenje dospołnje ponowili kaž tež jednotliwe wołtarje a skulptury restawrowali. Poněčim so twarske dźěła nachileja. Tuchwilu róšty wottwarjeja, štož ma tónle měsac w dalokej měrje wotzamknjene być. Jenož mjeńše dźěle róštow hišće chwilu dlěje stejo wostanu. Kaž na njedawnej nowinarskej rozmołwje zdźělichu, chcedźa najstaršu simultanu cyrkej Němskeje 14. nowembra z ekumeniskimi kemšemi zaso wotewrěć.

Dohromady płaći ponowjenje cyrkwje 2,12 milionow eurow. Najwjetši dźěl toho, něhdźe 1,75 milionow eurow, su zjawne spěchowanske srědki. Přidatnje měještej ewangelska a katolska wosada jako wužiwarjej cyrkwje 370 000 eurow zwjesć, kotrež njehodźachu so spěchować. Tule su so organizacije kaž Rotaryjowy a Lionowy klub a Němska pomnikoškitna załožba kaž tež mnozy priwatnicy z wulkomyslnymi darami wobdźělili.

Wobornicy za dorost wabili

srjeda, 24. junija 2015 spisane wot:

Tójšto zajimcow witachu minjeny kónc tydźenja w Michałkach na dźeń wotewrjenych duri w tamnišej wohnjowobornej gratowni. Wobornicy swjeća tele dny mjenujcy kulowaty jubilej.

Michałki (UH/SN). Dobrowólna wohnjowa wobora Michałki zhladuje tónle měsac na 80lětne wobstaće. Hódnje woswjećić chcedźa swoje narodniny sobotu ze zarja­ dowanjom města Wojerec we wjesnym hosćencu. Minjenu sobotu pak přeprosy­ chu najprjedy raz wobydlerjow na dźeń wotewrjenych duri. Zo mnozy zajimcy hižo dopołdnja přichadźachu, swědči wo tym, zo so ludźo za dźěło wobornikow zajimuja a sej je waža. Na te wašnje měješe tež hrajny ćah Wětnica/Čorny Chołmc stajnje dosć připosłucharjow.

Krótkopowěsće (24.06.15)

srjeda, 24. junija 2015 spisane wot:

Předpředanski rekord NSLDź

Budyšin. Dźeń do premjery lětušeho krucha Budyskeho lětnjeho dźiwadła „My Fair Lady“ jutře na Hrodźe je hižo wjace hač 20 000 zastupnych lisćikow pře­date, 60 procentow wšěch lisćikow. Kaž NSLDź zdźěli, su pak hišće za kóžde předstajenje kartki k dispoziciji. Dohromady 34 króć chcedźa woblubowany musical pokazać.

Rěčny poskitk w interneće

Zhorjelc. Nowy internetny portal je wot dźensnišeho přistupny. Składnostnje konferency „Po puću k rěči susoda“ jón dźensa wotewrěchu. Pod www.nach­barsprachen-sachsen.eu móža so nětko starši kaž tež pěstowarki wo móžnosćach nawuknjenja čěšćiny a pólšćiny w pomjeznej kónčinje kaž tež wo lěpšinach dwurěčneho kubłanja dźěći wobhonić.

Termin dotwara postajeny

Policija (24.06.15)

srjeda, 24. junija 2015 spisane wot:

Kamjenc. Z woporom paducha sta so zawčerawšim rentnar w Kamjenskej kupnicy. Tam je njeznaty 83lětnemu ručnu tobołku z nakupowanskeho wozyčka spakosćił. Jako sej starc wšelku zeleninu wobhlada, dosahaše skućićelej krótki wokomik, zo sej tobołku hrabny a so zhubi. W tobołce běchu snadne mnóstwo pjenjez, kluče za awto a bydlenje kaž tež mobilny telefon. Sprawny pasant tobołku pozdźišo na Sydlišćowym puću namaka a w měšćanskim zarjadnistwje woteda­. Hač na pjenjezy móžachu 83lětnemu wšitko zaso wróćić. Kriminalna policija tónle pad dale přepytuje.

Twarski kran so zwróćił

wutora, 23. junija 2015 spisane wot:
Wuchowansku słužbu, wohnjowu woboru a policiju wołachu dźensa we 8.45 hodź. na Kretschmerowu hasu w Budyšinje. Tam bě so twarski kran zwróćił. Jeho 47lětny wodźer móžeše hišće z kabiny skočić a so runje tak wuchować kaž 58lětny twarski dźěłaćer, kiž na zaróštowanym domje dźěłaše, jako­ kran do tohole směra padny. Wobaj so snadnje zraništaj, tak zo dyrbjachu jeju­ lěkarsce zastarać. Čehodla bě so kran zwróćił, njeje dotal jasne. Fachowcy pytaja za přičinami. Zrumować chcedźa­ kran hakle jutře. Foto: Christian Essler

Na statnej dróze S 100 mjez Budyšinom a Kamjencom su twarscy dźěłaćerjo dźensa mjez wotbóčku do Janec a Prěčecami nowu asfaltowu worštu nasypali a z wotpowědnymi mašinami zhusćili. Wotrězk puća dyrbjachu ponowić, dokelž běchu so přeco zaso woršty asfalta wułamali. Planowane je, zo dróhu zajutřišim zaso wotewru. Za čas dźěłow přerjaduja wobchad wot Třoch Hwězdow­ přez Hodźij do Zejic. Wosebje w rańšich hodźinach a po swjatoku so tam jězdźidła kopja. Foto: SN/M. Bulank

Robustne motory zahorili

wutora, 23. junija 2015 spisane wot:

W Kichajchće su wobydlerjo minjenu sobotu a njedźelu swój lětuši wjesny swjedźeń přewjedli. Runočasnje bě tam 8. oldtimerowe zetkanje, kotrež je wjele­ zajimcow přiwabiło.

Kinajcht (AK/SN). „Zetkanje je dale a woblubowaniše“, podšmórny Thomas Balko, zastupowacy předsyda Kinajchtskeho wjesneho towarstwa. Wone hižo 19 lět wobsteji a jemu přisłuša 36 čłonow. Lětnje­ organizuja woni z wulkej prócu a z partnerami wjesny swjedźeń. „Chcemy zhromadnosć zesylnić. Nimo toho chcemy wjesne žiwjenje a tradicije zachować, runje tak historisku wědu“, Kinajchćan měnješe.

Lědma serbskeho podźěla

wutora, 23. junija 2015 spisane wot:

Kamjenčenjo 15. fête de la Musique wotměli

Kamjenc (SN/mwe). Na štyrnaće jewišćach wotmě so njedźelu wot popołdnja hač do nocy w Kamjencu 15. króć po cyłym swěće znate a woblubowane zarjadowanje Fête de la Musique.

Po wšěch hasach Lessingoweho města knježeše lóštna nalada, ke kotrejž je ně­hdźe 40 najwšelakorišich hudźbnych a dalšich skupin přinošowało. Tak zaklinčachu nimo ludoweje hudźby, klasiki a chórowych sadźbow w piwowych zahrodach, na torhošću a hosćencach tež wótre zynki rockoweje hudźby a samo punk. Mjez sobuskutkowacymi běchu starši hudźbnicy, kaž ći skupiny Elektrona 73, abo młódši, kaž QuerBeetRock. Nadróžny festiwal přiwabi lětsa wjace přihladowarjow hač loni, mjez nimi mnohe swójby a samo fanow ze Zhorjelca. Poprawom tež tam kóžde lěto Fête de la Musique swjeća, lětsa pak dyrbješe tónle swjedźeń wupadnyć.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND