Saksku stolicu a towarstwo Stup dale wopytali

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

Drježdźany (kl/SN). Budyska Domowinska župa „Jan Arnošt Smoler“ je minjenu sobotu swoju lětušu kubłansku jězbu přewjedła. Dohromady 46 čłonow jednotliwych skupin a towarstwow župy poda so do Drježdźan. Prěnja stacija w sakskej stolicy bě Dwórska cyrkej. Tam zhonichu wobdźělnicy wo stawiznach Božeho domu, wo kralowskim dworje a wo najwjet­šim wołtarnym wobrazu Němskeje.

Jan Brězan z Drježdźan, kiž bě Domowinjanow z Łužicy witał, rozprawješe jim wo stawiznach města a wo serbskim žiwjenju w Drježdźanach. Wobdźělnicy zhonichu, zo maja tam ekumenisku skupinu. Štyri króć wob lěto swjeća zhromadnu nutrnosć, dwójce ewangelsku a dwójce katolsku, a to w cyrkwi swjateho Józefa. W Dwórskej cyrkwi je kapała serbskeho biskopa, swjateho Bena, a tam je tež jeho mitra widźeć. Dale zhonichu skupinarjo wo zbóžnym Alojsu Andrickim, kiž je w Drježdźanach jako kapłan spomóžnje skutkował.

FUEN přihotuje so na wólby

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin přihotuje personalne změny na čole organizacije, wšako wólbna doba wuběži, a na klětušim kongresu we Wrócławju budu wólby.

Flensburg/Budyšin (SN/at). Klětuši kongres Federalistiskeje unije europskich narodnych­ mjeńšin (FUEN) budźe w pólskim Wrócławju. Delnjošleska metropola je zhromadnje z baskiskim městom San Sebastiánom europska kulturna stolica 2016. Najebać bohaty kulturny poskitk na kromje kongresa maja wobdźělnicy wo přichodnej zestawje dźěłowych gremijow rozsudźić.

„Wólbna perioda so klětu zakónči. Na dele­gatnej konferency wotměja so potom turnusowe nowowólby prezidenta a wiceprezidentow. W tymle zwisku je sej prezidij FUEN na swojim njedawnym posedźenju w Flensburgu wuwědomił, zo rjad staršich ludźi za funkciju znowa k dispoziciji njeje“, rjekny tuchwilny wiceprezident FUEN a jednaćel Domowiny Bjarnat Cyž našemu wječornikej.

Kulturny turizm na prawym puću

póndźela, 28. septembera 2015 spisane wot:

We wobłuku móžnych hospodarskich srědkow wokrjes Sprjewja-Nysa „wuwiće muzejoweje krajiny spěchuje“. Takle je to w preambli spěchowanskich směrnicow wokrjesa zapisane.

Slepo (SN/mwe). Kaž towarstwo Serbski kulturny turizm w swojim septemberskim informaciskim łopjenu zdźěla, słuža­ spěchowanske srědki wokrjesa hromadźenju, zachowanju a posrědkowanju regionalnych kulturnych hódnotow a přinošuja zdobom k wu­tworjenju regionalneje identity a domizniskeho wědomja­. Tak spěchowaše wokrjes Sprjewja-Nysa po swojich směrnicach tež projekt „muzejoweje nocy“, kotraž wotmě so 11. septembra w Zabrodskim muzeju jutrownych­ jejkow a w Dešnjansko-Strjažowskim domizniskim muzeju.

Serbske temy w srjedźišću stali

póndźela, 28. septembera 2015 spisane wot:

Rudolstadt (SN/JaW). Wjacore serbske temy stejachu kónc tydźenja na hłownej zhromadźiznje němskeje sekcije Mjezynarodneje rady za organizowanje folklornych festiwalow a ludoweho wuměłstwa (CIOFF) w Rudolstadće w srjedźišću. Kaž zdźěli referent Domowiny za kulturu a wukraj Clemens Škoda, kiž je ze sobudźěłaćerjom SLA Tobiasom Ruchu a štyrjomi čłonami Slepjanskeho folklorneho ansambla Serbow zastupował, su tam folklorny ansam­bl Slepo oficialnje jako noweho čłona CIOFF přiwzali. Rozsud za přiwzaće bě jednohłósny. Delegatam předstaji serbske kulturne ćěleso jeho předsyda Wolfgang Kotisek.

19 młodźencow wo superkokota so wubědźowało

póndźela, 28. septembera 2015 spisane wot:

Žylow (HA/SN). Wulki serbski spektakl Delnjeje Łužicy dožiwić móžachu ludźo sobotu w Žylowje, w měšćanskim dźělu Choćebuza. Domowinska župa Delnja Łužica wuhotowaše zhromadnje z młodźinskim aktiwom swój mjeztym hižo 16. superkokot. Na nim wobdźěli so 19 młodźencow, kotřiž běchu při lětušim łapanju kokota w jednotliwych wsach wubědźowanje wo najwušiknišeho jěcharja dobyli. Woni nastupichu nětko wo wulce požadany titul superkokota. Wjace hač tysac přihladowarjow zbliska a zdaloka na znate jěchanske zarjadowanje přichwata. Kralow přewodźachu kralowny w pyšnej serbskej drasće.

Dobył je wubědźowanje na kóncu Rico Noak z Běłeje Gory, kiž smě so wotnětka z čestnym titulom superkrala lěta 2015 pyšić, znajmjeńša hač do klětušeho superkokota. Druhe a třeće městno wobsadźištaj Tobias Schönemann ze Žylowa, kiž bě hižo lońši superkokot dobył, a Stefan Andreas z Bórkowow. Na wječornym swjedźenskim balu přepodachu młodźencam čestne wopisma.

Rězbarstwo wabi tež dorost

wutora, 22. septembera 2015 spisane wot:
Štwórty raz wotmě so minjeny pjatk a sobotu w Žuricach pod nawodom Alojsa Šołty (naprawo) rězbarska dźěłarnička Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu. Mjez sydom wobdźělnikami bě lětsa samo dźewjećlětna zajimča. Tema – kaž bě to hižo na molerskej w Čornym Chołmcu a budźe na grafiskej dźěłarničce w oktobrje w Choćebuzu – rěkaše „Krabat“. Rěni raz je planowane, někotre w Žuricach nastate twórby w Budyskim Serbskim domje wustajeć. Foto: Feliks Haza

Njewšědny wopyt z Texasa

póndźela, 21. septembera 2015 spisane wot:
To bě ći překwapjenka spěwarkam a spěwarjam Radworskeho chóra Meja: Na kóncu štwórtkowneje prawidłowneje proby zastupi dr. David Zersen z Texasa do „Słodeńka“. Nukec mandźelskaj jeho přewodźeštaj. Po tym zo jemu k česći hišće někotre spěwy zanjesechu, dopominachu so Mejenjo zhromadnje na wuspěšnu wuprawu chóra do Texasa lěta 2002, kotruž bě něhdyši profesor na wot Serbow załoženej Concordia­-uniwersiće w Austinje (srjedźa, z Benom Bělkom a předsydku Angeliku Häneltowej) sobu přihotował a chór tam tež přewodźał. Foto: Pětr Cyž

Lěto Smolerja přihotować

štwórtk, 17. septembera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/at). W Budyšinje, hłownym městnje skutkowanja serbskeho filologi a nakładnika Jana Arnošta Smolerja, schadźuje so zajutřišim, sobotu, Zwjazkowe předsydstwo Domowiny. Jedne z ćežišćow zjawneho dźěla posedźenja budźe Smolerjowe lěto 2016, wšako wopominamy klětu 200. narodniny serbskeho wótčinca. Čłonam zwjazkoweho předsydstwa předleža namjety hódneho počesćenja.

Gremij ma rozsudźić wo jednanskim porjedźe přirady Rěčneho centruma WITAJ­ a wo klětušim etaće Domowiny.

Hłowne dypki wobšěrneho informaciskeho dźěla wuradźowanja budu temy kaž aktualne aktiwity FUEN, staw jednanja wo nowym financowanskim zrěčenju k spěchowanju Załožby za serbski lud, zhladowanje na Mjeznarodny folklorny festiwal „Łužica 2015“, zarjadniska reforma w Braniborskej a aktualna dźěławosć rady Załožby za serbski lud.

Hosćo posedźenja w Serbskim domje móža so nastupajo naležnosće našeho ludu wot 10.25 hodź. naprašować.

Domowinjenjo a požadarjo azyla zhromadnje swjećili

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:

Wojerecy (UH/SN). Mjeztym druhi raz je Domowinska župa „Handrij Zejler“ sobotu na arealu Wojerowskeho župneho domu­ swójbne popołdnjo wuhotowała. Dobreho wothłosa dla chcyli organizatorojo z toho lětnu tradiciju wuwić. Přichwatali běchu znowa Domowinjenjo skupin stare a nowe město.

Swójbny swjedźeń wopokazuje so jako prěni poradźeny mozaikowy kamušk we wobłuku interkulturnych dnjow Budyskeho wokrjesa. „Tež program z němsko-serbskim wobsahom, z kotrehož móžeš dwurěčnosć našeho regiona hišće lěpje dožiwić, je naša młoda generacija derje přiwzała. To sej wězo jara přejemy“, praji tamniša regionalna rěčnica Domowiny Christina Šołćina. Wona je jako moderatorka po programje wjedła.

Za samy wjeršk měješe publikum poskićenja Serbskeho dźěćaceho towarstwa Ćisk, kotrehož wukony je wospjet z přikleskom mytował. Wšitke 18 holcow a hólcow bě w drasće ewangelskich Serbow z Wojerec a wokoliny. To běše dypk na „i“ zajimaweje časoweje jězby. Powěsćowe postawy kaž připołdnica a Pumpot so tam runje tak jewjachu kaž Rixdorfska abo Porynska a přewšo woblubowana Šewska reja.

Kaž duša stareho města

štwórtk, 10. septembera 2015 spisane wot:

W nowym wobydlerskim centrumje Wojerec ma tež serbskosć doma być

W spěwje Johna Lennona „Imagine“ rěka „Njewzmi wšak mi iluziju, bjez teje škrički nadźije bych dawno hižo ćeknył“. Wojerowski wobydlerski chór pod nawodom Andreja Bischofa je tule němsku wersiju na wotewrjenju Wobydlerskeho centruma Piwarska hasa 1 minjeny pjatk hnydom dwójce zanjesł. Njeje to iluzija, ale woprawdźita wěrnosć, zo přidruži so stawi­znam sławneho twarjenja we Wojerowskim starym naměsće nowy, do přichoda pokazowacy kapitl.

nawěšk

nowostki LND