Porjadne wuměnjenja wutworić

srjeda, 28. nowembera 2018 spisane wot:

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Při běrowowym twarjenju zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje drje rozrisaja klětu problem, z kotrymž so tam hižo něhdźe pjeć lět zaběraja. Při wulkim dźělu woknow – dokładnje jedna so wo 25 – chcedźa wonkowne žaluzije připrawić, štož ma něhdźe 7 200 eurow płaćić. To je wjetšina zastupjerjow sobustawskich gmejnow Chrósćicy, Njebjelčicy, Pančicy-Kukow, Ralbicy-Róžant a Worklecy na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła. Hižo wjacore razy bě předsyda zaměroweho zwjazka Měrko Domaška temu narěčał a na to skedźbnił, zo ma swojim sobudźěłaćerkam a sobudźěłaćerjam porjadne dźěłowe wuměnjenja zaručić. Předewšěm lětsa so tam žony a mužojo w běrowach njesmilnje poćachu. To ma so nětko změnić.

Mjenje zajima za přesadźowanje

srjeda, 28. nowembera 2018 spisane wot:

Hižo 23. króć je město Budyšin wčera namakanki přesadźować dało. Byrnjež zawěrno někotre hrabnjenčka pódla byli,­ bě tónraz poměrnje mało zajima mjez wopytowarjemi.

Budyšin (CK/SN). „K prěnjemu, k druhemu, k třećemu“ rěkaše wčera w delnim foyeru Budyskeje radnicy. Andreas Fröde, hewak wotrjadnik za wobchad w porjadowym zarjedźe měšćanskeho zarjadnistwa, měješe 23. raz obligatoriski hamor w ruce. „Z namakankami móhli hewak w běhu časa cyłu sportownju pjelnić“, Andreas Fröde rjekny.

Pilnje wuknyli a so prócowali

srjeda, 28. nowembera 2018 spisane wot:

Štwórty kurs serbšćiny města Wojerec so dźensa kónči

Wojerecy (AK/SN). Wot kónca awgusta je so dwaceći žonow a muži na štwórtym kursu serbšćiny we Wojerecach wobdźěliło. Pola bywšeje wučerki a wjelelětneje županki župy „Handrij Zejler“ Brigity Šramineje nawuknychu woni zakładne wopřijeća kaž tež rěčne wobroty a dóstachu dohlad do kultury, stawiznow a zakonjow Serbow. Z přepodaćom certifikatow so kurs dźensa wječor kónči.

„Chcu znajmjeńša zakładne znajomosće nawuknyć a ludźi serbsce witać a so z nimi rozžohnować chcyć“, měni Ina Züchner. 48lětna dźěła wot lońšeho jako managerka za kulturne a dźěćace młodźinske dźěło we Wojerowskej Kulturnej fabrice. W kursu zajimowaše so wona nimo rěče předewšěm za stawizny, kulturu a nabožinu Serbow. „Jako Kulturna fa­brika smy dwurěčne zarjadnišćo. Serb­šćina prosće k tomu słuša.“

Pola wobornikow a sportowcow

srjeda, 28. nowembera 2018 spisane wot:
Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma a generalny sekretar sakskeje CDU Alexander Dierks (3. wotprawa) je minjenu sobotu w Radworju wohnjowych wobornikow, čłonow towarstwa ST 1922 kaž tež kupowe zjednoćenstwo wopytał. Wón dźakowaše so wjesnjanam a přepoda jim we wobłuku akcije „Ze zahoritosću za Saksku“ ně­kotre prezenty, kaž tule Claudiji Steglichowej (2. wotlěwa) z kupoweho towarstwa. Přichodne wulke předewzaće zjednoćenstwa je, při kupowym haće nowy nuznik natwarić­. Foto: Werner Müller

Krótkopowěsće (28.11.18)

srjeda, 28. nowembera 2018 spisane wot:

Recepty nětko delnjoserbske

Budyšin. Kniha Ludoweho nakładnistwa Domowina „Warimy z Tomašom“ je nětko tež w delnjoserbšćinje wušła. Přełožk je Margot Hašcyna wukonjała. Kuchar Tomaš Lukaš rozłožuje dohromady 55 receptow, kak sej jědźe krok po kroku přihotować. Serbsko-němski kuchinski słownik publikaciju wudospołnja. Na předań je kniha mjez druhim w Smolerjec kniharni a Choćebuskej Lodce.

Debata wo e-sporće

Wiesbaden. Hessenski nutřkowny mini­ster Peter Beuth (CDU) žada sej wopřijeće „e-sport“ wotstronić. W dźeniku Darmstadtske Echo posłownje rěka, zo nima hraće na kompjuteru ničo ze sportom činić a zo ma so tele wopřijeće „wu­ra­dě­rować“. Na platformje Twitter reagowaše Hans Jagnow ze zwjazka e-sporta Němskeje a wumjetuje Beuthej „nje­wuprajomnu retoriku“, kotraž poćah k sportej wobćežuje.

Čěska klětu hóstny kraj wikow

Policija (28.11.18)

srjeda, 28. nowembera 2018 spisane wot:

Žonam pjenjezy wulišćić spytali

Běła Woda. Njeznaći wobšudnicy su zawčerawšim popołdnju w Běłej Wodźe spytali, třom staršim žonam přez telefon pjenjezy wulišćić. W jednym padźe cuza žona rentnarce něšto wo strowotniskej nuzowej situaciji powědaše, w tamnymaj padomaj wudawaše so wona jako po­zdatna wnučka, kotraž chcyła „wowku“ wo pjenjezy prosyć. Wšitke tři rentnarki w starobje 82 do 88 lět su pak prawje reagowali, telefonat přetorhnyli a policiju zazwonili.

Za adwentničku so přizjewić

srjeda, 28. nowembera 2018 spisane wot:
Chrósćicy. Gmejna Chrósćicy přeprošuje wšitke wuměnkarki a wšitkich­ wuměnkarjow srjedu, 5. decembra, w 15 hodź. na adwentničku w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“. Při kofeju, wosušku a kulturnym programje chcedźa sej zhromadnje rjane popołdnjo popřeć. Organizatoriskich přičin dla prosy gmejna wo přizjewjenje na gmejnskim zarjadnistwje hač do pjatka, 30. nowembra.

Policajska šula twarnišćo

wutora, 27. nowembera 2018 spisane wot:

Najprjedy bagry stare twarjenja spotorhaja, pozdźišo nowe domy nastanu

Budyšin (UM/SN). Kontejnery na Mün­tzerowej, kotrež je dotal Budyski awtodróhowy policajski rewěr wužiwał, su minjeny pjatk torhać započeli. To je prěni krok za rozšěrjenje wysokeje šule sakskeje policije w sprjewinym měsće.

Sakski financny minister Matthias Haß (CDU) je zhromadnje z Budyskim šefom statneho imobilijoweho zawoda (SIB) Norbertom Seibtom za powjetšenje policajskeje šule zelenu swěcu dał. „Zaručić nutřkownu wěstotu je jedyn z najwažnišich nadawkow stata“, praji minister Haß. „To je tež jedne z ćežišćow sakskeho dwójneho etata 2019/2020. Tak wobě městnosći kubłanišća – w Budy­šinje a Rózborku – skrućimy.“ Plany su hotowe, tuchwilu dźěła wupisaja. „Wšako jedna so wo jara wulki a kompleksny projekt“, podšmórny Norbert Seibt. Jeničce přetwar areala policajskeje wysokeje šule na Budyskej Kantowej na campus płaći 70 milionow eurow a ma hač do lěta 2024 trać. 7,5 milionow eurow chcedźa klětu a 2020 wudać.

Šansu zapasli

wutora, 27. nowembera 2018 spisane wot:
Škoda, zo wosta minjeny pjatk na Ralbičanskim „Radlubinje“ telko stólcow njewobsadźenych, jako rěčeše tam Joachim Jauer wo politiskich zwiskach, kotrež běchu 1989 skónčnje k přewrótej w NDR a dalšich krajach wjedli. Hladajo na swoju starobu je něhdźe połsta připosłucharjow přewrót před něhdźe 30 lětami wědomje dožiwiło. Ale hdźe běchu ći, kotřiž su so te­hdy runje hakle narodźili abo snano hišće pozdźišo? Zwažu sej twjerdźić, zo ze žaneje šulskeje wučbnicy na tak kompaktne wašnje nje­zhoniš, što bě wuchadźišćo přewróta a kotre politiske podawki su stawizniske wuwiće tehdy wobwliwowali. Zo je Joachim Jauer wuběrny retorikar a zo je wjeselo jemu připosłuchać, wo tym ani njerěču. Jeho wuprajenje, zo měli starši z dźěćimi a wnučkami wo času před 30 a wjace lětami rěčeć, bě woprawnjene. Tale generacija je mjenujcy pobrachowała a šansu zapasła, wo tehdyšich podawkach něšto zhonić. Marian Wjeńka

Na twarnišću powjetšeneho Budyskeho kina su dźensa zběhanku swjećili, štož je ćěsla Maik Dietz nawjedował. Něhdźe 3,5 milionow­ eurow Marlis a Heiner Kieft jako wobhospodarjerjej do filmoweho palasta inwestujetaj. W nowotwarje nastanje wulka­ žurla za hač do 100 wopytowarjow. Dalšej nowej žurli ze 87 a 72 městnami zatwarja w dotalnym twarjenju. Tuchwilu wobstejace­ štyri žurle runje tak ponowja kaž foyer z předawanišćom lisćikow, zakuskow a napojow. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND