20 procentow wjace wopytowarjow

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:

Wojerecy (SN). Zwěrjenc a hród we Wojerecach zličištej w lěće 2018 tójšto wjace wopytowarjow hač w lětach do toho. Dohromady witachu 125 629 hosći. To je najlěpši wuslědk wot toho časa, zo wjedu zwěrjenc a hród pod režiju Wojerowskeje zwěrjencoweje, kulturneje a kubłanskeje towaršnosće. Přirunujo z lětom 2017 rozrosće ličba wopytowarjow wo něhdźe 20 procentow. Najwažniša přičina je, zo stej hród z měšćanskim muzejom runje tak kaž zwěrjenc atraktiwnišej dyžli do toho, zdźěli Stefanie Jürß w nowinskim wozjewjenju towaršnosće.

Wot lońšeho so hród po wobšěrnych inwesticijach wonkownje kaž tež nutřkownje w nowym błyšću prezentuje. Po prěnim dźělu w lěće 2016 su loni w juniju druhi dźěl nowowuhotowaneje stajneje wustajeńcy wotewrili. W nimaj móžeš so tež interaktiwnje na napjatu jězbu přez měšćanske stawizny podać. Na te wašnje so poradźi, nowe skupiny wopytowarjow witać. Přidatnje přiwabiła je wosebita wustajeńca k 750. róčnicy města „75 x Wojerecy“, kotraž z 75 wubra­nymi eksponatami wo měšćanskich stawiznach informowaše.

Mały princowski por wuzwoleny

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:
W Kulowskej pěstowarni CSB su wčera dźěćacy princowski por za 313. sezonu Kulowskeho­ karnewala wuzwolili. Staj to Emil Kral a Helena Grozec. Jeju dwórski maršal je Niklas Debik. Jich mjena kaž tež te pažow wozjewištej mjez druhim abatisa klóštra Marijineje hwězdy Gabriela Hesse a Worklečanska šwalča Petra Kupcyna. Wona bě za Kulowsku škričkowu gardu nowe kostimy zešiła. W róžowopóndźelnym póstniskim ćahu změje dźěćacy princowski por swójski wóz. Foto: Uta Große

Bjez kredita njepóńdźe

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:

Komplikowane wuměnjenja za dwójny hospodarski plan

Trjebin (AK/SN). Gmejna Trjebin je dale w jara ćežkim pjenježnym połoženju. Dwójny hospodarski plan 2019/2020 móža jeno z wulkimi zalutowanjemi a z njelubowanymi naprawami nastajić. To podšmórny wjesnjanosta Waldemar ­Locke (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. „Jeli nětko njereagujemy, změjemy w lěće 2022 deficit 1,2 milionaj eurow“, wón podšmórny. „Přičina je, zo žane klučowe připokazanja Swobodneho stata Sakskeje njedóstanjemy. Bjez kredita tuž njepóńdźe, jeli chcemy wažnej předewzaći, mjenujcy wopłóčkowy koncept za Trjebink a wutwar šěro­kopasmoweje syće w swojej gmejnje zwoprawdźić“, tak wjesnjanosta. Gmejna a gmejnscy radźićeljo dyrbja nětko wšě móžnosće zalutowanja pruwować. Na wurjadnym posedźenju 13. měrca chce parlament dwójny etat 2019/2020 wobzamknyć.

Klětu zaso z wosebitym serwisom přesadźenja

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:

Slepo (FAG/SN). Jedne z najwoblubowanišich zarjadowanjow w běhu lěta w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje je přehladka orchidejow. Wona je minjeny kónc tydźenja wjace hač tysac přećelow tychle kwětkow přiwabiła. Hłownje wuhotujetej přehladku zahrodnistwje z Ranja (Großräschen) a bliskeho Allmosena. Wosebitosć orchidejow po měnjenju Hans-Joachima Wlodarczyka z Ranja je, zo ma lědma druha kwětka telko družin, mjenujcy 28 000.

Nanajwjetši dźěl wopytowarjow je sej minjenu sobotu a njedźelu jednu z poskićenych orchidejow kupił, byrnjež snano doma hižo wjacore měł. Wažne je, zo maja wone swětłe městno, ale nic w połnym słóncu. Jónu wob tydźeń přiliwać dosaha. „Orchideje dyrbjeli so kóždej dwě lěće do druheho hornca přesadźić“, poruči plahowar Lutz Lehradt z Allmosena. Tohodla chcedźa po lětušej přestawce klětu tónle serwis zaso poskićeć. Zajimcy móža potom swoje orchideje k přesadźenju sobu přinjesć.

Što směmy poprawom hišće jěsć?

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Njewěstosć je wulka a mnozy so prašeja, što poprawom směmy hišće jěsć. Kompetentnje wotmołwi na to Drježdźanska poradźowarka za zežiwjenje Tessa Rehberg minjenu póndźelu na čitanju rjada „Budyska akademija“ na žurli statneje studijneje akademije Budyšin. Hnydom na spočatku wona lapidarnje­ rjekny, zo njech kóždy to jě, štož znjese. Přiwšěm pak je ličba aler­gikarjow a ludźi, kotřiž wěste žiwidła njeznjesu, w zašłych lětach přiběrała.

Alergije su „nadměrne reakcije imunostneho systema na poprawom nješkódne přirodne maćizny“. Často wustupitej rozdźělnej alergiji paralelnje. Tak reaguja na přikład na kćenjowy próšk brězy čućiwi tohorunja špatnje na sad. Potrjecheni měli tuž płody warić, dokelž horcota alergene rozpači. Tessa Rehberg w tym zwisku nimo toho wuzběhny, zo njeje sad zasadnje strowy, mnozy fruktozu njeznjesu. W tajkim padźe měli ludźo wjace zeleniny konsumować abo sad z njewobdźěłanym joghurtom kombinować. Industrielnje produkowane měšeńcy toho razu pak wona njeporuča.

Krótkopowěsće (07.02.19)

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:

Łužiski zawod rozšěrja

Carny Gózd. Zawod chemijoweho koncerna BASF w Carnym Gózdźe (Schwarzheide) budźe přichodnje rozšěrjeny. Tole staj braniborski ministerski prezident Dietmar Woidtke (SPD) a nawoda předsydstwa BASF łužiskeho stejnišća Uwe Liebelt dźensa zdźěliłoj. Tam 1 778 při­stajenych chemikalije za wobdźěłanje drjewa, papjery abo kumštnych maći­znow zhotowja.

Norwegowku wuznamjenja

Zhorjelc. Norwegska hudźbnica a dźiwadźelnica Bente Kahan, tuchwilu skutkowaca a bydlaca we Wrócławju, je lawreatka lětušeho Mjezynarodneho mo­stoweho myta Europskeho města Zhorjelc-Zgorzelec. We wobkrućenju rěka, zo wu­znamjenja „zahoritu Europjanku, kotraž so wobstajnje za wobchowanje jidiskeje lyriki a spěwa zasadźuje a tomu zadźěwa, na tutu ludowu kulturu pozabyć.“

Wosebite myto Kamjencej

Policija (07.02.19)

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:

Křesło na awtodróze

Budyšin. Z njewšědnym zadźěwkom dyrbjachu so šoferojo zawčerawšim popoł­dnju na awtodróze A 4 mjez woběmaj Budyskimaj wotbóčkomaj bědźić. Do směra na Drježdźany ležeše mjenujcy křesło na lěwej jězdni. Wodźer Mercedesa bě je runje hakle kupił, ale na připowěšaku prawje njepřipasał, tak zo so wone dele suny. Dwě jězdźidle móžeštej jeno z nahłym spinanjom zadźěwać, zo do mebla njeprasnyštej. Kuražěrowani wodźerjo nakładnych awtow sćahnychu křesło na nakromne pasmo. 30lětny zawinowar podawka so k městnu wróći, swój zmylk mjeztym přichwatanej poli­ciji přizna a křesło sobu wza. Kak wone potom wupadaše, bohužel znate njeje.

Lubosć we wobrazach

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:

Budyšin. Nowa wustajeńca akwarelow lajskeje molerki Evelin Leske je wotnětka hač do kónca měrca w Budyskej turistiskej informaciji widźeć. Budyšanka moluje wot lěta 2013 a zwobraznja hłownje motiwy swojeho města w rozdźělnych počasach, kotrež wotbłyšćuja jeje lubosć k łužiskej metropoli.

Porěčitaj wo Sprjewicy

Łaz. Wobrazowy zwjazk wo Sprjewicy steji w srjedźišću čitanskeho wječora jutře, pjatk, we 18 hodź. we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja. Knihu předstajitaj awtoraj Eberhard Garbe a Peter Hennig. Zajimcy su wutrobnje witani.

Etat z mnohimi njeznatymi

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:

Kaž w mnohich druhich gmejnach tež w Slepjanskej tuchwilu hospodarski plan 2019 nastajeja. A kaž wšudźe dru­hdźe dyrbja tež tu hladać, hdźe móža něšto zalutować.

Slepo (AK/SN). Wo swój zaměr, nastajić dwójny hospodarski plan 2019/2020, so Slepjanska gmejna hižo dale njeprócuje. Město toho ma so po poručenju Zhorjelskeho wokrjesa etat jenož za lětsa nastajić. To pak je ze zalutowanjemi zwjazane. „Dyrbimy wo wšěm rěčeć“, rjekny wjesnjanosta Reinhard Bork (njestronjan) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Někotre inwesticije dyrbja na klětu přestorčić a swoje dobrowólne wukony redukować. Zo bychu wjace dochodow docpěli, maja so komunalne ležownosće předać. „Tež gmejnske objekty njebudźemy hižo za wužiwanje darmotnje přewostajić móc“, wjesnjanosta připowědźi. Diskutowali wo tym hižo su, rozsudźene pak hišće ničo njeje, dokelž pobrachuja ličby z towarstwow.

Nowe wudawki za zwjazk

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:

Za datowy škit dyrbja gmejny přichodnje tójšto płaćić

Pančicy-Kukow (SN/MWj). W zarjadniskim zwjazku Při Klóšterskej wodźe dyrbja přichodnje pjenjezy za eksterneho społnomócnjeneho za datowy škit wudawać. Hinak hač planowane pak njemóžachu na wčerawšim posedźenju zarjadniskeho zwjazka wobzamknyć, štó ma tónle nadawk wukonjeć. Dokelž běchu dóšłe poskitki firmow přemało wuprajace a njehodźachu so přirunować, zastupjerjo pjeć sobustawskich gmejnow wotpokazachu, wo tym rozsudźić.

nawěšk

nowostki LND