Porjedźenka

srjeda, 18. julija 2018 spisane wot:
W rozprawje wo Smolerjowym dnju w Lubiju­ w Serbskich Nowinach z 9. julija je dóšło k změšenju faktow. Prawje ma rěkać:­ Při farje spominachu na Rudolfa Mjenja­ a na poćah młodeho Handrija Zejle­rja, pěsnjerja znateje „Lubki lilije“, k njemu. Při Janskej cyrkwi bě rěč wo tam namakanych serbskich rukopisach a wo K. B. Preuskeru, kiž přihotowaše knihu městnych mjenow Łužicy a sej ze serb­skimi duchownymi dopisowaše. Awtorka prosy wo wodaće za misnjenje. SN

Kniha wuzběhuje jeje zasłužby

srjeda, 11. julija 2018 spisane wot:
Spěchowanske towarstwo Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna je nětko knihu wudało, kotraž rěka „Dźiwje lěta Gertrud Wincarjoweje“. Nowostka hódnoći zasłužby bywšeje Čornochołmčanskeje wjesnjanostki, kotrejž maja so hłownje dźakować, zo móžeše dožiwjenski areal na kromje wsy nastać. Dopomnjenki Wincarjoweje spisa awtorka Gabriele Kohlmann. Tež wid sobuwojowarjow angažoweneje žony je w knize protokolowany. Dale je zapřijata mała chronika wo stawiznach nastaća Krabatoweho młyna. Jednu z inscenacijow lětušich Krabatowych swjedźenskich hrow je sej tež Gertrud Wincarjowa wobhladała a dósta při tej składnosći knihu wo sebi přepodatu. Zajimcy móža sej nowostku w Krabatowym młynje kupić. Nimo toho je tam tele dny kniha Stefana Rössela „Dospołnje zakuzłany“ wušła, ­kotraž rysuje wuwiće Krabatowych swjedźenskich hrow. Foto: Carmen Schumann

Lubij (cyna/SN). Minjeny pjatk wule­ćachu sej čłonojo towarstwa Přećeljo Smolerjec kniharnje do Lubija, zo bychu na slědach serbskeje literatury jeje two­riće­­low Rudolfa Mjenja, Michała Šewčika a wosebje tež Jurja Wingera, kiž je před sto lětami zemrěł, wopominali.

Jurij Winger njeje nam jenož powědančka zawostajił, kaž znatu historisku powědku „Hronow“, kotraž horjo w Třicećilětnej wójnje dokumentuje. Wón bě tež přełožowar, pisaše reportaže a dźiwadłowe hry. Wot lěta 1903 hač do swojeje smjerće bě farar w Lubiju. Tuž wo­pytachu čłonojo towarstwa najprjedy kato­lsku cyrkej Marije mjena, hdźež bě do Wingera hižo Šewčik skutkował.

Michał Šewčik bě prěni serbski duchowny w Lubiju a spisaćel kulturno­historiskich studijow, basnjow, směškow a powědančkow. Nimo toho bě tež prěni serbski knihownik Serbskeho seminara w Praze. Po Wingeru přińdźe do Lubija farar Pawoł Šołta. Wón započa tamnišu farsku chroniku pisać.

Kóžda toboła jónkrótna

póndźela, 09. julija 2018 spisane wot:
Hižo dlěši čas sej žony chóra Serbskeho folklorneho ansambla Slepo přejachu, měć na turnejach abo na swjedźenskich ćahach tobołu, kotraž so k narodnej drasće hodźi. Ideja lubješe so tež Giseli Kotisekowej, bywšej nawodnicy Brězowskeje přazy. Wona je někotre modele naćisnyła. Mjeztym stej so dwě lěće minyłoj, a wuslědki móžachu holcam a žonam jako hotowe toboły prezentować. Kóžda z nich je unikat. Z dźewjeć předležacych mustrow dyrbja so žony chóra nětko za jedyn rozsudźić. ­Potom změje Brězowska přaza zaso wjele dźěła, z wěstosću pak njebudźe so žana ­toboła druhej runać. Foto: Wolfgang Kotisek

Hórčenjo party z MDR dobyli

štwórtk, 05. julija 2018 spisane wot:

Hórki/Drježdźany. (SN/JaW). Hórčanske wjesne towarstwo Při skale je wčera wothło­sowanje radijoweho sćelaka MDR Sakska wo wuhotowanje koparskeho wječora dobyło. Jutře wječor přijědźetaj tuž moderatoraj Gert „Zimmi“ Zimmermann a Ronny Maywald do Hórkow, zo by­štaj z wjesnjanami a wšěmi dalši­mi zajim­cami swjećiłoj a sej zdobom štwórć­finalnu partiju Brazilska – Belgiska na wulkej płachće wobhladałoj.

Čłonka předsydstwa wjesneho towarstwa Katharina Jurkowa bě Hórčanow na wubědźowanje sćelaka přizjewiła, a wčera mějachu ludźo-słucharjo na internetnej stronje MDR wothłosować, hač dóstanu Hórki swjedźeń abo wohnjowa wobora w Ochranowje. Wuslědk bě, zo je hač do popołdnja w třoch 18 510 ludźi hłosowało, z nich 9 886 za Hórčanow.

Kaž Katharina Jurkowa na naprašo­wanje zdźěli, přewjedu zarjadowanje „na łuce za Smolic statokom. Započatk je w 19 hodź., to budźetaj moderatoraj hižo na městnje. Wot 20 hodź. wobhladamy sej zhromadnje koparsku hru. MDR změje darmotne piwo sobu, dalše zastaranje budźe zaručene. Wšitcy sće přeprošeni.“

Wot wustawy so jara zdaluja

štwórtk, 05. julija 2018 spisane wot:

Žadanje AfD, Serbow ličić, sylne reakcije zbudźiło

Rowno (SN/JaW). Žadanje AfD, zo měli Serbow ličić, je tež mjez čłonami Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny njezrozumjenje a diskusiju zbudźiło. Informowała bě wo naležnosći předsydka Rady za serbske naležnosće Sakskeje Marja ­Michałkowa we wobłuku rozprawy wo skutkowanju rady na minjenym wuradźowanju zwjazkoweho předsydstwa na Rownjanskim Njepilic statoku.

Serbja hosćo Chorwatskich Čechow

srjeda, 04. julija 2018 spisane wot:
Skupina Přezpólni je so z chorwatskeho Daruvara nawróćiła. Jako delegaća Do­mowiny zastupowachu Serbow pola tamnišeje čěskeje mjeńšiny. Sobotu wječor wobo­haćichu „Čěske dny“ w susodnej wsy Dolanach. Tam zamóchu po programje při zabawje najwšelakoriše skupiny do wjesołeho cyłka splesć. Njedźelu mějachu wjacore wustupy na wšelakich městnosćach w Daruvaru. Wšitcy sobuskutkowacy wobhladachu sej po tym hromadźe kónc koparskeje hry chorwatskeho narodneho mustwa. Po jeho dobyću wuwi so čiła zabawa. Tež Přezpólni spěwachu a rejowachu. Póndźelu załožichu po puću domoj hišće w čěskich Dolnich Bojanovicach, hdźež zetkachu so z někotrymi wjelelětnymi přećelemi Serbow. Foto: Guido Budar

Na dobre poradźenje!

srjeda, 04. julija 2018 spisane wot:
Dźěłowa skupina wokoło kubłanskeho wuběrka Domowiny chce analyzować ­přičiny zwrěšćenja tak mjenowaneje Wěteńčanskeje iniciatiwy před wjacorymi ­lětami. Iniciatiwa bě so tehdy prócowała nastajić koncept, po kotrymž móhli Serbja sami swoje šule dohladować. Poprawom je Bjarnat Cyž minjeny pjatk w Rownom hižo wotmołwu na to dał. Serbja njeběchu sej přezjedni. Domowina njeměješe dosć podpěry staršich, wučerjow a scyła nic komunow jako nošerjow kubłanišćow. Mjeztym pak su wjacore lěta zašli, a tón abo tamny hinak wo naležnosći mysli. W Njebjelčicach na přikład rozmysluja wo tym, załožić šulu w swobodnym (cyrkwinskim) nošerstwje. Čehodla tež nic w zamołwitosći Serbow. Měnju, zo je načasu prašenje znowa rozjimować. Najprjedy pak měli staršich, wučerjow a komuny za ideju zdobyć a hakle potom so na trěbne statne instancy wobroćić. Přeju předewzaću dobre poradźenje! Janek Wowčer

Starosća a Domowinjenjo so zešli

wutora, 03. julija 2018 spisane wot:

Rowno (SN/JaW). Nadawk třěšneho zwjazka dale wostanje, Domowinu jako towarstwo a zastupnistwo Serbow skrućić. To rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik na zašłym posedźenju zwjazkoweho předsydstwa na Rownjanskim Njepilic statoku na prašenje Serbskich Nowin. Pozadk bě nowinska zdźělenka iniciatiwneje skupiny wo demokratisce legitimowanym zastupnistwje za serbski lud – Serbski sejm, w kotrejž informuja wo zetkanju wjacorych starostow z prawniskim wuběrkom zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 12. junija w Budyšinje. Zo je so zetkanje wotměło, předsyda Domowiny našemu wječornikej wob­krući. „Wuradźowanje pak bě njezjawne, na čož běchmy so tohorunja ze zastu­pjerjemi rady starostow dojednali. Tuž k wobjednanym temam ničo rjec nje­móžu“, Statnik potwjerdźa. Kaž ze stron Domowiny dale k tomu rěka, naprašowanje wo rozmołwu ze stron rady starostow hižo wot spočatka lěta předleži. „Nětko smy so zešli a tak spjelnjamy tež při­lubjenje, rěčeć ze wšitkimi, kotřiž so na dobro serbskeho ludu zasadźeja“, předsyda Domowiny wuswětla.

Stróžanski šulski muzej „Korla Awgust Kocor“ w Malešanskej gmejnje bě mi­njenu sobotu na dnju wotewrjenych duri na wosebite wašnje přistupny. Čłonki a čłonojo nošerskeho towarstwa Radiška wuhotowachu před 120lětnym šulskim twarjenjom mału hosćinu z kofejom a ty­kancom. Přičina bě 20lětne wobstaće towarstwa Radiška a šulskeho muzeja. Hosćo zbliska a zdaloka, samo z Hamburga a Berlina, wužichu składnosć muzej wopytać a so wo šulskich a serbskich stawiznach małeje wsy w bio­sfe­rowym rezerwaće rozmołwjeć.

Wopytowarjo mějachu móžnosć, z erta­ něhdyšeho šulerja šule, publicista Siegharda Kozela, zajimawostki ze serbskich a šulskich stawiznow zhonić. Dźěći pak dožiwichu šulsku wučbu kaž před sto lětami. Złožujo so na originalnu kni­hu­ zapiskow šulerjow wot lěta 1868 hač do­ 1921 jim rozłožichu, zo bě Stróža tehdy ryzy serbska wjes. Z wjace hač sto hriw­nami so wopy­towarjo hosćićelam za šulsku hodźinu hinašeho razu dźakowachu.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND