Přeprošuja zaso do Njechornja

pjatk, 10. meje 2019 spisane wot:

Budyšin (kl/SN). Předsydstwo župy „Jan Arnošt Smoler“ je na swojim wčerawšim posedźenju wo namjetach za lětuše Myto­ Domowiny a za čestne znamješko rěčało. Zdobom wšitke Domowinske sku­piny a towarstwa w župje namołwja, podać swoje namjety za wosoby, kotrež so nadměru za serbske narodne žiwjenje angažuja.

22. junija zarjaduje župne předsydstwo znowa dźeń wotewrjenych duri w Domje Měrćina Nowaka w Njechornju. Wopytowarjo změja składnosć, sej domicil wuznamneho serbskeho wuměłca wobhladać a po šćežkach Měrćina Nowaka wokoło jeho ródneje wsy pućować. Wšitcy čłonojo župneho předsydstwa k poradźenju dnja aktiwnje přinošuja. Domowinska skupina postara so wo kofej a tykanc. Z dnjom wotewrjenych duri ma so dom zjawnosći bóle spřistupnić.

Wědu wo drasće dale dawać

štwórtk, 09. meje 2019 spisane wot:

Chrósćicy (KJu/SN). Ze swojim přichodnym projektom su so čłonojo předsydstwa Domowinskeje župy „Michał Hórnik“ wčera w Chrósćicach rozestajeli. Budźe to dźěłarnička wo hotowanju družčeje drasty 18. meje na Chróšćanskej farje. Mjez młodymi žonami a holcami su stajnje zaso nowe, kotrež so za to zajimuja, kak narodnu drastu prawje woblěkać. Wjacore su zdobom signalizowali, zo je tež wažne žonam posrědkować, ke kotrym składnosćam so kotru drastu hotuje. Trěbna je tu wěda staršich nošerkow a hotowarničow serbskeje narodneje drasty. Wšako maja so při tym runje tak regionalne rozdźěle wobkedźbować. W tym zwisku je sej župa nadawk stajiła, z nazhonitymi drastynošerkami a hotowarničemi rozmołwne koło organizować, zo bychu so nimo woblěkanja tež w prawym pomjenowanju jednotliwych drastowych dźělow wuměnjeli.

Na Jana Pawoła Nagela spominali

štwórtk, 09. meje 2019 spisane wot:
Wčera by serbski komponist Jan Pawoł Nagel 85. narodniny swjećił. Składnostnje toho počesćichu jeho čłonojo spěchowanskeho towarstwa Zetkanišćo Dom Zejlerja a Smolerja při rowje. Nagel (1934–1997) bě iniciator a wot lěta 1994 hač do swojeje smjerće prěni předsyda spěchowanskeho towarstwa. Załoženje Łazowskeho Domu Zejlerja a Smolerja je sobu jeho wulka zasłužba. Dalša bě wutworjenje Załožby za serbski lud, jako bě předsyda Domowiny. Zdobom bě wón jedyn z najpłódnišich komponistow swojeho časa. Nagelowe 400 twórbow wopřijima sinfonije, komornu hudźbu, pišćelowe kompozicije, wokalnu hudźbu a reje. Foto: Andreas Kirschke

Konječan Alojs Langa so tež jako 82lětny njesprócniwje a z cyłej wutrobu za swój serbski lud hori

W lěće 1971 bě Alojs Langa poboku te­­hdyšeho dirigenta Alfonsa Hrjehorja Serbski muski chór Delany załožił. A wot toho časa je hač na mału přestawku chór hač do lěta 2009 organizatorisce nawjedował. Předewšěm starobnych přičin dla je wón po 48 lětach sobudźěło w předsydstwje chóra nětko złožił.

Čiłe skutkowanje w skupinach

Miłoćicy (SN/MaU). Na wšě 150 poskićerjow rostlin a wopytowarjow, Serbow a Němcow, poda so na lětušim mejskim swjatku do Miłočanskeje skały ke Krabatowemu kamjenjej. Jich zaměr běše zhonić, kak z pomocu permakultury dobre wunoški při plahowanju w swójskej zahrodźe docpěješ. Thomas Noack, fachowc na tym polu, kiž bě zhromadnje z dalšimi čłonami wuměłstwoweho a kulturneho towarstwa Kamjenjak poskitk přihotował, wjedźeše skupiny ludźi po skale, hdźež rozłoži jim wysoke hrjadki, kotrež běchu mjez druhim čłonojo Kamjenjaka na ležownosći sobu wutworili kaž tež hórsku hrjadku, zelowu hórku, hatny biotop a nastawacu lěsnu zahrodu. Wosebity zajim zbudźi nadměru wulki kotoł, kotryž słuži produkciji tak mjenowaneje terra preta, pódy, kotraž nastawa mjez druhim ze wšitkich wot čłowjeka zawostajenych biologiskich wotpadkow.

Chcedźa dale młodych ludźi wabić

póndźela, 06. meje 2019 spisane wot:

Nowych młodych čłonow zdobyć, to wostanje za spěchowanske towarstwo Zetkawanišćo Dom Zejlerja a Smolerja Łaz najnuzniši nadawk. „Za to chcemy so zhromadnje napinać“, podšmórny předsyda Reinhardt Schneider minjeny pjatk na hłownej zhromadźiznje cyłka.

Łaz (AK/SN). Čłonojo towarstwa chcedźa ludźi zaměrnje narěčeć a z mnohostronskimi zarjadowanjemi zajim budźić. Trjebaja rjemjeslnisce wušiknych muži a horliwcow za kulturne a domizniske stawizny jako sobuskutkowacych. Jako dalši wažny cil wobhladuja zhromadne dźěło z Łazowskej wyšej šulu. Móža sej předstajić, zo kubłanišćo swoje cyło­dnjowske poskitki we wobłuku ekspozicije w Domje Zejlerja a Smolerja prezentuja.

Kaž Reinhardt Schneider w rozprawje wuzběhny, běchu lońše zarjadowanja a wustajeńcy powšitkownje jara derje wopytane. Dźeń a woblubowaniše su stajne přehladki w domje a wučbna šćežka „Žiwjenske stacije Handrija Zejlerja“. „Naš dom ma duchownokulturne srjedźišćo gmejny być. Předewšěm ma tež serbsko-němske kulturne tradicije pěstować a je we wědomju wobydlerjow za­kótwić“, předsyda rozłoži.

Jejka po starych mustrach škrabali

wutora, 30. apryla 2019 spisane wot:
Budyšin (SN). Z prašenjom, kak měli typiske serbske jutrowne jejko škrabać, zaběraše so minjenu sobotu 16 serbskich a němskich wobdźělnikow dźěłarnički Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu w Budyskim Serbskim muzeju. Jejkowa wuměłča Carola Stauber da zawod do techniki. Zajimcy, mjez nimi čłonojo towarstwa, ale tež dźěći a młodostni, nawuknychu, kak jejka barbić a debić. Z cyłodnjowskej dźěłarničku chcedźa zajim za staru techniku budźić, kiž bu lětsa před 300 lětami prěni raz w jutrownym prědowanju fararja Jakuba Antona Kiliana naspomnjena. Předsydstwo Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu wuži składnosć, zo by Serbskemu muzejej přepodało dwě kolekciji znateho debjerja jutrownych jejkow, njeboh Wilija Tilicha z Wojerec.

Na prawym puću

pjatk, 26. apryla 2019 spisane wot:

Čorny Chołmc (SN/JaW). Čłonojo přirady za serbske naležnosće města Wojerecy su wčera w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje ze zastupnikami serbskich gremijow a institucijow wo dalewuwiwanju a zesylnjenje serbskosće we Wojerowskej kónčinje wuradźowali. Kaž zdźěli předsyda Wojerowskeje serbskeje přirady Dirk Nasdala, běchu nimo předsydy Domowiny Dawida Statnika a Wojerowskeho župana Marcela Braumana tež předsydka rady Załožby za serbski lud Susann Šenkec, nawodnica Rěčneho centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa kaž tež jednaćel Krabatoweho młyna Tobias Čižik přitomni.

Wojerecy (SN/JaW). Domowinska župa „Handrij Zejler“ ma nowy rěčny rum. Wčera zetka so we Wojerowskim woby­dlerskim domje na Piwarskej hasy 1 – tam bu 1912 Domowina dozałožena – sydom młodostnych, zo bychu „Klub młodych serbskich swobodnych myslerjow“ za­łožili. Přeprosył bě župan Marcel Brauman. Klub mjenowaše wón rěčny rum, „w kotrymž ma kóždy šansu serbšćinu słyšeć a nałožować. Spytajmy to njemóžne, budźmy kreatiwni“, wón namołwješe.

Planuja nowe serbske pomniki

štwórtk, 11. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin (ML/SN). Klětu budźe tomu 75 lět, zo bu při ćežkich wojowanjach kónc Druheje swětoweje wójny serbska wjes Koslow zničena. Wjesne towarstwo „K žorawjej“ planuje z wopomnišćom na historiski podawk dopominać. Pomnikowy wuběrk Maćicy Serbskeje zaběraše so zańdźenu wutoru z tutym a dalšimi projektami, za kotrychž zwoprawdźenje wočakuja iniciatorojo spěchowanje Załožby za serbski lud. Jeje sobudźěłaćer John Petrik, kiž wuradźowanje wuběrka nawjedowaše, rozłoži planowane předewzaće „Nadźija bolacu wutrobu hoji“.

Dwaj stołpaj, postawa žorawja mjez nimaj a informaciskej tafli maja na wony surowy podawk z apryla 1945 skedźbnjeć. Třinaće lipowych łopješkow ma na třinaće młodych muži z Koslowa dopominać, kotřiž njeběchu so z Druheje swětoweje wójny wróćili. Dale matej so na stołpje jewić mjenje nućeneju dźěłaćerjow, kotrajž staj we wsy zahinyłoj. Na zničenje wsy chcedźa tohorunja pokazać. Čłonojo pomnikoweho wuběrka zwura­znichu, zo měło so na „Akciju Koslow“ serbskich młodźinskich brigadow za dobrowólnu pomoc při zrumowanju rozpadankow wsy sylnišo pokazać.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND