Přihotuja swjedźeń serbskeje kultury

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:

Choćebuz (HA/SN). Domowinska župa Delnja Łužica, kotraž wobsteji mjeztym 25 lět, přewjedźe swoju lětušu hłownu zhromadźiznu 18. měrca. Tole je předsydstwo župy na lětušim prěnim posedźenju wčera w Choćebuzu wobzamknyło. Zetkać chcedźa so delegaća 42 Domowinskich skupin, towarstwow a zjednoćenstwow tónkróć w Źiwizach (Siewisch). Tale wjes we wokrjesu Sprjewja-Nysa přisłuša městu Drjowkej, hdźež so wo to prócuja serbske tradicije a nałožki wožiwić a zachować.

Čłonojo předsydstwa wobhonichu so wčera tež wo přihotach swjedźenja serbskeje kultury, kotryž wotměje so 20. a 21. awgusta w Janšojcach. Z nim chcedźa 25lětne­ wobstaće župy Delnja Łužica a 70. róčnicu znowazałoženja Domowiny w Delnjej Łužicy woswjećić.

Marcus Kóńcaŕ, zastupowacy jednaćel Domowiny a městožupan, rozprawješe wo zetkanju zastupnikow Domowiny a Rady za serbske naležnosće Braniborskeje ze zastupnikami knježerstwa w Podstupimje. Tam dźěše hłownje wo planowanu wokrjesnu reformu. Zastupnik knježerstwa je wulke wobmyslenja Domowiny a serbskeje rady akceptował.

Wupisaja městno

štwórtk, 14. januara 2016 spisane wot:

Wojerecy (SN/JaW). Městno jednaćela Domowiny chce třěšny zwjazk prawje bórze wupisać. Tole je prezidij Zwjazkoweho předsystwa Domowiny wčera we Wojerecach wobzamknył. „Městno ma so 1. januara 2017 znowa wobsadźić. Zrěčenje z dotalnym jednaćelom Bjarnatom Cyžom kónc lěta wuběži“, rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik na naprašowanje SN. Třěšny zwjazk serbskich towarstwow městno hižo nětkole wupisa, dokelž chce tak „wšitkim zajicam zmóžnić, woměrje wo tym rozmyslować a so přizjewić“. Zwjazkowe předsydstwo bě prezidijej nadawk dało, wupisanje přihotować. Wo naslědnistwje Bjarnata Cyža pak najwyši gremij mjez hłownymaj zhromadźiznomaj rozsudźi.

Přihotowali su čłonojo prezidija wčera tohorunja přichodne posedźenje zwjazkoweho předsydstwa, kotrež budźe 30. januara w Choćebuzu. Zaběrali su so tež z ponowjenjom loga třěšneho zwjazka. Tak wotpowěduje zarjad Domowiny namjetej, wustupowanje ze znamješkom Domowiny w listach, digitalnych medijach a prezentacijach (corporated identity) pruwować a je zjednotnić.

„Smolerka“ Ruth Thiemannowa 75 lět

pjatk, 08. januara 2016 spisane wot:

Kóždy ma swoje dopomnjenki. Z Ruth Thiemannowej wjazam dopomnjenki na swoje powołanske započatki. Hdy poprawom­ bě prěni seminar kritikarjow w Minakałskim hrodźe? Je to dyrbjało něhdźe na spočatku 80tych lět być. Te­hdy zetkawachu so w Minakale młodźi a nazhonići kulturnicy, kotřiž čujachu so powołani so z literaturu zaběrać, słyšachu přednoški a diskutowachu pod nawodom docenta dr. Walfrieda Hartingera wo nowych basnjach a powědančkach a wo tym, kak wo literaturje pisać. Mjez nimi bě swěrna organizatorka seminarow Ruth Thiemannowa. Jónu wosrjedź nocy, nimale wšitcy běchu hižo we łožu, mje wona do dźěła w lektoraće nawabi a bě potom pjeć lět jako nawjedowaca lektorka moja šefowka. Načasnu literaturu lektorizować bě mój nowy nadawk. Dyrbjach so tež z basnjemi zaběrać: „Ty budźeš wotnětka lektorka Róže Domašcyneje.“ Wot toho časa so pomału z basnjemi spřećelich. Ruth slědowaše moje dźěło jako lektorka z kedźbliwymi prašenjemi, do kotrychž swoje wobmyslenja zadrasći.

Lajska dźiwadłowa skupina towarstwa Bratrowstwo předstaji na swojim lětnym swjedźenju sobotu wječor prěni raz nowy kruch „Hdyž kokula woła“ w Sulšečanskim kulturnym domje.

Sulšecy (SN/CoR). Za prěni tydźeń noweho lěta su sej dźiwadłowi amaterojo Bratrowstwa tójšto předewzali. Kruty probowy plan postaja protyku štyrnaće sobuskutkowacych na a za jewišćom, zo by so sobotna premjera derje radźiła. Čas do hód a mjez lětomaj bě z hinašimi wěcami pjelnjeny a prawidłowne proby lědma móžne. Akterojo dyrbja so tuž nětko ćim bóle prócować, wšako maja jenož hišće tři dny zwučowanja.

Jewišćowy wobraz, kotryž ma Enrico Langa na starosći, bě nimale hotowy, jako so čłonojo skupiny wčera w Sulšečanskim kulturnym domje zetkachu. Tu a tam ma so hišće něšto wudospołnić, a hižo je burska dobra stwa přihotowana za podawki, kotrež maja so w swójbje bura Symana Wornarja wothrawać. Ze sprawnosću ma sej wón tróšku ćežko, a to chce stary Hajnk na šibałe wašnje změnić. Je sej tuž mału hru wumyslił, a w njej dźe tež wo to, što so z ludźimi stanje, hdyž jim wulke namrěwstwo kiwa – w najlěpšim padźe komedija.

Zrudźaca powěsć je so po Łužicy rozšě­riła, zo bě 1. januara w Choćebuzu-Škodowje w starobje 88 lět zemrěł serbski wučer na wuměnku, wuběrny přełožowar literatury, basnik a spěwar-bariton Alfred Měškank.

Načasna forma reje skutkowała

wutora, 05. januara 2016 spisane wot:

Serbski folklorny ansambl Wudwor (SFAW) ma wot lońšeho februara noweho předsydu. Stanij Handrik je ze swojim młodym mustwom tójšto zdokonjał a zhladuje nadźijepołny do přichoda.

Wudwor (SN/MiR). Wosebje zwjeselace je, zo maja Wudworčenjo zaso dorostowu skupinu, kotruž Měrćin Handrik ze Serbskich Pazlic nawjeduje. Za wjeršk lońšeho skutkowanja Wudworčanow ma Stanij Handrik. Mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2015“. „Tam smy prěni króć swoju nowu polonezu předstajili. Trochu skrótšena, načasniša forma je so wjetšinje přihladowarjow lubiła. Spěwarjo-Přezpólni njeběchu jim jenož na festiwalu wustojni partnerojo; woni słušeja do kruteho cyłka SFAW. Cyle krótkodobnje běchu so čłonojo SFAW rozsudźili, podać so w awgusće na folklorny festiwal swjateho Istvána w rumunskim měsće Kolozsvár/Cluj-Napoca. Předewzaće podpěrałoj stej Domowina a Załožba za serbski lud. „Rady bychmy sej tam wospjet dojěli. Wšako smy dobre zwiski wosebje k madźarskej mjeńšinje nawjazali“, Stanij Handrik powěda.

Zmužitosć a wizije SŠT

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). Serbske šulske towarstwo hotuje so na swjedźeń 25lětneho wobstaća. 23. januara wotměje so kubłanska a wučerska schadźowanka čłonow a hosći SŠT w Haslowje. Na róčnicu załoženja 5. januara pak přeproša předsydstwo podpěraćelow, přećelow, politikarjow a zajimcow do Budyskeho Serbskeho domu na přijeće. K jubilejej wuda towarstwo nowu publikaciju swo­jeje dźěławosće pod titlom „Wo přiswojenju serbšćiny a němčiny“ – 25 lět Serbske šulske towarstwo z.t.“, kotruž chce předsydka SŠT Ludmila Budarjowa tón dźeń žurnalistam předstajić.

W nowostce hraje dotalne skutkowanje šulskeho towarstwa runje tak wulku rólu kaž ličby a fakty wo wu­wi­ću projekta Witaj, kotryž bu na iniciatiwu towarstwa w Serbach zawjedźeny. Wažnu rólu hraje dale analyza skutko­wanja koncepcije 2plus na serbskich a dwurěčnych šulach Łužicy. Při tym za­běra rozklučowanje po wotpowědnych třoch rěčnych skupinach wuznamne městno. Sformulowane su tež wizije, kotrež mějachu čłonojo při załoženju SŠT, a staw jich zwoprawdźenja. Za to trjebachu wjele mocy.

„Serbske lěto“ pola Němcow w Danskej

póndźela, 21. decembera 2015 spisane wot:

Zwjazk němskich Sewjeroschleswigčanow (BDN) planuje, klětu přewjesć „serbske lěto“ w južnej Danskej. Jeho přihot leži hłownje w rukomaj Kristin Heelemanec, studentki kultury a managementa a předsydki Pawka.

Aabenraa (SN/smi). Cyłe lěto chce so mjeńšina Němcow w Danskej klětu ze Serbami zaběrać. Prěnjotnje běše jenož wustajeńca w kooperaciji mjez Němskim muzejom w Danskej a Serbskim muzejom w Budyšinje planowana. Z toho pak wuwi so myslička wjetšeho razu. Kristin Heelemanec, předsydka młodźinskeho towarstwa Pawk, pomha ju we wobłuku praktikuma pola BDN zwoprawdźić.

Rěčne koło klětu dale wjedu

štwórtk, 17. decembera 2015 spisane wot:

Wojerecy (SN/at). Na lětsa zdokonjane zhladowali a wo klětušich předewzaćach dorozumili su so čłonojo předsydstwa župy „Handrij Zejler“ wčera we Wojerowskim Domowinskim domje.

Kaž regionalna rěčnica Domowiny ­za Wojerowski region Christina Šołćina na naprašowanje zdźěli, běchu projekty za wučbu serbšćiny w měrcu k tomu přinošowali, zo su so šulerjo Krabatoweje zakładneje šule w Kulowje, Lessingoweho gymnazija kaž tež spěchowanskeje šule za zbrašenych we Wojerecach z rěču, kulturu, tradicijemi a nałožkami našeho ludu bliže zaběrali.

Ze swójskim projektom wobrubichu spočatk septembra wotkryće wobnowjeneje wopomjatneje tafle na załoženskim domje Domowiny we wobłuku přepo­daća Wobydlerskeho centruma Piwarska hasa 1. Při tej składnosći wuprajene přeće, zo njech tule serbska kultura swoje městno nańdźe, chcedźa klětu zwoprawdźić. „Planujemy 23. oktobra 2016 nazymski koncert z Přezpólnymi. Woni chcedźa pěsnje ze Smolerjoweje zběrki spěwać“, wuswětli Christina Šołćina.

Nadawki hišće lěpje spjelnjeć

wutora, 15. decembera 2015 spisane wot:

Nowowuzwolene předsydstwo Kamjenskeje župy chce swoje nadawki hišće lěpje spjelnjeć. Za to je na swojim wčerawšim prěnim zetkanju po wólbach štyri wuběrki wutworiło.

Chrósćicy (KJu/SN). Předsydstwo Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ je so wčera w Chrósćicach skonstituowało. Nowa županka Zala Cyžowa wuradźowanje nawjedowaše. Za jeje naměstnicu wuzwolichu čłonojo gremija Hórčanku Katharinu Jurkowu, kotraž skutkuje hłow­nohamtsce jako regionalna rěčnica w župje a tak nadawki regionalneho zwjazka a jeho projekty derje znaje.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND