Pawšalizaciji zadźěwać pomhała

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Wona wuznawa so jara derje z narodnej drastu Delnich Serbow a hori so za jeje eksaktne woblěkanje. To wšak zawěsće nikoho njezadźiwa, wšako je Doris Heinzowa wukubłana šwalča. 1946 rodźena Žylowčanka je jedna z tych mało ludźi, kotřiž delnjoserbšćinu jako maćernu rěč wobknježa. Minjeny měsac bě ju Domowina za čestnohamtske skutkowanje předewšěm nastupajo wědu wo narodnej drasće Delnich Serbow z Čestnym znamješkom počesćiła.

Křćizna na běrnjacym balu

srjeda, 14. nowembera 2018 spisane wot:

Hory (mka/SN). Mjeztym hižo 38. běrnjacy bal su minjenu sobotu na Horach pola Wojerec woswjećili. Tójšto hosći ze wsy a wokoliny bě přišło, zo bychu zabawny wječor ze serbskej a słowjanskej dujerskej hudźbu kapały Horjany dožiwili. Po tym zo běchu w minjenymaj lětomaj přihoty na serbski kwas a kwas samy předstajili, běchu křćizna tema lětušeho běrnjaceho bala.

Nimo turbulentnych podawkow, ke kotrymž móže na křćiznach dóńć, spo­srědkowachu wopytowarjam wjele zajimaweho kołowokoło tohole swjedźenja, kiž słuša w žiwjenju kóždeje swójby sobu k najwažnišim podawkam. Hosćom předstajichu wotběh wosebiteho dnja w małych zahratych scenach. Nimo kmótow a kmótrow přińdźe pisana bobrija hosći do swjedźenskeho domu. Mjez nimi bě samo potomnik něhdy do Ameriki wupućowanych Serbow. Na Horach bydlacy lutki tohorunja njeskomdźichu, zo bychu wukřćenemu dźěsću gratulowali. To činjachu woni na jara žortne wašnje z dwójnej negaciju, kaž je to wot lutkow powšitkownje znate.

Sami dosć lena plahowali

srjeda, 14. nowembera 2018 spisane wot:
Na Rownjanskim Njepilic statoku zetkachu so minjeny kónc tydźenja k zhromadnej přazy. Dźesaty raz je tamniše spěchowanske towarstwo na tajke zarjadowanje přeprosyło. Něhdy wuzwolichu na tymle wječoru młodu holcu, kotraž w adwenće jako dźěćatko po wsy chodźi a ludźom žohnowanje přinjese. Žana młodostna wšak tónraz přišła njebě. Předsyda towarstwa Manfred Nikel pak móžeše přitomnych změrować, zo w Rownom tež lětsa zaso dźěćatko změja. Na třoch kołwrótach demonstrowachu Ursula Dommaschk, Günter Hoffmann, Marlies Nagorka (wotlěwa) a dalši předźě­łanje lena. Loni běchu sami telko plahowali, zo změja za dwě lěće abo tři dosć lena za tajke a hinaše zarjadowanja. Foto: Jost Schmidtchen

W Hórkach so žurla čumpała

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

Kermuška Kamjenskeje župy je wotnětka tradicija

Hórki (SN/MiR). Kermuška Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ stanje so z tradiciju. Lětsa wotměchu ju hižo třeći króć, druhi mjeztym w Hórkach. „Smy chcyli při wšěch nazymskich koncertach a dalšich zarjadowanjach měć swójske zarjadowanje za našu župu“, rjekny regionalna rěčnica Domowiny za teritorij župy Katharina Jurkowa. Zarjadownje wopokaza so jako přewšo woblubowane. Spočatnje běchu so kartki přepomałku předawali. Tuž bě župne předsydstwo sylnje za nje wabiło. Na kóncu bě sej na wšě 120 zajimcow na Smolic statok do Hórkow dojěło a při blidach njezwosta ani městna. Bjez dźiwa, wšako běchu so županka Zala Cyžowa, Katharina Jurkowa a Hórčanske towarstwo „Při skale“ wo zabawjacy program postarali. Zala Cyžowa witaše skupinu Wólbernosće. Tři žony a třo mužojo wědźachu kermušerjow z Hórkow, Njebjelčic, Pančic-Kukowa, Miłoćic, Chrósćic, ze Serbskich Pazlic, z Jaseńcy, Bóšic, Konjec, ze Šunowa a dalšich wsow přewšo wušiknje zabawjeć a z jich spěwami dobru naladu posrědkować.

Wo stawiznach wsow čitał

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:
Stawizny Lemišowa a Stróže su zawčerawšim wječor mnohich zajimcow do přednošowarnje biosferoweho rezerwata w Stróžanskim Domje tysac hatow přiwabili. Rodźeny Stróžan a tam dźensa hišće bydlacy Sieghard Kozel (naprawo) předstaji manuskript swojeje knihi „Stróža a Lemišow – po lětstotkach, před lětdźesatkami“. W njej zwjazuje dohlad do stawiznow wobeju wsow ze swójskimi dopomnjenkami. Wulku rólu hraje při tym serbske žiwjenje na wsomaj, kotrejž běštej před lětstotkom hišće serbskej. Kniha nastawa na próstwu domizniskeho towarstwa Radiška. Po čitanju wopytowarjo z awtorom bjesadowachu. Foto: Jurij Helgest

Publikum jeho lubuje

srjeda, 07. nowembera 2018 spisane wot:

Hižo wjacore lěta jeho předewšěm delanski publikum znaje. Dale a časćišo steji wón za Šunowsko-Konječansku lajsku dźiwadłowu skupinu na jewišću a je domjacy publikum kaž tež zajimcow po wšej Łužicy ze swojim dźiwadźelenjom zahorił. Rěč je wo Danielu Wjenku. 1973 rodźeny Smjerdźečan skutkuje dlěje hač 20 lět w Serbskej lajskej dźiwadłowej skupi­nje Šunow-Konjecy. Minjeny měsac bu wučeny blidar za swój angažement w skupinje z Čestnym znamješkom Domowiny wuznamjenjeny.

Šlagry w nowym šaće nahrawali

srjeda, 07. nowembera 2018 spisane wot:
Spěwarki a spěwarjo chóra Lipa zetkachu so minjenu sobotu we Wojerowskej Kulturnej­ fabrice, zo bychu na přeće Serbskeho rozhłosa tři spěwy nahrawali. Dirigentka­ Jadwiga Kaulfürstowa kedźbowaše na najmjeńše dokładnosće při spě­wanju a team wokoło Siegberta Himpela z Gołkojc na dobry zwuk při natočenju spěwow­. Lipjenjo drje běchu popołdnju z nahrawanjom hotowi, ale technikarjo maja­ tuchwilu hišće wšitko wobdźěłać a porjadnje změšeć. Tak móža so připosłucharjo Serbskeho rozhłosa bórze na wobdźěłane šlagry w nowym „chórowym šaće“ wjeselić. Foto: Gernot Menzel

Paslili, wušiwali a słuchali

wutora, 06. nowembera 2018 spisane wot:

Stróža (kl/SN). Dohromady dwaceći wulkich a małych hosći wopyta minjenu sobotu swójbne popołdnjo župy „Jan Arnošt Smoler“ w Stróži. W tamnišim Domje tysac hatow bě župa pjaty raz hromadźe ze zarjadnistwom biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty na zarjadowanje přeprosyła.

Přichwatali běchu přewažnje dźěći předšulskeje staroby ze swojimi staršimi. Cyłe popołdnjo móžachu woni z kastanijemi, žołdźemi a hablemi paslić. Dale wušiwachu pisane motiwy a słuchachu na dwurěčne čitanje z dźěćacych knihow. Hewak dźě w Stróži lědma hišće serbske słowa słyšiš, a tym, kotřiž serbšćinu wobknježa, wšědny dźeń prosće móžno njeje ju nałožować. To bě impuls, znowa zarjadować nazymske swójbne popoł­dnjo za wšěch zajimowanych a tak serbskorěčny rum tworić. Wažne zarjadowarjam dale bě, ze staršimi a kubłarjemi so rozmołwjeć a wo regionalnych wužadanjach při dwurěčnym kubłanju zhonić. Jenož tak je móžno kubłanje w pěstowarni a w šuli lěpje sobu přewodźeć.

Łaz (AK/SN). Kulowski stawizniski a namrěwstwowy slědźer Hans-Jürgen Schröter je minjeny pjatk we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja prěni raz ze swojeho manuskripta jako wuslědk wjele­lětneho slědźenja čitał. Něhdźe 30 za­- jimcow na přeprošenje spěchowanskeho towarstwa zetkanišća napjeće připosłuchaše. W Hornjołužiskim nakładni­stwje ma klětu prěni zwjazk wo Krabaće jako zběrka faktow wuńć. Ma to być wědomostna fachowa kniha, hodźaca so jako wučbny material za šule a uniwersity. W lěće 2021 ma druhi zwjazk jako biografiske powědančko wuńć. Wobě knize wobjednawatej časowu dobu wot 1520 hač do 1725.

Serbske ewangelske towarstwo (SET) je wčera w Rakecach na aktiwity minjene­ho lěta zhladowało a swójski namjet­ nastupajo kandidatow za radu Załožby za serbski lud podało.

Rakecy (GH/SN). Po zwučenym wašnju na reformaciskim dnju schadźowachu so čłonojo Serbskeho ewangelskeho towarstwa na swojej lětušej hłownej zhromadźiznje wčera w Rakečanskej farskej bróžni. Nimale 35 čłonow SET a hosći, mjez nimi tež předsyda delnjołužiskeho Towarstwa za spěchowanje serbskeje rěče­ w cyrkwi dr. Hartmut Leipner, je do Ra­kec přichwatało.

Pozawnowy chór Rakečanskeje ewangelskeje wosady witaše wobdźělnikow ze serbskimi kěrlušemi a spěwami před bróžnju. Serbski superintendent Jan Malink­ zahaji zetkanje z nutrnosću.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND